Bạn cần biết

Báo cáo tổng kết cuối năm 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ                Céng hoµ x· héi chñ nghÜA ViÖt Nam

TRƯỜNG THCS PHÙ VÂN                                    §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 

Sè:   /THCS -PV                                                             Phù Vân, ngµy 21 th¸ng 5 n¨m 2018

 

B¸o c¸o

TỔNG kÕt n¨m häc 2017 - 2018

 

 

PHẦN THƯ NHÂT:

ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM HỌC 2017 - 2018

 Thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 số 1223/SGDĐT-GDTrH ngày 29/8/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nam.

Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 của Phòng GD-ĐT thành phố Phủ Lý và kế hoch năm hc 2017 - 2018 ca trường THCS Phù Vân, nhà trường b¸o c¸o viÖc chØ ®¹o vµ thùc hiÖn nhiệm vụ trong n¨m häc 2017 - 2018 nh­ư sau:

 

     I/ QUI MÔ PHÁT TRIỂN NĂM HỌC 2017 - 2018

STT

Khối

lớp

 

Số lớp

Số HS

đầu năm

Số HS kết

Thúc HK II

Số hs

Bỏ học

Số hs

chuyển đi

Số hs

chuyển về

1

6

3

101

101

0

 

 

2

7

3

127

127

0

 

 

3

8

3

104

103

1

 

 

4

9

3

109

109

0

 

 

Tổng

 

12

441

440

1

 

 

 - So với năm học trước nhà trường vẫn gi÷ vững được sĩ số học sinh, hạn chế việc học sinh bỏ học.

 - Số học sinh khuyết tật: 1

 - Số học sinh nghèo, chính sách: 14 (03 con chính sách, 11 con hộ nghèo)

II/ ĐÁNH GIÁ, KẾT QUẢ TRIỂN KHAI TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG GD:

         1. Triển khai hướng dẫn tổ chức thực hiện“Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học”

Víi môc ®Ých gióp häc sinh:

+ Lµm quen víi m«i tr­êng gi¸o dôc míi, víi thÇy c« gi¸o, b¹n bÌ, ®iÒu kiÖn häc tËp, ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ gi¸o dôc trong nhµ tr­êng (®èi víi c¸c em khèi 6).

+ X©y dùng mèi quan hÖ gi÷a c¸c khèi líp trong nhµ tr­êng; t¹o t×nh c¶m, niÒm tin cña häc sinh ®èi víi tr­êng, líp, thÇy, c« vµ b¹n bÌ trong m«i tr­êng häc tËp vµ rÌn luyÖn th©n thiÖn, tÝch cùc vµ hiÖu qu¶.

+ Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ ®Ó n©ng cao nhËn thøc cña häc sinh vÒ truyÒn thèng cña nhµ tr­êng; tiÕp cËn víi c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt, ®iÒu lÖ, néi quy, qui t¾c øng xö vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c liªn quan  cña nhµ tr­êng ®Ó häc sinh hiÓu râ quyÒn lîi, nghÜa vô ý thøc ®­îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh, rÌn luyÖn mét sè kü n¨ng cÇn thiÕt khi b­íc vµo n¨m häc míi trong m«i tr­êng häc tËp míi.

Trong tuÇn sinh ho¹t tËp thÓ nhµ tr­êng ®· thùc hiÖn mét sè ho¹t ®éng sau:

+ §ãn häc sinh líp 6: tæ chøc c¸c ho¹t ®éng lµm quen víi thÇy c«, b¹n bÌ, giao l­u kÕt nghÜa víi häc sinh c¸c líp trªn.

+ T×m hiÓu, häc tËp tÊm g­¬ng ng­êi anh hïng liªn ®éi mang tªn, t×m hiÓu vÒ truyÒn thèng nhµ tr­êng, tæ chøc vµ bé m¸y, hiÖu tr­ëng, phã hiÖu tr­ëng, gi¸o viªn vµ nh©n viªn nhµ tr­êng, c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt, c¸c phßng häc, phßng bé m«n, th­ viÖn, s©n ch¬i, b·i tËp, c«ng tr×nh n­íc vµ vÖ sinh b¶o vÖ m«i tr­êng.

