Điểm báo

Danh sách học sinh đạt danh hiệu 2016-2017


TT

Hä vµ tªn

HL

HK

TD

Líp

1

TrÇn ThÞ Lan Anh

Giái

Tèt

giái

9C

2

TrÇn Thanh Loan

Giái

Tèt

giái

9C

3

TrÇn V¨n TiÖp

Giái

Tèt

giái

9C

4

NguyÔn ThÞ T×nh

Giái

Tèt

giái

9C

5

TrÇn ThÞ Thu Uyªn

Giái

Tèt

giái

9C

6

Lª ThÞ H­¬ng Giang

Giái

Tèt

giái

9B

7

TrÇn ThÞ Trµ Giang

Giái

Tèt

giái

9B

8

TrÇn ThÞ Mü Nga

Giái

Tèt

giái

9B

9

TrÇn BÝch Ngäc

Giái

Tèt

giái

9B

10

TrÇn ThÞ Nhung

Giái

Tèt

giái

9B

11

TrÇn TiÕn Thµnh

Giái

Tèt

giái

9B

12

Vò Ph­¬ng Th¶o

Giái

Tèt

giái

9B

13

TrÇn ThÞ Quúnh Trang

Giái

Tèt

giái

9B

14

TrÇn ThÞ V©n

Giái

Tèt

giái

9B

15

TrÇn ThÞ Mai Anh

Giái

Tèt

giái

9A

16

Ph¹m Thanh Nam

Giái

Tèt

giái

9A

17

Vò ThÞ BÝch Ngäc

Giái

Tèt

giái

9A

18

TrÇn ThÞ Nh­ Ngäc

Giái

Tèt

giái

9A

19

Ng« Minh Quang

Giái

Tèt

giái

9A

20

NguyÔn ThÞ Kim Anh

Giái

Tèt

giái

8C

21

NguyÔn ThÞ Ch©m

Giái

Tèt

giái

8C

22

NguyÔn ThÞ CÈm Ly

Giái

Tèt

giái

8C

23

§ç ThÞ DiÔm Quúnh

Giái

Tèt

giái

8C

24

§ç Tr­êng Giang

Giái

Tèt

giái

8B

25

TrÇn ThÞ Thu Hµ

Giái

Tèt

giái

8B

26

TrÇn Hång H¹nh

Giái

Tèt

giái

8B

27

TrÇn ThÞ Thu HuyÒn

Giái

Tèt

giái

8B

28

TrÇn ThÞ Mü Linh

Giái

Tèt

giái

8B

29

TrÇn ThÞ Hång Nhung

Giái

Tèt

giái

8B

30

TrÇn ThÞ Ph­¬ng Thu

Giái

Tèt

giái

8B

31

NguyÔn M¹nh TuÊn

Giái

Tèt

giái

8B

32

TrÇn ThÞ Thïy D­¬ng

Giái

Tèt

giái

8A

33

NguyÔn Kh¸nh Linh

Giái

Tèt

giái

8A

34

§ç Thanh Phong

Giái

Tèt

giái

8A

35

TrÇn Quèc To¶n

Giái

Tèt

giái

8A

36

L­u Thu  Cóc

Giái

Tèt

giái

7C

37

Lª Thi Ngäc  DiÔm

Giái

Tèt

giái

7C

38

NguyÔn Xu©n  §øc

Giái

Tèt

giái

7C

39

NguyÔn §×nh  Hïng

Giái

Tèt

giái

7C

40

TrÇn ThÞ Thu  Ph­¬ng

Giái

Tèt

giái

7C

41

TrÇn ThÞ  Hoa

Giái

Tèt

giái

7B

42

TrÇn ThÞ TuyÕt Mai

Giái

Tèt

giái

7B

43

TrÇn Minh  Quang

Giái

Tèt

giái

7B

44

TrÇn ThÞ HuyÒn  Th­¬ng

Giái

Tèt

giái

7B

45

Vò ThÞ Lan  Anh

Giái

Tèt

giái

 7A

46

TrÇn ThÞ Thïy  Chinh

Giái

Tèt

giái

 7A

47

Lª Quý Tr­êng  Giang

Giái

Tèt

giái

 7A

48

TrÇn Thu  Hµ

Giái

Tèt

giái

 7A

49

TrÇn ThÞ Thanh  QuyÕn

Giái

Tèt

giái

 7A

1

NguyÔn ThÞ Ngäc ¸nh

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9C

2

TrÇn Quang H¶i

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9C

3

Lª ThÞ Khuyªn

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9C

4

TrÇn ThÞ Mü Linh

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9C

5

TrÇn Ngäc Mai

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9C

6

TrÇn Ngäc M¹nh

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9C

7

TrÇn Quèc M¹nh

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9C

8

TrÇn ThÞ M¬

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9C

9

§ç ThÞ Mai Ph­¬ng

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9C

10

TrÇn Nh­ Quúnh

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9C

11

TrÇn TuÊn Thµnh

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9C

12

TrÇn ThÞ Thu

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9C

13

TrÇn ThÞ Thñy

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9C

14

TrÇn ThÞ Ngäc ¸nh

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9B

15

NguyÔn ThÞ Thu H»ng

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9B

16

Bïi ThÞ Hoa

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9B

17

TrÇn ThÞ HuÖ

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9B

18

TrÇn ThÞ Trµ My

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9B

19

NguyÔn Kh¾c Th¾ng

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9B

20

TrÇn Lª ThÕ Th­îng

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9B

21

Lª ThÞ Thanh Thñy

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9B

22

TrÇn ThÞ Thóy

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9B

23

TrÇn ThÞ HuyÒn Trang

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9B

24

TrÇn M¹nh C­êng

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9A

25

