Điểm báo

Kế hoạch thu chi năm 2017-2018

 

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

TRƯỜNG THCS PHÚ PHÚC

KẾ HOẠCH THU CHI CÁC LOẠI QUỸ NĂM HỌC 2017 - 2018

 ĐVT: 1000 đồng

TT

Nội dung

 Mức thu/ tháng (năm)

 Số tháng thu

 Số HS (phụ huynh)

 Số tiền thu, chi

Ghi chú

1

2

               3

          4

            5

                           6

7

A

PHẦN THU

 

 

 

                639.818

 

1

Quỹ hoc phí

 

 

        485

                222.813

 

1.1

Mầm non

 

 

           -  

                          -  

 

a

Thành thị

 

 

           -  

                          -  

 

 

Nhà trẻ

 

 

           -  

                          -  

 

 

Học sinh miễn

 

 

 

                         -  

 

 

Học sinh giảm 1/2

 

 

 

                         -  

 

 

Học sinh đóng cả

 

 

 

                         -  

 

 

Mẫu giáo

 

 

           -  

                          -  

 

 

Học sinh miễn

 

 

 

                         -  

 

 

Học sinh giảm 1/2

 

 

 

                         -  

 

 

Học sinh đóng cả

 

 

 

                         -  

 

b

Nông thôn

 

 

           -  

                          -  

 

 

Nhà trẻ

 

 

           -  

                          -  

 

 

Học sinh miễn

 

 

 

                         -  

 

 

Học sinh giảm 1/2

 

 

 

                         -  

 

 

Học sinh đóng cả

 

 

 

                         -  

 

 

Mẫu giáo

 

 

           -  

                          -  

 

 

Học sinh miễn

 

 

 

                         -  

 

 

Học sinh giảm 1/2

 

 

 

                         -  

 

 

Học sinh đóng cả

 

 

 

                         -  

 

1.2

THCS

 

 

        485

                222.813

 

a

Thành thị

 

 

           -  

                          -  

 

 

Học sinh miễn

 

 

 

                         -  

 

 

Học sinh giảm 1/2

 

 

 

                         -  

 

 

Học sinh đóng cả

 

 

 

                         -  

 

b

Nông thôn

 

 

        485

                222.813

 

 

Học sinh miễn

 

 

          14

                         -  

 

 

Học sinh giảm 1/2

             27

          9

          41

                    9.963

 

 

Học sinh đóng cả

             55

          9

        430

                212.850

 

2

Quỹ học thêm (2 buổi/ ngày)

              -  

         -  

           -  

                          -  

 

 

Lớp 1 (Lớp 6)

 

 

 

                         -  

 

 

Lớp 2 (Lớp 7)

 

 

 

                         -  

 

 

Lớp 3 (Lớp 8)

 

 

 

                         -  

 

 

Lớp 4 (Lớp 9)

 

 

 

                         -  

 

 

Lớp 5

 

 

 

                         -  

 

3

Học nghề

           175

         -  

        113

                  19.775

 

 

Lớp (khối) 8

           175

 

        113

                  19.775

 

 

Lớp (khối) 9

 

 

 

                         -  

 

4

Lệ phí nghề

             30

 

        113

                    3.390

 

5

Bảo hiểm y tế

 

 

        420

                206.640

 

 

Học sinh đóng cả

           492

 

        420

                206.640

 

 

Học sinh cận nghèo

 

 

 

                          -  

 

6

Học phẩm, sách, tài liệu

              -  

         -  

           -  

                          -  

 

 

Nhóm nhà trẻ

 

 

 

                         -  

 

 

Lớp mẫu giáo 3T

 

 

 

                         -  

 

 

Lớp mẫu giáo 4T

 

 

 

                         -  

 

 

Lớp mẫu giáo 5T

 

 

 

                         -  

 

7

Đồ dùng theo TT34

              -  

         -  

           -  

                          -  

 

 

Nhóm nhà trẻ

 

 

 

                         -  

 

 

Lớp mẫu giáo 3T

 

 

 

                         -  

 

 

Lớp mẫu giáo 4T

 

 

 

                         -  

 

 

Lớp mẫu giáo 5T

 

 

 

                         -  

 

8

Đồng phục, trang phục

             75

 

        485

                  36.375

 

9

Xã hội hoá tăng cường CSVC

           230

 

        430

                  98.900

 

10

Quỹ XHH trả công cô nuôi

 

 

 

                          -  

 

11

Ăn bán trú

              -  

         -  

           -  

                          -  

 

1

Nhà trẻ

 

 

 

                         -  

 

2

Mẫu giáo

 

 

 

                         -  

 

12

Quỹ chất đốt (MN)

 

 

 

                          -  

 

13

Quỹ hội phụ huynh

             70

 

        430

                  30.100

 

14

Quỹ đề thi, giấy thi

 

 

 

                          -  

 

15

Quỹ quét dọn vệ sinh

 

 

 

                          -  

 

16

Quỹ bảo vệ trông coi

             45

 

        485

                  21.825

 

17

Quỹ khác

              -  

         -  

           -  

                          -  

 

 

………

 

 

 

                         -  

 

 

……..

