Tiết Ngữ Văn 9 SHCM trường THCS Thanh Phong
Văn nghệ khai mạc Hội trại 20-11-2016 trường THCS Thanh Phong
Kéo co chung kết trong hội trại 20/11/2016
Phần thi kéo co trong hội trại 20/11/2016
Vui hội trại 20/11 của các em học sinh khối 6
  

giới thiệu

Nhà trường có 8 lớp học với 253 học sinh, 2 tổ chuyên môn, tổ văn phòng, Hội đồng giáo dục, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Ban đại diện cha mẹ học sinh, có chi bộ Đảng và các đoàn thể quần chúng. Các tổ chức hoạt động thường xuyên, có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà trường, chất lượng dạy và học.

1. Về lớp học:

Trường gồm có 4 khối, 8 lớp với tổng số học sinh:253 học sinh.

 

 

 

* Trong đó:

Khối

Số lớp

Số học sinh

Khối 6

2

72

Khối 7

2

61

Khối 8

2

60

Khối 9

2

         60

Bình quân  học sinh trên lớp: 32,6 học sinh/lớp

   2. Tổ chuyên môn :

Trường có 2 tổ chuyên môn: Tổ KHTN, tổ KHXH giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện nội dung và nghiệp vụ dạy học theo chương trình sách giáo khoa.

* Tổ khoa học xã hội: Có 10 giáo viên biên chế và 2 GV hợp đồng, 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn. Trong đó có 6/12 = 50% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn, có 6/12= 50%  giáo viên đạt danh hiệu GVG cấp huyện.

* Tổ khoa học tự nhiên: Có 11 giáo viên, 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn. Trong đó có 7/11 =  63.64% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn, có 4/11 36.36%  giáo viên đạt danh hiệu GVG cấp huyện.

* Hiện có 3 giáo viên của các tổ đang đi học đại học. Tính đến tháng 4 năm 2014 tỉ lệ giáo viên của nhà trường đạt trình độ trên chuẩn là 56,52%.

- Các tổ bộ môn được thành lập theo đúng qui định của Điều lệ trường Trung học. Đầu mỗi năm học, 2 tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động và các chuyên đề cụ thể, phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn các năm học của các cấp giáo dục, của nhà trường và trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên. Hai tổ chuyên môn có kế hoạch sinh hoạt 1 buổi vào tuần 2 của tháng và 1 buổi sinh hoạt nhóm chuyên môn vào tuần 4 của tháng đảm bảo đều đặn.

         Nội dung những buổi sinh hoạt của tổ chuyên môn được bám sát vào kế hoạch đầu năm, nội dung thiết thực cho từng tháng, từng học kỳ với những công việc trọng tâm: Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh, dạy học theo chuẩn kiến thức, chuẩn kĩ năng. Tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ thông qua hoạt động dự giờ thăm lớp, các hoạt động hội thảo, hội giảng, hội thi giáo viên giỏi, các buổi học tập chuyên môn nghiệp vụ. Khích lệ 100% giáo viên thường xuyên sử dụng thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng giờ dạy. Khuyến khích giáo viên soạn giáo án vi tính, giáo án điện tử.

Trong năm học, các tổ đều phát động phong trào hội giảng hội học vào 2 đợt: Từ ngày 15/10 đến 20/11 và từ ngày 3/2 đến 26/3. Có 100% các giáo viên ở cả 2 tổ tích cực tham gia  đạt kết quả cao. Sau mỗi đợt hội giảng, hội thảo các tổ chuyên môn đã nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm cho từng tiết dạy, sơ kết đợt hội giảng, hội thảo để rút ra phương pháp giảng dạy bộ môn đạt hiệu quả và chọn cử những giáo viên đạt kết quả xuất sắc dự thi cấp cụm, cấp huyện, cấp tỉnh. Kết quả bồi dưỡng mũi nhọn giáo viên giỏi thông qua các hoạt động hội giảng, hội thảo, hội thi GVG các cấp và các hoạt động chuyên môn khác là động lực lớn thúc đẩy nhiều giáo viên thi đua, phấn đấu để trở thành giáo viên giỏi. Đó chính là tiêu chí phấn đấu của giáo viên ở mỗi tổ chuyên môn.

