Điểm báo

CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015-2016

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA CHÁT LƯỢNG HKI - NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN KIỂM TRA

LỚP 6

 

VĂN

TOÁN

ANH

 

SỬ

TỔNG

XT

KQ

XT Tr

XT H

ĐG

KQ

XT Tr

XT H

ĐG

KQ

XT Tr

XT H

ĐG

KQ

XT Tr

XT H

ĐG

A

5.4189

1

 

 

5.0541

3

 

 

4.1892

3

 

 

5.8784

1

 

 

20.5405

2

B

5.285

2

 

 

6.4563

1

 

 

4.3388

2

 

 

5.725

2

 

 

21.805

1

C

5.2436

3

 

 

5.3355

2

 

 

5.2821

1

 

 

4.6474

3

 

 

20.5086

3

LỚP 7

 

VĂN

TOÁN

ANH

 

ĐỊA

 

 

KQ

XT Tr

XT H

ĐG

KQ

XT Tr

XT H

ĐG

KQ

XT Tr

XT H

ĐG

KQ

XT Tr

XT H

ĐG

A

4.2856

2

 

 

3.1889

2

 

 

3.5056

1

 

 

1.7

3

 

 

12.68

3

B

4.431

1

 

 

3.875

1

 

 

3.381

3

 

 

2.4821

1

 

 

14.169

1

C

3.9151

3

 

 

3.0756

3

 

 

3.4012

2

 

 

2.436

2

 

 

12.8279

2

LỚP 8

 

VĂN

TOÁN

ANH

HÓA

 

 

KQ

XT Tr

XT H

ĐG

KQ

XT Tr

XT H

ĐG

KQ

XT Tr

XT H

ĐG

KQ

XT Tr

XT H

ĐG

A

2.4167

3

 

 

4.6136

1

 

 

4.597

1

 

 

3.0303

3

 

 

14.6576

1

B

2.5097

2

 

 

4.2143

2

 

 

4.3314

2

 

 

3.3986

2

 

 

14.454

3

C

2.5182

1

 

 

3.8865

3

 

 

4.1212

3

 

 

4.0833

1

 

 

14.6092

2

LỚP 9

 

VĂN

TOÁN

ANH

 

SINH

 

KQ

XT Tr

XT H

ĐG

KQ

XT Tr

XT H

ĐG

KQ

XT Tr

XT H

 

KQ

XT Tr

XT H

ĐG

A

4.6306

1

 

 

4.6129

2

 

 

3.9661

3

 

 

3.5242

3

 

 

16.7339

3

B

4.5143

3

 

 

4.4643

3

 

 

4.7529

2

 

 

3.6286

2

 

 

17.36

2

C

4.5405

2

 

 

5.2838

1

 

 

4.8581

1

 

 

3.9189

1

 

 

18.6014

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả:

Xem thêmHưởng ứng 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019'
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015