Bạn cần biết

kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020

    PHÒNG GD-ĐT T.P PHỦ LÝ                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS THANH TUYỀN                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


      Số: 59/KH-TSTHCSTTu                         Thanh Tuyền, ngày 30 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 THCS

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

 


I/ CĂN CỨ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 - 2020:

- Căn cứ Công văn số 381/PGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2019 - 2020;

- Căn cứ vào kế hoạch phát triển năm học 2019 - 2020 của trường THCS Thanh Tuyền đã được duyệt với phòng GD-ĐT Thành phố Phủ Lý.

II/ NGUYÊN TẮC TUYỂN SINH:

- Độ tuổi dự tuyển: Từ 11-13 tuổi (Tính từ năm sinh đến năm dự tuyển và căn cứ vào giấy khai sinh hợp lệ).

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

- Đối tượng dự tuyển: Là người đã hoàn thành chương trình tiểu học và có đăng ký hộ khẩu hoặc thường trú lâu dài tại phường Thanh Tuyền - T.P Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam.

III/ HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN :

1. Hồ sơ dự tuyển gồm có:

- Đơn xin vào học (theo mẫu).

- Bản sao giấy khai sinh  hợp lệ (kèm bản chính để đối chiếu).

- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học .

- Bản chính học bạ Tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ.

- Giấy chứng nhận  là con Liệt sĩ, Thương binh, Bệnh binh, người được hưởng các chính sách như TB, BB (nếu có).

2. Điều kiện dự tuyển: Trong độ tuổi quy định và có đủ hồ sơ hợp lệ.

IV/ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH :

1. Thành phần:   

          1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên     - Hiệu trưởng         - Chủ tịch Hội đồng

          2. Bà Dương Thị Thu Dịu          - Phó hiệu trưởng   - Phó chủ tịch Hội đồng

          3. Bà Bùi Thị Duyên                - Giáo viên             - Thư ký

          4. Bà Hoàng Thanh Giang        - Giáo viên              - Ủy viên

          5. Bà Nhữ Thị Mai                   - TP Tổ KHTN       - Ủy viên

          6. Bà Đỗ Thị Bích Liên            -  Kế toán             - Ủy viên

          2. Nhiệm vụ :

- Kiểm tra hồ sơ dự tuyển của người học.

- Xét tuyển và lập biên bản xét tuyển, danh sách người học được tuyển.

- Báo cáo kết quả tuyển sinh với phòng Giáo dục Thành phố Phủ Lý.

 

 

V/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 - 2020:

- Ngày 01 tháng 6 năm 2019: Lập kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020.

- Từ ngày 02 tháng 6 năm 2019 đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2019: Nhà trường thông báo lịch tuyển sinh, đối tượng, thủ tục, hồ sơ, thời gian nhận hồ sơ, thời gian tập trung học sinh, kế hoạch tuyển sinh của trường đến các tổ dân phố của phường Thanh Tuyền bằng hình thức: Thông qua đài truyền thanh của phường và phối kết hợp truyên truyền trong các cuộc họp với các ban ngành của phường để vận động học sinh ra lớp, huy động 100% học sinh trong địa bàn, độ tuổi ra lớp. Đồng thời nhà trường tiến hành điều tra số lượng học sinh phải tuyển.

- Bán hồ sơ tuyển sinh: Từ ngày 10/6/2019 đến hết ngày 20/6/2019.

- Thu hồ sơ học sinh: Từ ngày 10/6/2019 đến hết ngày 20/6/2019.

- Từ ngày 21/6/2019 đến hết ngày 23/6/2019 hoàn thiện hồ sơ của hội đồng tuyển sinh.

- Ngày 23/6/2019: Họp hội đồng tuyển sinh:

+ Xem xét hồ sơ dự tuyển và xét tuyển.

+ Thông qua biên bản tuyển sinh năm học 2019 - 2020 của trường THCS thanh Tuyền - Thành phố Phủ Lý.

- Ngày 24/6/2019 nộp hồ sơ tuyển sinh về Phòng GD&ĐT Thành phố Phủ Lý.

 

 

 

                                                                  T/M HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
Nơi nhận:                                                                          CHỦ TỊCH

     - Hội đồng TS THCSTTu;

      - Lưu: VT

                                                                                           (đã ký)                          

 

 

                                                                     Nguyễn Thị Ngọc Liên

 

 

 

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu số 12

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, GV, NV nhà trường năm học 2019 - 2020

công khai tài chính

báo cáo công khai tài chính

Công khai tài chính

Công khai dự toán 2019

Biểu số 11

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

Biểu số 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019
Xem thêm...