Điểm báo

Kê hoạch công tác pháp chế NOP 2018-2019

PHÒNG GD – ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS PHÚ PHÚC

 

Số:    /KH-THCS

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


    Phú Phúc, ngày 24 tháng 09  năm 2018

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác Pháp chế năm học 2018-2019

A. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

I. Các văn bản chỉ đạo

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục;

Căn cứ Công văn số 4073/BGDĐT-PC ngày 07/9/2018 của Bộ GDĐT hướng đẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 về công tác pháp chế;

Căn cứ Quyếtđịnh sổ 1231/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hà Nam ban hành khung ké hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 31/8/2018 của ƯBND tỉnh Hà Nam về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019;

Căn cứ Báo cáo số 1299/BC-SGDĐT ngày 09/8/2018 của Sở GDĐT về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và phương hương nhiệm vụ chủ yếu, giải pháp cơ bản năm học 2018-2019;      

Căn cứ kế hoạch số: 1524/KH-SGDĐT ngày 12/09/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc thực hiện công tác pháp chế năm học 2018-2019;

Căn cứ kế hoạch số:   /KH-PGDĐT ngày  /09/2018 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân về việc thực hiện công tác pháp chế năm học 2018-2019;

Kế hoạch số 12/KH-THCS ngày 10/09/2018 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường THCS Phú Phúc;

II. Đặc điểm tình hình của nhà trường năm học 2018-2019

1.Thuận lợi:

1.1. Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của phòng GD-ĐT Lý Nhân và sự quan tâm của Đảng bộ, HĐND, UBND xã Phú Phúc.

1.2. Kỷ cương, nề nếp dạy và học trong nhà trường được duy trì tốt, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên tích cực học tập bồi dưỡng nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Chất lượng giáo dục của nhà trường luôn ổn định ở mức khá.

1.3. Công tác phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện  pháp luật luôn được coi trọng, thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của ngành.

2. Khó khăn.

Cán bộ được phân công làm phụ trách công tác pháp chế còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo và tình hình thực tế của đơn vị, Trường THCS Phú Phúc xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018-2019 như sau:

B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2018-2019

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý Nhà nước về giáo dục, trách nhiệm của nhà trường trong công tác pháp chế nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, viên chức, nhân viên, học sinh trong nhà trường

1.2. Gn giáo dục pháp luật với công tác tư tưởng chính trị, đạo đức giáo dục văn hóa truyền thống và rèn luyện ý thức tự nguyn, tự giác tìm hiểu, chp hành pháp luật của cán bộ, viên chức, nhân viên, học sinh góp phân ôn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện góp phần tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về giáo dục.

1.3. Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách nghị quyêt của Đảng gn với tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tạo điu kiện đê cán bộ, viên chức, nhân viên, học sinh tiếp cận thông tin về pháp luật, thực hiện sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.

1.4. Chọn lọc, phát triển các mô hình, biện pháp PBGDPL hiệu quả, phù hợp đôi tượng; đảm bảo công tác PBGDPL được thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hóa các hoạt động nhằm phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và nhiệm vụ năm học của Ngành.

2. Yêu cầu

2.1. Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện chương trình, ké hoạch, nhiệm vụ pháp chế với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL đến mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường, nhất là các giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân.

2.2. Nâng cao trách nhiệm của cán lãnh đạo nhà trường, trưởng các bộ phận, bảo đảm triển khai có hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ pháp chế tại nhà trường.

2.3. Các văn bản pháp luật phải được triển khai kịp thời, thiết thực phù hợp với đặc điểm, tình hình, từng đối tượng của nhà trường; có nội dung cụ thể, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời gian hoàn thành và bám sát nhiệm vụ trọng tâm của năm học.

2.4. Tăng cường công tác pháp chế, đảm bảo tất cả các hoạt động nhà trường hoạt động theo pháp luật, phù hợp với chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức, nhân viên, học sinh trong nhà trường.