Hàng năm các tổ chuyên môn đều tổ chức các chuyên đề về chuyên môn có tác dụng thiết thực nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học. Đầu năm học, các tổ chuyên môn căn cứ vào kế hoạch của nhà trường để xây dựng cụ thể kế hoạch tổ chức các chuyên đề về chuyên môn để tập trung thảo luận các nội dung: về đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá, dạy học theo chuẩn kiến thức, chuẩn kĩ năng, dạy học phòng bộ môn, tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục kĩ năng sống vào giờ dạy, ứng dụng CNTT trong giảng dạy… Các chuyên đề được xây dựng lồng ghép trong các đợt hội thảo, hội giảng, hội thi GVG ở mỗi năm học. Tổ chuyên môn trực tiếp cùng giáo viên xây dựng báo cáo chuyên đề tập trung vào các vấn đề tổ chuyên môn quan tâm. Tổ chức cho giáo viên dạy minh hoạ. Giáo viên giảng dạy trực tiếp trình bày những phương pháp được cải tiến trong bài giảng cụ thể và  hiệu quả đạt được. Bên cạnh đó giáo viên cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện để tổ cùng trao đổi tìm ra các biện pháp khắc phục. Từ đó tổ thống nhất chỉ đạo, thực hiện theo các nội dung tổ chuyên môn đã thống nhất. Cụ thể:

+ Năm học 2010 -2011: các tổ chuyên môn tiếp tục thực hiện chuyên đề về đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới PPDH, dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng, lồng ghép nội dung giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường vào bài giảng, ứng dụng CNTT trong hỗ trợ đổi mới PPDH, KTĐG. Tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường đạt kết quả cao. Tích cực tham gia hội thi GVG cấp huyện. Có 5 giáo viên tham dự hội thi GVG cấp huyện thuộc các môn Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh, Toán, Sinh. Kết quả có 3 giáo viên xếp loại giỏi ở cả 5 môn dự thi (Văn, địa, toán ).

+ Năm học 2011 -2012: C¸c tæ chuyªn m«n ®· tæ chøc tèt chuyªn ®Ò vÒ ®æi míi kiÓm tra ®¸nh gi¸ thóc ®Èy ®æi míi PPDH. Cã 100% sè gi¸o viªn tham gia héi th¶o cÊp tr­êng. Cã 3 ®ång chÝ tham gia héi th¶o cÊp côm c¸c m«n: Công dân, Lịch sử, Hóa học. Kết quả có 3 giáo viên xếp loại giỏi ở cả 3 môn dự thi .

+ Năm học 2012-2013: GV trong các tổ thực hiện tốt về chuyên môn, tích cực hội giảng: 100% GV tham gia hội giảng cấp trường, 1 Đ/c giáo viên được công nhận GVG cấp huyện về môn toán .

+Năm học 2013-2014: Các tổ chuyên môn dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng, lồng ghép nội dung giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường vào bài giảng, ứng dụng CNTT trong hỗ trợ đổi mới PPDH, KTĐG. Tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường đạt kết quả cao. Tích cực tham gia hội thi GVG cấp huyện. Có 2 giáo viên tham dự hội thi GVG cấp huyện thuộc các môn : Lịch sử, Vật lí và được công nhận GVG.

Kết quả trên đã khẳng định chắc chắn kết quả công tác bồi dưỡng đội ngũ  của 2 tổ chuyên môn, khẳng định ý thức phấn đấu của giáo viên. Các đồng chí đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường, cấp Huyện, trong 4 năm học vừa qua đã góp phần nâng tỷ lệ giáo viên giỏi của nhà trường. Thực hiện vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch các năm học nhà trường đề ra, đạt được tiêu chí trong tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn Quốc gia.

