Bạn cần biết

Tài chính

 PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

     TRƯỜNG THCS THANH TUYỀN

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 

     Số: 07/QC-THCSTTu                          

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ

Năm 2018

Kính gửi:     - Phòng Tài chính-  Kế hoạch TP Phủ Lý

- Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Phủ Lý

- Phòng Giao dịch kho bạc nhà nước tỉnh Hà Nam

- Căn cứ NĐ 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Căn cứ quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của thủ tướng Chính Phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;

- Căn cứ thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

- Căn cứ biên bản hội nghị CBCNVC ngày 15/10/2017;

- Căn cứ nguồn tài chính của đơn vị để tạo quyền chủ động trong việc quản lý và chi tiêu tài chính cho thủ trưởng đơn vị. Tạo quyền chủ động cho cán bộ, giáo viên trong trường hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng tài sản đúng mục đích và có hiệu quả đồng thời nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập trong thầy và trò. Trường THCS Thanh Tuyền xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, đề nghị các cơ quan chức năng phê duyệt cho thực hiện.

I.NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

- Các nội dung quy định trong quy chế này được thực hiện thống nhất trong toàn đơn vị.

- Các nội dung không đề cập trong quy chế này thì thực hiện theo đúng các định mức, tiêu chuẩn do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

1.Tiền lương, các khoản phụ cấp lương.

- Tiền lương ngạch bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp ngành thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

- Phụ cấp làm thêm giờ:

+ Tiền làm thêm giờ tính trung bình theo: Hệ số lương x mức lương tối thiếu chia 22 ngày công x 150% đối với ngày thường; 200% đối với ngày nghỉ, 200% đối với ngày nghỉ lễ, tết. ( Mỗi người không vượt quá 200 giờ/người/năm ).

+ Tiền thừa giờ ( Đối với định mức giờ dạy cửa giáo viên) tính theo thông tư 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC về việc “Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập” ngày 8/3/2013

 

2.Tiền công, các khoản thanh toán cá nhân:

- Đối với cán bộ, giáo viên hợp đồng hưởng lương từ Ngân sách: Hưởng theo mức lương quy định.

-  Đối với nhân viên hợp đồng ngắn hạn được hưởng lương theo đúng hợp đồng thoả thuận đã ký.

3.Tiền thưởng:

- Thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

- Các loại tiền thưởng khác theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng   ( Tùy thuộc vào ngân sách của đơn vị và quyết định của hiệu trưởng)

- Chi thưởng giáo viên đạt thành tích cao trong các kỳ hội giảng, hội học theo quyết định số 23/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 22/7/2016

- Thưởng GV đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp, thưởng CBGV được khen cao, thưởng các tổ chuyên môn được khen cao: Theo quy định hiện hành.

- Chi c¸c lo¹i tiÒn th­ëng kh¸c møc chi theo quyÕt ®Þnh cña thñ tr­ëng vµ theo t×nh h×nh thùc tÕ ng©n s¸ch cña ®¬n vÞ m×nh bao gåm

* Th­ëng HS, GV ®¹t gi¶i c¸c cÊp:

- Häc sinh giái ®¹t gi¶i cÊp tr­êng: Gi¶i nhÊt: 50.000®/hs, gi¶i nh×: 40.000 ®/hs, gi¶i ba: 30.000®/hs, gi¶ KK: 20.000®/hs

- Häc sinh giái ®¹t gi¶i cÊp thµnh phè: Gi¶i nhÊt: 200.000®/HS, gi¶i nh×: 150.000®/HS, gi¶i ba: 100.000®/HS, gi¶i KK: 70.000®/HS.

