Bạn cần biết

CONG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 2018
         
         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Đơn vị : Trường THCS Phù Vân
Chương 622
                                                      THÔNG BÁO
CễNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NGUỒN NGÂN SÁCH NĂM 2018        
         
Stt Nội dung Tổng số Chia ra  
       Ngân sách NN   Học phí 
A THU - CHI THƯỜNG XUYÊN      
I PHẦN THU          172,100,000        172,100,000
1 Học phí          172,100,000        172,100,000
2 Thu sự nghiệp khác      
II TỔNG SỐ CHI CỦA ĐƠN VỊ    2,849,213,000   2,677,113,000   172,100,000
  TN 0129: Chi thanh toán cho cá nhân       2,436,645,000      2,357,805,000        78,840,000
  Mục 6000 : Tiền lương       1,339,416,000      1,339,416,000  
  Mục 6050: Tiền công trả cho LĐTX theo HĐ           43,524,000           43,524,000  
  Mục 6100 : Phụ cấp lương         635,377,000         630,377,000         5,000,000
  Mục 6200 : Tiền thưởng           25,000,000           20,000,000         5,000,000
  Mục 6300 : Các khoản đóng góp         381,033,000         312,193,000        68,840,000
  Mục 6400: Các khoản TT khác cho cá nhân         12,295,000        12,295,000  
  TN 0130: Chi về hàng hoá, dịch vụ         372,308,000         294,308,000        78,000,000
  Mục 6500 : Thanh toán dịch vụ công cộng           20,000,000           15,000,000         5,000,000
  Mục 6550 : Vật tư văn phòng           50,000,000           40,000,000        10,000,000
  Mục 6600:Thông tin, tuyên truyền, liên lạc           13,000,000           10,000,000         3,000,000
  Mục 6650: Hội nghị                        -        
  Mục 6700: Công tác phí           12,000,000           12,000,000  
  Mục 6750: Chi phí thuê mướn           96,308,000           61,308,000        35,000,000
  Mục 6900: Sửa chữa, duy tu TS phục vụ CM           45,000,000           30,000,000        15,000,000
  Mục 6950: Mua sắm tài sản phục vụ CM           90,000,000           90,000,000  
  Mục 7000: Chi phí Nvụ CM của từng ngành           40,000,000           30,000,000        10,000,000
  Mục 7050: Mua sắm tài sản vô hình           6,000,000          6,000,000  
  TN 0132: Các khoản chi khác           40,260,000           25,000,000        15,260,000
  Mục 7750 : Chi khác         40,260,000        25,000,000     15,260,000
B CHI NSNN KHÔNG THƯỜNG XUYÊN      
TỔNG SỐ CHI NSNN NĂM 2018 (A.II+B) 2,677,113,000
Ngày 25 tháng 01 năm 2018
TRƯỜNG THCS PHÙ VÂN
 Hiệu trưởng
               Phạm Thị Lan Hương
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Đơn vị : Trường THCS Phù Vân
Chương 622
THÔNG BÁO
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NN BỔ SUNG NĂM 2018
(CẤP BÙ HỌC PHÍ+HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP)        
       
STT NỘI    DUNG     SỐ TIỀN    
         
         
A B      
A THU , CHI THƯỜNG XUYÊN      
I THU SỰ NGHIỆP      
II PHẦN CHI    38,542,500  
1 Chi hoạt động thường xuyên      38,542,500  
  Tiểu nhóm 0129 : Chi thanh toán cho cá nhân    11,500,000  
  Mục 6150: Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh..    11,500,000  
  Tiểu nhóm 0130 : Chi về hàng hóa, dịch vụ    15,000,000  
  Mục 7050: Mua sắm tài sản vô hình      15,000,000  
  Tiểu nhóm 0132: Các khoản chi khác          12,042,500  
  Mục 7750: Chi khác          12,042,500  
         
III Chênh lệch đề nghị NSNN cấp : 38,542,500
Ngày 16 tháng 05 năm 2018
TRƯỜNG THCS PHÙ VÂN
 Hiệu trưởng
               Phạm Thị Lan Hương
         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Đơn vị : Trường THCS Phù Vân
Chương 622
                                                      THÔNG BÁO
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NN BỔ SUNG NĂM 2018        
(Thực hiện CCTL theo NĐ 72/2018/NĐ-CP)        
         
STT NỘI DUNG TỔNG SỐ TIỀN Trong đú  
       Số tiền NSNN bổ sung thực hiện CCTL 2018   40% học phớ để lại 
         
A B                         1  2=1-3-4                      3
  THU, CHI THƯỜNG XUYấN      
I THU SỰ NGHIỆP         10,414,400       10,414,400
1 Học phớ         10,414,400       10,414,400
II PHẦN CHI         83,821,200        73,406,800     10,414,400
1 Chi hoạt động         83,821,200        73,406,800     10,414,400
  Tiểu nhúm 0129: Chi TT cho cỏ nhõn         83,821,200        73,406,800     10,414,400
  Mục 6000: Tiền lương         47,203,600        36,789,200     10,414,400
  Mục 6050: Tiền cụng trả cho LĐTX theo HĐ           1,474,000          1,474,000  
Mục 6100 : Phụ cấp lương         21,752,700        21,752,700  
Mục 6300 : Cỏc khoản đúng gúp 13,390,900 13,390,900
III CHấNH LỆCH ĐỀ NGHỊ NSNN CẤP 73,406,800
Ngày 08 tháng 11 năm 2018
TRƯỜNG THCS PHÙ VÂN
 Hiệu trưởng
               Phạm Thị Lan Hương
         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Đơn vị : Trường THCS Phù Vân
Chương 622        
                                                      THÔNG BÁO        
DỰ TOÁN THU, CHI NSNN BỔ SUNG NĂM 2018        
         
STT NỘI DUNG Tổng số Trong đú  
      Quỹ lương do tăng BC ( 13) Sữa chữa và
 HĐ CM        
A THU , CHI THƯỜNG XUYÊN      
I THU SỰ NGHIỆP      
II PHẦN CHI 4,400,000   4,400,000
1 Chi hoạt động thường xuyên 4,400,000   4,400,000
  Tiểu nhóm 0129 : Chi thanh toán cho cá nhân      
  Tiểu nhúm 0130: Chi về hàng húa, dịch vụ 4,400,000   4,400,000
Mục 6750: Chi phớ thuờ mướn 3,350,000 3,350,000
Mục 7000: Chi phớ nghiệp vụ CM của từng ngành… 1,050,000 1,050,000
III Chênh lệch đề nghị NSNN cấp : 4,400,000 4,400,000
                                        Ph¹m ThÞ Lan H­¬ng
Các tin khác

Văn bản mới

Văn nghệ chào mừng 20.11.2017
Trường THCS Phù Vân đón chuẩn quốc gia
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học 2019 - 2020

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở Phù Vân- Năm học 2018-2019

3 công khai của trường THCS Phù Vân năm học 2019-2020

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu mẫu 3 công khai

Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Xem thêm...