Bạn cần biết

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2015 - 2016

Cuối kỳ 1

Cuối kỳ 2

Họ và tên

Môn

Lớp

Chênh lệch

KQ

Họ và tên

Môn

Lớp

Chênh lệch

KQ

NGUYỄN THỊ HUỆ

Toán

6A

-8.1

 

Nguyễn Thị Ngoãn

Ngữ văn

6A

4.1

 

Toán

6B

-1.0

 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

6B

-3.1

 

ĐINH VĂN DỚI

Toán

6C

-0.4

 

Nguyễn Thị Bích Phượng

6C

4.7

 

Toán

6D

-6.2

 

Nguyễn Đức Minh

6D

19.8

 

NGÔ THỊ HỒNG HUẾ

Toán

7A

-14.2

 

Vũ Thị Thanh Loan

7A

-6.8

 

Toán

7B

-31.8

 

Vũ Thị Thanh Loan

7B

-6.7

 

NGUYỄN MINH TIẾN

Toán

7C

-24.5

 

Trần Văn Thắng

7C

-14.2

 

Toán

7D

-15.2

 

Nguyễn Thị Mến

7D

-2.6

 

VŨ THỊ CHINH

Toán

8A

-25.0

 

Hà Thị Hồng

8A

5.1

 

Toán

8B

-26.3

 

Hà Thị Hồng

8B

19.4

 

LÊ THỊ  HUẾ

Toán

8C

21.0

 

Trần Thị Hạnh

8C

10.5

 

Toán

8D

-5.7

 

Ngô Trung Tuyến

8D

-7.3

 

ĐOÀN VĂN TÀI

Toán

9A

-40.5

 

Nguyễn Thị Hương

9A

-15.0

 

Toán

9B

-29.3

 

Doãn Thị Thu Hằng

9B

14.6

 

TRẦN THỊ TÁM

Toán

9C

-4.7

 

Đào Thị Thanh

9C

-24.2

 

Toán

9D

-29.8

 

Đào Thị Thanh

9D

-26.1

 

ĐOÀN VĂN TÀI

7A

11.4

 

Nguyễn Thị Huệ

Toán

6A

-1.7

 

NGÔ THỊ HỒNG HUẾ

7B

-3.0

 

Nguyễn Thị Huệ

6B

-1.7

 

NGUYỄN MINH TIẾN

7C

9.5

 

Đinh Văn Dới

6C

-5.0

 

7D

4.8

 

Đinh Văn Dới

6D

-0.8

 

NGUYỄN THỊ ANH

Sinh

9A

-60.3

 

Ngô Thị Hồng Huế

7A

-0.8

 

Sinh

9B

-45.5

 

Ngô Thị Hồng Huế

7B

-14.0

 

Sinh

9C

6.6

 

Nguyễn Minh Tiến

7C

-0.7

 

Sinh

9D

-29.7

 

Nguyễn Minh Tiến

7D

-10.0

 

NGUYỄN THỊ NGOÃN

Văn

6A

-10.8

 

Nhữ Thị Mai

8A

-7.7

 

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

Văn

6B

-10.8

 

Nhữ Thị Mai

8B

0.2

 

NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG

Văn

6C

-17.9

 

Lê Thị Huế

8C

15.7

 

NGUYỄN ĐỨC MINH

Văn

6D

-40.3

 

Lê Thị Huế

8D

4.3

 

VŨ THỊ THANH LOAN

Văn

7A

-9.3

 

Đoàn Văn Tài

9A

-12.8

 

Văn

7B

-8.9

 

Đoàn Văn Tài

9B

13.1

 

TRẦN VĂN THẮNG

Văn

7C

-22.2

 

Trần Thị Tám

9C

0.3

 

NGUYỄN THỊ MẾN

Văn

7D

-19.9

 

Trần Thị Tám

9D

-7.3

 

HÀ THỊ HỒNG

Văn

8A

7.6

 

Nguyễn Văn Sơn

Tiếng Anh

6A

23.5

 

Văn

8B

-1.0

 

Lê Thị Hương

6B

23.5

 

TRẦN THỊ HẠNH

Văn

8C

-50.2

 

