tin tức-sự kiện

Sáng kiến kinh nghiệm của cô Trần Thị Phương - Hiệu trưởng nhà trường

MỤC LỤC

 

Nội dung

Trang

Mục lục

1

Danh mục các chữ viết tắt

2

A. PHẦN MỞ ĐẦU

 

I. Lí do chọn đề tài

3

II. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài

 

1. Mục tiêu

4

2. Nhiệm vụ

4

III. Đối tượng nghiên cứu

4

IV. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu

5

V. Phương pháp nghiên cứu

 

1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận

5

2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn

5

3. Nhóm phương pháp nghiên cứu bổ trợ

6

B. PHẦN NỘI DUNG

 

I. Cơ sở lí luận của hoạt động tự đánh giá trong quy trình KĐCLGD ở trong THCS

 

1. Cơ sở lí luận

6

2. Cơ sở thực tiễn

7

3. Cơ sở pháp lý

7

II. Thực trạng công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trong quy trình KĐCLGD của trường THCS Thanh Hương

 

1. Thuận lợi

8

2. Khó khăn

9

3. Thành công, hạn chế

10

4. Các nguyên nhân, các yếu tố tác động

11

III. Giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động tự đánh giá trong quy trình KĐCLGD

 

1. Mục tiêu của giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động tự đánh giá

12

2. Nội dung cách thức thực hiện giải pháp

12

2.1. Công tác chuẩn bị

12

2.2. Thực hiện các bước trong hoạt động tự đánh giá

13

2.3. Công tác tổ chức sắp xếp hồ sơ kiểm định để đón đoàn đánh giá ngoài

40

3. Điều kiện để thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tự đánh giá

42

4. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của hoạt động tự đánh giá

43

C. Phần kết luận, kiến nghị

 

I. Kết luận

50

II. Kiến nghị

52

Danh mục tài liệu tham khảo

55

 

 

 

 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG BÁO CÁO

(Sắp xếp theo thứ tự A,B,C)

 

Chuỗi ký tự

viết tắt

Cụm từ, thuật ngữ

được viết tắt

GD&ĐT

Giáo dục và đào tạo

KĐCLGD

Kiểm định chất lượng giáo dục

THCS

Trung học cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. PHẦN MỞ ĐẦU                                                                                                            I. Lí do chọn đề tài

Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông là hoạt động đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông về mức độ đáp ứng các Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đối với từng loại cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Tự đánh giá chất lượng giáo dục là hoạt động nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục, để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục mức độ nào. Từ đó tạo nên một cơ sở pháp lý bảo đảm với người học, phụ huynh học sinh, các cấp quản lý giáo dục và xã hội về chương trình giáo dục của trường đạt được những chuẩn mực nhất định, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục hiện nay.

Hiện nay có nhiều lý do làm các bậc phụ huynh, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý và các nhà giáo cảm thấy lo lắng, không yên tâm về chất lượng giáo dục nói chung và giáo dục THCS nói riêng. Nhiều người cho rằng yếu tố quyết định chất lượng giáo dục chính là chất lượng đội ngũ nhà giáo và việc tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục theo nội dung, chương trình của Bộ GD&ĐT. Thước đo nào để các nhà trường tự đánh giá được chất lượng giáo dục, đánh giá bằng định tính, định lượng hay bằng bộ tiêu chí. Công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục sẽ trả lời điều đó.

Tự đánh giá là khâu đầu tiên trong quy trình KĐCLGD. Đó là quá trình nhà trường tự xem xét, kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT để xác định thực trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất, từ đó có kế hoạch cải tiến nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục. Hoạt động tự đánh giá thể hiện tính tự chủ và tính tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong toàn bộ hoạt động giáo dục theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thực tế, trường THCS Thanh Hương trong nhiều năm được Phòng GD&ĐT Thanh Liêm đánh giá là đơn vị có chất lượng giáo dục khá, tốt. Tuy nhiên, chất lượng đại trà và chất lượng học sinh giỏi vẫn chưa tạo được thế ổn định, chất lượng đội ngũ chưa đồng đều, cơ sở vật chất tuy đã đủ nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu cao ... Qua nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của ngành về công tác KĐCLGD, tôi nhận thấy hoạt động tự đánh giá giúp cho nhà trường nhận rõ được thực trạng về các hoạt động giáo dục, từ đó sẽ xây dựng được kế hoạch cải tiến để phát triển nhà trường.  

Với những lí do khách quan và chủ quan đã phân tích ở trên, với kinh nghiệm thực tiễn công tác tại trường THCS Thanh Hương, trên cương vị là Hiệu trưởng nhà trường, tôi nhận thấy rất cần thiết phải triển khai làm công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường. 


Tác giả: Trường THCS Thanh Hương

Xem thêm

TUYÊN TRUYỀN NÉT ĐẸP VĂN HÓA
bài giảng thi GVG - Nguyễn Văn Cộng 2019-2020 THCS Thanh Hương
bài giảng thi GVG - Nguyễn Thu Hà 2019-2020 THCS Thanh Hương
Phút sinh hoạt truyền thống trong lễ Khai giảng năm học 2019-2020
Đón học sinh trong Lễ khai giảng năm học 2019-2020