tin tức-sự kiện

Kế hoạch phòng, chống khủng bố cho cán bộ, giáo viên, học sinh

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯƠNG THCS PHÚ PHÚC                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số: …./KH THCS PP                   Phú Phúc, ngày 11tháng11 năm 2018

KẾ HOẠCH

Phòng, chống khủng bố cho cán bộ, giáo viên, học sinh

trường THCS Phú Phúc

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

            Luật số 28/2013/QH13 ngày12/6/2013 của Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013;

Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Chỉ thị số 25/2007/CT-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn số 02/2008/HD-BCA(A11) ngày 07 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng bộ công an về công tác phòng chống khủng bố trong tình hình mới;

Quyết định số 07/UBND ngày 18/01/2017 về việc ban hành danh mục địa bàn, mục tiêu trọng điểm về công tác PCKB trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Điều lệ trường trung học Ban hành kèm theo Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trường THCS.

          Công văn số 1178/UBND-CA, ngày 07/11/2018 của UBND huyện Lý Nhân về việc xây dựng Kế hoạch phòng, chống khủng bố cho cán bộ giáo viên nhân viên, học sinh trong các trường học ngành GD&ĐT;

           Trường THCS Phú Phúc nằm trên địa bàn thôn Phú Mãn, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động khủng bố, phá hoại tại  nhà trường, Hiệu trưởng trường THCS Phú Phúc ban hành Kế hoạch Phòng ngừa và xử lý khi có tình huống khủng bố xảy ra tại  trường THCS Phú Phúc  như sau:

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1.  Nâng cao nhận thức, cảnh giác, trách nhiệm năng lực ứng phó của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động khủng bố xảy ra tại nhà trường.

          2. Quá trình xử lý, giải quyết các vụ việc liên quan đến khủng bố xảy ra tại nhà trường phải đảm bảo các quy trình, quy định về công tác phòng, chống khủng bố. Hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả, tác hại xảy ra.

          3. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời với các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phòng, chống khủng bố.

III. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

          1. Công tác phòng ngừa

Công tác phòng ngừa không để xảy ra khủng bố, phá hoại là nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động của tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

Căn cứ vào  chức năng nhiệm vụ của nhà trường, căn cứ vào tình hình của xã Phú Phúc, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa phù hợp đồng thời thường xuyên thông tin, tuyên truyền giáo dục về phòng chống khủng bố nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả  phòng và chống khủng bố.

 Nội dung thông tin tuyên truyền về phòng, chống khủng bố bao gồm:

+ Nguy cơ, diễn biến, tình hình khủng bố; thủ đoạn, phương thức hoạt động, tính chất nguy hiểm, tác hại của khủng bố.

+ Biện pháp, kinh nghiệm, chính sách, pháp luật về phòng, chống khủng bố

+Trách nhiệm của Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong phòng, chống khủng bố;

+ Kiểm soát vệ sinh an toàn lương thực, thực phẩm, bệnh phẩm; có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi lợi dụng hoạt động này để khủng bố

+ Kiểm soát hoạt động tuyên truyền, kích động, đe dọa bằng các phương tiện báo chí, bưu chính, viễn thông và các hình thức thông tin khác

 Ngoài ra cần nghiên cứu thêm các biện pháp phòng ngừa được quy định trong Luật phòng, chống khủng bố năm 2013, cụ thể như sau:

+ Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, chống khủng bố (Điều 20)

+ Quản lý hành chính về an ninh, trật tự (Điều 21)

+ Kiểm soát hoạt động giao thông, vận tải (Điều 22)

+ Kiểm soát giao dịch tiền, tài sản (Điều 23)

+  Kiểm soát phương tiện, hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh (Điều 24).

