Bạn cần biết

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2016 - 2017

STT

Họ và tên

Nửa kỳ 1

Cuối kỳ 1

Nủa kỳ 2

Cuối kỳ 2

Sản phẩm của năm

Môn

Lớp

Chênh lệch

KQ

Môn

Lớp

Chênh lệch

KQ

Môn

Lớp

Chênh lệch

KQ

Môn

Lớp

Chênh lệch

KQ

1

Đào Thị Thanh

N.Văn

6A

3.0

 

N.Văn

6A

15.99

 

N.Văn

6A

3.76

 

N.Văn

6A

19.94

 

42.72

2

Doãn Thị Thu Hằng

N.Văn

6B

10.7

 

N.Văn

6B

15.99

 

N.Văn

6B

7.61

 

N.Văn

6B

12.25

 

46.56

3

Nguyễn Thị Hương

N.Văn

6C

-6.9

 

N.Văn

6C

11.95

 

N.Văn

6C

-5.96

 

N.Văn

6C

1.31

 

0.41

4

Nguyễn Thị Hương

N.Văn

6D

1.0

 

N.Văn

6D

6.33

 

N.Văn

6D

-9.44

 

N.Văn

6D

8.71

 

6.60

5

Nguyễn Thị Ngoãn

N.Văn

7A

-17.9

 

N.Văn

7A

-11.31

 

N.Văn

7A

-11.59

 

N.Văn

7A

2.94

 

-37.82

6

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

N.Văn

7B

-34.3

 

N.Văn

7B

-2.57

 

N.Văn

7B

-12.88

 

N.Văn

7B

13.62

 

-36.12

7

Nguyễn Thị B Phượng

N.Văn

7C

-11.1

 

N.Văn

7C

-7.16

 

N.Văn

7C

9.54

 

N.Văn

7C

2.66

 

-6.03

8

Nguyễn Thị B Phượng

N.Văn

7D

-8.8

 

N.Văn

7D

-13.43

 

N.Văn

7D

14.60

 

N.Văn

7D

10.87

 

3.23

9

Vũ Thị Thanh Loan

N.Văn

8A

12.6

 

N.Văn

8A

4.44

 

N.Văn

8A

32.47

 

N.Văn

8A

21.04

 

70.55

10

Vũ Thị Thanh Loan

N.Văn

8B

21.6

 

N.Văn

8B

-0.04

 

N.Văn

8B

-9.14

 

N.Văn

8B

23.80

 

36.19

11

Trần Văn Thắng

N.Văn

8C

16.2

 

N.Văn

8C

7.17

 

N.Văn

8C

2.78

 

N.Văn

8C

9.22

 

35.40

12

Nguyễn Đức Minh

N.Văn

8D

3.8

 

N.Văn

8D

-2.15

 

N.Văn

8D

-7.20

 

N.Văn

8D

-2.86

 

-8.39

13

Hà Thị Hồng

N.Văn

9A

-27.8

 

N.Văn

9A

-12.46

 

N.Văn

9A

-19.89

 

N.Văn

9A

-20.93

 

-81.06

14

Hà Thị Hồng

N.Văn

9B

-22.8

 

N.Văn

9B

-10.27

 

N.Văn

9B

-6.10

 

N.Văn

9B

-12.65

 

-51.87

15

Trần Thị Hạnh

N.Văn

9C

-57.2

 

N.Văn

9C

10.32

 

N.Văn

9C

-20.18

 

N.Văn

9C

-2.60

 

-69.68

16

Ngô Trung Tuyến

N.Văn

9D

-68.5

 

N.Văn

9D

13.68

 

N.Văn

9D

-23.25

 

N.Văn

9D

-17.69

 

-95.74

17

Đoàn Văn Tài

Toán

6A

21.3

 

Toán

6A

12.06

 

Toán

6A

18.49

 

Toán

6A

16.12

 

67.97

18

Đoàn Văn Tài

Toán

6B

21.3

 

Toán

6B

15.90

 

Toán

6B

22.34

 

Toán

6B

19.97

 

79.51

19

Trần Thị Tám

Toán

6C

10.6

 

