Bạn cần biết

Tài chính
Dù to¸n thu,chi ng©n s¸ch nhµ n­íc n¨m 2018
§¬n vÞ : Tr­êng THCS Thanh TuyÒn
M· sè §VSDNS:  1049449
Ch­¬ng 622 Lo¹i 070 Kho¶n 073
§¬n vÞ tÝnh: §ång
Stt Néi dung Tæng sè Chia ra
Ng©n s¸ch NN cÊp Häc phÝ
A THU- chi th­êng xuyªn      
I PhÇn thu          121.600.000
1 Häc phÝ          121.600.000
2 Thu sù nghiÖp kh¸c      
II tæng sè chi cña ®¬n vÞ      2.560.646.000       2.439.046.000      121.600.000
  TN 0129: Chi thanh to¸n cho c¸ nh©n      2.271.020.000       2.222.380.000        48.640.000
  Môc 6000 : TiÒn l­¬ng      1.160.414.000       1.160.414.000  
  Môc 6050 : TiÒn c«ng tr¶ cho L§TX theo H®ång         117.000.000          117.000.000  
  Môc 6100 : Phô cÊp l­¬ng         626.816.000          578.176.000        48.640.000
  Môc 6300 : C¸c kho¶n ®ãng gãp         359.302.000          359.302.000  
  Môc 6400: C¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c cho c¸ nh©n             7.488.000              7.488.000  
  TN 0130: Chi vÒ hµng ho¸,dÞch vô         274.380.000          201.420.000        72.960.000
  Môc 6500 : Thanh to¸n dÞch vô c«ng céng           14.400.000            14.400.000  
  Môc 6550 : VËt t­ v¨n phßng           44.000.000            29.000.000        15.000.000
  Môc 6600:Th«ng tin, tuyªn truyÒn, liªn l¹c             7.240.000              7.240.000  
  Môc 6650: Héi nghÞ      
  Môc 6700: C«ng t¸c phÝ           11.400.000            11.400.000  
  Môc 6750: Chi phÝ thuª m­ín           59.000.000            39.000.000        20.000.000
  Môc 6900: Söa ch÷a,duy tu tµi s¶n phôc vô c«ng t¸c CM…           28.000.000            14.540.000        13.460.000
  Môc 6950: Mua s¾m tµi s¶n phôc vô c«ng t¸c CM           24.500.000          24.500.000
  Môc 7000: Chi phÝ nghiÖp vô C. m«n cña tõng ngµnh           79.840.000            79.840.000  
  Môc 7050: Mua s¾m tµi s¶n v« h×nh             6.000.000              6.000.000  
  TN 0132: C¸c kho¶n chi kh¸c           15.246.000            15.246.000  
  Môc 7750 : Chi kh¸c           15.246.000            15.246.000  
  Môc 7850: Chi cho c«ng t¸c §¶ng ë TC §¶ng c¬ së…      
  Môc 7950: Chi lËp c¸c quü cña ®¬n vÞ…theo chÕ ®é       
  quy ®Þnh      
B Chi Ng©n s¸ch NN kh«ng th­êng xuyªn         300.000.000          300.000.000  
  TN 0130: Chi vÒ hµng ho¸,dÞch vô         300.000.000          300.000.000  
  Môc 6900: Söa ch÷a,duy tu tµi s¶n phôc vô c«ng t¸c CM…         300.000.000          300.000.000  
  Môc 6950: Mua s¾m tµi s¶n phôc vô c«ng t¸c CM      
  Môc 7050: Mua s¾m tµi s¶n v« h×nh      
         
  Tæng sè chi nsnn n¨m 2018 (A.II+B)         2.739.046.000  
Ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2018
   Phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Phñ lý  Tr­êng thcs thanh tuyÒn
           KÕ to¸n                            Tr­ëng phßng                                     KÕ to¸n                                    HiÖu tr­ëng
(đã ký)                                         (đã ký)          (đã ký) (đã ký)
NguyÔn ThÞ Thu H­¬ng         TrÞnh Xu©n Th¾ng §ç ThÞ BÝch Liªn                   NguyÔn ThÞ Ngäc Liªn
                      Phßng Tµi chÝnh - KH Phñ lý
 CB Phô tr¸ch                                             Tr­ëng phßng
(đã ký)                                                                  (đã ký)
   Nghiªm ThÞ Thu Hoµi                                NguyÔn Trung Dòng
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu số 12

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, GV, NV nhà trường năm học 2019 - 2020

Biểu số 11

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

Biểu số 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019

Biểu mẫu 09

Thông báo cam kết chất lượng GD của nhà trường năm học 2019 - 2020

Công khai tài chính

Báo cáo thực hiện các khoản thu trong nhà trường năm học 2018 - 2019
Xem thêm...