+ Tæ chøc h­íng dÉn häc sinh tiÕp cËn vµ n¾m ®­îc ®iÒu lÖ nhµ tr­êng, quy ®Þnh cña quy chÕ kiÓm tra ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i häc sinh, néi quy, quy ®Þnh cña nhµ tr­êng, líp.

+ Tæ chøc cho häc sinh t×m hiÓu vÒ m«i tr­êng th©n thiÖn trong nhµ tr­êng.

+ Tæ chøc luyÖn tËp nghi thøc, v¨n nghÖ phôc vô ngµy khai gi¶ng.

+ KiÓm tra s¸ch vë, ®å dïng häc tËp cña häc sinh.

- Thực hiện chương trình: Chỉ đạo các tổ chuyên môn và các đồng chí giáo viên nghiên cứu PPCT của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, có sự thống nhất cao trong việc thưc hiện. Những nội dung khó được tổ chức thảo luận trong tổ và cùng thống nhất về nội dung cũng như phương pháp giảng dạy.

- Chỉ ®ạo các tổ chuyên môn và các đồng chí giáo viên bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng trong việc soạn, giảng và ra đề kiểm tra thường xuyên, định kỳ để đảm bảo đánh giá đúng kết quả, đối tượng học sinh.

- Chỉ đạo thực hiện giảng dạy chương trình giáo dục địa phương nghiêm túc, đúng qui định và chỉ đạo giảng dạy lồng ghép, tích hợp một số nội dung các môn học theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT Hà Nam.

- Yêu cầu đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc qui chế, nề nếp chuyên môn theo qui định của các cấp.

- Gi¸o dôc lao ®éng h­íng nghiÖp, d¹y nghÒ:

+ Ngay tõ ®Çu n¨m häc theo sù chØ ®¹o phßng Gi¸o dôc nhµ tr­êng thùc hiÖn ®Çy ®ñ, ®óng ch­¬ng tr×nh c¸c bµi h­íng nghiÖp cho häc sinh líp 9.

+ ChØ ®¹o và ®· triÓn khai cho häc nghề đối với sinh líp 8 häc nghÒ và thi ngh đối với học sinh lớp 9.

+ Nhµ tr­êng ®Òu bè trÝ cho häc sinh lao ®éng 1 buæi/ tuÇn víi c¸c c«ng viÖc phï hîp víi løa tuæi cña c¸c em.

- Chỉ đạo dạy đủ, đúng qui định nội dung các tiết dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp (có kế hoạch cụ thể). Duy tr× tèt sinh ho¹t tËp thÓ nh­ móa, h¸t, tËp thÓ dôc ®Çu vµ gi÷a giê hµng ngµy.

- Thưc hiện sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nam và phòng GD-ĐT thành phố Phủ Lý về việc qui định dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường. Thực hiện c«ng v¨n cña phßng GD&§T thµnh phè nhà trường đã thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra công tác dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường thường xuyên. Kết quả không có đồng chí giáo viên nào dạy thêm ngoài nhà trường. Mỗi một học kỳ nhà trường có tổ chức dạy ôn tập 1-1,5 tháng trước các đợt kiểm tra theo đề của Sở GD&ĐT, phòng GD §T (Thực hiện đúng qui trình đối với học sinh, giáo viên và phòng GD ĐT).

2. Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện có hiệu quả việc đổi mới PPDH, ĐMKTĐG  theo  chỉ  đạo  cña  Bộ  GD - ĐT    GD - §T   Nam. Yêu  cầu  bám  sát chuẩn  kiến  thức  kỹ  năng  trong  quá  trình  soạn  giảng   KTĐG. Trong  các  cuổi  sinh  hoạt  tổ chuyên  môn  các  đ/c  giáo  viên  dự  2  tiết  của  đồng  nghiệp   nhận  xét  rút  kinh  nghiệm về việc thực  hiện  đổi mới  PPDH, ĐMKTĐG  từ  đó yêu cầu học sinh phải đổi mới cách học phù hợp mới có hiệu quả cao.