Toán

6C

1.12

 

Toán

6C

16.67

 

Toán

6C

22.19

 

50.56

20

Trần Thị Tám

Toán

6D

-15.7

 

Toán

6D

0.41

 

Toán

6D

13.40

 

Toán

6D

2.92

 

0.99

21

Nhữ Thị Mai

Toán

7A

15.7

 

Toán

7A

2.70

 

Toán

7A

2.91

 

Toán

7A

-0.35

 

21.00

22

Nhữ Thị Mai

Toán

7B

10.0

 

Toán

7B

-0.86

 

Toán

7B

-9.49

 

Toán

7B

10.20

 

9.81

23

Đinh Văn Dới

Toán

7C

2.2

 

Toán

7C

12.99

 

Toán

7C

-4.14

 

Toán

7C

18.08

 

29.18

24

Đinh Văn Dới

Toán

7D

-8.6

 

Toán

7D

1.90

 

Toán

7D

1.32

 

Toán

7D

11.29

 

5.97

25

Vũ Thị Chinh

Toán

8A

-40.6

 

Toán

8A

-15.45

 

Toán

8A

-27.86

 

Toán

8A

 

 

-83.92

26

Vũ Thị chinh

Toán

8B

-39.7

 

Toán

8B

-17.35

 

Toán

8B

-37.29

 

Toán

8B

 

 

-94.32

27

Nguyễn Minh Tiến

Toán

8C

-15.0

 

Toán

8C

7.16

 

Toán

8C

-9.08

 

Toán

8C

12.54

 

-4.38

28

Nguyễn Minh Tiến

Toán

8D

-40.4

 

Toán

8D

-7.53

 

Toán

8D

-27.70

 

Toán

8D

-20.00

 

-95.67

29

Ngô Thị Hồng Huế

Toán

9A

-10.8

 

Toán

9A

-10.93

 

Toán

9A

-10.47

 

Toán

9A

-18.15

 

-50.33

30

Ngô Thị Hồng Huế

Toán

9B

-2.3

 

Toán

9B

-13.12

 

Toán

9B

-27.71

 

Toán

9B

-16.54

 

-59.64

31

Đinh Văn Dới

Toán

9C

0.9

 

Toán

9C

7.96

 

Toán

9C

8.02

 

Toán

9C

-9.26

 

7.60

32

Nguyễn Minh Tiến

Toán

9D

-2.2

 

Toán

9D

-8.13

 

Toán

9D

-12.01

 

Toán

9D

-5.36

 

-27.68

33

Đoàn Thị Tuyết

 T. Anh

6A

-17.7

 

 T. Anh

6A

-7.52

 

 T. Anh

6A

-29.89

 

 T. Anh

6A

-8.29

 

-63.35

34

Đoàn Thị Tuyết

 T. Anh

6B

-10.0

 

 T. Anh

6B

4.02

 

 T. Anh

6B

35.50

 

 T. Anh

6B

7.09

 

36.65

35

Lê Thị Hương

 T. Anh

6C

-8.1

 

 T. Anh

6C

-4.08

 

 T. Anh

6C

-13.90

 

 T. Anh

6C

12.35

 

-13.76

36

Lê Thị Hương

 T. Anh

6D

7.7

 

 T. Anh

6D

7.66

 

 T. Anh

6D

21.88

 

 T. Anh

6D

5.74

 

42.93

37

Nguyễn Văn Sơn

 T. Anh

7A

-2.2

 

 T. Anh

7A

43.82

 

 T. Anh

7A

58.51

 

 T. Anh

7A

22.89

 

123.01

38

Nguyễn Văn Sơn

 T. Anh

7B

3.9

 

 T. Anh

7B

-3.19

 

 T. Anh

7B

-10.87

 

 T. Anh

7B

-16.56

 

-26.75

39

Lê Thị Hương

 T. Anh

7C

-3.7

 

 T. Anh

7C

-2.25

 

 T. Anh

7C

47.21

 

 T. Anh

7C

13.82

 

55.04

40

Lê Thị Hương

 T. Anh

7D

-4.9

 

