Bạn cần biết

Chất lượng theo môn, lớp
Tổ chuyên môn xem và phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm. Từ đó có biện pháp nâng cao chất lượng cho học kỳ 2

PHÒNG GD-ĐT THANH LIÊM                     BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA KỲ 1

TRƯỜNG THCS THANH NGHỊ                              Năm học 2015-2016

                                                                    ( Theo lớp và Giáo viên dạy)

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

MÔN

LỚP

Số HS dự thi

Số đạt trên TB

Đạt tỉ lệ %

Ghi chú

1

NGUYỄN THỊ HUỆ

Toán

6A

28

19

67,9

 

2

Toán

6B

28

21

75

 

3

ĐINH VĂN DỚI

Toán

6C

41

31

75,6

 

4

Toán

6D

43

30

69,8

 

5

NGÔ THỊ HỒNG HUẾ

Toán

7A

31

14

45,2

 

6

Toán

7B

29

8

27,6

 

7

NGUYỄN MINH TIẾN

Toán

7C

43

15

34,9

 

8

Toán

7D

43

19

44,2

 

9

VŨ THỊ CHINH

Toán

8A

29

6

20,7

 

10

Toán

8B

31

6

19,4

 

11

LÊ THỊ  HUẾ

Toán

8C

36

24

66,7

 

12

Toán

8D

40

16

40

 

13

ĐOÀN VĂN TÀI

Toán

9A

27

11

40,7

 

14

Toán

9B

27

14

51,9

 

15

TRẦN THỊ TÁM

Toán

9C

34

26

76,5

 

16

Toán

9D

35

18

51,4

 

17

ĐOÀN VĂN TÀI

7A

31

28

90,3

 

18

NGÔ THỊ HỒNG HUẾ

7B

29

22

75,9

 

19

NGUYỄN MINH TIẾN

7C

43

38

88,4

 

20

7D

43

36

83,7

 

21

NGUYỄN THỊ ANH

Sinh

9A

27

1

3,7

 

22

Sinh

9B

27

5

18,5

 

23

Sinh

9C

34

24

70,6

 

24

Sinh

9D

35

12

34,3

 

25

NGUYỄN THỊ NGOÃN

Văn

6A

28

20

71.4

 

26

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

Văn

6B

28

20

71.4

 

27

NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG

Văn

6C

42

27

64.3

 

28

NGUYỄN ĐỨC MINH

Văn

6D

43

18

41.9

 

29

VŨ THỊ THANH LOAN

Văn

7A

31

17

54.8

 

30

Văn

7B

29

16

55.2

 

31

TRẦN VĂN THẮNG

Văn

7C

43

18

41.9

 

32

NGUYỄN THỊ MẾN

Văn

7D

43

19

44.2

 

33

HÀ THỊ HỒNG

Văn

8A

29

24

82.8

 

34

Văn

8B

31

23

74.2

 

35

TRẦN THỊ HẠNH

Văn

8C

36

9

25.0

 

36

NGÔ TRUNG TUYẾN

Văn

8D

40

16

40.0

 

37

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Văn

9A

27

16

59.3

 

38

DOÃN THỊ THU HẰNG

Văn

9B

27

21

77.8

 

39

ĐÀO THỊ THANH

Văn

9C

34

23

68.0

 

40

Văn

9D

35

24

68.6

 

41

VŨ THỊ THANH LOAN

Sử

6A

28

26

92.9

 

42

Sử

6B

28

26

92.9

 

43

NGUYỀN THỊ BÍCH PHƯỢNG

Sử

6C

42

39

92.9

 

44

Sử

6D

43

36

83.7

 

45

TRẦN VĂN THẮNG

Địa

8A

29

18

62.0

 

46

Địa

8B

31

21

67.7

 

47

Địa

8C

36

29

80.6

 

48

Địa

8D

40

26

65.0

 

49

Nguyễn Văn Sơn

Anh

6A

28

11

39.2

 

50

Lê Thị Hương

Anh

6B

28

14

50

 

51

Đoàn Thị Tuyết

Anh

6C

42

16

38.1

 

52

Anh

6D

43

23

53.4

 

53

Nguyễn Văn Sơn

Anh

7A

31

10

32.3

 

54

Anh

7B

29

9

31

 

55

Đoàn Thị Tuyết

Anh

7C

43

28

65.1

 

56

Anh

7D

43

11

25.6

 

57

Lê Thị Hương

Anh

8A

28

4

14.3

 

58

Anh

8B

31

5

16.1

 

59

Nguyễn Văn Sơn

Anh

8C

36

24

66.7

 

60

Anh

8D

40

5

12.5

 

61

Lê Thị Hương

Anh

9A

27

3

11.1

 

62

Anh

9B

27

7

25.9

 

63

Đoàn Thị Tuyết

Anh

9C

34

21

61.7

 

64

Anh

9D

35

17

48.6

 

 

                                                            Thanh Nghị, ngày 11 tháng 01 năm 2015

Văn bản mới

https://youtu.be/L8jdhv4kXqU
Bài múa: Đất nước lời ru do tập thể 8B thể hiện
Bài múa: Hồn Sen Việt do tập thể 9A biểu diễn
Tiết chào cờ và giao lưu Tiếng Anh (Khu A, ngày 30/10/2017)
Chào mừng ngày 20-11 (phần 2)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Đôi ngũ CB,GV,CNV. HS, Cơ sở vật chất. Tài chính năm học 2018 -

Đôi ngũ CB,GV,CNV. HS, Cơ sở vật chất. Tài chính năm học 2018 - 2019

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2017 -2018

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2017 -2018

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2016 - 2017

Chất lượng đại tràcác kỳ kiểm tra năm học 2016 - 2017

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2015 - 2016

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2015 - 2016

Kết quả chất lượng HSG các năm

Bảng tổng hợp kết quả chất lượng HSG
Xem thêm...