Điểm báo

Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2019

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS PHÚ PHÚC

 


Số: 14/KH-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Phú Phúc, ngày  25 tháng 2 năm 2019

                                                     

KẾ HOẠCH

Thự hiện tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2019

 

Cân cứ Kê hoach sô 142/KH-SGDDT ngày 18/01/2019 của Sở Giâo duc và Đào tao Hà Nam vê thực hiên công tac tuyên truyên Câi câch hành chinh năm

2019; Kê hoach sô 1137/KH-PGDĐT ngày 29/12/2018 của Phông Giâo duc và Đào

tao Lý Nhân vê thuc hiên công tâc cải câch hành chính năm 2019; Kế hoạch số 234/KH-PGDĐT ngày 21 thâng 02 nam 2019 của Phông Giâo duc và Đào tao Lý Nhân, Trường THCS Phú Phúc xây dựmg Kế họach thực hiện tuyên truyền Cải câch hành chinh trong đơn vị năm 2019 nhu sau:

I. MUC DICH, YÊU CÀU

1.       Mục đich

Nhâm nâng cao nhận thức vê công tâc câi câch hành chinh; vai trô, trâch nhiệm của nguôi đứng đầu cơ quan đơn vi, cấp ủy Đâng, chính quyền cơ quan, đoàn thể, công chức, viên chức trong việc tham gia công tâc tuyên truyền CCHC dê thực hiện tốt kế họach CCHC nam 2019 đã đề ra.

Tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, chất lượng soạn thảo các văn bản qui phạm pháp luật và các văn bản hành chính khác phục vụ công tác chỉ đạo và điều hành.
          Tuyên truyên, phổ biến đến cán bộ, viên chức nhận thức đầy đủ, thống nhất về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung và mục tiêu, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để huy động và phát huy tối đa mọi nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác CCHC nhà nước trong giai đoạn hiện nay.
          Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền CCHC, cải cách thủ tục hành chính của cán bộ, GV, NV trong quá trình thực thi công vụ.
          Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường sự tham gia của cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện CCHC và giám sát quá trình thực hiện CCHC.

          2. Yêu câu

Tuyên truyên công tâc CCHC gân với tuyên truyền viêc thực hiên các Chương trình công tâc của Tînh ủy, Huyên ủy nhiêm kỳ 2015-2020; Nghi quyết số 08- NQ/TU ngày 23/9/2016 của Tînh ủy về đây mạnh CCHC, trong tâm là TTHC và nâng cao chât lượng cán bô, công chức, viên chức, người đứng đầu quan, đơn vị giai doan 2016-2020, Kế hoạch sô 2209/KH-UBND ngày 09/8/2018 của UBND

 

 

 

 

 

tînh vê viêc tiếp tục thực hiện Nghi quyêt sô 08- NQ/TU ngày 23/9/2016 của Tînh ủy vê đẩy manh CCHC và câc văn bân chî đạo cô liên quan của Sô Giâo duc và Dào tao và UBND huyên; Kế hoạch số 234/KH-PGD ĐT ngày 21/02/2019 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân.

                Thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả trong mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải chách thủ tịc hành chính.
                Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về cải cách hành chính lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền; giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; hình thức tuyên truyền truyền thông với ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mang lại hiệu quả cao
.
II. NÔI DUNG TUYÊN TRUYÊN

             1. Tuyên truyền vê viêc tiêp tục đẩy mạnh cải câch hành chinh, trọng tâm là cải câch thủ tục hành chinh

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định sô 225/QB-TTg ngày 04/2/2016 của Thü tuông Chinh phủ phê duyệt Kê hoach CCHC nhà nước giai doan 2016-2020 trên co sô bám sát nhiệm vu trong tâm CCHC của năm 2019, Kê họach số 2323/KH-UBND ngày 03/10/2016 cûa UBND tinh triên khai thực hiện Nghi quyêt sô 08-NQ/TU của Tinh ûy.

Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện co chê một cửa, một cửa liên thông trong giâi quyêt TTHC; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Van phông Chính phủ hướmg dẫn thi hành một số quy định của Nghị định sô 61/2018/ND-CP và Đề ân câi câch TTHC giai đoạn 2017-2020 của tinh.

