Bạn cần biết

THÔNG TIN CÔNG KHAI 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT THANH LIÊM

Trường THCS Thanh Lưu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông

Biểu mẫu số 05

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Điều kiện tuyển sinh

 

 Xét tuyển  đối với HS lớp 5 đã hoàn thành chương trình tiểu học. Có HKTT tại xã Thanh Lưu ; Tuổi từ 11-13 Có học bạ tiểu học hợp lệ. Chỉ tiêu tuyển sinh: 72 hs.

 Tuyển  HS lớp 6 được lên lớp thẳng; Có hồ sơ hợp lệ theo quy định của Bộ GDĐT.

 Tuyển HS lớp 7 được lên lớp thẳng; Có hồ sơ hợp lệ theo quy định của Bộ GDĐT.

Tuyển HS lớp 8 được lên lớp thẳng; Có hồ sơ hợp lệ theo quy định của Bộ GDĐT.

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 35 tuần/năm. Mỗi tuần học 6 buổi. Chương trình theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của BGDĐT (Ban hành kèm QĐ số 16/2006/BGDĐT)

Được cụ thể hóa ở các chủ đề của từng môn học/lớp.

Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 35 tuần/năm. Mỗi tuần học 6 buổi. CT theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của BGDĐT (Ban hành kèm theo QĐ số 16/2006/BGDĐT).Được cụ thể hóa ở các chủ đề của từng môn học/lớp.

Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 35 tuần/năm. Mỗi tuần học 6 buổi. CT theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của BGDĐT (Ban hành kèm theo QĐ số 16/2006/BGDĐT). Được cụ thể hóa ở các chủ đề của từng môn học/lớp.

Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 35 tuần/năm. Mỗi tuần học 6 buổi. CT theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của BGDĐT (Ban hành kèm theo QĐ số 16/2006/BGDĐT)

Được cụ thể hóa ở các chủ đề của từng môn học/lớp

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

 Duy trì thường xuyên và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể ở địa phương trong và ngoài  nhà trường để giáo dục HS.HĐ trường hoạt động theo đúng Điều lệ của trường THCS ban hành kèm theo QĐ 07/2007/BGDĐT.+ ban đại diện CMHS thành lập theo QĐ số 11/2008/BGDĐT và hoạt động theo đúng điều lệ.

+ Đoàn TNCS HCM và Đội TNTP HCM

- Giáo dục thái độ, động cơ học tập của học sinh : Học tập trung thực, tự lực, sáng tạo. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy; chấp hành nghiêm túc nội quy nhà trường và những cam kết khác nhằm xây dựng kỷ cương trường học và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

 

 Duy trì thường xuyên và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể ở địa phương  trong và ngoài  nhà trường để giáo dục HS. HĐ trường hoạt động theo đúng Điều lệ của trường THCS ban hành kèm theo QĐ 07/2007/BGDĐT

+ ban đại diện CMHS thành lập theo QĐ số 11/2008/BGDĐT và hoạt động theo đúng điều lệ.

+ Đoàn TNCS HCM và Đội TNTP HCM

- Giáo dục thái độ, động cơ học tập của học sinh : Học tập trung thực, tự lực, sáng tạo. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy; chấp hành nghiêm túc nội quy nhà trường và những cam kết khác nhằm xây dựng kỷ cương trường học và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

   Duy trì thường xuyên và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể ở địa phương trong và ngoài  nhà trường để giáo dục HS.HĐ trường hoạt động theo đúng Điều lệ của trường THCS ban hành kèm theo QĐ 07/2007/BGDĐT.+ ban đại diện CMHS thành lập theo QĐ số 11/2008/BGDĐT và hoạt động theo đúng điều lệ.

