Bạn cần biết

Bao cao cong tac thanh tra cua nha truong trong nam 2015-2016

Phßng gd & ĐT THÀNH PHphñ lý

      TRƯỜNG THCS THANH TUYỀN

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

 

B¸o c¸o S¥ kÕt

C«ng t¸c kiÓm tra vµ tù kiÓm tra trong néi bé tr­êng häc

N¨m häc 2015 - 2016

 

PhÇn I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña nhµ tr­êng

1.ThuËn lîi:

- Nhµ tr­êng lu«n nhËn ®­îc sù quan t©m, chØ ®¹o s¸t sao cña ngµnh, cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. T¹o mäi ®iÒu kiÖn cho thµy vµ trß gi¶ng d¹y, häc tËp.

- §éi ngò c¸n bé gi¸o viªn cña tr­êng t­¬ng ®èi ®Òu tay, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong mäi ho¹t ®éng.

- C¬ së vËt chÊt phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ, hµng n¨m ®Çu t­ mua s¾m bæ sung.

- Phô huynh häc sinh nh×n chung ®ång t×nh víi nh÷ng biÖn ph¸p, kÕ ho¹ch cña nhµ tr­êng.

2. Khã kh¨n:

- Häc sinh: cßn mét bé phËn c¸c em ch­a ch¨m, ch­a thËt tù gi¸c nªn gi¸o viªn mÊt nhiÒu thêi gian rÌn cho c¸c em.

- ViÖc bè trÝ ®éi ngò gi¸o viªn dù giê thanh kiÓm tra cßn gÆp khã kh¨n vÒ thêi gian v× liªn quan ®Õn chuyªn m«n cña gi¸o viªn ®¶m nhiÖm, đội ngũ giáo viên chưa đồng đều về tay nghề, sự nhiệt tình chưa cao.

- ViÖc ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i ch­a thËt m¹nh v× cïng lµ ®ång nghiÖp.

- Đội ngũ CBQL còn thiếu: Đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

3. §Þnh h­íng chung:

Tr­íc nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n kÓ trªn Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng ®· chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch thanh tra, kiÓm tra năm học 2015 – 2016 nh­ sau:

- Ban gi¸m hiÖu vµ mét sè gi¸o viªn nßng cèt (chñ yÕu lµ c¸c ®ång chÝ tæ tr­ëng chuyªn m«n, tæ phã chuyªn m«n, thanh tra nh©n d©n, mét sè lµ gi¸o viªn giái) trong m¹ng l­íi thanh tra cña tr­êng.

- Thanh tra theo chØ tiªu, kÕ ho¹ch cña ngµnh. TËp trung thanh tra c¸c ®ång chÝ míi d¹y khèi, m«n, míi ra tr­êng.

- Thanh tra chuyªn ®Ò vÒ hå s¬ c«ng t¸c chñ nhiÖm, c«ng t¸c thiÕt bÞ, thÝ nghiÖm, tµi chÝnh, hå s¬ cña c¸c gi¸o viªn d¹y m«n Ýt giê.

 

PhÇn II. Néi dung

1.Tæ chøc kiÖn toµn lùc l­îng kiÓm tra cña ®¬n vÞ:

Theo ®Þnh hướng trªn, ngay t ®Çu n¨m häc hiÖu tr­ëng ®· thµnh lËp m¹ng l­íi kiÓm tra theo h­íng dÉn cña ngµnh. Ngoµi c¸c ®ång chÝ trong Ban gi¸m hiÖu, tæ chøc c¸c thanh tra viªn ë c¸c khèi nh­ sau:

 

 

