Bạn cần biết

3 công khai của trường THCS Phù Vân năm học 2019-2020

 Biểu mẫu 09

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

         TRƯỜNG THCS PHÙ VÂN

 


THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018-2019

STT

Ni dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Điều kiện tuyn sinh

 65 HS

100% HS trong độ

tuổi, TNTH ra lớp

 64 HS

100%  HS  trong

độ tuổi ra lớp

 58 HS

100%  HS  trong

độ tuổi ra lớp

 51 HS

100%  HS  trong

độ tuổi ra lớp

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

- Thực hiện chương

trình giáo dục nhà trường 37 tuần

- Dạy tự chọn

- Dạy học theo

chuẩn kiến thức, kĩ

năng của chương

trình GDPT

- Dạy đủ số tiết của

các môn Âm Nhạc, Mĩ thuật, Thể dục

- Thực hiện chương

trình giáo dục nhà trường 37 tuần

- Dạy tự chọn

- Dạy học theo

chuẩn kiến thức, kĩ

năng của chương

trình GDPT

- Dạy đủ số tiết của

các môn Âm Nhạc, Mĩ thuật, Thể dục

- Thực hiện chương

trình giáo dục nhà trường 37 tuần

- Dạy tự chọn

- Dạy học theo

chuẩn kiến thức, kĩ

năng của chương

trình GDPT

- Dạy đủ số tiết của

các môn Âm Nhạc, Mĩ thuật, Thể dục

- Thực hiện chương

trình giáo dục nhà trường 37 tuần

- Dạy tự chọn

- Dạy học theo

chuẩn kiến thức, kĩ

năng của chương

trình GDPT

- Dạy đủ số tiết của

các môn Âm Nhạc, Mĩ thuật, Thể dục

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình;Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

 - Nhà trường phối

hợp chặt chẽ với

Gia đình và Xã hội

làm tốt công tác

giáo dục trong và

ngoài nhà trường

- Học sinh thực

hiện tốt nội qui nhà

trường, nội qui về

sử dụng phòng học

bộ môn.

 - Nhà trường phối

hợp chặt chẽ với

Gia đình và Xã hội

làm tốt công tác

giáo dục trong và

ngoài nhà trường

- Học sinh thực

hiện tốt nội qui nhà

trường, nội qui về

sử dụng phòng học

bộ môn.

 - Nhà trường phối

hợp chặt chẽ với

Gia đình và Xã hội

làm tốt công tác

giáo dục trong và

ngoài nhà trường

- Học sinh thực

hiện tốt nội qui nhà

trường, nội qui về

sử dụng phòng học

bộ môn.

 - Nhà trường phối

hợp chặt chẽ với

Gia đình và Xã hội

làm tốt công tác

giáo dục trong và

ngoài nhà trường

- Học sinh thực

hiện tốt nội qui nhà

trường, nội qui về

sử dụng phòng học

bộ môn.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

- HĐNGLL

- Tích hợp nội dung

giáo dục bảo vệ

môi trường; Sử

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu

quả; bảo tồn thiên

nhiên và đa dạng

sinh học trong một

số môn học:

GDCD, Văn học ,

Sinh học, Địa lý,

Tiếng Anh, Lịch

sử, HĐNGLL.

 - HĐNGLL

- Tích hợp nội dung

giáo dục bảo vệ

môi trường; Sử

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu

quả; bảo tồn thiên

nhiên và đa dạng

sinh học trong một

số môn học:

GDCD, Văn học ,

Sinh học, Địa lý,

Tiếng Anh, Lịch

sử, HĐNGLL.

 - HĐNGLL

- Tích hợp nội dung

giáo dục bảo vệ

môi trường; Sử

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu

quả; bảo tồn thiên

nhiên và đa dạng

sinh học trong một

số môn học:

GDCD, Văn học ,

Sinh học, Địa lý,

Tiếng Anh, Lịch

sử, HĐNGLL.

 - HĐNGLL

- Tích hợp nội dung

giáo dục bảo vệ

môi trường; Sử

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu

quả; bảo tồn thiên

nhiên và đa dạng

sinh học trong một

số môn học:

GDCD, Văn học ,

Sinh học, Địa lý,

Tiếng Anh, Lịch

sử, HĐNGLL.