          - Nhµ tr­êng tæ chøc kiÓm tra, ph©n lo¹i häc sinh, ®Æc biÖt lµ häc sinh cã häc lùc yÕu, kÐm ®Ó kÞp thêi cã c¸c biÖn ph¸p gióp ®ì, kÌm cÆp ®Ó häc sinh phÊn ®Êu trë thµnh häc sinh cã häc lùc Trung b×nh trë lªn.

           a.  Kết quả đạt được năm học 2017 - 2018 của nhà trường c th như sau:

* KÕt qu¶ ®øc dôc cuối năm học 2017 - 2018:

STT

Khối

TS hs

Số nữ

Tốt

Khá

Tr.bình

Yếu

SL

Tỷ lệ

SL

Tỷ lệ

SL

T.lệ

SL

Tỷ lệ

1

Khi 6

101

50

93

92,08

6

5,94

2

1,98

0

0

2

Khi 7

127

72

113

88,98

14

11,02

0

0

0

0

3

Khi 8

103

52

84

81,55

16

15,53

3

2,91

0

0

4

Khi 9

109

54

109

100

0

0

0

0

0

0

Tổng cộng

440

228

399

90,68

36

8,18

5

1,14

0

0

 

*KÕt qu¶ xếp loại trí dục cuối năm học 2017-2018 :

TT

Khối

TS hs

Số nữ

Giái

Khá

Tr.bình

Yếu

Kém

SL

Tỷ lệ

SL

Tỷ lệ

SL

Tỷ lệ

SL

T. lệ

SL

T. lệ

1

Khối 6

101

50

12

11,88

60

59,41

25

24,75

3

2,97

1

0,99

2

Khối 7

127

72

23

18,11

41

32,28

53

41,73

10

7,87

0

0

3

Khối 8

103

52

10

9,71

44

42,72

34

33,01

14

13,59

1

0,97

4

Khối 9

109

54

19

17,43

63

57,8

27

24,77

0

0

0

0

Tổng cộng

440

228

64

14,55

208

47,27

139

31,59

27

6,14

2

0,45

 

* Thi nghÒ phæ th«ng: Kết qu 108/109 =  99,08% hc sinh sinh lp 9 đủ điu kin thi ngh PT năm hc 2017-2018.

 Trong đã: loi Gii:  99/108 em đạt 91,67%, khá 9/108 em đạt 8,33%

* XÐt lªn líp ®ît 1:

 + Cã 302 häc sinh lªn líp th¼ng  (häc sinh khèi 6+7+8)

  + Cã 27 häc sinh ph¶i rÌn luyÖn l¹i vµ kiÓm tra l¹i sau hÌ ë c¸c m«n: V¨n, To¸n, Anh.

  + Có 02 học sinh lưu ban ở lại lớp

* XÐt tèt nghiÖp cuèi n¨m cã: 109 häc sinh ®¨ng ký dù xÐt TN vµ 109 em ®ñ ®iÒu kiÖn

dù xÐt TN. Tû lÖ tèt nghiÖp: 100%. Trong ®ã cã :

   + Lo¹i Giái: 19 em ®¹t tû lÖ 17,43%

   + Lo¹i Kh¸: 63 em ®¹t tû lÖ 57,8%;

   + Lo¹i Trung b×nh: 27 em ®¹t tû lÖ  24,77%.

  * Toàn trường cã 64 em ®¹t danh hiÖu häc sinh giái, 208 häc sinh ®¹t danh hiÖu häc sinh tiªn tiÕn.

            b. Kết quả các cuộc thi:

            - Thi học sinh giỏi văn hóa: đạt 05 giải KK cấp thành phố

            - Thi KHKT: đạt giải ba cấp thành phố và giải  ba cấp tỉnh.

- Thi TDTT: đạt 01 giải khuyến khích môn cờ vua, môn bóng đá nam đạt giải ba cấp thành phố.

            c. Công tác quản lý:

Ngay từ đầu năm học nhà trường đã thông báo kế hoạch kiểm tra chuyên đề và thanh kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo (mỗi học kỳ 1 lần có báo trước, ngoài ra còn kiểm tra đột xuất). Do vậy kÕt qu¶ thanh tra của nhà trường: thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên 20/20 giáo viên xếp loại tốt. Chñ nhiÖm cã 12/12 gi¸o viªn ®­îc xÕp lo¹i tèt. Kết quả kiểm tra các hoạt động của Phòng GD-ĐT đối với nhà trường được xếp loại tèt. Kết quả kiểm tra phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của phòng GD-ĐT nhà trường cũng được xếp loại tốt.