M«n

tt

Hä vµ tªn

HÖ ®µo t¹o

N¨m VµO ngµnh

Chøc vô

V¨n sö

1

2

D­¬ng ThÞ Thu Dþu

Tr­¬ng H¶I YÕn

§HSP V¨n

§HSP V¨n

1998

1997

Tæ tr­ëng tæ KHXH

Tæ phã tæ KHXH

anh

1

NguyÔn ThÞ Lan Anh

§HSP Anh V¨n

2001

Gi¸o viªn Anh v¨n

To¸n lý

1

2

NguyÔn V¨n §Þnh

NguyÔn ThÞ Ngäc Liªn

§HSP Tin

§HSP Lý

2002

1999

Tæ tr­ëng tæ KHTN

Hiệu trưởng

Hãa sinh

 

1

 

 

§ç Minh HuÖ

 

 

§HSP Ho¸

 

 

  2003

 

 

Gi¸o viªn sinh ho¸

 

GDCD

1

NguyÔn ThÞ Nga

C§SP  Sö-GDCD

 2005

Gi¸o viªn Sö - GDCD

THÓ DôC

1

Bïi ThÞ H­êng

§HSP ThÓ dôc

 1983

Gi¸o viªn ThÓ dôc

TTND

1

Bïi ThÞ Duyªn

§HSP  ¢m Nh¹c

1978

Thanh tra nh©n d©n

2

NguyÔn V¨n §Þnh

§HSP  Tin

2003

Thanh tra nh©n d©n

 

Tæng sè lùc l­îng céng t¸c viªn thanh tra cña tr­êng: 10 ®ång chÝ.

 

2. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng:

          a) X©y dùng c¸c ®iÒu kiÖn:

          - Ngay tõ ®Çu n¨m nhµ tr­êng ®· x©y dùng kÕ ho¹ch thanh kiÓm tra c¸n bé gi¸o viªn vµ ®­a vµo kÕ ho¹ch n¨m häc. Cô thÓ:

                   + Thanh tra toµn diÖn : 20 %

                   + Thanh tra chuyªn ®Ò : 100 %

- Båi d­ìng m¹ng l­íi kiÓm tra, gióp céng t¸c viªn thanh tra n¾m ®­îc néi dung c¸c ®ît thanh tra toµn diÖn, thanh tra chuyªn ®Ò, c¸c b­íc cña c«ng t¸c thanh kiÓm tra, c¸c lo¹i hå s¬ cÇn thiÕt trong thanh kiÓm tra.

- ChuÊn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt cho c¸c thanh tra viªn nh­ : PhiÕu dù giê, phiÕu ®¸nh gi¸ tiÕt d¹y, sæ thanh tra...

- Hå s¬ thanh tra ®­îc l­u gi÷ t¹i tr­êng do hiÖu tr­ëng qu¶n lý.

- Båi d­ìng cho c¸c thanh tra viªn sau khi hoµn thµnh nhiÖm vô.

- Tæng kinh phÝ cho c«ng t¸c thanh kiÓm tra trong n¨m häc 2015 – 2016 lµ:

500.000 ®ång. Nguån kinh phÝ nµy trÝch tõ nguån ng©n s¸ch (Môc chi cho c«ng t¸c chuyªn m«n).

b) §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng:

* KiÓm tra toµn diÖn:

- Nhµ tr­êng th«ng b¸o cho c¸n bé gi¸o viªn tr­íc tõ 3 ®Õn 5 ngµy néi dung thanh tra, nh÷ng yªu cÇu cña ®oµn thanh tra ®èi víi gi¸o viªn ®­îc thanh tra.

- Tæ chøc kiÓm tra c¸c mÆt: Dù giê, kiÓm tra hå s¬ sæ s¸ch, xem c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña líp chñ nhiÖm (nÕu cã).

- §oµn thanh tra gÆp gì ®èi t­îng kiÓm tra trao ®æi, rót kinh nghiÖm vµ ®¸nh gi¸ tõng mÆt ho¹t ®éng.

- Hoµn chØnh hå s¬ thanh tra nép l¹i cho hiÖu tr­ëng.