 

 

 

                         -  

 

B

PHẦN CHI

 

 

 

                639.818

 

1

Quỹ học phí

 

 

 

                222.813

 

-

Chi cho con người

 

 

 

                  99.125

 

 

Trong đó 40% bù lương

 

 

 

                  89.125

 

-

Chi cho HĐ chuyên môn

 

 

 

                  91.688

 

-

Chi mua sắm, sửa chữa

 

 

 

                  22.000

 

-

Chi khác

 

 

 

                  10.000

 

2

Quỹ hoc thêm (2 buổi/ ngày)

 

 

 

                          -  

 

-

Chi công việc

 

 

 

 

 

-

Chi quản lý

 

 

 

 

 

-

Chi hỗ trợ CSVC

 

 

 

 

 

-

Chi khác

 

 

 

 

 

3

Quỹ học nghề

 

 

 

                  19.775

 

-

Chi công việc

 

 

 

                  15.425

 

-

Chi quản lý

 

 

 

                    3.361

 

-

Chi hỗ trợ CSVC

 

 

 

                       989

 

-

Chi khác

 

 

 

 

 

4

Lệ phí nghề

 

 

 

                    3.390

 

-

Chi công việc

 

 

 

                    3.390

 

-

Chi khác

 

 

 

 

 

5

Bảo hiểm y tế

 

 

 

                206.640

 

-

Nộp cơ quan BH

 

 

 

                206.640

 

 

Trong đó: Kinh phí CSSK ban đầu được trích lại đơn vị

 

 

 

                  14.464

 

6

Học phẩm, tài liệu

 

 

 

                          -  

 

-

Chi mua học phẩm, tài liệu

 

 

 

 

 

-

Chi khác

 

 

 

 

 

7

Đồ dùng theo TT34

 

 

 

                          -  

 

-

Chi mua đồ dùng

 

 

 

 

 

-

Chi khác

 

 

 

 

 

8

Đồng phục, trang phuc

 

 

 

                  36.375

 

-

Chi may đồng phục

 

 

 

                  36.375

 

-

Chi khác

 

 

 

 

 

9

Xã hội hoá

 

 

 

                  98.900

 

-

Chi xây tường bao, ánh sáng khu vực chiếu nghỉ, sửa bàn bóng bàn

 

 

 

                  13.400

 

-

Chi đổ bê tông lối đi ra nhà vệ sinh, mái tôn nối đi giữa 2 khu nhà, mái nhà vệ sinh

 

 

 

                  25.500

 

-

Chi qoét vôi ve, lát lại nền lớp 7c

 

 

 

                  25.000

 

-

Chi sửa đường điện 10 phòng

 

 

 

                  15.000

 

-

Chi bảng biểu lớp Vnen

 

 

 

                    7.000

 

-

Chi mua bảng từ thay 6 lớp

 

 

 

                  13.000

 

10

Quỹ XHH trả công cô nuôi

 

 

 

                          -  

 

-

Chi tiền công cô nuôi

 

 

 

 

 

-

Chi khác

 

 

 

 

 

11

Ăn bán trú

 

 

 

                          -  

 

12

Quỹ chất đốt (MN)

 

 

 

                          -  

 

13

Quỹ hội phụ huynh

 

 

 

                  30.100

 

 

Chi phục vụ học sinh

 

 

 

                  27.600

 

 

Chi khác

 

 

 

                    2.500

 

14

Quỹ đề thi, giấy thi

 

 

 

                          -  

 

 

Chi tiền đề thi, giấy thi

 

 

 

 

 

 

Chi khác

 

 

 

 

 

15

Quỹ quét dọn vệ sinh

 

 

 

                          -  

 

 

Chi công quét dọn vệ sinh

 

 

 

 

 

 

Chi khác

 

 

 

 

 

16

Quỹ bảo vệ trông coi

 

 

 

                  21.825

 

 

Chi công bảo vệ trông coi

 

 

 

                  18.000

 

 

Chi khác

 

 

 

                    3.825

 

17

Quỹ khác

              -  

         -  

           -  

                          -  

 

 

………

 

 

 

 

 

 

……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Phú Phúc, ngày 14 tháng 9 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Huyền

Trần Thị Bích Liên

Tác giả:

Xem thêmHưởng ứng 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019'
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015