Bạn cần biết

(Trường THCSThanh Hà-Phòng GD&ĐT Thanh Liêm)THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017

 

9A

9B

9C

9D

8A

8B

8C

8D

7A

7B

7C

7D

6A

6B

6C

6D

GV nghỉ

Thứ

hai

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

Văn - Hòa

Anh-V. Anh

 Văn - Cúc

Sử- Phương

CD- V Anh

Địa - Hồng

CN- Thắm

Hóa- H  Yến

Họa- Yến

TD- Thanh

Văn- Hiền

Sinh- Tài

Văn- Quỳnh

TD- Hải

Toán- Hằng

Anh- Thảo

Anh -V. Anh

Toán- Hiếu

Anh - Hằng

Toán- Yến

Toán- Tài

Hóa- Nhàn

Văn – Thường

Văn- Hương

Toán- Huệ

Địa- Hồng

Sử- Liên

TD- Thanh

Toán- Hằng

Văn- v. Anh

Lý – Hải

CN - Sen

Toán- Yến

Văn - Cúc

Sinh - Thùy

Anh - Hằng

Hóa- Nhàn

Văn- Phương

Toán- Hải

Lý- Huyền

Anh- Thảo

Toán- Huệ

TD- Thanh

Toán- Nghiên

Tin- Thắm

Địa- Hồng

Văn- Nga

Sinh- Hằng t

Hóa- H  Yến

Sinh - Thùy

Địa- Nga

CD- Liên

CN- Thắm

Lý- Huyền

Anh - Hằng

Sinh- Nhàn

CD- Lư

Anh- Thảo

Sinh- Tài

Văn- Hiền

CD- V.Anh

Sinh- Hằng t

Nhạc - Sen

Họa- Hằng

Thứ

Ba

Văn - Hòa

Toán - Hiếu

Lý- Hà

Toán- Yến

Địa - Hồng

TD- Thanh

Văn – Thường

Họa- Tài

Sử- Hương

Văn- Lư

Anh- Thảo

CN- H  Yến

Anh-V. Anh

Toán-Hằng t

Toán- Hằng

Tin- Thắm

Hải; Phương;

v. Anh; Huệ; Nhàn; Nga;

Văn - Hòa

Sinh - Thùy

Anh - Hằng

Văn- Liên

TD- Thanh

Họa- Tài

Văn – Thường

Văn- Hương

Văn- Lư

Nhạc - Sen

Địa- Hồng

Văn- Hiền

Toán- Hằng

Tin- Thắm

Anh-V. Anh

Toán-Hằng t

Nhạc - Hiên

Lý- Hà

Toán- Hiếu

TTC- Yến

Toán- Tài

Toán – Huyền

Hóa- H  Yến

Văn- Hương

Địa- Hồng

Anh- Thảo

TD- Thanh

Văn- Hiền

Tin- Thắm

Anh-V. Anh

CN - Sen

Văn- Quỳnh

Toán- Yến

Văn - Cúc

CD- Liên

Anh - Hằng

Văn- Hương

VTC – Thường

Lý- Hà

TD- Lư

TD- Thanh

Sinh - Thùy

Toán- Nghiên

Nhạc - Sen

TD- Quỳnh

Sinh- Hằng t

Sinh- Hằng

Anh- Thảo

Sinh – Thùy

VTC- Cúc

TTC- Mùi

CN- Thắm

VTC – Hiền

Anh - Hằng

Địa - Hồng

Toán – Huyền

Nhạc - sen

CN- Hiên

CN- Yến t

Tin- Nghiên

 

Thứ

Hóa- H  Yến

Văn - Cúc

Toán- Hiếu

Văn- Liên

Anh - Hằng

CD- V Anh

Họa- Tài

Văn- Hương

Tin- Huệ

TD- Thanh

Địa- Hồng

Tin- Nghiên

Anh-V. Anh

Lý – Hải

Sinh- Hằng

Nhạc – Sen

Huyền; Lư; Thắm;  Hằng  (t); Thùy;  Thảo; Yến(t); 

 

Lý- Hà

Văn - Cúc

TD- Thanh

VTC-Thường

Họa- Tài

Sinh- Nhàn

Toán- Hải

CD- V Anh

CN- Hiên

Địa- Hồng

Toán- Nghiên

Sử- Liên

Văn- Quỳnh

Nhạc- Sen

Tin- Hiếu

Sử- Hòa

TD- Hòa

Toán- Hiếu

Sử- Phương

Hóa- H  Yến

Sinh- Nhàn

Anh - Hằng

Nhạc - Hiên

Địa - Hồng

TD- Thanh

Sử- Hương

Lý – Hải

Toán- Nghiên

Văn- Quỳnh

Anh-V. Anh

Họa- Hằng

CD- V.Anh

Sử- Phương

TD- Thanh

Văn - Cúc

Lý- Hà

Sử- Thường

Nhạc - Hiên

Anh - Hằng

Hóa- H  Yến

Sinh- Nhàn

Tin- Huệ

Tin- Nghiên

CD- V.Anh

Sinh – Hằng

Sử- Hòa

Anh-V. Anh

TD- Quỳnh

VTC- Hòa

CD- Liên

Hóa- H  Yến

Địa- Nga

Lý- Hà

TTC- Tài

VTC – Thường

Anh - Hằng

 

 

