Bạn cần biết

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019
 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số  90/20178TT-BTC  ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính
Chương: 622;  Loại 070; Khoản 073
CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
(Kèm theo QĐ số      /QĐ-TrTHCSPV ngày 18/11/2019 của Hiệu trưởng trường THCS Phù Vân)
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
 Đơn vị : đồng 
Số
TT 
Nội dung  Dự toán được giao 
1 2                                                3  
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 0
I  Số thu phí, lệ phí 0
1 Học phí 0
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 0
1 Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo 0
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
2 Chi quản lý hành chính 0
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  0
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  0
III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0
1 Học phí 0
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 229.079.000
I Nguồn ngân sách trong nước 229.079.000
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 229.079.000
3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 130.311.000
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  98.768.000
                                                            Ngày 18  tháng  11 năm 2019
                                                         Phạm Thị Lan Hương
                                                         Phạm Thị Lan Hương
Các tin khác

Văn bản mới

Văn nghệ chào mừng 20.11.2017
Trường THCS Phù Vân đón chuẩn quốc gia
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán bổ sung lương, CCTL năm 2019

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học

Công khai dự toán thu - chi quỹ thảo thuận, tài trợ năm học 2019 - 2020

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở Phù Vân- Năm học 2018-2019

3 công khai của trường THCS Phù Vân năm học 2019-2020

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu mẫu 3 công khai

Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Xem thêm...