Bạn cần biết

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

 

9A

9B

9C

9D

8A

8B

8C

8D

7A

7B

7C

7D

7E

6A

6B

6C

6D

GV nghỉ

Thứ

hai

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

  Anh- V.Anh

Toán- Hiếu

  Toán- Yến

  Văn- Hòa

Sinh- Nhàn

   Văn- Phương

CD- V.Anh 

Hóa- Yến

Văn- Hiền

Toán- Nghiên

Văn- Quỳnh

Toán- Trang

TD- Thanh

TD- Minh

     Lí- Hải

Văn- Xuyến

Toán- Hằng

Toán- Hiếu

Văn- Hoa

  TD- Thanh

  Sinh-Thùy

Toán- Loan

   Toán- Tùng

    Anh- Thảo

Sử-  Liên

Anh- Hằng

Nhạc- Sen

Địa- Hồng

Văn- V.Anh

Tin- Thắm

Toán- Huệ

Văn- Lư

Toán- Hằng

Văn- Xuyến

Văn- Hoa

Anh- V.Anh

   Văn-  Liên

Hóa- Yến

 MT- Yến

Sinh- Nhàn

Toán- Tùng

Toán- Huyền

Sinh- Loan

Địa- Hồng

Anh- Hằng

Tin- Thắm

Toán- Hằng

Anh- Thảo

CN- Hòa

TD- Minh

Địa- Nga

Sinh-Thùy

Lí- Hà

   Hóa- Yến

CN- Thắm

VTC- Hièn

   Nhạc- Sen

   TTC- Tùng

Anh- Thảo

CN- Hòa

Anh- Hằng

Toán- Hải

CD- V.Anh

Địa- Hồng

CD- Lư

Sinh- Nghiên

Sinh- Hằng

Tin- Trang

Thứ

Ba

Toán- Hiếu

CN- Thắm

Anh- Hằng

Toán- Mạnh

Anh- V.Anh

     TD- Minh

Toán- Tùng

Văn- Thường

TD- Thanh

MT- Hằng

CN- Hòa

Sinh-Thùy

CD- V.Anh

Văn- Lư

Toán- Huệ

Anh- Thảo

Toán- Hằng

Hòa, Hương, Yến, Hải, Hà, Yến(T), Sen, Quỳnh

Địa- Nga

Văn- Hoa

   CN- Thắm

 TD- Thanh

TD- Minh

   Anh- V.Anh

  Văn- Cúc

Văn- Thường

Toán- Nghiên

Tin- Tùng

Sinh-Thùy

Toán- Trang

Địa- Hồng

Văn- Lư

MT- Hằng

CN- Hòa

Anh- Thảo

CN- Thắm

Toán- Hiếu

Văn-  Liên

Sử- Phương

Sinh- Nhàn

    Lí- Huyền

Anh- Thảo

TTC- Loan

Sử- Thường

CN- Hòa

TD- Thanh

Anh- Hằng

MT- Hằng

  Sinh- Huệ

Tin- Trang

TD- Minh

CD- Hiền

Văn- Hoa

Hóa- Nhàn

Địa- Nga

Anh- Hằng

Toán- Loan

CD- V.Anh 

Lí- Huyền

   Sử-  Liên

Địa- Hồng

Sử- Thường

Tin- Thắm

TD- Thanh

Sinh-Thùy

CN- Hòa

Anh- Thảo

Toán- Hằng

MT- Hằng

Hóa- Nhàn

Sử- Phương

Sinh-Thùy

Địa- Nga

CD- V.Anh 

 VTC- Hièn

   Sử-  Liên

Lí- Huyền

 

 

Thứ

Địa- Nga

TD- Thanh

Toán- Yến

  Văn- Hòa

Hóa- Yến

Sử- Hương

    Anh- Thảo

TD- Minh

Tin- Tùng

   Địa- Hồng

Nhạc- Sen

MT- Hằng

Anh- V.Anh

Toán- Huệ

Văn- Lư

Văn- Xuyến

CN- Hòa

 

Hằng (NN), Thắm, Nghiên, Huyền, Thùy, Hoa, Phương, Hằng (T)

Anh- V.Anh

  MT- Yến

  Lí- Hà

  Văn- Hòa

Văn- Hương

  Địa- Hồng

Hóa- Yến

    Anh- Thảo

Nhạc- Sen

Sinh- Loan

Sử- Thường

Văn- V.Anh

TD- Thanh

TD- Minh

Văn- Lư

Văn- Xuyến

Tin- Trang

VTC- Hòa

Anh- V.Anh

   Văn-  Liên

Lí- Hà

TTC- Loan

Sinh- Nhàn

VTC- Nga

Văn- Thường

CD- V.Anh

TD- Thanh

Toán- Hải

CN- Hòa

Toán- Hằng

Anh- Thảo

TD- Minh

Tin- Trang

Nhạc- Sen

  TD- Thanh

TTC- Hiếu

Hóa- Yến

MT- Yến

     Nhạc- Sen

Toán- Tùng

Văn- Cúc

Sinh- Nhàn

MT- Hằng

CD- V.Anh

Địa- Hồng

Sử- Thường

Văn- Quỳnh

Sinh- Huệ

Anh- Thảo

Lí- Hải

TD- Minh

TTC- Hiếu

VTC-  Thường

   VTC-  Liên

   Hóa- Yến

Sử- Hương

TTC- Tùng

    Sinh- Nhàn

CD- V.Anh 

Sinh- Loan

Văn- Hiền

MT- Hằng

Địa- Hồng

CN- Hòa

Tin- Trang

Toán- Huệ

Địa- Nga

Lí- Hải

Thứ

năm

Hóa- Nhàn

Văn- Hoa

Địa- Nga

 Lí- Hà

Văn- Hương

Văn- Phương

TD- Minh

Toán- Huyền

Toán- Nghiên

Tin- Tùng

Văn- Quỳnh

Văn- V.Anh

Anh- V.Anh

Anh- Thảo

Toán- Huệ

MT- Hằng

Toán- Hằng

 