-Häc sinh ®¹t gi¶i cÊp tØnh: NhÊt 300.000®/HS, nh×: 200.000®/HS, gi¶i ba: 150.000®/HS, khuyÕn khÝch: 100.000®/HS

* Th­ëng gi¸o viªn ®¹t gi¶i héi thi gi¸o viªn giái:

- CÊp tØnh: §¹t lo¹i giái: 700.000®/GV, lo¹i kh¸: 500.000®/gv

- CÊp thµnh phè: §¹t lo¹i giái 500.000®/GV, ®¹t lo¹i Kh¸: 300.000®/GV

 

 

- Gi¸o viªn cã häc sinh giái cÊp thµnh phè:  NhÊt 300.000 ®/GV, Nh×: 200.000 ®/GV, Ba: 100.000®/GV, KhuyÕn khÝch: 70.000®/GV

- Gi¸o viªn cã häc sinh giái cÊp tØnh: NhÊt 500.000®/GV, Nh×: 300.000 ®/GV, Ba: 200.000®/GV, KhuyÕn khÝch: 100.000®/GV

* Th­ëng c¸c ho¹t ®éng héi thi vµ héi thao do thµnh phè tæ chøc:

- GV xÕp thø nhÊt th­ëng 300.000®, xÕp thø nh× 100.000®, xÕp thø ba 80.000®, khuyÕn khÝch 50.000®.

- Th­ëng GV chÊt l­îng v­ît b×nh qu©n thµnh phè 20.000®/1% v­ît + 70.000/bậc

-Th­ëng häc sinh cã hoµn c¶nh khã kh¨n v­¬n lªn ®¹t thµnh tÝch trong häc tËp: 50.000 ®/ HS

- Th­ëng häc sinh văn ngh :                     30.000đ - 50.000 ®/ HS

- Th­ëng líp ®¹t tiªn tiÕn xuÊt s¾c:            250.000 ®/líp/n¨m häc

- Th­ëng líp ®¹t tiªn tiÕn:                           150.000 ®/líp/n¨m häc

(Tïy thuéc vµo ng©n s¸ch cña ®¬n vÞ vµ quyÕt ®Þnh cña hiÖu tr­ëng)

4. Phúc lợi tập thể:

            - Tiền tàu xe nghỉ phép năm: Áp dụng đối với những trường hợp được Phòng Giáo dục và Đào tạo  cho phép nghỉ và ký giấy cho nghỉ phép.

          - Trợ cấp khó khăn cho các trường hợp đặc biệt mức chi từ 200.000 đồng - 500.000 đồng/người/năm.

          - Chi ốm đau, hiếu hỷ mức chi từ 100.000 đồng - 300.000 đồng/đám.

          - Chi quà cho CBGV-NV ngày Tết, ngày lễ từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng/ người/ngày.

5. Các khoản đóng góp

+ Đóng BHYT, BHXH, BHTN, KPCĐ theo đúng quy định hiện hành.

6. Dịch vụ công cộng:

- Thanh to¸n tiÒn ®iÖn theo hãa ®¬n thùc tÕ cña C«ng ty ®iÖn lùc Thµnh phè Phñ Lý

 

 

- Thanh to¸n tiÒn mua nhiªn liÖu phôc vô n­íc uèng: Møc chi tõ 200.000® ®Õn 300.000®/ th¸ng.

- C¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c theo qui ®Þnh hiÖn hµnh.

7. Vật tư văn phòng:

- V¨n phßng phÈm kho¸n cho gi¸o viªn mçi n¨m 2 lÇn vµo ®Çu häc k× I vµ ®Çu häc k× II møc kho¸n 250.000®/ng­êi/ häc k×.

- V¨n phßng phÈm nhµ tr­êng thanh to¸n theo yªu cÇu nhiÖm vô cña tõng bé phËn chuyªn m«n tõ 10.000.000® ®Õn 15.000.000®/n¨m. (Mua sæ s¸ch, giÊy in, bót viÕt,...). , c¸ch qu¶n lý, sö dông tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ. Thanh to¸n theo hãa ®¬n thùc tÕ.

+ Chi mua vËt t­ v¨n phßng: Tñ, bµn ghÕ, qu¹t, m¸y tÝnh, m¸y in, ...

- Mua s¾m dông cô, c«ng cô v¨n phßng thanh to¸n theo tÝnh chÊt cÇn thiÕt cña c«ng viÖc. (Mua thïng ®ùng n­íc uèng, chËu nhùa, x« nhùa, chæi, mÝc kh«ng d©y...). Thanh to¸n theo hãa ®¬n thùc tÕ.

- VËt t­ v¨n phßng kh¸c thanh to¸n theo nhu cÇu vµ t×nh h×nh cô thÓ cña tõng c«ng viÖc, thanh to¸n theo hãa thùc tÕ (cèc chÐn uèng n­íc, hoa, ph«ng ch÷,  bãng ®Ìn c¸c líp, khÈu hiÖu, biÓn tr­êng, mµnh rÌm, d©y ®iÖn, khãa cöa c¸c líp, b¶ng biÓu c¸c lo¹i, ghim kÑp, cÆp ba d©y, b×a, dao, kÐo...)phôc vô c¸c ho¹t ®éng cho d¹y häc vµ c¸c héi nghÞ. Thanh to¸n theo hãa ®¬n thùc tÕ.

8. Thông tin, tuyên truyền liên lạc:

- S¸ch, b¸o t¹p trÝ th­ viÖn theo hãa ®¬n thùc tÕ

- Chôp ¶nh khai gi¶ng, tæng kÕt n¨m häc c¸c buæi lÕ mÝt tinh, c¸c héi thi ngµy kØ niÖm: 3.000.000®/n¨m.

          - Tuyªn truyÒn n©ng cao nhËn thøc vµ c¸c ngµy lÔ lín cña ngµnh nh­ ngµy khai gi¶ng, 20/11, §¹i héi TDTT, 26/3, vÖ sinh m«i tr­êng, phßng chèng bÖnh tËt, tÖ n¹n x· héi...

9. Công tác phí: Chi theo quyết định số 29/2017/QĐ- UBND ngày 16/08/2017 của UBND Tỉnh Hà Nam

- §èi t­îng ®­îc h­ëng c«ng t¸c phÝ gåm: HiÖu tr­ëng, kÕ to¸n  møc kho¸n 250.000®/ng­êi/th¸ng, 01 hiÖu phã møc kho¸n 150.000 ®/ng­êi/th¸ng, 01 v¨n phßng møc kho¸n 150.000 ®/ng­êi/ th¸ng, 01 thñ quü møc kho¸n 100.000 ®/ng­êi/th¸ng, 01 tæng phô tr¸ch ®éi 50.000 ®/ng­êi/th¸ng.

 

- Møc thanh to¸n c«ng t¸c phÝ cho c¸n bé, gi¸o viªn ®i c«ng t¸c theo yªu cÇu cña cÊp trªn thanh to¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ hãa ®¬n thùc tÕ khi ®i c«ng t¸c.

10. Sửa chữa thường xuyên TSCĐ

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy vi tính, máy in căn cứ vào tình hình thực tế cần sửa chữa thay thế của từng loại phải lên kế hoạch cụ thể được lãnh đạo cơ quan  nhất trí thanh toán theo hoá đơn thực tế.

          - Sửa chữa công trình cơ sở hạ tầng: Đường điện, đường nước các công trình khác thanh toán theo hoá đơn thực tế.

- Sửa chữa và quét vôi ve lại tường bao, lớp học, phòng học bị hư hại, dột nát, lát nền, chống thấm và các công trình hạ tầng khác như khu vệ sinh mức sửa chữa tuỳ thuộc vào hoá đơn thực tế để thanh toán.

          - Sửa chữa các tủ đựng thiết bị, đồ dùng, máy móc, thiết bị căn cứ vào hoá đơn thực tế để thanh toán.

+ Sửa chữa thiết bị dạy học, tủ tài liệu, các thiết bị phục vụ dạy học.

+ Sửa chữa hàng rào, cửa sổ, cửa đi lớp học, ô thoáng các phòng chức năng, khóa hỏng... theo hóa đơn thực tế.

11. Chi phí thuê mướn:

- Thuê loa đài, tăng âm, thuê bắc rạp, thuê ghế các hội thi, thuê trang phục biểu diễn, các ngày lễ, khai giảng, tổng kết theo nhu cầu thực tế.

- Thuê phương tiện vận chuyển, chi phí thuê mướn khác phục vụ các hoạt động trong nhà trường thanh toán theo nhu cầu thực tế phát sinh.