+ Đoàn TNCS HCM và Đội TNTP HCM

- Giáo dục thái độ, động cơ học tập của học sinh : Học tập trung thực, tự lực, sáng tạo. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy; chấp hành nghiêm túc nội quy nhà trường và những cam kết khác nhằm xây dựng kỷ cương trường học và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

 Duy trì thường xuyên và phối hợp chặt chẽ

với các tổ chức, đoàn thể ở địa phương  trong và ngoài nhà trường để giáo dục HS.HĐ trường hoạt động theo đúng Điều lệ của trường THCS ban hành kèm theo QĐ 07/2007/BGDĐT.

+ ban đại diện CMHS thành lập theo QĐ số 11/2008/BGDĐT và hoạt động theo đúng điều lệ.

+ Đoàn TNCS HCM và Đội TNTP HCM

- Giáo dục thái độ, động cơ học tập của học sinh : Học tập trung thực, tự lực, sáng tạo. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy; chấp hành nghiêm túc nội quy nhà trường và những cam kết khác nhằm xây dựng kỷ cương trường học và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

IV

Điều kiện CSVC của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

 Đạt chuẩn Quốc gia (Có đầy đủ CSVC, trang thiết bị khối 6, sân chơi, bãi tập, phòng bộ môn  phục vụ tốt nhất cho daỵ và học)

 Đạt chuẩn Quốc gia Có đầy đủ CSVC, trang thiết bị khối 7, sân chơi, bãi tập, phòng bộ môn  phục vụ tốt nhất cho dạy và học)

 Đạt chuẩn quốc gia Có đầy đủ CSVC, trang thiết bị khối 8, sân chơi, bãi tập, phòng bộ môn  phục vụ tốt nhất cho dạy và học)

 Đạt chuẩn quốc gia  Có đầy đủ CSVC, trang thiết bị khối 9, sân chơi, bãi tập, phòng bộ môn  phục vụ tốt nhất cho dạy và học)

V

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

Hoạt động văn, thể, mỹ và các hoạt động khác:

- Tổ chức ngoại khoá theo chủ điểm 02 lần/năm; Tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nhà trường thân thiện học sinh tích cực; Thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian; Chăm sóc các di tích lịch sử địa phương

- Tham gia các hoạt động văn nghệ, TDTT, thi HS giỏi và các hội thi khác do các cấp tổ chức(Khối 6).

Hoạt động văn, thể, mỹ và các hoạt động khác:

- Tổ chức ngoại khoá theo chủ điểm 02 lần/năm; Tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nhà trường thân thiện học sinh tích cực; Thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian; Chăm sóc các di tích lịch sử địa phương

- Tham gia các hoạt động văn nghệ, TDTT, thi HS giỏi và các hội thi khác do các cấp tổ chức. (Khối7).

Hoạt động văn, thể, mỹ và các hoạt động khác:

- Tổ chức ngoại khoá theo chủ điểm 02 lần/năm; Tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nhà trường thân thiện học sinh tích cực; Thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian; Chăm sóc các di tích lịch sử địa phương

- Tham gia các hoạt động văn nghệ, TDTT, thi HS giỏi và các hội thi khác do các cấp tổ chức. (Khối 8).

Hoạt động văn, thể, mỹ và các hoạt động khác:

- Tổ chức ngoại khoá theo chủ điểm 02 lần/năm; Tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nhà trường thân thiện học sinh tích cực; Thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian; Chăm sóc các di tích lịch sử địa phương, nghĩa trang liệt sỹ

- Tham gia các hoạt động văn nghệ, TDTT, thi HS giỏi và các hội thi khác do các cấp tổ chức. (Khối 9).

VI

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

 - CBQL: 2 người;

+ Trình độ chuyên môn: ĐHSP: 2/2=100%

+ Trình độ chính trị: Trung cấp 2/2.

- Đội ngũ GV: 20 người (BC)

+ Trình độ đạt chuẩn: 100%.

+ Trình độ trên chuẩn: 14/20 = 70%;

+ Tỉ lệ GV trên lớp: 2.4

+ Đảng viên: 18/24 =75%

+ GV giỏi cấp Huyện: 14

+ GV giỏi cấp Tỉnh: 01

+ Đủ GV dạy các môn theo quy định của BGDĐT.