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đt được

* Đạo đức:

Tốt: 76,92 %

Khá: 23,08 %

* Học tập:

Giỏi: 16,92%

Khá: 40,00%

TB: 26,15 %

Yếu: 15,38 %

Kém: 1,54 %

* Sức khỏe:

Tốt: 75%

Khá: 25%

* Đạo đức:

Tốt: 87,5 %

Khá: 12,5%

* Học tập:

Giỏi: 20,31 %

Khá: 23,44%

TB: 35,94%

Yếu: 18,75%

Kém: 1,56 %

* Sức khỏe:

Tốt: 78 %

Khá: 22%

* Đạo đức:

Tốt: 89,66 %

Khá: 10,34 %

* Học tập:

Giỏi: 24,14%

Khá: 39,66%

TB: 24,14%

Yếu: 12,07 %

Kém: 0 %

* Sức khỏe:

Tốt: 80 %

Khá: 20 %

* Đạo đức:

Tốt: 92,16 %

Khá: 7,84%

* Học tập:

Giỏi: 17,64%

Khá: 41,18%

TB: 41,18%

Yếu: 0 %

Kém: 0 %

* Sức khỏe:

Tốt: 85%

Khá: 15%

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

101

114

100

110/128 HS đạt 85,9% học các trường THPT công lập, số còn lại học tại các trường CĐN và TTGDTX.

 

  

Phù Vân, ngày 20 tháng 9 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phạm Thị Lan Hương

 

 

 

Biểu mẫu 11

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

         TRƯỜNG THCS PHÙ VÂN

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học

12

Số m2/học sinh

1,25 m2/HS

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên c

12

1,25 m2/HS

2

Phòng học bán kiên c

-

3

Phòng học tạm

 0

-

4

Phòng học nhờ

 0

-

5

Số phòng học bộ môn

 3

-

6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)

3

-

7

Bình quân lớp/phòng học

1 lớp/phòng

1,25 m2/HS

8

Bình quân học sinh/lớp

38 

-

III

Số điểm trường

 1

-

IV

Tổng số diện tích đất (m2)

8260

18.8 m2/HS

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

500

 

VI

Tổng diện tích các phòng

360

1,25 m2/HS

1

Diện tích phòng học (m2)

45

1,20 m2/HS

2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

120

3.16 m2/HS

3

Diện tích thư viện (m2)

45

1,20 m2/HS

4

Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

650

1.46 m2/HS

5

Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2)

65

- 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/lớp

1

Tng sthiết bị dạy học ti thiu hiện có theo quy đnh

10

5

1.1

Khối lớp 6

10

5

1.2

Khối lớp 7

10

5

1.3

Khối lớp 8

10

5

1.4

Khối lớp 9

10

5

2

Tng sthiết bị dạy học ti thiu còn thiếu so với quy định

 

2.1

Khối lớp 6

 0

 

2.2

Khối lớp 7

 0

 

2.3

Khối lớp 8

 0

 

2.4

Khối lớp 9

0

 

3

Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết b)

 0

 

4

 

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập

(Đơn vị tính: bộ)

16

Số học sinh/bộ

27/bộ

IX

Tổng số thiết bị dùng chung khác

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

1

 

2

Cát xét

5

 0,25/lớp

3

Đầu Video/đầu đĩa

1

0,13/lớp 

4

y chiếu OverHead/projector/vật th

2

0,37/lớp 

5

Máy phô tô

0

 

 

X

Tổng số thiết bị đang sử dụng

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

1

 -

2

Cát xét

5

 -

3

Đầu Video/đầu đĩa

1

 -

4

y chiếu OverHead/projector/vật th

2

 -

5

Máy phô tô

0

 -

6

Máy in

2

 -

 

 

Ni dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

0 

XI

Nhà ăn

0 

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho học sinh bán trú

0 

 

 

XIII

Khu ni trú

0 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đt chuẩn v sinh*

x

 

x

 

       0,3

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học ph thông có nhiu cấp học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).

 

Nội dung

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hp vệ sinh

x 

 

XVI

Nguồn đin (lưới, phát đin riêng)

x 

 

XVII

Kết nối internet

x 

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

X

 

XIX

Tường rào xây

X

 

 

 

Phù Vân, ngày 20 tháng 9 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phạm Thị Lan Hương

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 12

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

         TRƯỜNG THCS PHÙ VÂN

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

28

 0

21 

 7

 0

 15

 13

 0

 0

0

I

Giáo viên

Trong đó số giáo viên dạy môn:

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

 2

 

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Hóa

 1

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Sinh

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Địa

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Công nghệ

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Văn

5

 

 

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Lịch sử

1

 

 

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Tiếng Anh

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

GDCD

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nhạc

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Mĩ thuật

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Thể dục

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Tin học

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Tổng phụ trách

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

 2

 

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

 4

 

 

 3

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 1

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 1

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên công nghệ thông tin

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phù Vân, ngày 20 tháng 9 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phạm Thị Lan Hương

 

 

 

Các tin khác

Văn bản mới

Văn nghệ chào mừng 20.11.2017
Trường THCS Phù Vân đón chuẩn quốc gia
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học 2019 - 2020

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở Phù Vân- Năm học 2018-2019

3 công khai của trường THCS Phù Vân năm học 2019-2020

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu mẫu 3 công khai

Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Xem thêm...