Tuyên truyền trong viêc thực hiện Kế hoạch số 2209/KH-UBND ngày 09/8/2018 cüa UBND tinh vê việc tiếp tục thực hiện Nghi quyêt sô 08- NQ/TU ngày 23/9/2016 của Tỉnh ủy vê đẩy mạnh CCHC, trong tâm là TTHC và nâng cao chât luçmg cân bô, công chức,

          Kế hoạch số 3747/KH-UBND ngày 18/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2019;

           Công văn số 838/SNV-GGHC ngày 07/11/2017của Sở nội vụ tỉnh Hà Nam V/v xây dựng kế hoạch và báo cáo hàng nam về CCHC;

          Kế hoạch số 2231/KH-SGDĐT ngày 27/12/2018 của Sở Gd&ĐT Hà Nam về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2019;

Kê hoach sô 142/KH-SGDDT ngày 18/01/2019 của Sở Giâo duc và Đào tao Hà Nam vê thuc hiên công tac tuyên truyên Câi câch hành chinh năm 2019;

 

 

 

 

 Kê hoach sô 1137/KH-PGDĐT ngày 29/12/2018 cüa Phông Giâo duc và Đào tao Lý Nhân về thực hiên công tâc câi câch hành chính năm 2019;

Kế hoạch số 234/KH-PGDĐT ngày 21 thâng 02 năm 2019 của Phông Giâo duc và Đào tao Lý Nhân V/v tuyên truyên Cải câch hành chinh trong đơn vị năm 2019

Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời câc vân bân quy phạm phâp luật đã được rà

soât, sửa đổi, bổ sung, câc TTHC đã được đơn giản hóa đâm bâo câc diêu kiện

cần thiết để thực hiên tôt nhiêm vu.                    

            Tuyên truyên về ứng dụng Công nghê thông tin trong tiếp nhận và giâi

Quyết hồ sơ TTHC tại bộ phận tiếp dân

Thông tin kip thời câc phân ânh kiến nghị của người dân, tổ chức vê câc quy định hành chinh, TTHC.

            2. Tuyên truyên câi câch tổ chức bộ mây và nâng cao chât lượng đội ngü cân bô, công chức, viên chức, người đứng đầu đơn vị

Tuyên truyền các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ,công chức, viên chức từ đổi mới phương thức tuyển dụng đến sử dụng và quản lý cán bộ công chức, viên chức. Trong đó, chú trọng tuyên truyền công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động; chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; kỷ cương , kỷ luật hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và người đứng đầu cơ quân, đơn vị.

Tuyên truyền , phổ biến vai trò trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng chính quyền, người đứng đầu cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo và đơn vị  nhà trường đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC đến từng Đảng viên, cán bộ, công chức viên chức trong đơn vị.

Tích cực tuyên truyền và thực hiện tốt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân”

             Tuyên truyền cải cách tài chính công, cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước; việc thực hiện quyền tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công của các đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

             Tuyên truyền việc đổi mới lề lối phương thức làm việc trong đơn vị, các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính.

              Tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 và giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2640/QD-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ Nội vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

 

 

 

 

 

III. GIAI PHAP THlTC HIÊN

          1. Công tác chỉ đạo, đỉều hành cải cách hành chính

* Lập kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính

 Hiệu trưởng lập quyết định ban hành kế hoạch và xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019

* Truyền thông về cách hành chính

          Tổ chức quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các văn bản chỉ đạo của cấp trên về kỷ luật, kỷ cương hành chính, để nâng cao nhận thức và tự giác thực hiện các nội dung: quy định của Luật tiếp công dân, …

          Triển khai, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 lồng ghép trong chương trình họp HĐSP hàng tháng

Cập nhật, đăng tải kế hoạch cải cách hành chính trên trang website trường THCS Phú Phúc

* Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi nhà trường

          Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý của nhà trường.

          Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động giáo dục, quản lý học sinh …

Thực hiện đầy đủ các báo cáo đúng thời hạn

          2. Xây dựng và thực hiện thể chế trong phạm vi quản lý nhà nước của trường THCS Đôc Cận

          Tổ chức điều chỉnh, bổ sung, chỉnh sửa quy chế làm việc để hoàn thành quy chế làm việc năm 2018. Triển khai, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ trong nhà trường năm 2019.   

          Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật để cán bộ, công chức, viên chức trong trường biết, thực hiện đúng pháp luật. Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan. Thực hiện những quy định của Luật cán bộ, công chức, viên chức…

           Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ các qui định, quy chế và các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục trong nhà trường.