II. Các số liệu cơ bản.

1.       Về học sinh

Tổng số học sinh: 485/12 lớp (Bình quân: 41 HS/lớp)

Khối 6 có 4 lớp    Số học sinh: 135

          Khối 7 có 3 lớp    Số học sinh: 111

          Khối 8 có 3 lớp    Số học sinh: 113

          Khối 9 có  3 lớp   Số học sinh: 126                     

2.Về giáo viên

2.1. Về biên chế CB, GV, NV

Số CB-GV, NV: Tổng số có: 30 (01 CTrGDTX) - Nữ: 19. Trong đó có: 15 Đảng viên. Giám hiệu: 02 (ĐH:02), Nữ: 1

Hành chính: 03 (TC: 01, 2 ĐH: 02)    Nữ: 3                 

Giáo viên: 25 (ĐH: 18, CĐ: 7), Nữ: 14, Nghỉ thai sản trong HKI: 01

Biên chế: 24.

2.2. Trình độ chuyên môn, tay nghề: 

ĐH: 20/30 = 66,66%; CĐ: 10/30=33,33%)

GVG cấp huyện, tỉnh: 16/25 = 64%

                                                - GVG cấp tỉnh: 03

                                                - GVG cấp huyện: 13

3. Cơ sở vật chất:

3.1. Phòng học: 13

3.2 Phòng chức năng: 05

3.3. Bàn ghế, trang thiết bị:

- Bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bảng chống loá: Đủ

- Trang thiết bị dạy học: Đủ bộ đồ dùng dạy học của 4 khối

- Các điều kiện khác để đảm bảo yêu cầu tối thiểu cho dạy và học: đủ

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ.

1. Nhiệm vụ chung:

Tập trung hoàn thiện thể chế và từng bước nâng cao chất lượng công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 4/07/2011 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

 Bảo đảm quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục theo đúng các quy định của pháp luật, tăng cường thực hiện pháp luật một cách nghiêm chỉnh, triệt để và chính xác trong tổ chức và hoạt động giáo dục.

 Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế. Đẩy mạnh công tác tham gia xây dựng pháp luật, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản có chứa quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền; Phổ biến tuyên truyền,giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật.

2. Nhiệm vụ cụ thể.

2.1. Kiện toàn tổ chức pháp chế.

           Nhà trường kiện toàn Ban pháp chế của đơn vị:

Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo phụ trách tổ chức thực hiện công tác pháp chế của đơn vị.

          Phó hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn của đơn vị.

          Thư ký HĐ là thư ký công tác pháp chế.

          Trưởng ban thanh tra là ủy viên thường trực.

Toàn bộ cán bộ giáo viên, công nhân viên là thành viên làm công tác pháp chế.

          2.2. Xây dựng kế hoạch công tác pháp chế.

            Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm xây dựng công tác pháp chế tại đơn vị và triển khai thực hiện công tác pháp chế tại đơn vị trong năm học 2018-2019.

          - Hiệu trưởng nhà trường phối hợp với BCH Công đoàn có trách nhiệm trực tiếp tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục theo chỉ đạo của cấp.

          - Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn để xây dựng các văn bản quản lý, điều hành tại nhà trường đúng pháp luật, đưa các nội dung quy phạm pháp luật vào hoạt động thực tiễn của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh và các tổ chức đoàn thể.

2.3. Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý của nhà trường.

          a. Đối với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

          - Chủ  động kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực giáo dục ở địa phương thuộc thẩm quyền.

          - Tổ chức hội nghị đóng góp lấy ý kiến góp ý của các cán bộ, giáo viên, công nhân viên về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo để báo cáo về phòng GD-ĐT và đề xuất những phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

          b. Đối với các văn bản quản lý, điều hành.

          - Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý điều hành do nhà trường ban hành, chú ý đến thể thức trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành và nội dung của văn bản để xử lý những văn bản không đúng quy định, trái pháp luật, không phù hợp.

          - Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

          - Lập sổ đăng ký công văn đi và sổ đăng ký văn bản đến theo mẫu quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn quản lý văn bản , lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ , tài liệu vào lưu trữ cơ quan. Việc quản lý văn bản phải thống nhất tại bộ phận văn thư hành chính của đơn vị, đối với văn bản đi, đến, bộ phận văn thư hành chính phải tiếp nhận phân loại, vào sổ đi, đến và chuyển cho thủ trưởng đơn vị ngay trong ngày. Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm giải quyết kịp thời đúng thời gian quy định khi nhận văn bản đến; Đối với văn bản đi bộ phận hành chính – văn thư, lưu trữ phải kiểm tra chặt chẽ về thể thức, hình thức, kỹ thuật trình bày, vào sổ đăng ký trước khi ban hành và được lưu giữ theo quy định.

          2.4. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

           a. Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018-2021; Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 của ngành giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 6239/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Kế hoạch tiếp tục hiển khai thực hiện Đề án: “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021 của Bộ trường Bộ GD&ĐT; Kế hoạch 2426/KH-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tình Hà Nam về việc triển khai thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Thực hiện tốt nội dung phổ biến các nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành giáo dục: Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục; Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Công văn số 2462/UBND-KGVX ngày 30/8/2018 về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/06/2014 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hộỉ chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tuyên truyền, phổ biến kịp thời Kế hoạch số 2410/KH-UBND ngày 25/8/2018 của UBND tỉnh Hà Nam, Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 05/9/2018 của UBND huyện Lý Nhân về việc triển khai tuyển dụng giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV năm 2018, tạo sự đồng thuận, chia sẻ khó khăn về bố trí đội ngũ giáo viên đứng lớp của các nhà trường trong năm học 2018-2019.

          Tổ chức tuyên truyền kế hoạch số 1991/KH-UBND ngày 21/7/2018 thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018 trên địa bàn tinh Hả Nam trong tháng 10 và tháng 11 năm 2018, tập trung cao điểm từ ngày 6/11 đến 11/11/2018;  phổ biến Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 31/7/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thỉ hành một số điều của Luật thỉ đua, khen thưởng.

         b. Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua của ngành:

- Đối với học viên GDTX: Tổ chức dạy và học kiến thức pháp luật phù hợp với  cấp học và trình độ đào tạo:

          - Đối với học sinh:  Nâng cao chất lượng dạy và học môn Giáo dục công dân theo hướng cung cấp kiến thức, rèn luyện các kỹ năng thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực pháp luật gắn với cuộc sống và học tập của học sinh. Chú trọng các nội dung về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ quyền biển đảo, phòng chống các tệ nạn xã hội,... Đặc biệt chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thực hiện theo pháp luật, tôn trọng và thực hiện các nội quy, quy chế trong nhà trường của học sinh.

Ngoài chương trình học chính khóa, nhà trường triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức khác nhau như sinh hoạt ngoại khóa tiết chào cờ sinh hoạt hàng tuần,  hoạt động giáo dục pháp luật ngoài giờ lên lớp, tổ chức thành các cuộc thi, trò chơi, kết hợp trong các dịp kỷ niệm, các ngày lễ, các cuộc vận động lớn trong ngành nhằm bổ sung kiến thức cho các bài học chính khóa và các văn bản có liên quan đến quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của học sinh trong quá trình tham gia học tập, rèn luyện ở trong và ngoài nhà trường.

- Đối với cán bộ, viên chức và lao đông.

 Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.Tập trung tuyên truyền phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, của Tỉnh, của huyện và của ngành về Giảo dục và Đào tạo như: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục,Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng, Luật bồi thường nhà nước, Luật Thực hành tiết kiệm,chống lãng phí,Luật Giao thông, Luật Bảo vệ môi trường, Pháp lệnh dân số, Luật Bình đẳng giới,... Các Nghị quyêt  chuyên đề về giáo dục và đào tạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chỉ thị nhiệm vụ năm học,Quy chế xét tốt nghiệp, tuyển sinh; văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của  ngành, nội quy, quy chế của đơn vị.

Nhà trường tổ chức triển khai cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh, các tổ chức đoàn thể tại đơn vị mình, các văn bản chỉ đạo do Sở GD&ĐT, UBND huyện, Phòng GD&ĐT ban hành và các văn bản có liên quan đến công tác quản lý, điều hành, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ, kế hoạch tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị …Chỉ đạo đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa; tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục trong các hoạt động ngoại khóa và các  hoạt động NGLL.Chỉ đạo tổ chức thi giáo viên giỏi môn GDCD, và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật.