 T. Anh

7D

-10.15

 

 T. Anh

7D

-9.88

 

 T. Anh

7D

13.11

 

-11.80

41

Đoàn Thị Tuyết

 T. Anh

8A

-24.1

 

 T. Anh

8A

-28.67

 

 T. Anh

8A

-5.43

 

 T. Anh

8A

-19.76

 

-78.00

42

Nguyễn Văn Sơn

 T. Anh

8B

-27.1

 

 T. Anh

8B

-20.39

 

 T. Anh

8B

47.90

 

 T. Anh

8B

-15.50

 

-15.12

43

Nguyễn Văn Sơn

 T. Anh

8C

5.7

 

 T. Anh

8C

8.60

 

 T. Anh

8C

45.63

 

 T. Anh

8C

11.46

 

71.40

44

Lê Thị Hương

 T. Anh

8D

-25.3

 

 T. Anh

8D

-46.72

 

 T. Anh

8D

-32.59

 

 T. Anh

8D

-8.94

 

-113.53

45

Đoàn Thị Tuyết

 T. Anh

9A

-27.9

 

 T. Anh

9A

9.87

 

 T. Anh

9A

-7.35

 

 T. Anh

9A

3.69

 

-21.71

46

Đoàn Thị Tuyết

 T. Anh

9B

-6.4

 

 T. Anh

9B

5.04

 

 T. Anh

9B

-38.38

 

 T. Anh

9B

2.43

 

-37.34

47

Nguyễn Văn Sơn

 T. Anh

9C

-31.8

 

 T. Anh

9C

-2.91

 

 T. Anh

9C

13.05

 

 T. Anh

9C

-4.08

 

-25.75

48

Nguyễn Văn Sơn

 T. Anh

9D

-48.6

 

 T. Anh

9D

-34.34

 

 T. Anh

9D

-35.02

 

 T. Anh

9D

-29.91

 

-147.90

49

Nguyễn Thị Hiền

 

 

 

 

KHTN

6A

40.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.47

50

Nguyễn Thị Hiền

 

 

 

 

KHTN

6B

44.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.32

51

Nguyễn Thị Anh

 

 

 

 

KHTN

6C

41.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.48

52

Nguyễn Thị Anh

 

 

 

 

KHTN

6D

30.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.39

53

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

 

 

 

Địa

7A

-4.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4.19

54

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

 

 

 

Địa

7B

7.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.07

55

Trần Văn Thắng

 

 

 

 

Địa

7C

-42.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-42.49

56

Trần Văn Thắng

 

 

 

 

Địa

7D

-40.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-40.17

57

Ngô Thị Hồng Huế

 

 

 

 

8A

-4.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4.48

58

Ngô Thị Hồng Huế

 

 

 

 

8B

0.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.57

59

Nguyễn Hồng Nam

 

 

 

 

8C

5.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.67

60

Nguyễn Hồng Nam

 

 

 

 

8D

-12.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-12.13

61

Phạm Thị Tươi

 

 

 

 

Sử

9A

-24.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-24.80

62

Phạm Thị Tươi

 

 

 

 

Sử

9B

-10.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10.20

63

Vũ Thị Thanh Loan

 

 

 

 

Sử

9C

32.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.43

64

Vũ Thị Thanh Loan

 

 

 

 

Sử

9D

20.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.29

65

Ng.Thị Mỹ Hạnh;
Nguyễn Thị Ngoãn;
Phạm Thị Tươi

 

 

 

 

 

 

 

 

KHXH

6A

-3.32

 

 

 

 

 

-3.32

66

 

 

 

 

 

 

 

 

KHXH

6B

-3.32

 

 

 

 

 

-3.32

67

Trần Văn Thắng
Trần Thị Hạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

KHXH

6C

0.33

 

 

 

 

 

0.33

68

 

 

 

 

 

 

 

 

KHXH

6D

0.33

 

 

 

 

 

0.33

69

Nguyễn Thị Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

KHTN

7A

2.19

 

 

 

 

 

2.19

70

 

 

 

 

 

 

 

 