- Phương pháp quản lý giáo dục chủ yếu của nhà trường: Theo các quy định.

VII

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

Dự kiến kết quả đạt được: khối 8, 9

- Tỷ lệ xếp loại học lực cuối năm: Loại Giỏi: Trên 10%; Loại Khá trên 45%; Loại TB trên 35% đối với khối 8, 9; Loại yếu không quá 5%.

+ Đối với các lớp 6, 7 thực hiện mô hình THM: 100% học sinh được đánh giá đạt về năng lực.

+ Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%.

+ Tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào THPT:  Xếp thứ 5 -7 của Huyện.

- Đạo đức:

+ Khối 8, 9: Loại tốt 55% trở lên; Khá 35% trở lên, không có học sinh vi phạm đạo đức.

+ Khối 6, 7: Phẩm chất đạt 100%, không có học sinh vi phạm.

VIII

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

- Duy trì sĩ số: 100%

- Tỉ lệ lên lớp: 97% trở lên

- Vận động HS theo học đến cuối cấp, không bỏ học giữa chừng: 100%.

 

Thanh Lưu, ngày 01 tháng 9  năm 2016

Thủ trưởng đơn vị

(Ký và đóng dấu)

 

 


PHÒNG GD&ĐT THANH LIÊM

Trường THCS Thanh Lưu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của sở giáo dục phổ thông

Biểu mẫu 10

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học

08

 

II

Loại phòng học

 

 

1

Phòng học kiên cố

08

 

2

Phòng học bán kiên cố

0

 

3

Phòng học tạm

0

 

4

Phòng học nhờ

0

 

5

Số phòng học bộ môn

8

 

6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)

01

 

7

Bình quân lớp/phòng học

01

 

8

Bình quân học sinh/lớp

257

32.3

III

Số điểm trường

01

 

IV

Tổng số diện tích đất  (m2)

11217

43.7

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

7400

28.8

VI

Tổng diện tích các phòng

480

60

1

Diện tích phòng học  (m2)

480

60

2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

192

6.24

3

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

 

 

3

Diện tích thư viện (m2)

36

0.14

4

Diện tích nhà tập đa năng

(Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

 0

5

Diện tích phòng khác (….)(m2)

54

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 04

Số bộ/lớp

1

Khối lớp 6

 01

 0, 5

2

Khối lớp 7

 01

 0, 5

3

Khối lớp 8

 01

 0, 5

4

Khối lớp 9

 01

 0, 5

5

Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị)

 100

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

 20

 

 

IX

Tổng số thiết bị đang sử dụng

4

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

 01

 

2

Cát xét

 03

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

 01

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

 2

 

5

Máy chiếu đa năng

 4

 

6

Đàn Oorgan

 01

 

7

Đàn Ghita

01

 

 

 

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

 

XI

Nhà ăn

 

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho học sinh bán trú

 

 

 

XIII

Khu nội trú

 

 

 

 

 

 

Nội dung

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

 ´X

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

  X

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

´X

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

 ´X

 

XIX

Tường rào xây

 ´X

 

  

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

 35m2

 

´

 

 0, 15m2

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu)

 

Thanh Lưu, ngày 01 tháng 09 năm 2016

Thủ trưởng đơn vị

(Ký và đóng dấu)

 

 

Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Giờ KHTN tại THCS Nam Cao
Văn nghệ 3 chào mừng khai giảng năm học 2015-2016
Văn nghệ 1 chào mừng khai giảng năm học 2015-2016
  • Ba công khai
  • Thông báo

THÔNG TIN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020(THCS Thanh Lưu)

THÔNG TIN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG TIN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018 - 2019(THCS THANH LƯU)

THÔNG TIN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018 - 2019

THÔNG TIN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017

THÔNG TIN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017

THÔNG TIN CÔNG KHAI 2016-2017

THÔNG TIN CÔNG KHAI 2016-2017
Xem thêm...
Website Đơn vị