          Kiểm tra cán bộ, giáo viên thực hiện Điều lệ trường TrH được ban hành theo Thông tư 12/2011; Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh …

         

 

 

 

          Kiểm tra việc thực hiện Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Bộ Giáo dục-ĐT và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế viên chức ... Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông …

          Ban hành, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện quy chế phối hợp giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh, với chính quyển địa phương, Công an xã…..  trong việc giữ gìn trật tự an ninh nơi trường học, giáo dục pháp luật cho học sinh.

          Xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngành giáo dục năm 2019. Kết hợp giáo dục chính khóa với giáo dục ngoại khóa: tích hợp lồng ghép nội dung pháp luật một cách hợp lý trong các môn học. Kết hợp giáo dục pháp luật thông qua các môn học với hoạt động ngoài giờ lên lớp.

3. Cải cách thủ tục hành chính

           Ban hành và triển khai kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019. Cập nhật, công bố thủ tục hành chính theo quy định.

          Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống các văn bản: Nội quy, quy chế làm việc, quy chế ứng xử, quy trình giải quyết công việc đảm bảo thống nhất với các văn bản liên quan.

           Tổ chức quán triệt nghiêm túc các văn bản trên đến công chức, viên chức và người lao động trong nhà trường.Thực hiện các quy định về kiểm soát, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của nhà trường theo đúng quy định của pháp luật.

           Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc giám sát chặt chẽ việc thực hiện thủ tục hành chính của đơn vị theo qui định.

          4. Cải cách tổ chức bộ máy

          Đẩy mạnh đổi mới phương thức, lề lối làm việc trong cơ quan.

          Tiếp tục thực hiện cơ chế  phân cấp quản lý giáo dục phù hợp với  Điều lệ trường học.

          5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

          * Xây dựng vị trí việc làm

          Triển khai Thông tư 28/2009, PPCT/ môn học, … cùng cán bộ, giáo viên;

          Hướng dẫn cán bộ, giáo viên xác định việc làm của từng người theo vị trí, nhiệm vụ được phân công.

          * Rà soát việc tuyển dụng và sử dụng công chức, viên chức theo quy định

         

 

 

 

 

          Rà soát việc phân công cán bộ, giáo viên (bảng phân công) với từng tiêu chí được quy định tại Thông tư 35/2006 kết hợp với Thông tư 28/2009

          * Đẩy mạnh công tác phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức và thi đua, khen thưởng

          Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

          Xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện quy chế thi đua, kế hoạch thi đua theo từng đợt.

          Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức để làm minh chứng trong việc xét thi đua – khen thưởng.

          * Hoàn thiện các văn bản, hồ sơ liên quan đến việc xét công nhận giáo viên dạy giỏi, xét và đề nghị các danh hiệu thi đua cho cán bộ giáo viên

          Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, thực hiện chuyên đề nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ quản lý, lý luận chính trị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường  theo chức năng, nhiệm vụ. Đề cao và phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc.

          Thực hiện nghiêm túc các quy định về văn hóa công sở, đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

           Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo đúng quy định.

          6. Cải cách tài chính công

           Điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019.

           Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý tài chính, tài sản công.

          Tổ chức thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

          7. Hiện đại hóa hành chính

           Thực hiện kế hoạch về ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, giảng dạy, quản lý học sinh và các hoạt động giáo dục.

          Xây dựng và ban hành các quy định của nhà trường, thực hiện giảm hội họp, giấy tờ hành chính. Tăng cường phát huy vai trò trách nhiệm của cá nhân trong giải quyết công việc.

           Tiếp tục tu sửa, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của cán bộ, giáo viên nhân viên.

          8. Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính

         

 

 

 

 

           Ban hành các văn bản, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về cải cách hành chính.

          Đưa nội dung, nhiệm vụ về cải cách hành chính vào tiêu chí đánh giá thi đua của trường.

          9. Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính.

          Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị trường học khi thực hiện công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, không ngừng nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả.

            IV. KINH PHI

Kinh phí tuyên truyền được cân đối từ nguồn kinh phí CCHC trong dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị. Được sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích

            Trên đây là Kế hoạch thực hiện tuyên truyên Câi câch hành chính năm  2019 của trường THCS Phú Phúc, đề nghị Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                      

- Phòng GD&ĐT (b/cáo);       

- Cán bộ quản lý (ph/hợp chỉ đạo);

- Các tổ chuyên môn (để thực hiện);

- Giáo viên, nhân viên (để thực hiện);

- Website nhà trường;

- Lưu: VT.

TRƯỜNG THCS PHÚ PHÚC

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Thị Bích Liên


 

Tác giả:

Xem thêmHưởng ứng 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019'
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015