Bạn cần biết

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2017 -2018

STT

Họ và tên

Nửa kỳ 1

Cuối kỳ 1

Nủa kỳ 2

Cuối kỳ 2

Sản phẩm của năm

Môn

Lớp

Chênh lệch

KQ

Môn

Lớp

Chênh lệch

KQ

Môn

Lớp

Chênh lệch

KQ

Môn

Lớp

Chênh lệch

KQ

1

Nguyễn Thị Hương

N.Văn

6A

8.9

 

N.Văn

6A

10.8

 

N.Văn

6A

0.1

 

N.Văn

6A

19.7

 

39.45

2

Nguyễn Thị Hương

N.Văn

6B

5.3

 

N.Văn

6B

6.8

 

N.Văn

6B

-7.1

 

N.Văn

6B

5.4

 

10.48

3

Đào Thị Thanh

N.Văn

6C

-5.0

 

N.Văn

6C

-0.3

 

N.Văn

6C

-16.6

 

N.Văn

6C

9.3

 

-12.57

4

Đào Thị Thanh

N.Văn

6D

-8.0

 

N.Văn

6D

13.6

 

N.Văn

6D

6.1

 

N.Văn

6D

16.7

 

28.42

5

Vũ Thị Thanh Loan

N.Văn

7A

8.4

 

N.Văn

7A

24.0

 

N.Văn

7A

24.1

 

N.Văn

7A

13.9

 

70.44

6

Doãn Thị Thu Hằng

N.Văn

7B

28.6

 

N.Văn

7B

20.6

 

N.Văn

7B

35.5

 

N.Văn

7B

25.5

 

110.13

7

Trần Văn Thắng

N.Văn

7C

8.7

 

N.Văn

7C

-32.4

 

N.Văn

7C

-9.2

 

N.Văn

7C

-25.9

 

-58.75

8

Nguyễn Đức Minh

N.Văn

7D

21.3

 

N.Văn

7D

-12.6

 

N.Văn

7D

-5.0

Dung

N.Văn

7D

-4.3

 

-0.57

9

Nguyễn Thị Ngoãn

N.Văn

8A

6.6

 

N.Văn

8A

-15.5

 

N.Văn

8A

-0.9

 

N.Văn

8A

5.7

 

-4.09

10

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

N.Văn

8B

2.9

 

N.Văn

8B

-4.4

 

N.Văn

8B

-4.7

 

N.Văn

8B

8.3

 

2.03

11

Ng.Thị Bích Phượng

N.Văn

8C

14.6

 

N.Văn

8C

7.0

 

N.Văn

8C

5.5

 

N.Văn

8C

8.3

 

35.37

12

Ng.Thị Bích Phượng

N.Văn

8D

0.8

 

N.Văn

8D

5.1

 

N.Văn

8D

8.6

 

N.Văn

8D

4.0

 

18.53

13

Hà Thị Hồng

N.Văn

9A

-8.6

 

N.Văn

9A

28.4

 

N.Văn

9A

-22.8

 

N.Văn

9A

3.6

 

0.63

14

Hà Thị Hồng

N.Văn

9B

-11.0

 

N.Văn

9B

21.2

 

N.Văn

9B

-24.5

 

N.Văn

9B

-5.3

 

-19.50

15

Trần Thị Hạnh

N.Văn

9C

0.7

 

N.Văn

9C

3.0

 

N.Văn

9C

-24.2

 

N.Văn

9C

-17.3

 

-37.80

16

Ngô Trung Tuyến

N.Văn

9D

-13.1

 

N.Văn

9D

-50.9

 

N.Văn

9D

-36.1

 

N.Văn

9D

-9.8

 

-109.93

17

Đoàn Văn Tài

Toán

6A

11.6

 

Toán

6A

14.2

 

Toán

6A

23.1

 

Toán

6A

20.1

 

68.90

18

Đoàn Văn Tài

Toán

6B

15.1

 

Toán

6B

-7.2

 

Toán

6B

-9.1

 

Toán

6B

2.2

 

1.04

19

Lê Thị Huế

Toán

6C

0.2

 

Toán

6C

-1.7

 

Toán

6C

-3.1

 

Toán

6C

11.1

 

6.47

20

Lê Thị Huế

Toán

6D

12.6

 

Toán

6D

17.5

 

Toán

6D

6.9

 

Toán

6D

19.1

 

56.17

21

Đoàn Văn Tài

Toán

7A

22.5

 

Toán

7A

12.6

 