* VÒ thanh tra chuyªn ®Ò:

Nhµ tr­êng th«ng b¸o cho c¸n bé gi¸o viªn tr­íc tõ 3 ®Õn 5 ngµy néi dung thanh tra, kiÓm tra theo néi dung nhµ tr­êng ®Ò ra. Trao ®æi, rót kinh nghiÖm víi ng­êi ®­îc kiÓm tra. Hoµn thiÖn hå s¬ nép cho hiÖu tr­ëng.

KÕt qu¶ kiÓm tra toµn diÖn:

Tæng sè gi¸o viªn cña ®¬n vÞ: 23 ng­êi

KÕ ho¹ch kiÓm tra toµn diÖn:  4 ng­êi

Häc Kú I ®· kiÓm tra toµn diÖn: 2 ng­êi

stt

Hä vµ tªn

KÕt qu¶ xÕp lo¹i

Tèt

Kh¸

§¹t

yªu cÇu

Ch­a ®¹t yªu cÇu

1

 

x

 

 

 

2

 

 

x

 

 

3

 

x

 

 

 

 

* KÕt qu¶ kiÓm tra chuyªn dÒ:

Tªn chuyªn ®Ò

®· kiÓm tra

cbgv ®· ®­îc kiÓm tra

KÕt qu¶ xÕp lo¹i

Tèt

Kh¸

§¹t yªu cÇu

Ch­a ®¹t yªu cÇu

Hå s¬ chñ nhiÖm

8

6

2

 

 

Hå s¬ gi¸o viªn

( bé m«n)

19

15

4

0

 

ThiÕt bÞ

1

 

x

 

 

Th­ viÖn

1

 

x

 

 

 

* KÕt qu¶ kiÓm tra viÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y vµ ®æi míi kiÓm tra ®¸nh gi¸:

- KiÓm tra toµn diÖn: 100 % c¸c gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y.

- KÕt qu¶: 80 % gi¸o viªn c¬ b¶n n¾m ®­îc ph­¬ng ph¸p d¹y häc, ph­¬ng ph¸p bé m«n ®· chó ý ®æi míi kiÓm tra ®¸nh gi¸, häc sinh häc tËp chñ ®éng n¾m v÷ng yªu cÇu cña bµi, gi¸o viªn sö dông tèt ®å dïng d¹y häc. 20% gi¸o viªn vÉn ch­a thùc sù ®æi míi vÒ ph­¬ng ph¸p d¹y häc.  C¸c tiÕt d¹y ®¹t tõ lo¹i kh¸ trë lªn vµ xÕp chung ®Òu ®¹t tõ kh¸ trë lªn.

* C«ng t¸c tiÕp d©n, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tè c¸o: Kh«ng cã

* Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Ban thanh tra nh©n d©n:

    - Xem xÐt vÊn ®Ò ph©n c«ng chuyªn m«n, xÐt n©ng bËc l­¬ng, n©ng l­¬ng sím, gi¶i quyÕt chÕ ®é phô cÊp ­u ®·i, chÕ ®é khen th­ëng vµ c¸c chÕ ®é kh¸c cho c¸n bé gi¸o viªn.

    - KiÓm tra thu chi c¸c quü.

     Ban thanh tra nh©n d©n cã kiÓm tra, xem xÐt c¸c c«ng viÖc nh­ng c«ng viÖc kiªm nhiÖm nªn ch­a chñ ®éng ®Ò xuÊt ®Ó kiÓm tra.

3. §¸nh gi¸ chung vÒ kÕt qu¶ ®· thùc hiÖn trong häc kú I:

C«ng t¸c kiÓm tra cña nhµ tr­êng thùc hiÖn ®óng kÕ ho¹ch ®Ò ra. TriÓn khai ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c v¨n b¶n cña ngµnh vµ c¸c cÊp h­íng dÉn vÒ c«ng t¸c kiÓm tra. Qua kiÓm tra, ®éi ngò ®· tù  ý thøc vµ tù gi¸c thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh. §ång thêi cã tr¸ch nhiÖm víi ®ång nghiÖp nªn cã t¸c dông trong c«ng t¸c chuyªn m«n. B¶n th©n c¸c céng t¸c viªn kiÓm tra còng m¹nh dÇn lªn vÒ nghiÖp vô.

