tin tức-sự kiện

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC DẠY THÊM-HỌC THÊM CỦA PGD

UBND HUYỆN THANH LIÊM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    Số: 86/PGDĐT                    Thanh Liêm, ngày 30 tháng 8 năm 2016

    V/v hướng dẫn thực hiện quy định

dạy thêm, học thêm năm học 2016-2017

 

 

          Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường Tiểu học

                           và THCS trong địa bàn huyện Thanh Liêm.

 

Thực hiện Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Hướng dẫn số 1035/HD-SGDĐT-GDTrH ngày 13 tháng 7 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện quy định dạy thêm, học thêm đối với giáo dục trung học. Để thống nhất quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Liêm hướng dẫn thực hiện việc dạy thêm, học thêm năm học 2016-2017, cụ thể như sau:

I. Quy định về hoạt động dạy thêm, học thêm

1. Tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm theo quy định tại Điều 11 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT và Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND.

2. Tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường: Tổ chức, cá nhân hoặc nhóm giáo viên muốn tổ chức dạy thêm, học thêm nếu đủ điều kiện theo quy định phải lập hồ sơ xin phép phòng Giáo dục và Đào tạo.

3. Dạy kèm: Là hoạt động dạy thêm, học thêm chỉ có một giáo viên, dạy kèm một nhóm học sinh (dưới 10 học sinh/nhóm/ca học/ngày) tại một thời điểm, theo đúng bằng cấp chuyên môn của giáo viên được đào tạo phù hợp với cấp học. Phòng Giáo dục và Đào tạo không cấp phép dạy kèm nhưng giáo viên dạy kèm có trách nhiệm làm đơn xin phép thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi giáo viên tổ chức dạy kèm.

4. Những trường hợp không được dạy thêm, học thêm:

a, Đối tượng không được dạy thêm, học thêm:

- Trẻ em trước khi vào lớp 1;

- Học sinh tiểu học, học sinh đang học chương trình cấp THCS đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày.

b, Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập:

- Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường tại những cơ sở đã được cấp phép hoạt động.

- Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý giáo viên đó cho phép.

II. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

1. Đối với việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường:

a, Các trường chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1, Điều 12, Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT, gồm:

- Tờ trình xin cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Danh sách trích ngang giáo viên đăng ký dạy thêm (có chữ ký của GV);

- Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm, trong đó nêu rõ các nội dung sau: đối tượng; số lớp, số học sinh học thêm; nội dung dạy thêm, học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm; địa điểm; cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, học thêm; Mức thu và phương án chi tiền học thêm đã được thông qua hội đồng sư phạm nhà trường; Hiệu trưởng cam kết thực hiện theo đúng quy định của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT và Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND. (Cuối Kế hoạch Hiệu trưởng ký ghi họ tên đóng dấu và có mục phê duyệt của lãnh đạo phụ trách bộ phận chuyên môn Phòng GD&ĐT).

b, Nộp hồ sơ và xét cấp phép dạy thêm, học thêm:

- Hồ sơ đóng thành 02 tập nộp về phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/9/2016 qua đồng chí chuyên viên phụ trách hoạt động dạy thêm, học thêm (Đ/c Vũ Văn Hoàn); (01 tập lưu tại phòng Giáo dục, 01 tập trả về cho trường).

- Nếu hồ sơ đầy đủ và đúng quy định, phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức xét duyệt và cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

2. Đối với việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường:

a, Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2, Điều 12, Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, gồm:

- Đơn xin cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm, trong đó cam kết với UBND xã, thị trấn nơi đặt địa điểm dạy thêm, học thêm thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy thêm, học thêm.

- Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm. Người đang làm công chức, viên chức không được đứng đầu các tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.

- Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận của Hiệu trưởng (đối với giáo viên đang giảng dạy tại các trường) hoặc chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

- Bản sao hợp lệ bằng cấp chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.

- Giấy khám sức khỏe do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm, nội dung dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm.

- Bản kế hoạch tổ chức dạy thêm, học thêm, trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, học thêm, mức thu tiền học thêm.

b, Nộp hồ sơ và xét cấp phép dạy thêm, học thêm:

- Các tổ chức, cá nhân nếu đủ điều kiện dạy thêm, học thêm, đủ hồ sơ và đúng quy định phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức xét duyệt và cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.