Toán

7A

11.3

 

Toán

7A

-3.5

 

42.90

22

Trần Thị Tám

Toán

7B

15.0

 

Toán

7B

9.6

 

Toán

7B

1.6

 

Toán

7B

11.1

 

37.36

23

Nguyễn Minh Tiến

Toán

7C

23.9

 

Toán

7C

7.6

 

Toán

7C

18.5

 

Toán

7C

12.2

 

62.19

24

Đinh Văn Dới

Toán

7D

-17.9

 

Toán

7D

-9.4

 

Toán

7D

7.7

 

Toán

7D

-6.7

 

-26.35

25

Trần Thị Tám

Toán

8A

8.1

 

Toán

8A

-14.2

 

Toán

8A

-8.2

 

Toán

8A

18.2

 

3.99

26

Trần Thị Tám

Toán

8B

19.2

 

Toán

8B

4.4

 

Toán

8B

3.4

 

Toán

8B

-1.8

 

25.07

27

Đinh Văn Dới

Toán

8C

2.7

 

Toán

8C

16.0

 

Toán

8C

9.8

 

Toán

8C

14.8

 

43.30

28

Đinh Văn Dới

Toán

8D

12.2

 

Toán

8D

21.5

 

Toán

8D

31.1

 

Toán

8D

10.5

 

75.24

29

Ngô Thị Hồng Huế

Toán

9A

2.1

 

Toán

9A

-11.5

 

Toán

9A

-8.0

 

Toán

9A

0.4

 

-16.94

30

Ngô Thị Hồng Huế

Toán

9B

17.8

 

Toán

9B

-21.9

 

Toán

9B

-15.4

 

Toán

9B

-1.6

 

-21.17

31

Nguyễn Minh Tiến

Toán

9C

8.0

 

Toán

9C

2.1

 

Toán

9C

2.5

 

Toán

9C

22.2

 

34.83

32

Nguyễn Minh Tiến

Toán

9D

-7.8

 

Toán

9D

-22.3

 

Toán

9D

-14.9

 

Toán

9D

-18.1

 

-63.15

33

Lê Thị Hương

 T. Anh

6A

7.1

 

 T. Anh

6A

3.1

 

 T. Anh

6A

16.3

 

 T. Anh

6A

29.0

 

55.48

34

Lê Thị Hương

 T. Anh

6B

0.0

 

 T. Anh

6B

-14.7

 

 T. Anh

6B

5.5

 

 T. Anh

6B

21.8

 

12.63

35

Nguyễn Văn Sơn

 T. Anh

6C

-18.9

 

 T. Anh

6C

-22.9

 

 T. Anh

6C

-26.4

 

 T. Anh

6C

-13.3

 

-81.42

36

Đoàn Thị Tuyết

 T. Anh

6D

-8.9

 

 T. Anh

6D

-28.1

 

 T. Anh

6D

-18.5

 

 T. Anh

6D

-6.3

 

-61.75

37

Lê Thị Hương

 T. Anh

7A

-5.7

 

 T. Anh

7A

-13.3

 

 T. Anh

7A

54.0

 

 T. Anh

7A

-0.2

 

34.78

38

Lê Thị Hương

 T. Anh

7B

11.6

 

 T. Anh

7B

51.3

 

 T. Anh

7B

45.9

 

 T. Anh

7B

41.2

 

150.01

39

Đoàn Thị Tuyết

 T. Anh

7C

-16.9

 

 T. Anh

7C

-22.8

 

 T. Anh

7C

-25.9

 

 T. Anh

7C

-24.0

 

-89.59

40

Đoàn Thị Tuyết

 T. Anh

7D

12.9

 

 T. Anh

7D

12.6

 

 T. Anh

7D

-12.4

 

 T. Anh

7D

-2.4

 

10.78

41

Nguyễn Văn Sơn

 T. Anh

8A

-19.6

 

 T. Anh

8A

48.4

 

 T. Anh

8A

18.2

 

 T. Anh

8A

55.4

 

102.46

42

Lê Thị Hương

 T. Anh

8B

-8.5

 

 T. Anh

8B

-3.4

 

 T. Anh

8B

6.6

 

 T. Anh

8B

47.6

 

42.35

43

Nguyễn Văn Sơn

 T. Anh

8C

28.6

 

 T. Anh

8C

17.1

 

 T. Anh

8C

14.3

 

 T. Anh

8C

41.2

 