       Trong häc kú I n¨m häc 2015 – 2016 kh«ng cã ®¬n th­ khiÕu n¹i. TËp thÓ nh×n chung ®oµn kÕt, vui vÎ, tham gia c¸c phong trµo, c¸c ho¹t ®éng nhiÖt t×nh, tr¸ch nhiÖm.

PhÇn III. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn cuéc vËn ®éng cña ngµnh:

1.     Thµnh lËp Ban chØ ®¹o cuéc vËn ®éng (Cã ®iÒu chØnh):

- Tr­ëng ban:      Nguyễn Thị Ngọc Liên – HiÖu tr­ëng

- Phã ban:           Dương Thị Thu Dịu – Chñ tÞch c«ng §oµn

        C¸c thµnh viªn:  1. Bùi Thị Duyên     –  TPT

                                   2. Nguyễn Văn Định – Tæ tr­ëng tæ KHTN

 3. Dương Thị Thu Dịu  – Tổ trưởng KHXH&NV                      

- Ph¸t ®éng h­ëng øng cuéc vËn ®éng cña Bé tr­ëng bé GD - §T toµn thÓ c¸n bé gi¸o viªn nh©n viªn vµ häc sinh toµn tr­êng trong ngµy khai gi¶ng, chµo cê ®Çu tuÇn, c¸c buæi häp ...

- Tuyªn truyÒn trong phô huynh häc sinh.

- Tæ chøc kiÓm tra: Th«ng qua kiÓm tra toµn diÖn, kiÓm tra chuyªn ®Ò, kiÓm tra chÊt l­îng häc sinh.

2. KÕt qu¶ thùc hiÖn trong n¨m häc:

- ViÖc tæ chøc c¸c kú kiÓm tra 1/2 häc kú I. kú I. Ban gi¸m hiÖu qu¸n triÖt trong ®éi ngò thùc hiÖn nghiªm tóc ®óng quy chÕ ; §éi ngò cã nhËn thøc ®óng ®¾n chÝnh v× vËy kÕt qu¶ ®­îc ph¶n ¸nh qua c¸c kú kiÓm tra vµ thùc tÕ nhµ tr­êng lµ trung thùc.

- ViÖc tæ chøc ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i häc sinh theo quy ®Þnh cña Bé GD&§T: C¸n bé gi¸o viªn ®­îc häc tËp vµ th­êng xuyªn ®èi chiÕu víi c¸c quy chÕ cña Bé ; ý thøc ®­îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh nªn ®· vËn dông ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c.

- §¸nh gi¸ xÕp lo¹i häc kú I n¨m häc 2015 - 2016: §¶m b¶o trung thùc, kh¸ch quan, c«ng b»ng và kết quả công khai trên phần mềm quản lý điểm.

 - KÕ ho¹ch chØ ®¹o cña HiÖu tr­ëng trong viÖc tæ chøc ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i c¸n bé gi¸o viªn häc kú I n¨m häc 2015 - 2016: Thùc hiÖn nghiªm tóc theo h­íng dÉn

 KÕt qu¶ kiÓm tra nÒ nÕp ®Çu n¨m cña Phßng gi¸o dôc: XÕp lo¹i kh¸.

PhÇn IV: Nh÷ng ®Ò nghÞ vµ kiÕn nghÞ:  Kh«ng

 

                                                                     Thanh TuyÒn, ngµy 10 th¸ng 01  n¨m 2016

                                                                                 HiÖu tr­ëng

 

 

  

                                                                              Nguyễn Thị Ngọc Liên

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu số 12

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, GV, NV nhà trường năm học 2019 - 2020

công khai tài chính

báo cáo công khai tài chính

Công khai tài chính

Công khai dự toán 2019

Biểu số 11

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

Biểu số 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019
Xem thêm...