Bạn cần biết

công khai tài chính
BiÓu sè 04: Ban hµnh kÌm theo th«ng t­ 61/2017/TT-BTC ngµy 15/6/2017 cña Bé tµi chÝnh
Đơn vị: Trường THCS Thanh Tuyền
Mã chương: 622
                                  QuyÕt to¸n thu- chi C¸C KHO¶N THU n¨m HäC 2018-2019
                                                 ( KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 58/Q§- THCS TTu ngµy 31/05/2019
                                                          cña HiÖu tr­ëng tr­êng THCS Thanh TuyÒn)
STT Néi dung Sè liÖu b¸o c¸o
quyÕt to¸n
 Sè liÖu quyÕt
to¸n ®­îc duyÖt 
Trong ®ã
 Quü l­¬ng   Mua s¾m, söa ch÷a  TrÝch lËp c¸c quü
I QuyÕt to¸n thu, chi          
A Tæng sè thu          
1 C¸c kho¶n thu b¾t buéc + theo quy ®Þnh          
  Quü häc phÝ         211.510.000         211.510.000      
  Quü lÖ phÝ thi nghÒ phæ th«ng             2.010.000             2.010.000      
  Quü ph«i b»ng             2.520.000             2.520.000      
  TiÒn HS tham gia BHYT         124.000.000         124.000.000      
2 C¸c kho¶n thu tháa thuËn          
  Häc thªm «n tËp         151.200.000         151.200.000      
  Häc thªm nghÒ           15.840.000           15.840.000      
  Häc thªm «n tËp vµo líp 10           37.500.000           37.500.000      
  TiÒn n­íc uèng             7.590.000             7.590.000      
3 C¸c kho¶n thu tù nguyÖn          
  TiÒn CMHS tµi trî           44.275.000           44.275.000      
  TiÒn quü héi CMHS           25.300.000           25.300.000      
4 C¸c kho¶n thu hé, chi hé          
  TiÒn tr¶i nghiÖm           45.500.000           45.500.000      
B Tæng sè chi          
1 C¸c kho¶n thu b¾t buéc + theo quy ®Þnh          
  Häc phÝ         231.982.400         231.982.400               55.806.900            176.175.500  
  LÖ phÝ thi nghÒ             2.010.000             2.010.000                    920.000                1.090.000  
  TiÒn ph«i b»ng             2.520.000             2.520.000      
  TiÒn HS tham gia BHYT         124.000.000         124.000.000      
2 C¸c kho¶n thu tháa thuËn          
  Häc thªm «n tËp         151.200.000         151.200.000             143.640.000                7.560.000  
  Häc thªm nghÒ           15.840.000           15.840.000               15.048.000                   792.000  
  Häc thªm «n tËp vµo líp 10           37.500.000           37.500.000               35.625.000                1.875.000  
  TiÒn n­íc uèng             7.590.000             7.590.000                 4.000.000                3.590.000  
3 C¸c kho¶n thu tù nguyÖn          
  TiÒn CMHS tµi trî           44.275.000           44.275.000                44.275.000  
  TiÒn quü héi CMHS           25.300.000           25.300.000               10.500.000              14.800.000  
4 C¸c kho¶n thu hé, chi hé          
  TiÒn tr¶i nghiÖm           45.500.000           45.500.000      
Ngµy 31 th¸ng 05 n¨m 2019
 HiÖu tr­ëng 
                  (đã ký) 
NguyÔn ThÞ Ngäc Liªn
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu số 12

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, GV, NV nhà trường năm học 2019 - 2020

công khai tài chính

báo cáo công khai tài chính

Công khai tài chính

Công khai dự toán 2019

Biểu số 11

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

Biểu số 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019
Xem thêm...