Tổ chức

Phòng ban trực thuộc

  • BCH Đoàn

  • Địa chỉ: Thôn Chè Làng
  • Email: c2thanhtam.tl@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 950
TT Thông tin

NÚI CHÙA
Niềm vui ngày khai trường
Giao lưu với trẻ khuyết tật
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường