tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN RA ĐỀ MÔN ĐỊA LÝ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NHÓM BÁO CÁO VIÊN MÔN ĐỊA LÝ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Phủ Lý, ngày 13 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TẬP HUẤN  CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VỀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG ĐỀ VÀ BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN ĐỊA LÝ

          Thực hiện công văn số 277/SGDĐT-GDTrH ngày 7 tháng 3 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về tập huấn cán bộ, quản lý, giáo viên về kỹ thuật  xây dựng đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

          Căn cứ Quyết dịnh số 276/QĐ-SGDĐT ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc thành lập đoàn báo cáo viên cấp tỉnh triển khai tập huấn kỹ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

          Căn cứ nội dung họp báo cáo viên ngày 10/3/2017 tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam.

          Nhóm báo cáo viên môn Địa lý xây dựng Kế hoạch tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về kỹ thuật xây dựng đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Địa lý, nội dụng cụ thể như sau:

          1. MỤC ĐÍCH

          Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên THCS, THPT về kỹ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan theo quy trình chuẩn hóa.

          2. NỘI DUNG TẬP HUẤN

          - Những vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

          - Quy trình, kỹ thuật xây dựng ma trận đề, biên soạn và chuẩn hóa câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

          - Thực hành xây dựng ma trận đề, biên soạn và chuẩn hóa câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

          3. THÀNH PHẦN (như CV số 277/SGDĐT-GDTrH ngày 7 tháng 3 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam)

          4. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TẬP HUẤN, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

          - Hình thức: Tập huấn trực tiếp.

          - Thời gian: 1 ngày (từ 7h30 ngày 18/3/2017)

          - Địa điểm: trường THPT B Phủ Lý- thành phố Phủ Lý

          - Phân công nhiệm vụ

STT

Lớp

Địa điểm

Báo cáo viên

1

Địa lý 1: GV cụm Phủ Lý, Kim Bảng, Thanh Liêm

Phòng Vật lý 2

Trần Xuân Vui- THPT Nguyễn Hữu Tiến

2

Địa lý 2: GV cụm Duy Tiên, Lý Nhân, Bình Lục

Phòng Hóa học 2

Hà Đình Thuấn- THPT Nam Lý

3

Địa Lý 3: GV THCS

Phòng Tiếng Anh  2

Đỗ Văn Dũng- THPT B Phủ Lý

          5. YÊU CẦU

          5.1. Các trường THPT, phòng GDĐT huyện, thành phố có giáo viên dự tập huấn.

          - Đề nghị các đồng chí lãnh đạo nhà trường, phòng GDĐT huyện, thành phố gửi kế hoạch tập huấn của nhóm báo cáo viên Địa lý tới nhóm Địa lí trường THPT và giáo viên Địa lý THCS dự tập huấn.

          - Tạo điều kiện để GV dự tập huấn đạt kết quả cao.

          5.2. Giáo viên tham gia tập huấn

          - Tham gia đầy đủ về thành phần, số lượng theo công văn triệu tập (CV số 277/SGDĐT-GDTrH ngày 7 tháng 3 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam)

          - Nhóm Địa lý của mỗi trường dự tập huấn (đối với THPT) và nhóm Địa lý THCS của mỗi huyện, thành phố chuẩn bị 1 máy tính xách tay, ổ cắm.

          - Mang theo SGK Địa lý lớp 12 (đối với GV THPT); sách giáo khoa Địa lý lớp 9 (đối với GVTHCS)

          - Tất cả các giáo viên tham gia tập huấn phải nghiên cứu trước tài liệu, các bài học trên “Trường học kết nối” và đặc biệt là tài liệu tập huấn cán bộ, quản lý, giáo viên THPT về kỹ thuật  xây dựng đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan (theo file gửi kèm). Cụ thể như sau:

          + Nghiên cứu những vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

          + Nghiên cứu quy trình, kỹ thuật xây dựng ma trận đề, biên soạn và chuẩn hóa câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

          + Nghiên cứu quy trình, kỹ thuật xây dựng ma trận đề, biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Địa lí.