- ChØ ®¹o, qu¶n lý ®éi ngò, còng nh­ c¸c hå s¬ chuyªn m«n, hå s¬ phæ cËp vµ c¸c lo¹i hå s¬ kh¸c cã liªn quan ®Õn cÊp häc.

- Tæ chøc an toµn c¸c kú kiÓm tra vµ thùc hiÖn ®óng qui chÕ. Nhµ tr­êng qu¶n lý tèt viÖc d¹y thªm häc thªm, kh«ng có gi¸o viªn nµo vi ph¹m qui ®Þnh cña Bé GD-§T vµ UBND TØnh Hµ Nam.

- Chỉ đạo và triển khai làm KĐCLGD nghiêm túc và báo cáo phßng GD-ĐT theo kế hoạch, đánh giá đúng thực chất các hoạt động của nhà trường đạt cấp độ 3 về KĐCLGD.

3. Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

- Nhà trường đã  nối mạng INTERNET và xây dựng trang Web riêng nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ giáo viên có điều kiện chia sẻ với nhau những kinh nghiệm giảng dạy và học hỏi nhiều ở những đồng nghiệp khác trên toàn Quốc. Thư viện của nhà trường đã được Sở GD-ĐT Hà Nam kiểm tra và công nhận thư viện tiên tiến năm 2016 do vậy nhà trường cũng thường xuyên đầu tư rất nhiều đầu sách tham khảo phục vụ cho giáo viên và học sinh nghiên cứu học tập.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc Điều lệ trường THCS về qui định sinh hoạt các tổ, nhóm chuyên môn. Thường xuyên tổ chức hội thảo cấp tổ, cấp trường về những vấn đề đổi mới trong công tác giảng dạy từ đó hướng dẫn học sinh đổi mới cách học cho hiệu quả hơn.

- Hàng năm nhà trường đều cử 100% số cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn về đổi mới PPGD, ĐMKTĐG do Sở GD-ĐT và phòng GD-ĐT tổ chức nên chất lượng tay nghề của giáo viên được nâng lên rõ rệt.

- Kết quả Hội thảo các cấp năm học 2017 - 2018 xếp loại tốt:

          - Kết quả thi GVDG các cấp năm học 2017 - 2018 như sau:

           + Cấp trường (từ 15/10-20/11/2017):17 GV ®¹t danh hiÖu GVG

           + Cấp thành phố (29/01 ®Õn 02/02/2018): Nhµ tr­êng cã 03/03GV ®¹t danh hiÖu GVG cÊp thµnh phè.

              - X©y dùng vµ ho¹t ®éng th­ viÖn tr­êng häc: qu¶n lý th­ viÖn qua m¹ng, thư viÖn ®· ho¹t ®éng ®óng quy ®Þnh vµ phôc vô tèt viÖc nghiªn cøu, häc tËp cña GV vµ HS.

- KÕt qu¶ thùc hiÖn s¸ng kiÕn kinh nghiÖm cña GV: Trong n¨m häc nµy cã 04 GV ®¨ng ký ChiÕn sÜ thi ®ua cÊp c¬ së lµm s¸ng kiÕn kinh nghiÖm. Nhµ tr­êng thµnh lËp BGK chÊm, kÕt qu¶ cã 04 SKKN ®¹t lo¹i tèt.

* Tãm l¹i:

- N¨m häc 2017-2018 lµ n¨m häc mµ nhµ tr­êng ®· cã rÊt nhiÒu cè g¾ng trong c«ng t¸c qu¶n lý gi¶ng d¹y vµ häc tËp chÝnh v× vËy mµ kÕt qu¶ thi ®ua c¸c mÆt cña nhµ tr­êng so víi n¨m häc tr­íc cã chuyÓn biÕn v­ît bËc nh­:

- Gi¸o viªn d¹y giái cÊp thµnh phè xÕp thø 8/19 tr­êng.