Ngoài công tác bồi dưỡng đội ngũ thông qua hoạt động bồi dưỡng mũi nhọn GVG, nhằm mục đích nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, hằng năm nhà trường cử giáo viên đi học bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chuyên môn dịp hè đúng môn được đào tạo, có kế hoạch chọn cử giáo viên đi học đại học tại chức để nâng cao trình độ trên chuẩn trong đội ngũ. Năm học 2013 – 2014 trường có 3 giáo viên đang học đại học tại chức. Đến nay đội ngũ giáo viên của nhà trường có trình độ đạt chuẩn 23/23 = 100%. Trong đó trên chuẩn là:  13/23 = 56.52% ( Cuối năm 2014 tỉ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn là 16/27 = 69,56 %)

3. Tổ văn phòng:

- Tổ Văn phòng gồm có 3 nhân viên trong đó có 2 hợp đồng 68, 1 đồng chí hợp đồng ngắn hạn. 2 đồng chí có trình độ trung cấp kế toán, 1 đồng chí trình độ cao đẳng thiết bị thí nghiệm. Các đồng chí luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Quản lý hành chính; quản lý tài chính, tài sản; quản lý các loại hồ sơ sổ sách. Công tác thư viện trong nhà trường phân công cho 1 đồng chí kiêm nhiệm.

-  Nhà trường đã có đầy đủ hệ thống sổ sách theo dõi các hoạt động giáo dục trong trường theo Điều lệ trường Trung học như: sổ đăng bộ HS - GV, sổ lớp, sổ cấp phát bằng, học bạ, các loại sổ trong bộ hồ sơ phổ cập giáo dục, sổ nghị quyết và các loại sổ khác. Các loại hồ sơ này được lưu trữ , bảo quản và sử dụng đúng quy định .

4. Hội đồng trường và các hội đồng khác trong nhà trường

- Hội đồng trường, hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng kỷ luật được  thành lập, hàng năm được kiện toàn và thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Ban đại diện cha mẹ học sinh được kiện toàn và củng cố vào đầu mỗi năm học. Ban đại diện gồm có 8 người hoạt động tích cực có tinh thần trách nhiệm cao theo đúng điều lệ của hội. Vào đầu năm học ban đại diện Cha mẹ học sinh mời nhà trường cùng tham gia đóng góp ý xây dựng kế hoạch hoạt động của hội, góp phần tích cực giúp nhà trường nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và tu bổ cơ sở vật chất, cải tạo cảnh quan môi trường giáo dục ngày một khang trang, sạch đẹp.

 

  5. Tổ chức Đảng và các đoàn thể:

a. Tổ chức Đảng:  Chi bộ có 13/29 = 44.82% cán bộ, giáo viên, công nhân viên là Đảng viên, có 5 đồng chí đảng viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏi các cấp. Chi bộ nhiều năm liên tục đạt danh hiệu: Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh được Đảng bộ xã Thanh Phong khen thưởng.

b. Tổ chức công đoàn: Công đoàn phối hợp với chính quyền thực hiện tốt việc tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các văn bản của ngành. Quan tâm, chăm lo đến đời sống của cán bộ - giáo viên - công nhân viên, giải quyết kịp thời chính sách của nhà nước như : lương, phụ cấp, tăng giờ, bảo hiểm, sắp xếp lao động hợp lý, phù hợp với năng lực và điều kiện thực tế của mỗi người. Đảm bảo thực hiện dân chủ hoá trường học. Công đoàn đã nhiều năm đạt công đoàn vững mạnh

c. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Tổ chức Đoàn thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích trong mọi hoạt động của nhà trường. Thường xuyên phối hợp với chính quyền và các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tổ chức mình, tích cực chăm lo xây dựng chi đoàn vững mạnh, tổ chức tốt các buổi sinh hoạt Đoàn và các hoạt động ngoại khoá của Đội Thiếu niên.

 

d.  Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh:

Đội TNTP HCM nhà trường là một tổ chức hoạt động có nề nếp và hiệu quả, Đội tham gia tích cực vào các hoạt động trong nhà trường, đội sao đỏ làm nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện nội qui học sinh và thực hiện nhiệm vụ của đội viên của các chi đội. Được Huyện đoàn, khen thưởng: vững mạnh về tổ chức và hoạt động có nền nếp đạt hiệu quả. Đội tham gia hội thi  Tiếng hát hoa phượng đỏ cấp Huyện năm 2011đạt giải ba.

* Tổ chức Đảng, đoàn thể và các Hội đồng trong nhà trường hoạt động có nền nếp , có đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định