          - Sau khi nghiên cứu tài liệu, nhóm Địa lí của mỗi trường THPT, nhóm Địa lí THCS của mỗi huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ sau:

          + Xây dựng 1 ma trận đề kiểm tra 1 tiết và dựa vào ma trận đã xây dựng viết mỗi mức độ (nhận biết, hiểu, vận dụng và vận dung cao) ít nhất 3 câu hỏi trắc nghiệm khách quan (khuyến khích các nhóm xây dựng đề hoàn chỉnh từ ma trận).

          + Phân công cụ thể như sau:

          * Với GV Địa lý THCS

STT

Lớp

Nội dung xây dựng

Ghi chú

1

GV Địa lí dự tập huấn thuộc huyện Kim Bảng

Ma trận và câu hỏi đề kiểm tra 8 tuần HKI

 

2

GV Địa lí dự tập huấn thuộc huyện Duy Tiên

Ma trận và câu hỏi đề kiểm tra HKI

 

3

GV Địa lí dự tập huấn thuộc huyện Bình Lục

Ma trận và câu hỏi đề kiểm tra 8 tuần HKII

 

4

GV Địa lí dự tập huấn thuộc huyện Lý Nhân

Ma trận và câu hỏi đề kiểm tra cuối năm

 

5

GV Địa lí dự tập huấn thuộc thành phố Phủ Lý

Ma trận và câu hỏi đề kiểm tra cuối năm

 

          * Với GV Địa lý THPT

STT

Lớp

Nội dung xây dựng

Ghi chú

1

GV Địa lí dự tập huấn thuộc cụm Thanh Liêm, cụm Duy Tiên

Ma trận và câu hỏi đề kiểm tra HKI

 

2

GV Địa lí dự tập huấn thuộc cụm Phủ Lý, Lý Nhân

Ma trận và câu hỏi đề kiểm tra 8 tuần HKII

 

3

GV Địa lí dự tập huấn thuộc cụm Kim Bảng, Bình Lục

Ma trận và câu hỏi đề kiểm tra cuối năm

 

          + Sau khi hoàn thành xây dựng ma trận và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan từ ma trận, nhóm Địa lí các trường, nhóm Địa lí THCS gửi sản phẩm về các địa chỉ sau (trước 17h00 ngày 17/3/2017):

STT

Lớp

Báo cáo viên

Số điện thoại

Địa chỉ mail

1

Địa lý 1: GV cụm Phủ Lý, Kim Bảng, Thanh Liêm

Trần Xuân Vui- THPT Nguyễn Hữu Tiến

0986588285

tranvui82c3nht@hanam.edu.vn

2

Địa lý 2: GV cụm Duy Tiên, Lý Nhân, Bình Lục

Hà Đình Thuấn- THPT Nam Lý

0943097247

thuannamly@gmail.com

3

Địa Lý 3: GV THCS

Đỗ Văn Dũng- THPT B Phủ Lý

0966323363

dvdung81c3phulyb@hanam.edu.vn

          + Sau khi kết thúc lớp tập huấn, nhóm Địa lí các trường hoàn thiện đề kiểm tra trên cơ sở ma trận, gửi về địa chỉ mail của báo cáo viên phụ trách để tập hợp làm tư liệu chung. Thời gian cụ thể thông báo sau.

          5.3. Báo cáo viên

          - Thiết kế giáo án tập huấn.

          - Tổ chức, hướng dẫn và hỗ trợ giáo viên thực hiện các nhiệm vụ học tập

          Trên đây là Kế hoạch tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về kỹ thuật xây dựng đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Địa lý do nhóm báo cáo viên Địa lý xây dựng. Đề nghị các bộ phận liên quan nghiên cứu và triển khai thực hiện.

 

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GDTrH - Sở GD&ĐT (để b/c)

- GV Địa lý các trường THPT (để thực hiện)

- GV Địa lý THCS dự tập huấn (để thực hiện)

- Lưu.

TM. NHÓM BÁO CÁO VIÊN ĐỊA LÝ

Nhóm trưởng

 

 

Đỗ Văn Dũng

 

Tác giả: thcsthanhphong

Xem thêm

Tiết Ngữ Văn 9 SHCM trường THCS Thanh Phong
Văn nghệ khai mạc Hội trại 20-11-2016 trường THCS Thanh Phong
Kéo co chung kết trong hội trại 20/11/2016
Phần thi kéo co trong hội trại 20/11/2016
Vui hội trại 20/11 của các em học sinh khối 6