- Chi tr¶ tiÒn thuª kh¸c: Thuª trang phôc biÓu diÔn v¨n nghÖ phôc vô c¸c cuéc thi, héi thi, , thuª biªn ®¹o móa phôc vô c¸c héi thi, cuéc thi, m¸y ph¸t ®iÖn, m¸y næ...

- Tr¶ tiÒn c«ng b¶o vÖ nhµ tr­êng: 1.500.000®/th¸ng/ng­êi x 2 ng­êi, chi tr¶ tiÒn tr«ng xe, chi tr¶ tiÒn dän vÖ sinh: 500.000®/th¸ng/ng­êi x 2 ng­êi.

Căn cứ vào hóa đơn và hợp đồng thực tế để thanh toán.

12. Chi nghiệp vụ chuyên môn:

- Chi mua trang thiÕt bÞ kü thuËt chuyªn dïng: §å dïng thùc hµnh c¸c m«n, Dông cô thÓ dôc thÎ thao. Mua b¶ng phô, gi¸ ®Ó thiÕt bÞ, mua s¾m ®å dïng thiÕt bÞ d¹y häc ë c¸c phßng chøc n¨ng... theo hãa ®¬n thùc tÕ.

- Chi héi thi gi¸o viªn giái cÊp thµnh phè, cÊp tØnh: Chi båi d­ìng cho GV, HS trùc tiÕp tham gia héi thi, c¸n bé, gi¸o viªn lµm c«ng t¸c cè vÊn møc chi 50.000®/buæi/ng­êi, mua s¾m c¸c ®å dïng phôc vô héi thi thanh to¸n theo hãa ®¬n thùc tÕ.

- Chi c¸ nh©n ho¹t ®éng vÒ TDTT: §¹i héi TDTT cÊp thµnh phè, cÊp tØnh, chi båi d­ìng cho GV, HS tËp luyÖn, tham gia c¸c héi thi: Héi thi Tæng phô tr¸ch §éi giái, héi thi Ngµy héi ®äc s¸ch... møc chi 30.000® ®Õn 50.000®/ng­êi.

- Chi mua quần áo TDTT cho giáo viên, học sinh theo Công văn số 1519/SGDĐT-KHTC&CTHSSV ngày 18/10/2013 của Sở Giáo dục Hà Nam về hướng dẫn chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên thể dục.

- Hç trî GV båi d­ìng HSG, phô ®¹o häc sinh yÕu kÐm: 50.000®ång/buæi.

- Chi hç trî häc sinh tham gia häc sinh Giái cÊp tr­êng: 30.000®/häc sinh, HSG cÊp TP: 50.000®/häc sinh.

- Chi tiÒn GV coi, chÊm thi, phôc vu, b¶o vÖ thi nghÒ 50.000®/ng­êi/ buæi

- Chi mua s¸ch phôc vô båi d­ìng vµ gi¶ng d¹y HSG, phôc vô cho chuyªn m«n, nghiÖp vô thanh to¸n theo hãa ®¬n thùc tÕ.

- Chi hç trî häc tËp chuyªn m«n nghiÖp vô, xÐt tèt nghiÖp, chi héi ®ång nghÒ tuyÓn sinh vµo líp 6: Møc chi b×nh qu©n 50.000 ®ång/ng­êi/buæi.

- Chi hç trî gi¸o viªn, häc sinh tham gia c¸c cuéc thi nh­ khoa häc kü thuËt, liªn m«n... 50.000®/ng­êi

- Chi bồi dưỡng CBGV làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra chuyên môn, kiểm tra hồ sơ sổ sách, kiểm tra nhiệm vụ giáo viên cấp trường, cấp thành phố mức chi từ 30.000đ đến 50.000đ/người/buổi.

- Chi bồi dưỡng GV ra đề các kỳ thi cấp trường 150.000 đồng/môn; coi, chấm thi HSG cấp trường, cấp thành phố từ 30.000đ đến 50.000đ/người/buổi.

- C¸c kho¶n chi cho chuyªn m«n trªn tïy vµo tÝnh chÊt cô thÓ theo tõng ho¹t ®éng ®Ó thanh to¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.

