Bạn cần biết

Biểu mẫu 09

 

                                                                                                                           Biểu mẫu 09

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

       TRƯỜNG THCS THANH TUYỀN

 

 


THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019 – 2020.

 

STT

Ni dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Điều kiện tuyn sinh

- Hoàn thành bậc TH.

- Đủ hồ sơ, hợp lệ, đúng quy chê TS, đúng độ tuổi.

-Hoàn thành CT lớp 6.

- Xếp loại HL và HK lớp 6 từ TB trở lên

-Hoàn thành CT lớp 7

- Xếp loại HL và HK lớp 7 từ TB trở lên

-Hoàn thành CT lớp 8

- Xếp loại HL và HK lớp 8 từ TB trở lên

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

Chương trình GDPT THCS theo QĐ số 16/2006/QĐ- BGDĐT

Chương trình GDPT THCS theo QĐ số 16/2006/QĐ- BGDĐT

Chương trình GDPT THCS theo QĐ số 16/2006/QĐ- BGDĐT

Chương trình GDPT THCS theo QĐ số 16/2006/QĐ- BGDĐT

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

 - Tổ chức họp CMHS định kì 2- 3/năm để thông qua kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục toàn diện, tổ chức kí cam kết thực hiện các cuộc vận động giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh, xây dựng qui chế phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh trong việc giáo dục học sinh.

-Thông qua Nội qui, Qui chế, Điều lệ nhà trường, triển khai các qui định về quyền lợi, nghĩa vụ của học sinh., của cha mẹ học sinh trong công tác phối hợp.

- Học sinh có thái độ tích cực học tập, tu dưỡng và rèn luyện.

- Trung thực trong học tập, không có thái độ gian lận trong kiểm tra và thi cử.

 - Tổ chức họp CMHS định kì 2-3/năm để thông qua kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục toàn diện, tổ chức kí cam kết thực hiện các cuộc vận động giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh, xây dựng qui chế phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh trong việc giáo dục học sinh.

- Học sinh có thái độ tích cực học tập, tu dưỡng và rèn luyện.

- Trung thực trong học tập, không có thái độ gian lận trong kiểm tra và thi cử.

 - Tổ chức họp CMHS định kì 2- 3 lần/năm để thông qua kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục toàn diện, tổ chức kí cam kết thực hiện các cuộc vận động giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh, xây dựng qui chế phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh trong việc giáo dục học sinh.

 - Học sinh có thái độ tích cực học tập, tu dưỡng và rèn luyện.

- Trung thực trong học tập, không có thái độ gian lận trong kiểm tra và thi cử.

 - Tổ chức họp CMHS định kì 2- 3 lần trong năm học, thông qua kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục toàn diện, tổ chức kí cam kết thực hiện các cuộc vận động giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh, xây dựng qui chế phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh trong việc giáo dục học sinh.

- Học sinh có thái độ tích cực học tập, tu dưỡng và rèn luyện, có kiến thức cơ bản và nhận thức trong việc cần học lên cao hơn nữa.

- Trung thực trong học tập, không có thái độ gian lận trong kiểm tra và thi cử.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 - Tổ chức tốt hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động văn nghệ, TDTT.

- Hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình hộ nghèo, cận nghèo có thể mượn sách giáo khoa tại thư viện nhà trường.

 - Tổ chức tốt hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động văn nghệ, TDTT.

- Hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình hộ nghèo, cận nghèo có thể mượn sách giáo khoa tại thư viện nhà trường.

 - Tổ chức tốt hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động văn nghệ, TDTT.

- Hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình hộ nghèo, cận nghèo có thể mượn sách giáo khoa tại thư viện nhà trường.

 - Tổ chức tốt hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động văn nghệ, TDTT.

- Hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình hộ nghèo, cận nghèo có thể mượn sách giáo khoa tại thư viện nhà trường.

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đt được

Hạnh kiểm:

Tốt: 95,60%;

Khá: 3,0%;

TB: 1,47%.

Học lực:

Giỏi: 19,13%;

Khá: 45,58%;

TB: 30,88%;

Yếu: 4,41%

SK: 100% đủ sức khỏe để học tập

Hạnh kiểm:

Tốt: 81,69%;

Khá: 14,08%;

TB: 4,23%.

Học lực:

Giỏi: 9,86%;

Khá: 32,39%;

TB: 55,24%;

Yếu: 2,5%

SK: 100% đủ sức khỏe để học tập

Hạnh kiểm:

Tốt: 83,59%;

Khá: 15,15%;

TB: 1,46%.

Học lực:

Giỏi: 11,25%;

Khá: 28,75%;

TB: 57,25%;

Yếu: 1,75%

SK: 100% đủ sức khỏe để học tập

Hạnh kiểm:

Tốt: 87,9%;

Khá: 12,1%;

TB: 0%.

Học lực:

Giỏi: 8,25%;

Khá: 50,68%;

TB: 41,07%;

Yếu: 0%

SK: 100% đủ sức khỏe để học tập

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

Đủ khả năng học tiếp HKII lớp 6

Đủ khả năng học tiếp HKII lớp 7

Đủ khả năng học tiếp HKII lớp 8

Đủ khả năng học tiếp HKII lớp 9,

 

 

       

        Thanh Tuyền, ngày 25 tháng 06  năm 2019

                           Thủ trưởng đơn vị

 

                                                                                                                                                                      (đã ký)

(đã ký)

 

 

                          Nguyễn Thị Ngọc Liên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu số 12

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, GV, NV nhà trường năm học 2019 - 2020

công khai tài chính

báo cáo công khai tài chính

Công khai tài chính

Công khai dự toán 2019

Biểu số 11

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

Biểu số 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019
Xem thêm...