THCS Phú Phúc đón nông thôn mới
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015
  

Tổ chức

  • Tổ Tự nhiên

  • Địa chỉ: Trường THCS Phú Phúc
  • Email: c2nhanphuc@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513876954
TT Thông tin
1
Họ tên: Trần Thị Hồng Hạnh
Vị trí: Tổ trưởng
Email: tthhanh70c2npc@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513876954
2
Họ tên: Trần Hữu Thuận
Vị trí: Giáo viên
Email: ththuan76c2npc@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513876954
3
Họ tên: Trần Văn Tiến
Vị trí: Giáo viên
Email: tvtien81c2pp@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513876954
4
Họ tên: Nguyễn Xuân Phòng
Vị trí: Giáo viên
Email: nxphong78c2pp@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513876954
5
Họ tên: Trần Thị Hảo
Vị trí: Giáo viên
Email: tthao79c2pp@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513876954
6
Họ tên: Trần Thị Thảo
Vị trí:
Email: tranthithao@gmail.com
Điện thoại: 01678945678
7
Họ tên: Trần Thị Thanh Là
Vị trí: Giáo viên
Email: tranthithanhla@gmail.com
Điện thoại: 09
8
Họ tên: Trần Duy Độ
Vị trí:
Email: tranduydo@gmail.com
Điện thoại: 09874556767
9
Họ tên: Trần Ngọc Ninh
Vị trí: Giáo viên
Email: tnninh81c2pp@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513876954
10
Họ tên: Nguyễn Văn Hữu
Vị trí: Giáo viên
Email: nvhuu84c2pp@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513876954