Bạn cần biết

Công khai tài chính
Stt Néi dung Dù to¸n ®­îc giao
I Tæng sè thu, chi, nép ng©n s¸ch phÝ, lÖ phÝ               169.340.000
1 Häc phÝ               169.340.000
II Dù to¸n chi ng©n s¸ch nhµ n­íc            2.650.220.000
1 Kinh phÝ thùc hiÖn chÕ ®é tù chñ            2.450.220.000
  TN 0129: Chi thanh to¸n cho c¸ nh©n            2.311.983.000
  Môc 6000 : TiÒn l­¬ng            1.230.659.000
  Môc 6050 : TiÒn c«ng tr¶ cho L§TX theo H®ång               127.852.000
  Môc 6100 : Phô cÊp l­¬ng               566.681.000
  Môc 6250 : Phóc lîi tËp thÓ                   6.000.000
  Môc 6300 : C¸c kho¶n ®ãng gãp               372.784.000
  Môc 6400 : C¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c cho c¸ nh©n                   8.007.000
  TN 0130: Chi vÒ hµng ho¸,dÞch vô               130.244.000
  Môc 6500 : Thanh to¸n dÞch vô c«ng céng                 14.400.000
  Môc 6550 : VËt t­ v¨n phßng                 11.744.000
  Môc 6600: Th«ng tin tuyªn truyÒn, liªn l¹c                   5.000.000
  Môc 6650: Héi nghÞ  
  Môc 6700: C«ng t¸c phÝ                 11.400.000
  Môc 6750: Chi phÝ thuª m­ín                 50.700.000
  Môc 6900: Söa ch÷a, duy tu TS phôc vô c«ng t¸c CM                 23.000.000
  Môc 6950: Mua s¾m tµi s¶n phôc vô c«ng t¸c CM  
  Môc 7000: Chi phÝ nghiÖp vô CM cña tõng ngµnh                 14.000.000
  Môc 7050: Mua s¾m tµi s¶n v« h×nh  
  TN 0132: C¸c kho¶n chi kh¸c                   7.993.000
  Môc 7750 : Chi kh¸c                   7.993.000
2 CHI NG¢N S¸CH NN KH¤NG Th­êng xuyªn               200.000.000
  TN 0130: Chi vÒ hµng ho¸,dÞch vô               200.000.000
  Môc 6900: Söa ch÷a, duy tu TS phôc vô c«ng t¸c CM…               200.000.000
                                                                             Ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2019
                                                                                                                           Thñ tr­ëng ®¬n vÞ
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu số 12

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, GV, NV nhà trường năm học 2019 - 2020

công khai tài chính

báo cáo công khai tài chính

Công khai tài chính

Công khai dự toán 2019

Biểu số 11

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

Biểu số 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019
Xem thêm...