tin tức-sự kiện

CÔNG VĂN NHẮC NHỞ VIỆC DẠY THÊM - HỌC THÊM CỦA PGD

UBND HUYỆN THANH LIÊM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 

 

 

Số: 94/PGDĐT

 V/v nhắc nhở thực hiện một số nhiệm vụ và công tác dạy thêm, học thêm

 năm học 2016-2017

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

 

 Thanh Liêm, ngày 15 tháng 9 năm 2016

 

   Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường Mầm non,

        Tiểu học và THCS trong toàn huyện.

 

          Trong thời gian qua, các trường học trên địa bàn huyện cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học theo đúng hướng dẫn của các cấp; bên cạnh đó vẫn còn một số đơn vị thực hiện chưa tốt đặc biệt là việc triển khai kế hoạch thu nộp các loại quỹ thỏa thuận đầu năm; chưa công khai, xin ý kiến toàn thể cha mẹ học sinh gây bức xúc trong nhân dân. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường Mầm non, Tiểu học và THCS thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

             Các trường cần thực hiện tốt các quy định và các văn bản hướng dẫn của các cấp về nhiệm vụ năm học 2016-2017; đặc biệt là: Công văn số 1290/SGDĐT-KHTC ngày 30/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc thực hiện các khoản thu góp trong các cơ sở giáo dục; Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh Hà Nam, Hướng dẫn số 1035/HD-SGDĐT-GDTrH ngày 13/7/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý dạy thêm, học thêm.

Việc thu chi tiền dạy thêm, học thêm và thực hiện các khoản thu góp phải minh bạch, đảm bảo công khai, dân chủ. Căn cứ vào tình hình kinh tế của địa phương và mặt bằng chung của huyện, nhà trường thoả thuận với cha mẹ học sinh, báo cáo UBND xã, thị trấn cho phép; cần tránh việc thu góp nặng nề, quan tâm miễn, giảm cho học sinh diện chính sách, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn; hồ sơ thu chi phải đảm bảo đúng theo nguyên tắc tài chính và cần chú ý một số vấn đề sau:

          1. Đối với các trường Mầm non: Tùy theo sự thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh (100% cha mẹ học sinh) để đề ra mức huy động cho việc thuê khoán nấu ăn nhưng không vượt quá 50.000đ/trẻ/tháng (thực hiện đối với trẻ ăn bán trú tại trường); Các trường có tổ chức trông trẻ ngày thứ Bẩy, thỏa thuận mức huy động nhưng không vượt quá 50.000đ/trẻ/tháng.

          2. Đối với các trường Tiểu học: Không thực hiện dạy thêm, học thêm. Thực hiện dạy học buổi 2 trong điều kiện thiếu giáo viên, tùy theo sự thỏa thuận giữa nhà trường với cha mẹ học sinh (100% cha mẹ học sinh) được huy động hỗ trợ của cha mẹ học sinh nhưng không vượt quá 8.000đ/buổi/học sinh (Số buổi dạy buổi 2 giao cho Bộ phận chuyên môn Phòng và nhà trường thống nhất ở từng khối lớp tùy theo điều kiện cụ thể của từng trường).

3. Đối với các trường THCS: Thực hiện việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam và Hướng dẫn số 1035/HD-SGDĐT-GDTrH ngày 13/7/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam, tùy theo sự thỏa thuận giữa nhà trường với cha mẹ học sinh (100% cha mẹ học sinh) nhưng mức thu không vượt quá 10.000đ/buổi/học sinh.

          Giao cho Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trong toàn huyện có trách nhiệm quán triệt đầy đủ các nội dung trên đến cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường biết và thực hiện đồng thời chịu trách nhiệm trước các cấp về các nội dung trên.

          Trên đây là một số quy định về việc thực hiện các nhiệm vụ và việc dạy thêm, học thêm năm học 2016-2017, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu các trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

                                     

Nơi nhận:                                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG

- Như kính gửi (để thực hiện);                                                                   

- Lưu VT.                                                                                      

                                                                                                   (Đã ký)                    

 

 

                                                                                               Nguyễn Đức Khánh       

                                                                                                      

 

 

 

 

 

Tác giả: thcsthanhphong

Xem thêm

Tiết Ngữ Văn 9 SHCM trường THCS Thanh Phong
Văn nghệ khai mạc Hội trại 20-11-2016 trường THCS Thanh Phong
Kéo co chung kết trong hội trại 20/11/2016
Phần thi kéo co trong hội trại 20/11/2016
Vui hội trại 20/11 của các em học sinh khối 6