+ Kiểm soát hoạt động xuất bản, báo chí, bưu chính, viễn thông và các hình thức thông tin khác (Điều 25)

+ Kiểm soát các hoạt động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, thuốc chữa bệnh (Điều 26)

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án phòng, chống khủng bố (Điểu 27)

2. Phát  hiện, xử lý các hoạt động liên quan đến khủng bố

a. Các tình huống khủng bố có thể xảy ra tại nhà trường

 -  Khủng bố bắt, giữ con tin;

-  Cướp phương tiện giao thông vận tải để khủng bố;

-  Xảy ra  cháy nổ trong nhà trường;

-  Ám sát, đe dọa khủng bố;

-  Phát hiện vật thể nghi bom, mìn do đối tượng khủng bố cài đặt;

-  Phát hiện thư, bưu phẩm, bưu kiện hoặc phương tiện giao thông vận tải chứa vũ khí, chất độc, chất nổ… để sử dụng vào mục đích khủng bố

b. Cách thức xử lý tình huống liên quan đến khủng bố

* Phát hiện, báo tin về khủng bố

- Cơ quan, tổ chức cá nhân thông qua hoạt động của mình có trách nhiệm chủ động phát hiện khủng bố.

- Sau khi phát hiện cá nhân hoặc đoàn thể cần báo ngay cho hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng nhà trường để báo về: Công an xã Phú Phúc; Ban chỉ huy quân sự  xã và  UBND  xã Phú Phúc.

- Đồng thời, triển khai thực hiện ngay các biện pháp xử lý, ứng phó ban đầu tại chỗ theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, trách nhiệm quyền hạn của mình.

* Công tác xử lý các tình huống liên quan đến khủng bố tại chỗ:

 Khoản 2 Điều 16 Luật phòng, chống khủng bố quy định: Trường hợp khi có vụ khủng bố  xảy ra nhưng chưa có người chỉ huy chống khủng bố theo sự phân công của cơ quan, người có thẩm quyền thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân, UBND nơi xảy ra khủng bố có trách nhiệm và quyền hạn áp dụng 8 nhóm biện pháp chống khủng bố theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Luật phòng, chống khủng bố để chống khủng bố, trừ trường hợp biện pháp đó ảnh hưởng đến chính trị, ngoại giao, xâm phạm tính mạng  của con người, hoặc phá hủy tài sản có giá trị đặc biệt. Các biện pháp đó là:

-  Bao vây, phong tỏa khu vực xảy ra khủng bố;

- Giải cứu con tin, cấp cứu nạn nhân, cách ly người, di chuyển phương tiện, tài sản ra khỏi khu vực  nguy hiểm của khủng bố;

- Thương thuyết với đối tượng khủng bố;

-  Bao vây, truy tìm, khống chế, bắt đối tượng khủng bố; vô hiệu hóa vũ khí, công cụ, phương tiện sử dụng để thực hiện khủng bố;

- Tạm dừng phương tiện giao thông, phương tiện thông tin, truyền thông bị lợi dụng để khủng bố;

- Bảo vệ, di chuyển, che dấu, ngụy trang công trình, mục tiêu là đối tượng tấn công của khủng bố;

-  Huy động lực lượng, phương tiện để chống khủng bố;

- Thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến khủng bố.

 Tuy nhiên, do đặc thù của nhà trường là làm chuyên môn giáo dục, tùy theo tính chất của vụ việc nên Hiệu trưởng nhà trường sẽ triển khai cụ thể các biện pháp trên  khi có tình huống khủng bố xảy ra.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

  1. Hiệu trưởng nhà trường:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch Phòng, chống khủng bố tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

- Quyết định áp dụng các nhóm biện pháp chống khủng bố theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Luật Phòng, chống khủng bố: Chỉ đạo di chuyển học sinh đến nơi an toàn, tạo sự bình tĩnh uwngs phó trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của đơn vị. Tuấn thủ và xử lý linh hoạt sự chỉ đạo của cấp trên.

2. Phó hiệu trưởng

- Tham mưu với Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch.

- Triển khai kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ khi Hiệu trưởng phân công.

- Tham mưu với Hiệu trưởng việc áp dụng các nhóm biện pháp chống khủng bố.

- Thực hiện việc di dời GV, học sinh; Chuẩn bị các phương án y tế chăm sóc sức khỏe, cứu thương  cho CB, GV, NV, HS. Thu thập các tài liệu, chứng cớ có liên quan đến khủng bố. Dùng các phương tiện như loa, đài, mạng internet là phương tiện để tuyên truyền chống khủng bố.