Đoàn Thị Tuyết

6C

2.8

 

NGÔ TRUNG TUYẾN

Văn

8D

-35.2

 

Đoàn Thị Tuyết

6D

-3.2

 

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Văn

9A

-18.3

 

Nguyễn Văn Sơn

7A

-3.9

 

DOÃN THỊ THU HẰNG

Văn

9B

0.2

 

Nguyễn Văn Sơn

7B

5.7

 

ĐÀO THỊ THANH

Văn

9C

-10.0

 

Đoàn Thị Tuyết

7C

15.6

 

Văn

9D

-9.0

 

Đoàn Thị Tuyết

7D

-12.3

 

VŨ THỊ THANH LOAN

Sử

6A

1.7

 

Lê Thị Hương

8A

20.6

 

Sử

6B

1.7

 

Lê Thị Hương

8B

25.5

 

NGUYỀN THỊ BÍCH PHƯỢNG

Sử

6C

1.7

 

Nguyễn Văn Sơn

8C

-6.1

 

Sử

6D

-7.5

 

Nguyễn Văn Sơn

8D

-31.1

 

TRẦN VĂN THẮNG

Địa

8A

-11.1

 

Lê Thị Hương

9A

-10.0

 

Địa

8B

-5.5

 

Lê Thị Hương

9B

-10.0

 

Địa

8C

7.4

 

Đoàn Thị Tuyết

9C

42.0

 

Địa

8D

-8.2

 

Đoàn Thị Tuyết

9D

2.0

 

Nguyễn Văn Sơn

Anh

6A

-6.9

 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Địa

6A

25.1

 

Lê Thị Hương

Anh

6B

3.8

 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

6B

14.4

 

Đoàn Thị Tuyết

Anh

6C

-8.1

 

Đào Thị Thanh

6C

4.1

 

Anh

6D

7.3

 

Đào Thị Thanh

6D

21.8

 

Nguyễn Văn Sơn

Anh

7A

-23.3

 

Ngô Thị Hồng Huế

7A

11.1

 

Anh

7B

-24.6

 

Ngô Thị Hồng Huế

7B

3.7

 

Đoàn Thị Tuyết

Anh

7C

9.5

 

Nguyễn Minh Tiến

7C

10.6

 

Anh

7D

-30.0

 

Nguyễn Minh Tiến

7D

-1.1

 

Lê Thị Hương

Anh

8A

-47.1

 

Trần Thị Hoa

Hóa

8A

17.1

 

Anh

8B

-45.3

 

Trần Thị Hoa

8B

20.1

 

Nguyễn Văn Sơn

Anh

8C

5.3

 

Trần Thị Hoa

8C

16.5

 

Anh

8D

-48.9

 

Trần Thị Hoa

8D

2.9

 

Lê Thị Hương

Anh

9A

-58.4

 

Phạm Thị Tươi

Sử

9A

-17.6

 

Anh

9B

-43.6

 

Phạm Thị Tươi

9B

-6.5

 

Đoàn Thị Tuyết

Anh

9C

-7.7

 

Ngô Trung Tuyến

9C

-23.1

 

Anh

9D

-20.9

 

Ngô Trung Tuyến

9D

-19.5

 

Văn bản mới

https://youtu.be/L8jdhv4kXqU
Bài múa: Đất nước lời ru do tập thể 8B thể hiện
Bài múa: Hồn Sen Việt do tập thể 9A biểu diễn
Tiết chào cờ và giao lưu Tiếng Anh (Khu A, ngày 30/10/2017)
Chào mừng ngày 20-11 (phần 2)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Đôi ngũ CB,GV,CNV. HS, Cơ sở vật chất. Tài chính năm học 2018 -

Đôi ngũ CB,GV,CNV. HS, Cơ sở vật chất. Tài chính năm học 2018 - 2019

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2017 -2018

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2017 -2018

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2016 - 2017

Chất lượng đại tràcác kỳ kiểm tra năm học 2016 - 2017

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2015 - 2016

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2015 - 2016

Kết quả chất lượng HSG các năm

Bảng tổng hợp kết quả chất lượng HSG
Xem thêm...