Thông báo

Thông báo việc dậy thêm

PHÒNG GD &ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS PHÚ PHÚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh

Phú Phúc, ngày 02 tháng 4 năm 2019

Số 26/ THCSPP

V/v tổ chức dạy thêm, học thêm

Kính gửi : Cản bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Phú Phúc

Thực hiện Công văn số 242/UBND-VP ngày 01/4/2019 của UBND huyện về việc chỉ đạo tăng cường quản lý Nhà nước về giáo dục và Công văn số 446/PGDĐT-KTr ngày 01/4/2019 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân về việc tổ chức dạy thêm, học thêm, dạy buổi 2 và trông giữ trẻ, Trường THCS Phú Phúc yêu cầu các cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường thực hiện một số nội dung công việc về dạy thêm học thêm như sau:

1. Tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

Thực hiện nghiêm túc việc Tố chức hoạt động dạy thêm học thêm trong nhà trường theo đúng Kế hoạch số 67/Kh-THCSPP ngày 06/10/2018 của trường THCS Phú Phúc đã được phòng GD&ĐT Lý Nhân phê duyệt.Giấy phép số 18/GP-UBND ngày 10/10/2018 của UBND huyện Lý Nhân V/v dạy thêm, học thêm năm học 2018-2019 đã được ƯBND huyện Lý Nhân phê duyệt.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyên môn, có hồ sơ minh chứng, tăng cường việc kiểm tra, nhắc nhở, động viên học sinh nâng cao chất lượng giảng dạy.

Liên hệ mật thiết với phụ huynh học sinh trong việc quản lý, giáo dục học sinh.

Kịp thời thông báo cho gia đình học sinh trong trường hợp học sinh nghỉ học không có lý do và các trường hợp đặc biệt khác.

2. Tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

Cán bô, giáo viên, nhân viên của trường không tổ chức dạy thêm và tham gia dạy thêm ngoài nhà trường khi chưa được cấp phép. Cá nhân nào tổ chức dạy thêm hoặc tham gia dạy thêm tại các lóp trái phép thì cá nhân đó sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định hiện hành và sẽ làm ảnh hưởng đến nhà trường và các thành viên khác trong đơn vị.

Trường THCS Phú Phúc yêu cầu các cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị nghiêm túc thực hiện.

* Nơi nhận:

- CB, GV, NV (Để thực hiện)

- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Thị Bích Liên

Tải về

Xem thêm...
THCS Phú Phúc đón nông thôn mới
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015