3. Các lực lượng và tổ chức trong nhà trường

* Bảo vệ nhà trường

- Phối hợp với các lực lượng sở tại và nhân dân xung quanh nhằm mục tiêu tăng cường công tác nắm tình hình từ xa nhằm phát hiện âm mưu, ý đồ hoạt động của các tổ chức khủng bố. Tăng cường công tác nắm tình hình liên quan đến công tác chống khủng bố tại địa phương đề xuất với thường trực Ban Chỉ đạo Phòng,chống khủng bố chủ động giải quyết tình hình.

- Bố trí lực lượng bảo vệ an toàn cho lãnh đạo nhà trường, trang thiết bị, CSVC, công trình liên quan đến công tác giảng dạy và học tập.

- Chủ trì phối hợp với các tổ chuyên môn có liên quan triển khai và luyện tập phương án, giải quyết tình huống có thể xảy ra như :

+ Phương án xử lý tình huống cháy, nổ do khủng bố.

+ Phương án giải thoát con tin.

+ Phương án phòng, chống gây rối về an ninh trật tự.

+ Phương án xử lý khi phát hiện vật thể do nghi khủng bố cài đặt.

- Tăng cường phối hợp với Cha mẹ học sinh, Chính quyền và Công an xã trong việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm, biện pháp đấu tranh, ngăn chặn âm mưu và hoạt động khủng bố.

*  Các tổ chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên:

Phối hợp với lực lượng tự vệ, bảo vệ của nhà trường chủ động công tác nắm tình hình về hoạt động khủng bố, thường xuyên cung cấp, trao đổi những thông tin có liên quan đến hoạt động khủng bố về lãnh đạo nhà trường.

- Đoàn thanh niên: Hỗ trợ học sinh đảm bảo an toàn nhât, vô hiệu hóa vú khí, phương tiện phục vụ cho việc khủng bố (nếu có thể), chuẩn bị lương thực cho học sinh trong luc chờ cơ quan chức năng.

- Giáo viên chủ nhiệm lớp: Đảm bảo an toàn học sinh, tài sản của lớp mình; Giữ liên hệ kịp thời, thường xuyên với PHHS về tình hình của học sinh lớp minhf phụ trách.

*  Bộ phận văn thư:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thường xuyên nắm bắt những hoạt động khủng bố trong nước cũng như trên toàn thế giới trên các thông tin đại chúng nhất là trên mạng Internet báo cáo Lãnh đạo nhà trường và đề xuất biện pháp tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nắm được và có ý thức cảnh giác về hoạt động khủng bố.

V TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung kế hoạch, nhà trường tổ chức  triển khai thực hiện nghiêm túc. Giao cho trung đội tự vệ  cuả nhà trường là đơn vị chuyên trách, chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tham mưu, hướng dẫn, chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch này

2. Khi có sự việc liên quan đến hoạt động khủng bố xảy ra tại nhà trường, cá nhân, tổ chức phát hiện báo ngay cho Hiệu trưởng nhà trường và báo  lực lượng công an xã Phú Phúc,  UBND xã Phú Phúc.

3. Định kỳ 06 tháng, 01 năm bộ phận được giao chuyên trách thực hiện Kế hoạch phòng chống khủng bố tại trường THCS Phú Phúc, tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình có liên quan đến công tác phòng, chống khủng bố tại  nhà trường;  kịp thời bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch cho sát hợp với tình hình thực tế.. Báo cáo kết quả kịp thời về  Công an xã Phú Phúc, Phòng GD&ĐT Lý Nhân để tập hợp báo cáo  Đội an ninh, Công an huyện Lý Nhân .

            Trên đây là Kế hoạch Phòng, chống khủng bố cho cán bộ, giáo viên, học sinh trường THCS Phú Phúc, đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của trường nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Công an x ã Phú Phúc;                                                                                                     (Đã ký)

- Đội An ninh, Công an huyện Lý Nhân;                                                                            Trần Thị Bích Liên

- Lưu: VT

 

Tác giả: THCS Phú Phúc

Xem thêm

THCS Phú Phúc đón nông thôn mới
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015