NguyÔn Thu H»ng

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9A

26

Lª ThÞ BÝch HuÖ

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9A

27

NguyÔn ThÞ HuÕ

Kh¸

Kh¸

tiªn tiÕn

9A

28

NguyÔn Phi Hïng

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9A

29

TrÇn Mai H­¬ng

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9A

30

TrÇn ThÞ Thanh H­êng

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9A

31

NguyÔn ThÞ DiÖu Linh

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9A

32

§ç Kh¸nh Linh

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9A

33

TrÇn Ph­¬ng Linh

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9A

34

TrÇn ThÞ Thu Ph­¬ng

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9A

35

NguyÔn ThÞ Minh Trang

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9A

36

TrÇn ThÞ Thu Trang

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9A

37

TrÇn Quèc ViÖt

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

9A

38

NguyÔn H¶i §­êng

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8C

39

TrÇn ThÞ Hång H¹nh

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8C

40

TrÇn ThÞ H­¬ng

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8C

41

TrÇn Thu H­¬ng

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8C

42

TrÇn ThÞ Thanh H­êng

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8C

43

TrÇn ThÞ Thanh HuyÒn

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8C

44

Vò §øc M¹nh

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8C

45

Lª Quý Minh

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8C

46

TrÇn ThÞ Nga

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8C

47

Vò H÷u NghÜa

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8C

48

TrÇn ThÞ NguyÖt

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8C

49

TrÇn ThÞ Kim Nhung

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8C

50

Hµ ThÞ Xu©n Ph­¬ng

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8C

51

TrÇn ThÞ Thu

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8C

52

NguyÔn ThÞ Minh Th­

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8C

53

TrÇn ThÞ Th­¬ng

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8C

54

TrÇn ThÞ Dung

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8B

55

NguyÔn Xu©n D­¬ng

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8B

56

TrÇn V¨n §øc

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8B

57

TrÇn ThÞ HiÒn Giang

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8B

58

TrÇn ThÞ Thu Hµ

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8B

59

NguyÔn ThÞ Hång H¹nh

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8B

60

TrÇn ThÞ Thu HiÒn

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8B

61

TrÇn ThÞ Thanh HuyÒn

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8B

62

TrÇn Trung Nam

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8B

63

TrÇn ThÞ Linh Ng©n

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8B

64

TrÇn ThÞ Thuý Quúnh

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8B

65

TrÇn Trung Thµnh

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8B

66

NguyÔn ThÞ Hoµi Thu

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8B

67

NguyÔn ThÞ Thuú

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8B

68

NguyÔn ThÞ Thóy

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8B

69

TrÇn ThÞ Ngäc Xoµi

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8B

70

TrÇn ThÞ Hång ¸nh

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8A

71

TrÇn ThÞ Ngäc Lan

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8A

72

NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Ngäc

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8A

73

Lª V¨n Nguyªn

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8A

74

Lª Vò Phó Phóc

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8A

75

TrÇn ThÞ Thanh Ph­¬ng

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8A

76

TrÇn ThÞ Nh­ Quúnh

