Bạn cần biết

Tổng hợp kết quả hk1 trường THCS Phù Vân
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam
Trường THCS Phù Vân
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập-Tự do- Hạnh phúc
-----------------
THỐNG KÊ HỌC LỰC, HẠNH KIỂM, DANH HIỆU
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018
STT Lớp
Số
Học lực Hạnh kiểm Danh hiệu
Giỏi Khá TB Yếu Kém Tốt Khá TB Yếu HSG HSTT
sl % sl % sl % sl % sl % sl % sl % sl % sl % sl % sl %
  Khối 6 101 6 5,94 65 64,36 25 24,75 5 4,95 0 0,00 94 93,07 6 5,94 1 0,99 0 0,00 6 5,94 65 64,36
1 6A 34 4 11,76 22 64,71 7 20,59 1 2,94 0 0,00 33 97,06 1 2,94 0 0,00 0 0,00 4 11,76 22 64,71
2 6B 33 1 3,03 22 66,67 9 27,27 1 3,03 0 0,00 30 90,91 3 9,09 0 0,00 0 0,00 1 3,03 22 66,67
3 6C 34 1 2,94 21 61,76 9 26,47 3 8,82 0 0,00 31 91,18 2 5,88 1 2,94 0 0,00 1 2,94 21 61,76
  Khối 7 127 19 14,96 41 32,28 56 44,09 11 8,66 0 0,00 95 74,80 30 23,62 2 1,57 0 0,00 19 14,96 41 32,28
1 7A 43 9 20,93 15 34,88 18 41,86 1 2,33 0 0,00 33 76,74 9 20,93 1 2,33 0 0,00 9 20,93 15 34,88
2 7B 41 3 7,32 11 26,83 20 48,78 7 17,07 0 0,00 36 87,80 5 12,20 0 0,00 0 0,00 3 7,32 11 26,83
3 7C 43 7 16,28 15 34,88 18 41,86 3 6,98 0 0,00 26 60,47 16 37,21 1 2,33 0 0,00 7 16,28 15 34,88
  Khối 8 104 6 5,77 47 45,19 32 30,77 18 17,31 1 0,96 77 74,04 24 23,08 3 2,88 0 0,00 6 5,77 47 45,19
1 8A 35 4 11,43 14 40 11 31,43 6 17,14 0 0 29 82,86 5 14,29 1 2,86 0 0 4 11,43 14 40
2 8B 34 2 5,88 13 38,24 13 38,24 5 14,71 1 2,94 25 73,53 7 20,59 2 5,88 0 0 2 5,88 13 38,24
3 8C 35 0 0 20 57,14 8 22,86 7 20 0 0 23 65,71 12 34,29 0 0 0 0 0 0 20 57,14
  Khối 9 109 16 14,68 63 57,8 28 25,69 2 1,83 0 0 103 94,5 6 5,5 0 0 0 0 16 14,68 63 57,8
1 9A 38 6 15,79 24 63,16 8 21,05 0 0 0 0 38 100 0 0 0 0 0 0 6 15,79 24 63,16
2 9B 35 6 17,14 19 54,29 10 28,57 0 0 0 0 35 100 0 0 0 0 0 0 6 17,14 19 54,29
3 9C 36 4 11,11 20 55,56 10 27,78 2 5,56 0 0 30 83,33 6 16,67 0 0 0 0 4 11,11 20 55,56
Toàn trường 441 47 10,7 216 49 141 32 36 8,16 1 0,23 369 83,67 66 15 6 1,36 0 0 47 10,7 216 49
Các tin khác

Văn bản mới

Văn nghệ chào mừng 20.11.2017
Trường THCS Phù Vân đón chuẩn quốc gia
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học 2019 - 2020

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở Phù Vân- Năm học 2018-2019

3 công khai của trường THCS Phù Vân năm học 2019-2020

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu mẫu 3 công khai

Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Xem thêm...