Nhà trường thường xuyên bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu,học liệu hỗ trợ công tác phổ biến giáo dục pháp luật,khai thác một cách hiệu quả tủ sách pháp luật. Chú trọng việc sử dụng các phương tiện điện tử, tin học, các mô hình trực quan phục vụ việc giảng dạy và học tập môn học giáo dục công dân.Chỉ đạo xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

2.5. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra việc thực hiện pháp luật

 Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch theo dõi việc thi hành pháp luật của Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của đơn vị.

          Tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật về giáo dục của tổ chức và cá nhân của đơn vị, kể cả việc vi phạm đăng tải, phát tán thông tin không phù hợp, gây ảnh hưởng xấu, phản giáo dục trên các website, mạng xã hội của CB, GV, NV, học sinh trong nhà trường.

Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực giáo dục đơn vị về Phòng GD&ĐT theo quy định.

2.6. Công tác bồi thường của Nhà nước

         Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường thuộc trách nhiệm của đơn vị theo quy định Luật Trách nhiệm bồi thường của N nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

           Tham gia các buổi tập huấn nghiệp vụ về việc giải quyết các vụ việc phát sinh liên quan đến công tác bồi thường.

           Báo cáo thống kê, tổng kết, đánh giá việc thực hiện bồi thường Nhà nước trong trong lĩnh vực giáo dục ở đơn vị (Nếu có) về  Phòng GD&ĐT.

            2.7. Vcông tác thi đua, khen thưởng

 Thực hiện hướng dẫn về việc thực hiện công tác Pháp chế năm học 2018-2019 của Phòng GD-ĐT Lý Nhân, trường THCS Phú Phúc đưa việc thực hiện công tác pháp chế là một tiêu chí thi đua của đơn vị

Trường THCS Phú Phúc phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung về công tác Pháp chế năm học 2018-2019

IV. Tổ chức thực hiện

1. Phân công trách nhiệm

1.1. Hiệu trưởng

Xây dựng kế hoạch công tác pháp chế năm học 2018-2019; tổ chức cho các thành viên của đơn vị tham gia các lớp tập huấn về công tác pháp chế của Phòng GD-ĐT

Phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng của xã tuyên truyền giáo dục pháp luật cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của đơn vị.

 Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác pháp chế của tổ chức và cá nhân trong đơn vị

Đưa việc thực hiện công tác pháp chế là tiêu chí  thi đua trong năm học.

Báo cáo việc thực hiện  công tác pháp chế của đơn vị về Phòng  GD-ĐT theo quy định.

          1.2. Các tổ chức, cá nhân của đơn vị

 Nghiêm túc thực hiện  kế hoạch về công tác pháp chế năm học 2018-2019 của đơn vị

Tham gia đầy đủ các buổi tập huần theo sự phân công, điều động của thủ trưởng

Thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách , pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của ngành và của đơn vị.

2. Chế độ thông tin báo cáo.

Trường thực hiện nghiêm túc  chế độ báo cáo định kì với Phòng GD-ĐT theo quy định:

Nộp kế hoạch công tác pháp chế năm học 2018-2019 ngày 05/10/2018.

Báo cáo sơ kết công tác pháp chế học kỳ I trước ngày 05/01/2019.

Báo cáo tổng kết công tác pháp chế và báo cáo tự đánh giá chỉ tiêu công tác pháp chế của nhà trường năm học 2018-2019 trước ngày 20/05/2019.

 Trường thực hiện nghiêm túc việc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Phòng GD-ĐT.

Trên đây là Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2018-2019 của trường THCS Phú Phúc, yêu cầu các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể và cá nhân của đơn vị thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT (để báo cáo);

(để thực hiện)

 
- Các tổ chức của đơn vị;

- Các giáo viên;

- Lưu VT

 

                     HIỆU TRƯỞNG

                       

 

 

 

 

     Trần Thị Bích Liên

 

Tác giả:

Xem thêmHưởng ứng 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019'
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015