Bạn cần biết

Tài chính
Dù to¸n thu,chi ng©n s¸ch nhµ n­íc n¨m 2018
§¬n vÞ : Tr­êng THCS Thanh TuyÒn
M· sè §VSDNS:  1049449
Ch­¬ng 622 Lo¹i 070 Kho¶n 073
§¬n vÞ tÝnh: §ång
Stt Néi dung Tæng sè Chia ra
Ng©n s¸ch NN cÊp Häc phÝ
A THU- chi th­êng xuyªn      
I PhÇn thu          121.600.000
1 Häc phÝ          121.600.000
2 Thu sù nghiÖp kh¸c      
II tæng sè chi cña ®¬n vÞ      2.560.646.000       2.439.046.000      121.600.000
  TN 0129: Chi thanh to¸n cho c¸ nh©n      2.271.020.000       2.222.380.000        48.640.000
  Môc 6000 : TiÒn l­¬ng      1.160.414.000       1.160.414.000  
  Môc 6050 : TiÒn c«ng tr¶ cho L§TX theo H®ång         117.000.000          117.000.000  
  Môc 6100 : Phô cÊp l­¬ng         626.816.000          578.176.000        48.640.000
  Môc 6300 : C¸c kho¶n ®ãng gãp         359.302.000          359.302.000  
  Môc 6400: C¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c cho c¸ nh©n             7.488.000              7.488.000  
  TN 0130: Chi vÒ hµng ho¸,dÞch vô         274.380.000          201.420.000        72.960.000
  Môc 6500 : Thanh to¸n dÞch vô c«ng céng           14.400.000            14.400.000  
  Môc 6550 : VËt t­ v¨n phßng           44.000.000            29.000.000        15.000.000
  Môc 6600:Th«ng tin, tuyªn truyÒn, liªn l¹c             7.240.000              7.240.000  
  Môc 6650: Héi nghÞ      
  Môc 6700: C«ng t¸c phÝ           11.400.000            11.400.000  
  Môc 6750: Chi phÝ thuª m­ín           59.000.000            39.000.000        20.000.000
  Môc 6900: Söa ch÷a,duy tu tµi s¶n phôc vô c«ng t¸c CM…           28.000.000            14.540.000        13.460.000
  Môc 6950: Mua s¾m tµi s¶n phôc vô c«ng t¸c CM           24.500.000          24.500.000
  Môc 7000: Chi phÝ nghiÖp vô C. m«n cña tõng ngµnh           79.840.000            79.840.000  
  Môc 7050: Mua s¾m tµi s¶n v« h×nh             6.000.000              6.000.000  
  TN 0132: C¸c kho¶n chi kh¸c           15.246.000            15.246.000  
  Môc 7750 : Chi kh¸c           15.246.000            15.246.000  
  Môc 7850: Chi cho c«ng t¸c §¶ng ë TC §¶ng c¬ së…      
  Môc 7950: Chi lËp c¸c quü cña ®¬n vÞ…theo chÕ ®é       
  quy ®Þnh      
B Chi Ng©n s¸ch NN kh«ng th­êng xuyªn         300.000.000          300.000.000  
  TN 0130: Chi vÒ hµng ho¸,dÞch vô         300.000.000          300.000.000  
  Môc 6900: Söa ch÷a,duy tu tµi s¶n phôc vô c«ng t¸c CM…         300.000.000          300.000.000  
  Môc 6950: Mua s¾m tµi s¶n phôc vô c«ng t¸c CM      
  Môc 7050: Mua s¾m tµi s¶n v« h×nh      
         
  Tæng sè chi nsnn n¨m 2018 (A.II+B)         2.739.046.000  
Ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2018
   Phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Phñ lý  Tr­êng thcs thanh tuyÒn
           KÕ to¸n                            Tr­ëng phßng                                     KÕ to¸n                                    HiÖu tr­ëng
(đã ký)                                         (đã ký)          (đã ký) (đã ký)
NguyÔn ThÞ Thu H­¬ng         TrÞnh Xu©n Th¾ng §ç ThÞ BÝch Liªn                   NguyÔn ThÞ Ngäc Liªn
                      Phßng Tµi chÝnh - KH Phñ lý
 CB Phô tr¸ch                                             Tr­ëng phßng
(đã ký)                                                                  (đã ký)
   Nghiªm ThÞ Thu Hoµi                                NguyÔn Trung Dòng
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu số 12

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, GV, NV nhà trường năm học 2019 - 2020

công khai tài chính

báo cáo công khai tài chính

Công khai tài chính

Công khai dự toán 2019

Biểu số 11

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

Biểu số 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019
Xem thêm...