Bạn cần biết

So cap phat bang nam 2013-2014

SỔ GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ

 NĂM HỌC 2013 - 2014

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THCS THANH TUYỀN

 

 

Số TT

Họ và tên người học

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

Dân tộc

Học sinh trường

Kỳ thi

1

NGUYỄN HOÀNG ANH

 

16/04/1999

Nữ

ĐK Hà Nam

Kinh

 Thanh Tuyền 

TN lớp 9

2

ĐỖ THỊ LAN ANH

 

20/03/1999

Nữ

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

3

NGUYỄN YẾN ANH

 

16/04/1999

Nữ

ĐK Hà Nam

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

4

NGUYỄN GIA BẢO

 

02/07/1999

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

5

PHẠM THỊ NGỌC BÍCH

 

07/04/1998

Nữ

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

6

NGUYỄN THANH BÌNH

 

25/07/1997

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

7

HOÀNG VĂN CHÍNH

 

11/12/1999

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

8

NGUYỄN VĂN CHÍNH

 

16/04/1998

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

 Thanh Tuyền 

TN lớp 9

9

NGUYỄN VĂN CHÍNH

 

01/06/1999

Nam

ĐK Hà Nam

Kinh

 Thanh Tuyền 

TN lớp 9

10

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

 

19/10/1999

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

 Thanh Tuyền 

TN lớp 9

11

NGUYỄN MẠNH DƯỜNG

 

13/08/1999

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

 Thanh Tuyền 

TN lớp 9

12

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

 

15/03/1999

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

13

NGUYỄN MINH ĐỨC

05/02/1999

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

 

TN lớp 9

14

NGÔ DUY GIANG

 

07/12/1999

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

15

LÃ MẠNH HÀ

 

28/02/1999

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

16

 

PHẠM THỊ HÀ

27/09/1999

Nữ

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

17

 

NGUYỄN THỊ HIÊN

02/08/1999

Nữ

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

18

 

NGUYỄN NGỌC HIỀN

26/09/1999

Nữ

Kiện Khê

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

19

 

NGUYỄN MINH HIẾU

30/09/1999

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

20

NGUYỄN TRUNG HIẾU

 

08/01/1999

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

21

PHẠM THỊ THU HOÀI

 

30/09/1999

Nữ

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

22

PHẠM HUY HOÀNG

 

25/07/1999

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

Số TT

Họ và tên người học

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

Dân tộc

Học sinh trường

Kỳ thi

23

NGUYỄN VĂN HOÀNG

 

11/12/1998

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

24

PHẠM THỊ HUẾ

 

10/02/1999

Nữ

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

25

NGUYỄN XUÂN HÙNG

 

15/11/1999

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

26

NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN

 

21/07/1999

Nữ

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

27

NGUYỄN NGỌC HUYỀN

 

11/03/1999

Nữ

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

28

PHẠM THỊ HUYỀN

 

05/03/1998

Nữ

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

29

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

 

29/10/1999

Nữ

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

30

NGUYỄN HỮU KHẢI

 

07/07/1999

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

31

ĐỖ DUY KHANH

 

25/01/1999

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

32

PHẠM QUỐC KHÁNH

 

12/10/1998

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

33

NGUYỄN THỊ THU KHUYÊN

 

24/09/1999

Nữ

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

34

NGUYỄN THỊ LAN

 

15/03/1999

Nữ

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

35

LÊ VĂN QUÝ LIỆU

 

11/01/1999

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

36

HOÀNG THỊ THẢO LINH

 

23/05/1999

Nữ

ĐK Hà Nam

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

37

PHẠM DUY LONG

 

07/08/1999

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

38

PHẠM VĂN LONG

 

29/05/1999

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

39

HOÀNG GIA LỘC

 

19/02/1999

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

40

NGUYỄN NGỌC LƯƠNG

 

13/04/1999

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

41

NGUYỄN VĂN LƯỢNG

 

13/05/1999

Nam

ĐK Hà Nam

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

42

NGUYỄN VĂN MẠNH

 

25/12/1999

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

43

NGUYỄN VĂN MẠNH

 

12/02/1999

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

44

PHẠM THANH MINH

 

11/11/1999

Nam

Thanh châu

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

HOÀNG THỊ MINH

 

14/11/1999

Nữ

ĐK Hà Nam

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

46

TRẦN PHƯƠNG NAM

 

05/07/1998

Nam

Bình Phước

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

47

PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG NAM

 

28/02/1999

Nam

Hồ Chí Minh

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

48

ĐINH THỊ NGỌC

 

12/04/1999

Nữ

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

48

HOÀNG THỊ NGỌC

 

12/12/1999

Nữ

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

50

ĐINH THỊ NGUYỆT

 

30/11/1999

Nữ

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

51

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

 

06/10/1999

Nữ

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

52

ĐẶNG THANH NHUNG

 

15/11/1999

Nữ

Liêm Sơn

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

53

LÊ VĂN QUYỀN PHÚ

 

11/01/1999

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

54

PHẠM THỊ PHƯƠNG

 

10/08/1998

Nữ

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

55

HOÀNG VĂN QUẢNG

 

10/11/1999

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

56

NGUYỄN VĂN SỸ

 

08/05/1999

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

57

NGUYỄN VĂN SỸ

 

24/05/1999

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

58

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH

 

25/08/1999

Nữ

ĐK Hà Nam

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

59

HOÀNG VĂN THÀNH

 

29/08/1999

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

60

NGUYỄN THỊ THẢO

 

24/08/1999

Nữ

ĐK Hà Nam

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

61

NGUYỄN DUY THỊNH

 

21/07/1999

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

62

HOÀNG VĂN TIẾN

 

21/06/1999

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

63

HOÀNG VĂN TOÀN

 

12/11/1999

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

64

HOÀNG THỊ HUYỀN TRANG

 

04/07/1999

Nữ

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

65

HOÀNG THỊ TRANG

 

03/10/1999

Nữ

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

66

NGUYỄN THỊ TRANG

 

29/09/1999

Nữ

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

67

PHẠM NGỌC TRÍ

 

25/12/1999

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

68

LÊ VĂN TRIỆU

 

27/12/1999

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

69

VŨ HOÀNG TUẤN

 

12/04/1999

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

70

NGUYỄN MẠNH TUẤN

 

25/04/1999

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

 

 

 

 

Số TT

Họ và tên người học

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

Dân tộc

Học sinh trường

Kỳ thi

71

NGUYỄN VĂN TÙNG

 

27/06/1999

Nam

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

72

NGUYỄN CẢNH VINH

 

17/03/1999

Nam

Lam Hạ

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

73

NGUYỄN THỊNH VƯỢNG

 

22/04/1999

Nữ

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

74

NGUYỄN THỊ MINH YẾN

 

27/06/1999

Nữ

Thanh Tuyền

Kinh

Thanh Tuyền 

TN lớp 9

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu số 12

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, GV, NV nhà trường năm học 2019 - 2020

công khai tài chính

báo cáo công khai tài chính

Công khai tài chính

Công khai dự toán 2019

Biểu số 11

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

Biểu số 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019
Xem thêm...