- Cuéc thi KHKT: Có 02 em tham gia đạt giải ba cấp thành phố và giải ba cấp tỉnh.

4. C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý nhµ tr­êng vµ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc.

- ViÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong ®æi míi qu¶n lý nhµ tr­êng: Nhµ tr­êng qu¶n lý gi¸o viªn vµ häc sinh b»ng phÇn mÒm P.EMIS vµ V.EMIS cña Bé GD-§T.

- BiÖn ph¸p vµ kÕt qu¶ x©y dùng, n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý: cö GV theo häc c¸c líp ®¹i häc t¹i chøc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô.

5. C«ng t¸c phæ cËp, x©y dùng tr­êng chuÈn Quèc gia:

          - Công tác phổ cập: thực hiện tốt công tác PCGD-XMC, được công nhận đơn vị đạt PCGD-XMC mức độ 3.

- C¸c gi¶i ph¸p ®· thùc hiÖn trong viÖc x©y dùng tr­êng ®¹t chuÈn Quèc gia;

- Nhµ tr­êng ®· tÝch cùc hoµn thiÖn và duy trì c¸c tiêu chuẩn  của tr­êng chuÈn Quèc gia. Bªn c¹nh ®ã nhµ tr­êng ®· rÊt tÝch cùc ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó lµm thay ®æi chÊt l­îng ®¹i trµ qua c¸c k× kiÓm tra của phßng, së qu¶n.

- Tæ chøc thùc hiÖn vµ qu¶n lý ho¹t ®éng hiÖu qu¶ phßng häc bé m«n, b¶o qu¶n thiÕt bÞ: HiÖn nay nhµ tr­êng tiÕp tôc mua s¾m trang thiÕt bÞ cña  4 phßng häc bé m«n: Sinh, Hãa, VËt lÝ vµ Tin häc ( bµn ghÕ, b¶ng,m¸y tÝnh, m¸y chiÕu ®a n¨ng, thiÕt bÞ ) ®ång thêi  chó träng c«ng t¸c b¶o qu¶n thiÕt bÞ vµ mua bæ sung c¸c thiÕt bÞ cßn thiÕu hoÆc dïng ®· hÕt.

6. C«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng, thùc hiÖn th«ng tin b¸o c¸o.

a. C«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng: Nhµ tr­êng thùc hiÖn ®óng qui tr×nh:

                 B­íc 1: B×nh xÐt thi ®ua tõ cÊp tæ

                 B­íc 2: XÐt duyÖt thi ®ua qua Ban thi ®ua cña nhµ tr­êng

                 B­íc 3: Th«ng b¸o kÕt qu¶ thi ®ua th«ng qua Héi ®ång

* KÕt qu¶ thi ®ua c¸ nh©n:

           Tæ KHTN:    - Lao ®éng tiªn tiÕn:  7 ®/c

                                - Hoµn thµnh nhiÖm vô: 2 ®/c

           Tæ KHXH:   - Lao ®éng tiªn tiÕn: 7 ®/c

                                - Hoµn thµnh nhiÖm vô: 2 ®/c

           Tæ v¨n phßng:

                               - Lao ®éng tiªn tiÕn:  3 ®/c

§Ò nghÞ ban thi ®ua cÊp trªn xÐt:  

                        - 03 c¸n bé, gi¸o viªn, nhân viên ®¹t danh hiÖu chiÕn sÜ thi ®ua cÊp c¬ së.

                        - 07 c¸n bé ,gi¸o viªn ®Ò nghÞ UBND T.P, Së GD&§T tÆng giÊy khen.

* KÕt qu¶ thi ®ua cña c¸c tËp thÓ:

                       - Nhµ tr­êng ®Ò nghÞ c«ng nhËn danh hiÖu: TËp thÓ lao ®éng tiªn tiÕn, tËp thÓ c«ng ®oµn v÷ng m¹nh.

* KÕt qu¶ thi ®ua x©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc:

Nhµ tr­êng ®­îc xÕp lo¹i: Tốt

 * Liªn ®éi cña nhµ tr­êng: §Ò nghÞ Thành §oµn thành phố xÐt c«ng nhËn lµ Liªn ®éi m¹nh.

b. Th«ng tin b¸o c¸o.