Liên, Lư, Trang, Loan, Thanh, Hòa, Cúc,

Toán- Hiếu

Hóa- Nhàn

Sử- Phương

 Văn- Hòa

Văn- Hương

Anh- V.Anh

Địa- Hồng

Văn- Thường

Lí- Hải

Văn- Hiền

Văn- Quỳnh

Văn- V.Anh

Nhạc- Sen

Địa- Nga

TD- Minh

Toán- Hằng

Anh- Thảo

Lí- Huyền

Toán- Hiếu

TTC- Yến

   Toán- Mạnh

Anh- V.Anh

Toán- Tùng

CN- Thắm

TD- Minh

Văn- Hiền

Toán- Nghiên

Anh- Hằng

Sử- Thường

Toán- Hằng

Toán- Huệ

Địa- Nga

Sử- Hòa

Văn- Xuyến

Văn- Hoa

Địa- Nga

      Lí- Hà

VTC- Hòa

TD- Minh

CN- Thắm

Toán- Tùng

MT- Yến

Văn- Hiền

Anh- Hằng

CD- V.Anh

Địa- Hồng

Sinh-Thùy

MT- Hằng

Sử- Hòa

Anh- Thảo

Sinh- Hằng

Hướng nghiệp - Nga

CN- Thắm

Hóa- Yến

  MT- Yến

Địa- Hồng

Anh- Hằng

Lí- Hải

Sinh-Thùy

Nhạc- Sen

Sử- Thường

 

Thứ sáu

Văn- Hoa

    CD-  Liên

Sinh-Thùy

 Anh- Hằng

 Địa- Hồng

TD- Minh

    Toán- Tùng

Anh- Thảo

Toán- Nghiên

Sinh- Loan

TD- Thanh

Sinh-Thùy

Sử- Thường

Lí- Hải

Tin- Trang

Nhạc- Sen

  Sinh- Hằng

 

Hằng (H), V.Anh, Hiếu,

Huệ, Hiền, Xuyến

Văn- Hoa

Sinh-Thùy

Anh- Hằng

  Toán- Mạnh

Toán- Loan

Hóa- Yến

    TD- Minh

Toán- Huyền

   Địa- Hồng

TD- Thanh

Sử- Thường

Toán- Trang

Tin- Thắm

Văn- Lư

Sinh- Nghiên

Sinh- Hằng

Anh- Thảo

TD- Thanh

Địa- Nga

Toán- Yến

TTC- Loan

Hóa- Yến

    Toán- Tùng

Văn- Cúc

Sinh- Nhàn

Sử- Thường

Toán- Nghiên

Anh- Hằng

Tin- Thắm

Văn- Quỳnh

Tin- Trang

Anh- Thảo

CD- Lư

TD- Minh

MT- Yến

TD- Thanh

CD-  Liên

Địa- Nga

Lí- Huyền

Sử- Hương

Văn- Cúc

CN- Thắm

Tin- Tùng

Sử- Thường

Toán- Hải

Anh- Hằng

Văn- Quỳnh

Nhạc- Sen

CD- Lư

Anh- Thảo

Sử- Hòa

Sử- Phương

Lí- Hà

MT- Yến

  CD-  Liên

Sử- Hương

CN- Thắm

Sinh- Nhàn

VTC- Nga

 

 

Thứ

Bảy

Toán- Hiếu

Văn- Hoa

   Văn-  Liên

  Toán- Mạnh

Anh- V.Anh

  Văn- Phương

Nhạc- Sen

Hóa- Yến

Anh- Hằng

Toán- Nghiên

Tin- Thắm

TD- Thanh

Lí- Hải

CN- Hòa

Toán- Huệ

Toán- Hằng

Văn- Xuyến

 

V.Anh(V), Tùng, Nhàn, Thảo,

Minh, Thường, Hồng, Nga

Sinh-Thùy

Văn- Hoa

   Văn-  Liên

  TD- Thanh

Toán- Loan

   Văn- Phương

    Hóa- Yến

CN- Thắm

Văn- Hiền

Anh- Hằng

Văn- Quỳnh

Lí- Hải

Anh- V.Anh

Toán- Huệ

Văn- Lư

CN- Hòa

Văn- Xuyến

CD-  Liên

Sinh-Thùy

   Toán- Yến

  Văn- Hòa

Văn- Hương

Anh- V.Anh

CN- Thắm

Toán- Huyền

TD- Thanh

Văn- Hiền

Lí- Hải

Anh- Hằng

Văn- Quỳnh

Văn- Lư

Nhạc- Sen

Văn- Xuyến

CN- Hòa

Lí- Huyền

Toán- Hiếu

  TD- Thanh

Sinh-Thùy

  CN- Thắm

      MT- Yến

    Sử-  Liên

Nhạc- Sen

Toán- Nghiên

Văn- Hiền

Toán- Hải

Toán- Trang

Toán- Hằng

Sử- Hòa

CN- Hòa

Tin- Trang

Toán- Hằng

SH-Hiếu

SH-Hoa

SH –Yến

SH-Hòa

SH-Hương

SH-Phương

 SH-Cúc

SH-Huyền

SH- Hiền

SH- Nghiên

SH- Quỳnh

SH- Trang

SH- Hằng

SH- Huệ

SH- Lư

SH- Xuyến

SH- Hằng

Các tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 19

Tổng lượng truy cập: 198578