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8A

77

TrÇn Ngäc S¬n

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8A

78

Nguyª̃n Thu Trang

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8A

79

TrÇn HuyÒn Trang

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8A

80

TrÇn CÈm Tó

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

8A

81

TrÇn TuÊn  Anh

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

7C

82

TrÇn M¹nh  Dòng

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

7C

83

TrÇn V¨n  Dòng

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

7C

84

TrÇn Minh  HiÕu

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

7C

85

TrÇn ThÞ Hoa

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

7C

86

TrÇn ThÞ  HuÖ

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

7C

87

TrÇn ThÞ H­¬ng  Lan

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

7C

88

TrÇn ThÞ Kim  Loan

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

7C

89

TrÇn ThÞ Ph­¬ng  Nhung

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

7C

90

TrÇn ThÞ  Ph­¬ng

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

7C

91

NguyÔn ThÞ Kim  Thoa

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

7C

92

NguyÔn ThÞ Ph­¬ng  Thu

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

7C

93

TrÇn ThÞ  Thu

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

7C

94

TrÇn ThÞ Quúnh  Trang

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

7C

95

TrÇn ThÞ V©n  Anh

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

7B

96

TrÇn ThÞ  ¸nh

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

7B

97

TrÇn §øc  Dòng

Kh¸

Kh¸

tiªn tiÕn

7B

98

TrÇn ThÞ Trµ  Giang

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

7B

99

TrÇn Phi Hång

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

7B

100

NguyÔn ThÞ  H­êng

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

7B

101

NguyÔn ThÞ Thanh H­êng

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

7B

102

TrÇn ThÞ Ph­¬ng  Linh

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

7B

103

TrÇn  Ngäc  Mai

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

7B

104

NguyÔn ThÞ Trµ  My

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

7B

105

TrÇn Kim  Oanh

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

7B

106

TrÇn Mai Th¸i  S¬n

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

7B

107

NguyÔn §×nh  TÊn

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

7B

108

TrÇn ThÞ LÖ  Thñy

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

7B

109

TrÇn ThÞ HuyÒn  Trang

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

7B

110

NguyÔn ThÞ Kh¸nh  V©n

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

7B

111

TrÇn V¨n  B×nh

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

 7A

112

NguyÔn ThÞ Hiªn

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

 7A

113

TrÇn Th¸i  Häc

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

 7A

114

Lª ThÞ Thóy Hång

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

 7A

115

TrÇn Quang  Huy

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

 7A

116

Lª ThÞ  HuyÒn

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

 7A

117

TrÇn ThÞ Thu  HuyÒn

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

 7A

118

TrÇn ThÞ Thïy  Linh

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

 7A

119

TrÇn ThÞ  Thanh

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

 7A

120

TrÇn ThÞ Thu  Th¶o

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

 7A

121

Lª ThÞ Minh Th­

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

 7A

122

TrÇn ThÞ TiÒn

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

 7A

123

NguyÔn Xu©n  TiÖp

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

 7A

124

§µo ThÞ Thu  Trang

Kh¸

Tèt

tiªn tiÕn

 7A

Tác giả:

Xem thêmHưởng ứng 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019'
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015