- C¸c th«ng tin b¸o c¸o ®­îc nhµ tr­êng triÓn khai kÞp thêi, ®óng thêi gian quy ®Þnh.

         

 

7. §¸nh gi¸ chung:

          -  ¦u ®iÓm: Víi sù ®oµn kÕt nç lùc cña tËp thÓ c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn vµ häc sinh nhµ tr­êng, trong n¨m häc qua nh÷ng chØ tiªu mµ kÕ ho¹ch ®Çu n¨m häc cña nhµ tr­êng ®Æt ra vÒ c¬ b¶n ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ: Chi bé §¶ng nhµ tr­êng ®­îc §¶ng ñy x· xÕp lo¹i ®¹t Chi bé trong sạch vững mạnh, c«ng t¸c phæ cËp gi÷ v÷ng, phong trµo tr­êng häc th©n thiÖn häc sinh tÝch cùc xÕp lo¹i tốt, c¸c ®ît kiÓm tra nÒ nÕp cña phßng ®Òu ®­îc xÕp lo¹i kh¸ trở lên. Nhµ tr­êng lµm tèt c«ng t¸c x· héi hãa lµm míi c¸c biÓn b¶ng t¹o c¶nh quan nhµ tr­êng ngµy cµng khang trang, ®Ñp m¾t.

          - H¹n chÕ: Mét sè häc sinh ch­a ngoan, l­êi häc. Nhiều phô huynh häc sinh ch­a quan t©m ®óng møc ®Õn viÖc häc tËp cña con em m×nh. Mét sè gi¸o viªn ch­a c¶i tiÕn c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc nªn chÊt l­îng ®¹i trµ c¸c m«n phßng së qu¶n qua c¸c k× kiÓm tra cßn khiªm tèn.

          - KiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt:

                   + §Ò nghÞ phßng GD&§T T.P quan t©m h¬n n÷a c«ng t¸c nh©n sù cña nhµ tr­êng ®Çy ®ñ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu d¹y vµ häc cña nhµ tr­êng.

                   + §Ò nghÞ l·nh ®¹o c¸c cÊp t¹o ®iÒu kiÖn trong viÖc x©y dùng thªm c¬ së vËt chÊt ®Ó nhµ tr­êng nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn của trường ®¹t chuÈn Quèc gia.

                                                                          Phù Vân ngày, 21 tháng 05 năm 2018

                                                                                          HIÖU TR¦ëNG

                                                                                      

 

                                      

 

                                                                                             Phạm Thị Lan Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. B¶n tù ®¸nh gi¸ thi ®ua:

TT

Tiªu chÝ ®¸nh gi¸

§iÓm

tèi ®a

Tù ®¸nh

gi¸

§¸nh

gi¸

cña së

 

 

 

 

 

1

VÞªc triÓn khai c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o (23 ®)

 

 

 

1.1             TriÓn khai, tæ chøc thùc hiÖn ®óng, kÞp thêi c¸c

 v¨n b¶n chØ ®¹o, h­íng dÉn cña Bé GD&§T, Së

GD&§T vÒ GDTrH

5

5

 

1.2             Hå s¬ chuyªn m«n, sæ s¸ch theo quy ®Þnh: ®Çy

  ®ñ, chÝnh x¸c, khoa häc, sè liÖu cËp nhËt theo yªu cÇu.

5

5

 

1.3             Thùc hiÖn ph©n phèi ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch

gi¸o  dôc, d¹y häc tù chän ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp.

5

5

 

1.4            . TriÓn khai hiÖu qu¶ c¸c cuéc vËn ®éng, c¸c

 Phong trµo thi ®ua cña ngµnh ph¸t ®éng víi c¸c viÖc

 lµm cô thÓ, thiÕt thùc, hiÖu qu¶.

3

3

 

1.5            . Göi b¸o c¸o, cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ,

 chÝnh x¸c , kÞp thêi

5

5

 

 

 

 

 

 

2

ChÊt l­îng c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc (31®)

 

 

 

2.1. C«ng t¸c duy tr× sÜ sè

3

3

 

2.2. BiÖn ph¸p gi¸o dôc ®¹o ®øc, gi¸o dôc c¸ biÖt hµnh

 vi xÊu.