- Hồ sơ đóng thành 02 tập nộp về phòng Giáo dục và Đào tạo (01 tập lưu tại phòng Giáo dục, 01 tập trả về cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép).

3. Thời hạn giấy phép, gia hạn hoạt động, thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm, đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm:

a, Thực hiện theo quy định tại Điều 14, Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND, gồm:

- Thời hạn của giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm là 12 tháng kể từ ngày ký; khi hết hạn phải tiến hành thủ tục gia hạn (nếu có nhu cầu).

- Thủ tục gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm thực hiện như cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

- Thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm nếu tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.

b, Trường hợp thay đổi địa điểm, nhân sự phải tiến hành thủ tục cấp đổi giấy phép mới, trong đó hồ sơ phải được bổ sung và nêu rõ phần thay đổi về nhân sự, cơ sở vật chất và những thay đổi khác.

c, Trường hợp ngừng hoạt động dạy thêm, học thêm thì tổ chức, cá nhân báo cáo phòng Giáo dục để xem xét, quyết định.

4. Quản lý, thu và chi tiền học thêm:

Thực hiện theo Điều 7, Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND.

5. Hồ sơ quản lý dạy thêm, học thêm tại trường:

Nhà trường quản lý, lưu giữ và xuất trình khi được thanh tra, kiểm tra hồ sơ dạy thêm, học thêm, bao gồm:

 - Giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

- Hồ sơ đề nghị cấp phép dạy thêm, học thêm đã được phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

- Biên bản về việc họp Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp, trường đề nghị nhà trường tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

- Đơn xin học thêm của học sinh; cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ có con xin học thêm trực tiếp ký, ghi cam kết với nhà trường về dạy thêm, học thêm vào đơn xin học thêm và chịu trách nhiệm thực hiện cam kết.

- Đơn đăng ký dạy thêm của giáo viên, trong đơn có cam kết với nhà trường về việc hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của giáo viên theo quy định chung và các nhiệm vụ khác do nhà trường phân công, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

- Danh sách người dạy thêm và danh sách học sinh các lớp (nhóm học sinh) phân theo học lực có ký duyệt của Hiệu trưởng.

- Thời khóa biểu dạy thêm, lịch báo giảng, sổ ghi đầu bài.

- Hồ sơ tài chính thao quy định hiện hành.

- Hồ sơ của giáo viên: Kế hoạch dạy thêm môn học (Mục tiêu, tổng số chủ đề/tiết dạy, nội dung cơ bản của chủ đề/tiết dạy…), kế hoạch bài dạy (giáo án) đã được ký duyệt (trước 3 ngày khi lên lớp).

III. Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm

Hiệu trưởng các trường cần tuyên truyền, phổ biến các văn bản có liên quan về dạy thêm, học thêm cho cán bộ, giáo viên; không để xảy ra hoạt động dạy thêm, học thêm trái quy định tại trường; xử lý các trường hợp cán bộ, giáo viên vi phạm dạy thêm, học thêm theo quy định hiện hành.

Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức hoặc phối hợp với các ban ngành có liên quan tổ chức kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định; phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

Trên đây là Hướng dẫn thực hiện công tác dạy thêm, học thêm năm học 2016-2017 trên địa bàn huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu các trường tiểu học và THCS trong huyện thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:                                                                         TRƯỞNG PHÒNG

- UBND huyện (để báo cáo);

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

- Các bộ phận chuyên môn PGD&ĐT (để p/hợp);                                                                

- Như kính gửi (để thực hiện);                                                                   (Đã ký)    

- Lưu VT.

  

      Nguyễn Đức Khánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: thcsthanhphong

Xem thêm

Tiết Ngữ Văn 9 SHCM trường THCS Thanh Phong
Văn nghệ khai mạc Hội trại 20-11-2016 trường THCS Thanh Phong
Kéo co chung kết trong hội trại 20/11/2016
Phần thi kéo co trong hội trại 20/11/2016
Vui hội trại 20/11 của các em học sinh khối 6