13. Chi khác:

- Chi kØ niÖm c¸c ngµy lÔ lín: ChÌ n­íc, trang trÝ

- Chi phí khác : Trà nước, trang trí hội nghị phục vụ chuyên môn theo quyết định số 29/2017/QĐ- UBND ngày 16/08/2017 của UBND Tỉnh Hà Nam.

- Chi kØ niÖm vµ giao l­u gi÷a häc sinh vµ Cùu chiÕn binh nh©n ngµy 22/12, chi giao l­u v¨n nghÖ tiÔn t©n binh lªn ®­êng nhËp ngò, giao l­u v¨n nghÖ víi c¸c c¬ quan xung quanh ®Þa bµn.

- Chi tiÕp kh¸ch vÒ dù lÔ khai gi¶ng, 20/11, s¬ kÕt, tæng kÕt n¨m häc...Møc chi theo qui ®Þnh cña bé tµi chÝnh.

- Mua quµ tÆng gi¸o viªn nghØ h­u tõ 500.000 ®Õn 1.000.000®/ng­êi

- Mua quµ tÆng cho gi¸o viªn chuyÓn tr­êng møc chi tõ 200.000® ®Õn 500.000®/ng­êi.

- Chi thanh to¸n tiÒn chÌ, n­íc uèng hµng th¸ng: 500.000®/th¸ng.

- Chi mua hoa tÆng c¸c ®¬n vÞ nh©n dÞp ngµy thµnh lËp, kØ niÖm ®ãn hu©n ch­¬ng...c¸c ngµy lÔ, TÕt...tïy theo néi dung tõng c«ng viÖc.

- C¸c kho¶n chi kh¸c tïy theo tõng ho¹t ®éng chi vµ theo yªu cÇu cña tõng bé phËn vµ tïy tõng c«ng viÖc.

- Chi ®¸m hiÕu tø nh©n phô mÉu cña c¸n bé gi¸o viªn 500.000®/ng­êi

- Chi hiÕn m¸u nh©n ®¹o 500.000®/ng­êi/ ®ît

- Chi đt cơm tiếp kh¸ch cp trªn và c¸c thy c« gi¸o cũ v hưu nh©n dp c¸c ngày l như 20-11, khai ging, ... mc chi 150.000đ/ngưi.

14. Chi mua sắm TSCĐ:

-  Giao tài sản cho từng cá nhân quản lý và gắn trách nhiệm của người đó khi sử dụng tài sản được giao. Tài sản hỏng, mất phải báo cáo rõ nguyên nhân và quy trách nhiệm bồi thường tài sản nơi xảy ra mất mát tài sản.

- Căn cứ vào nhu cầu thực tế của mỗi bộ phận để mua sắm TSCĐ như:

          + Máy vi tính, máy in, ổn áp lioa…

          + Đài, ti vi, tăng âm, loa đài…

          + Bàn ghế học sinh + giáo viên…

          + Bàn ghế các phòng làm việc, phòng họp hội đồng…

          + Tủ đựng thiết bị, kệ để thiết bị, tủ đựng tài liệu…

          + Máy phát điện, máy bơm nước, c©y n­íc uèng nãng l¹nh ë c¸c phßng lµm viÖc...

          + Máy chiếu đa năng….

          Các TSCĐ trên có giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên phải có hợp đồng mua- bán, biên bản nghiệm thu và thanh lý, hóa đơn của Bộ tài chính theo quy định hiện hành..

Quy chế này được thông qua CBCNV toàn đơn vị và nhất trí biểu quyết 100% và có hiệu lực ngày tháng 1/2018.

                                                                               Ngày 11 tháng  01 năm 2018

Chủ tịch công đoàn                Kế toán                               Hiệu trưởng

                                                                              

(đã ký)                                          (đã ký)                                          (đã ký)

 

 

  Đỗ Thị Thu Hà                Đỗ Thị Bích Liên            Nguyễn Thị Ngọc Liên

 

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu số 12

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, GV, NV nhà trường năm học 2019 - 2020

công khai tài chính

báo cáo công khai tài chính

Công khai tài chính

Công khai dự toán 2019

Biểu số 11

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

Biểu số 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019
Xem thêm...