2

2

 

2.3. ChÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn häc sinh: TØ lÖ xÕp

lo¹i h¹nh kiÓm, häc lùc

6

5

 

2.4. ChÊt l­îng thi häc sinh giái líp 9 c¸c m«n v¨n hãa

10

9

 

2.5. ChÊt l­îng thi TiÕng Anh trªn Internet

2

1

 

2.6. ChÊt l­îng thi häc sinh giái thÓ dôc thÓ thao

3

2

 

2.7. Duy tr×, n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng th­ viÖn;

x©y dùng th­ viÖn ®¹t danh hiÖu

3

3

 

2.8. Thùc hiÖn d¹y nghÒ phæ th«ng, hå s¬ ®óng, ®ñ

theo quy ®Þnh; kÕt qu¶ thi nghÒ phæ th«ng

2

2

 

 

 

3

C«ng t¸c phæ cËp gi¸o dôc THCS (8 ®)

 

 

 

3.1. §iÒu tra, hoµn thµnh b¸o c¸o ®óng thêi gian

quy ®Þnh, ®¶m b¶o chÊt l­îng ®ñ hå s¬, ®óng biÓu

mÉu, sè liÖu chÝnh x¸c

5

5

 

3.2. 3.2. Gi÷ v÷ng vµ n©ng cao chÊt l­îng phæ cËp gi¸o

 dôc THCS; c«ng t¸c h­íng nghiÖp ph©n luång.

3

3

 

 

 

 

 

 

4

C«ng t¸c x©y dùng tr­êng chuÈn Quèc gia(17 ®)

 

 

 

4.1. Duy tr×, n©ng cao chÊt l­îng, ph¸t huy hiÖu qu¶

c¸c tr­êng THCS ®· ®¹t chuÈn Quèc gia, kÕ ho¹ch

 thùc hiÖn tiªu chÝ cña tr­êng ch­a ®¹t chuÈn.

2

2

 

4.2. Sè l­îng c¸c tr­êng ®¹t chuÈn Quèc gia ®­îc

c«ng nhËn míi (5®: 01 tr­êng; 10®: ®¹t 02 tr­êng trë

 lªn)

- Tiªu chÝ nµy cña phßng GD&§T T.P

-

-

 

4.3. Sè l­îng c¸c tr­êng ®· ®¹t chuÈn ®Õn thêi ®iÓm

kiÓm tra c«ng nhËn l¹i

- Tiªu chÝ nµy cña phßng GD&§T T.P

-

-

 

 

 

 

 

 

5

C«ng t¸c qu¶n lý båi d­ìng chuyªn m«n nghiÖp vô (21®)

 

 

 

5.1. Thùc hiÖn ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, ®æi

 míi kiÓm tra ®¸nh gi¸; chÊt l­îng héi th¶o chuyªn

m«n; sinh ho¹t chuyªn m«n; tham gia ®Çy ®ñ c¸c líp

 båi d­ìng chuyªn m«n, triÓn khai hiÖu qu¶.

5

5

 

5.2. kÕ ho¹ch thùc hiÖn ho¹t ®éng, hå s¬ c«ng t¸c qu¶n

 lý, c«ng t¸c kiÓm tra hå s¬ chuyªn m«n.

3

3

 

5.3. Héi thi gi¸o viªn d¹y giái cÊp huyÖn, tØnh

10

10

 

5.4. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm, nghiªn cøu Khoa häc s­ ph¹m øng dông cña GV.

3

3

 

Tæng ®iÓm

100

80

 

 

N¬i nhËn:

Phßng GD&§T T.P Phñ Lý

L­u VT

                                                                                      HIÖU TR¦ëNG

                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                        Ph¹m ThÞ Lan H­¬ng

Các tin khác

Văn bản mới

Văn nghệ chào mừng 20.11.2017
Trường THCS Phù Vân đón chuẩn quốc gia
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học 2019 - 2020

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở Phù Vân- Năm học 2018-2019

3 công khai của trường THCS Phù Vân năm học 2019-2020

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu mẫu 3 công khai

Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Xem thêm...