KHTN

7B

-1.80

 

 

 

 

 

-1.80

71

Nguyễn Thị Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

KHTN

7C

1.01

 

 

 

 

 

1.01

72

 

 

 

 

 

 

 

 

KHTN

7D

-3.63

 

 

 

 

 

-3.63

73

Ng.Thị Mỹ Hạnh;
Phạm Thị Tươi

 

 

 

 

 

 

 

 

KHXH

8A

3.04

 

 

 

 

 

3.04

74

 

 

 

 

 

 

 

 

KHXH

8B

3.04

 

 

 

 

 

3.04

75

Ngô Trung Tuyến
Trần Thị Hạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

KHXH

8C

3.04

 

 

 

 

 

3.04

76

 

 

 

 

 

 

 

 

KHXH

8D

3.04

 

 

 

 

 

3.04

77

Nguyễn Hồng Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

Vật lý

9A

-21.35

 

 

 

 

 

-21.35

78

 

 

 

 

 

 

 

 

Vật lý

9B

20.03

 

 

 

 

 

20.03

79

 

 

 

 

 

 

 

 

Vật lý

9C

-11.96

 

 

 

 

 

-11.96

80

 

 

 

 

 

 

 

 

Vật lý

9D

-25.70

 

 

 

 

 

-25.70

81

Lê Thị Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán

8A

-26.10

 

-26.10

82

Lê Thị Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán

8B

-20.93

 

-20.93

83

Tươi + M.Hạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHXH

6A

27.02

 

27.02

84

Tươi + M.Hạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHXH

6B

27.02

 

27.02

85

Trần Văn Thắng+Tuyến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHXH

6C

24.39

 

24.39

86

Trần Văn Thắng+Tuyến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHXH

6D

-0.01

 

-0.01

87

Phạm Thị Tươi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sử

7A

21.62

 

21.62

88

Phạm Thị Tươi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sử

7B

9.37

 

9.37

89

Phạm Thị Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sử

7C

25.14

 

25.14

90

Phạm Thị Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sử

7D

28.24

 

28.24

91

Ngô Thị Hồng Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8A

-2.90

 

-2.90

92

Ngô Thị Hồng Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8B

5.84

 

5.84

93

Nguyễn Hồng Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8C

32.41

 

32.41

94

Nguyễn Hồng Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8D

18.77

 

18.77

95

Nguyễn Thị Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa

8A

-5.71

 

-5.71

96

Nguyễn Thị Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa

8B

-14.33

 

-14.33

97

Nguyễn Thị Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa

8C

21.56

 

21.56

98

Nguyễn Thị Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa

8D

1.79

 

1.79

99

Nguyễn Thị Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh

8A

3.13

 

3.13

100

Nguyễn Thị Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh

8B

2.79

 

2.79

101

Nguyễn Thị Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh

8C

10.86

 

10.86

102

Nguyễn Thị Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh

8D

3.13

 

3.13

103

Nguyễn Thị Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa

9A

7.80

 

7.80

104

Nguyễn Thị Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa

9B

14.13

 

14.13

105

Nguyễn Thị Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa

9C

24.47

 

24.47

106

Nguyễn Thị Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa

9D

10.96

 

10.96

Văn bản mới

https://youtu.be/L8jdhv4kXqU
Bài múa: Đất nước lời ru do tập thể 8B thể hiện
Bài múa: Hồn Sen Việt do tập thể 9A biểu diễn
Tiết chào cờ và giao lưu Tiếng Anh (Khu A, ngày 30/10/2017)
Chào mừng ngày 20-11 (phần 2)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Đôi ngũ CB,GV,CNV. HS, Cơ sở vật chất. Tài chính năm học 2018 -

Đôi ngũ CB,GV,CNV. HS, Cơ sở vật chất. Tài chính năm học 2018 - 2019

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2017 -2018

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2017 -2018

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2016 - 2017

Chất lượng đại tràcác kỳ kiểm tra năm học 2016 - 2017

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2015 - 2016

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2015 - 2016

Kết quả chất lượng HSG các năm

Bảng tổng hợp kết quả chất lượng HSG
Xem thêm...