tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN RA ĐỀ MÔN GDCD

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NHÓM BÁO CÁO VIÊN MÔN GDCD

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Phủ Lý, ngày 13 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TẬP HUẤN  CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VỀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG ĐỀ VÀ BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN GDCD

          Thực hiện công văn số 277/SGDĐT-GDTrH ngày 7 tháng 3 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về tập huấn cán bộ, quản lý, giáo viên về kỹ thuật  xây dựng đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

          Căn cứ Quyết dịnh số 276/QĐ-SGDĐT ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc thành lập đoàn báo cáo viên cấp tỉnh triển khai tập huấn kỹ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

          Căn cứ nội dung họp báo cáo viên ngày 10/3/2017 tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam.

          Nhóm báo cáo viên môn GDCD dựng Kế hoạch tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về kỹ thuật xây dựng đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn GDCD, nội dụng cụ thể như sau:

          1. MỤC ĐÍCH

          Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên THCS, THPT về kỹ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan theo quy trình chuẩn hóa.

          2. NỘI DUNG TẬP HUẤN

          - Những vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

          - Quy trình, kỹ thuật xây dựng ma trận đề, biên soạn và chuẩn hóa câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

          - Thực hành xây dựng ma trận đề, biên soạn và chuẩn hóa câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

          3. THÀNH PHẦN (như CV số 277/SGDĐT-GDTrH ngày 7 tháng 3 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam)

          4. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TẬP HUẤN, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

(như CV số 277/SGDĐT-GDTrH ngày 7 tháng 3 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam)

          5. YÊU CẦU

          5.1. Các trường THPT, phòng GDĐT huyện, thành phố có giáo viên dự tập huấn.

          - Đề nghị các đồng chí lãnh đạo nhà trường, phòng GDĐT huyện, thành phố gửi kế hoạch tập huấn của nhóm báo cáo viên GDCD tới nhóm GDCD trường THPT và giáo viên GDCD THCS dự tập huấn.

          - Tạo điều kiện để GV dự tập huấn đạt kết quả cao.

          5.2. Giáo viên tham gia tập huấn

          - Tham gia đầy đủ về thành phần, số lượng theo công văn triệu tập (CV số 277/SGDĐT-GDTrH ngày 7 tháng 3 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam)

          - Nhóm GDCDcủa mỗi trường dự tập huấn (đối với THPT) và nhóm GDCD THCS của mỗi huyện, thành phố chuẩn bị 1 máy tính xách tay, ổ cắm.

          - Mang theo SGK GDCDlớp 12 (đối với GV THPT); sách giáo khoa GDCD lớp 9 (đối với GVTHCS)

          - Tất cả các giáo viên tham gia tập huấn phải nghiên cứu trước tài liệu, các bài học trên “Trường học kết nối” và đặc biệt là tài liệu tập huấn cán bộ, quản lý, giáo viên THPT về kỹ thuật  xây dựng đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan

Cụ thể như sau:

          + Nghiên cứu những vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

          + Nghiên cứu quy trình, kỹ thuật xây dựng ma trận đề, biên soạn và chuẩn hóa câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

          + Nghiên cứu quy trình, kỹ thuật xây dựng ma trận đề, biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn GDCD.

          - Sau khi nghiên cứu tài liệu, nhóm GDCD của mỗi trường THPT, nhóm GDCD THCS của mỗi huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ sau:

          + Xây dựng 1 ma trận đề kiểm tra 1 tiết

          + Dựa vào ma trận trên để biên soạn 1 để kiểm tra cuối năm hoàn chỉnh

          ( nội dung để kiểm tra bao quát toàn bộ kiến thức lớp 12 đối với cấp THPT và lớp 9 đối với cấp THCS)

Trong mỗi câu hỏi giáo viên ghi rõ câu hỏi đó ở cấp độ nhân thức nào viết mỗi mức độ (nhận biết, hiểu, vận dụng và vận dung cao)

          + Sau khi hoàn thành xây dựng ma trận và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan từ ma trận, nhóm GDCD các trường, nhóm GDCD THCS gửi sản phẩm về các địa chỉ sau (trước 17h00 ngày 17/3/2017):

STT

Lớp

Báo cáo viên

Số điện thoại

Địa chỉ mail

1

GDCD 1: GV cụm Phủ Lý, Kim Bảng, Thanh Liêm

Lê Văn Diên

0987038327

Ledienbt@gmail.com

2

GDCD 2: GV cụm Duy Tiên, Lý Nhân, Bình Lục

Phan Thị Xuân

0987969069

phxuan79@gmail.com

3

GDCD 3: GV THCS

Nguyễn Thi Ngần

01684390448

nguyennganblb@gmail.com

          + Sau khi kết thúc lớp tập huấn, nhóm GDCD các trường hoàn thiện đề kiểm tra trên cơ sở ma trận, gửi về địa chỉ mail của báo cáo viên phụ trách để tập hợp làm tư liệu chung. Thời gian cụ thể thông báo sau.

          5.3. Báo cáo viên

          - Thiết kế giáo án tập huấn.

          - Tổ chức, hướng dẫn và hỗ trợ giáo viên thực hiện các nhiệm vụ học tập

          Trên đây là Kế hoạch tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về kỹ thuật xây dựng đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn GDCD do nhóm báo cáo viên GDCD dựng. Đề nghị các bộ phận liên quan nghiên cứu và triển khai thực hiện.

 

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GDTrH - Sở GD&ĐT (để b/c)

- GV GDCD các trường THPT (để thực hiện)

- GV GDCD THCS dự tập huấn (để thực hiện)

- Lưu.

TM. NHÓM BÁO CÁO VIÊN GDCD

Nhóm trưởng

 

 

Lê Văn Diên

 

Tác giả: thcsthanhphong

Xem thêm

Tiết Ngữ Văn 9 SHCM trường THCS Thanh Phong
Văn nghệ khai mạc Hội trại 20-11-2016 trường THCS Thanh Phong
Kéo co chung kết trong hội trại 20/11/2016
Phần thi kéo co trong hội trại 20/11/2016
Vui hội trại 20/11 của các em học sinh khối 6