101.18

44

Nguyễn Văn Sơn

 T. Anh

8D

15.6

 

 T. Anh

8D

-7.5

 

 T. Anh

8D

-6.8

 

 T. Anh

8D

51.6

 

52.89

45

Lê Thị Hương

 T. Anh

9A

9.2

 

 T. Anh

9A

-14.7

 

 T. Anh

9A

7.5

 

 T. Anh

9A

-8.3

 

-6.38

46

Nguyễn Văn Sơn

 T. Anh

9B

14.3

 

 T. Anh

9B

-23.1

 

 T. Anh

9B

38.9

 

 T. Anh

9B

8.2

 

38.23

47

Đoàn Thị Tuyết

 T. Anh

9C

35.0

 

 T. Anh

9C

8.6

 

 T. Anh

9C

6.3

 

 T. Anh

9C

-8.9

 

40.98

48

Đoàn Thị Tuyết

 T. Anh

9D

-40.0

 

 T. Anh

9D

-31.3

 

 T. Anh

9D

-32.3

 

 T. Anh

9D

-37.0

 

-140.65

49

 Nguyễn Hồng Nam

 

 

 

 

KHTN

6A

14.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10

50

Trần Thị Hoa

 

 

 

 

KHTN

6B

20.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.85

51

Trần Thị Hoa

 

 

 

 

KHTN

6C

11.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.51

52

 Lê Thị Huế

 

 

 

 

KHTN

6D

14.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.57

53

M.Hạnh + Loan

 

 

 

 

KHXH

7A

40.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.38

54

M.Hạnh + Tươi

 

 

 

 

KHXH

7B

40.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.38

55

 Tươi + Thắng

 

 

 

 

KHXH

7C

22.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.96

56

 Tươi + Thắng

 

 

 

 

KHXH

7D

10.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.65

57

Trần Thị Hoa

 

 

 

 

Sinh

8A

6.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.75

58

Nguyễn Thị Hiền

 

 

 

 

Sinh

8B

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.05

59

Nguyễn Thị Hiền

 

 

 

 

Sinh

8C

19.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.86

60

Nguyễn Thị Hiền

 

 

 

 

Sinh

8D

20.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.18

61

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

 

 

 

Địa

9A

45.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.40

62

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

 

 

 

Địa

9B

44.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.74

63

Trần Văn Thắng

 

 

 

 

Địa

9C

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.32

64

Trần Văn Thắng

 

 

 

 

Địa

9D

-27.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-27.42

65

Hương + Thắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHXH

6A

28.4

 

28.43

66

Hương + Thắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHXH

6B

24.9

 

24.86

67

Tươi + Thắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHXH

6C

14.5

 

14.48

68

Tươi + Thắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHXH

6D

17.6

 

17.56

69

Loan + M.Hạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHXH

7A

27.4

 

27.36

70

Loan + M.Hạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHXH

7B

27.2

 

27.21

71

Minh + Thắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHXH

7C

12.3

 

12.29

72

Minh + Thắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHXH

7D

15.0

 

14.99

73

Ngô Thị Hồng Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8A

16.8

 

16.81

74

Ngô Thị Hồng Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8B

4.1

 

4.13

75

Lê Thị Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8C

2.9

 

2.85

76

Lê Thị Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8D

13.9

 

13.94

77

Nguyễn Thị Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa

9A

30.4

 

30.40

78

Nguyễn Thị Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa

9B

15.3

 

15.27

79

Trần Thị Hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa

9C

30.7

 

30.70

80

Trần Thị Hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa

9D

-30.3

 

-30.25


Văn bản mới

https://youtu.be/L8jdhv4kXqU
Bài múa: Đất nước lời ru do tập thể 8B thể hiện
Bài múa: Hồn Sen Việt do tập thể 9A biểu diễn
Tiết chào cờ và giao lưu Tiếng Anh (Khu A, ngày 30/10/2017)
Chào mừng ngày 20-11 (phần 2)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Đôi ngũ CB,GV,CNV. HS, Cơ sở vật chất. Tài chính năm học 2018 -

Đôi ngũ CB,GV,CNV. HS, Cơ sở vật chất. Tài chính năm học 2018 - 2019

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2017 -2018

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2017 -2018

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2016 - 2017

Chất lượng đại tràcác kỳ kiểm tra năm học 2016 - 2017

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2015 - 2016

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2015 - 2016

Kết quả chất lượng HSG các năm

Bảng tổng hợp kết quả chất lượng HSG
Xem thêm...