Bạn cần biết

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018-2019

 Biểu mẫu 09

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

         TRƯỜNG THCS PHÙ VÂN

 


THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018-2019

STT

Ni dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Điều kiện tuyn sinh

 65 HS

100% HS trong độ

tuổi, TNTH ra lớp

 64 HS

100%  HS  trong

độ tuổi ra lớp

 58 HS

100%  HS  trong

độ tuổi ra lớp

 51 HS

100%  HS  trong

độ tuổi ra lớp

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

- Thực hiện chương

trình giáo dục nhà trường 37 tuần

- Dạy tự chọn

- Dạy học theo

chuẩn kiến thức, kĩ

năng của chương

trình GDPT

- Dạy đủ số tiết của

các môn Âm Nhạc, Mĩ thuật, Thể dục

- Thực hiện chương

trình giáo dục nhà trường 37 tuần

- Dạy tự chọn

- Dạy học theo

chuẩn kiến thức, kĩ

năng của chương

trình GDPT

- Dạy đủ số tiết của

các môn Âm Nhạc, Mĩ thuật, Thể dục

- Thực hiện chương

trình giáo dục nhà trường 37 tuần

- Dạy tự chọn

- Dạy học theo

chuẩn kiến thức, kĩ

năng của chương

trình GDPT

- Dạy đủ số tiết của

các môn Âm Nhạc, Mĩ thuật, Thể dục

- Thực hiện chương

trình giáo dục nhà trường 37 tuần

- Dạy tự chọn

- Dạy học theo

chuẩn kiến thức, kĩ

năng của chương

trình GDPT

- Dạy đủ số tiết của

các môn Âm Nhạc, Mĩ thuật, Thể dục

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình;Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

 - Nhà trường phối

hợp chặt chẽ với

Gia đình và Xã hội

làm tốt công tác

giáo dục trong và

ngoài nhà trường

- Học sinh thực

hiện tốt nội qui nhà

trường, nội qui về

sử dụng phòng học

bộ môn.

 - Nhà trường phối

hợp chặt chẽ với

Gia đình và Xã hội

làm tốt công tác

giáo dục trong và

ngoài nhà trường

- Học sinh thực

hiện tốt nội qui nhà

trường, nội qui về

sử dụng phòng học

bộ môn.

 - Nhà trường phối

hợp chặt chẽ với

Gia đình và Xã hội

làm tốt công tác

giáo dục trong và

ngoài nhà trường

- Học sinh thực

hiện tốt nội qui nhà

trường, nội qui về

sử dụng phòng học

bộ môn.

 - Nhà trường phối

hợp chặt chẽ với

Gia đình và Xã hội

làm tốt công tác

giáo dục trong và

ngoài nhà trường

- Học sinh thực

hiện tốt nội qui nhà

trường, nội qui về

sử dụng phòng học

bộ môn.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

- HĐNGLL

- Tích hợp nội dung

giáo dục bảo vệ

môi trường; Sử

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu

quả; bảo tồn thiên

nhiên và đa dạng

sinh học trong một

số môn học:

GDCD, Văn học ,

Sinh học, Địa lý,

Tiếng Anh, Lịch

sử, HĐNGLL.

 - HĐNGLL

- Tích hợp nội dung

giáo dục bảo vệ

môi trường; Sử

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu

quả; bảo tồn thiên

nhiên và đa dạng

sinh học trong một

số môn học:

GDCD, Văn học ,

Sinh học, Địa lý,

Tiếng Anh, Lịch

sử, HĐNGLL.

 - HĐNGLL

- Tích hợp nội dung

giáo dục bảo vệ

môi trường; Sử

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu

quả; bảo tồn thiên

nhiên và đa dạng

sinh học trong một

số môn học:

GDCD, Văn học ,

Sinh học, Địa lý,

Tiếng Anh, Lịch

sử, HĐNGLL.

 - HĐNGLL

- Tích hợp nội dung

giáo dục bảo vệ

môi trường; Sử

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu

quả; bảo tồn thiên

nhiên và đa dạng

sinh học trong một

số môn học:

GDCD, Văn học ,

Sinh học, Địa lý,

Tiếng Anh, Lịch

sử, HĐNGLL.

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đt được

* Đạo đức:

Tốt: 76,92 %

Khá: 23,08 %

* Học tập:

Giỏi: 16,92%

Khá: 40,00%

TB: 26,15 %

Yếu: 15,38 %

Kém: 1,54 %

* Sức khỏe:

Tốt: 75%

Khá: 25%

* Đạo đức:

Tốt: 87,5 %

Khá: 12,5%

* Học tập:

Giỏi: 20,31 %

Khá: 23,44%

TB: 35,94%

Yếu: 18,75%

Kém: 1,56 %

* Sức khỏe:

Tốt: 78 %

Khá: 22%

* Đạo đức:

Tốt: 89,66 %

Khá: 10,34 %

* Học tập:

Giỏi: 24,14%

Khá: 39,66%

TB: 24,14%

Yếu: 12,07 %

Kém: 0 %

* Sức khỏe:

Tốt: 80 %

Khá: 20 %

* Đạo đức:

Tốt: 92,16 %

Khá: 7,84%

* Học tập:

Giỏi: 17,64%

Khá: 41,18%

TB: 41,18%

Yếu: 0 %

Kém: 0 %

* Sức khỏe:

Tốt: 85%

Khá: 15%

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

114

100

128

88/102 HS đạt 86,27

% học các trường THPT công lập, số còn lại học tại các trường CĐN và TTGDTX.

 

  

Phù Vân, ngày 01 tháng 6 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phạm Thị Lan Hương

 Các tin khác

Văn bản mới

Văn nghệ chào mừng 20.11.2017
Trường THCS Phù Vân đón chuẩn quốc gia
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học 2019 - 2020

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở Phù Vân- Năm học 2018-2019

3 công khai của trường THCS Phù Vân năm học 2019-2020

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu mẫu 3 công khai

Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Xem thêm...