Thứ

năm

Lý- Hà

Anh -V. Anh

Văn - Cúc

Sinh - Thùy

Toán- Tài

Văn- Phương

CN- Thắm

TD- Lư

CN- Hiên

Toán- Huệ

Sử- Liên

Địa- Hồng

TD- Quỳnh

Toán-Hằng t

Văn- Nga

Anh- Thảo

 

Hằng (nn), Thanh; Hòa

Hằng (H);

Thường; Yến (H)

Anh-V. Anh

Lý- Hà

Văn - Cúc

Toán- Yến

Văn- Hương

Văn- Phương

Sinh- Nhàn

VTC –Hiền

Anh- Thảo

Văn- Lư

Nhạc - Sen

Sinh- Tài

Địa- Hồng

TD- Hai

Văn- Nga

Sinh- Hằng t

CN- Thắm

Sử- Phương

Sinh - Thùy

Văn- Liên

Văn- Hương

Toán – Huyền

TTC- Tài

Địa - Hồng

Toán- Huệ

Văn- Lư

Toán- Nghiên

Họa- Yến

Nhạc - Sen

Văn- v. Anh

TD-Nga

Toán-Hằng t

Toán- Yến

CN- Thắm

Toán- Hiếu

Văn- Liên

Nhạc - Hiên

Địa - Hồng

TD- Lư

Toán – Huyền

Sinh- Nhàn

Anh- Thảo

Văn- Hiền

Toán- Nghiên

CN - Sen

Văn- v. Anh

Anh-V. Anh

TD- Quỳnh

TTC- Yến

TTC- Mùi

Lý- Hà

Sử- Phương

TTC- Tài

Sinh- Nhàn

Toán- Hải

Nhạc - Hiên

Sử- Hương

CD- Lư

Văn- Hiền

Anh- Thảo

Anh-V. Anh

CN - Sen

Tin- Hiếu

Văn- Quỳnh

Thứ sáu

TD- Hòa

Hóa- H  Yến

TD- Thanh

Anh - Hằng

Địa - Hồng

Toán – Huyền

CD- V Anh

CN- Thắm

Văn- Lư

Sinh - Thùy

Anh- Thảo

Lý – Hải

Toán- Hằng

CN - Sen

TD-Nga

Toán-Hằng t

 

Hương; Hà; Hiền; Liên; Nghiên; Cúc; Hiếu;

Địa- Nga

Nhạc - Hiên

CN- Thắm

TD- Thanh

Toán- Tài

Hóa- Nhàn

Địa - Hồng

Anh - Hằng

Văn- Lư

Toán- Huệ

CD- V.Anh

Anh- Thảo

Văn- Quỳnh

Toán-Hằng t

Toán- Hằng

CN - Sen

Văn –Hòa

Anh-V. Anh

Anh - Hằng

Sinh - Thùy

Hóa- Nhàn

TD- Thanh

Sử- Thường

Toán – Huyền

Toán- Huệ

CN- Hiên

Họa- Yến

CN- H  Yến

CN - Sen

CD- V.Anh

Địa-Nga

Văn- Quỳnh

Sử- Phương

Địa- Nga

Nhạc - Hiên

Toán- Yến

Anh - Hằng

CN- Thắm

Hóa- H  Yến

Sử- Thường

Địa- Hồng

Lý – Hải

Sinh- Tài

TD- Thanh

Sinh –Hằng

Anh-V. Anh

CN - Sen

Văn- Quỳnh

Anh-V. Anh

Sử- Phương

Hóa- H  Yến

Nhạc - Hiên

CN- Thắm

Sử- Thường

Sinh- Nhàn

TTC- Tài

Lý – Hải

Tin- Huệ

CN- Yến t

Địa- Hồng

SH- Quỳnh

Thứ

Bảy

Văn -Hòa

Hóa- H  Yến

Toán- Hiếu

TD- Thanh

Sinh- Nhàn

Anh - Hằng

Toán- Hải

Toán – Huyền

Tin- Huệ

Sử- Hương

Anh- Thảo

Toán- Nghiên

Toán- Hằng

Tin- Thắm

CD- V.Anh

Địa-Nga

V. Anh (nn); Hồng; Quỳnh; Hiên; Sen; Tài;

Toán - Yến

Văn - Cúc

Sử- Phương

Văn- Liên

TD- Thanh

Toán – Huyền

Anh - Hằng

Sinh- Nhàn

Toán- Huệ

Văn- Lư

Toán- Nghiên

Anh- Thảo

Lý – Hải

Văn- v. Anh

Toán- Hằng

Tin- Thắm

Sinh – Thùy

Toán- Hiếu

VTC- Cúc

Hóa- H  Yến

Văn- Hương

CN- Thắm

TD- Lư

Anh - Hằng

Anh- Thảo

Họa- Yến

Văn- Hiền

Sử- Liên

Họa- Hằng

Toán- Hằng t

Sử- Hòa

Lý – Hải

CD- Liên

TD- Thanh

Văn - Cúc

Lý- Hà

Anh - Hằng

Văn- Phương

Văn – Thường

CN- Thắm

Văn- Lư

Toán- Huệ

Tin- Nghiên

Văn- Hiền

Sử- Hòa

Họa- Hằng

Văn- Nga

Toán- Hằng  t

SH-Hòa

SH-Hiếu

SH –Cúc

SH –Liên

SH-Hương

SH-Phương

 SH-Thường

SH-Huyền

SH-  Huệ

SH- Lư

SH- Nghiên

SH- Hiền

 

SH-V. Anh

SH- Nga

SH- Hằng t

Tải tệp đính kèm
Các tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 11

Tổng lượng truy cập: 176513