Bạn cần biết

Bao cao cong tac thanh tra cua nha truong trong nam 2015-2016

Phßng gd & ĐT THÀNH PHphñ lý

      TRƯỜNG THCS THANH TUYỀN

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

 

B¸o c¸o S¥ kÕt

C«ng t¸c kiÓm tra vµ tù kiÓm tra trong néi bé tr­êng häc

N¨m häc 2015 - 2016

 

PhÇn I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña nhµ tr­êng

1.ThuËn lîi:

- Nhµ tr­êng lu«n nhËn ®­îc sù quan t©m, chØ ®¹o s¸t sao cña ngµnh, cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. T¹o mäi ®iÒu kiÖn cho thµy vµ trß gi¶ng d¹y, häc tËp.

- §éi ngò c¸n bé gi¸o viªn cña tr­êng t­¬ng ®èi ®Òu tay, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong mäi ho¹t ®éng.

- C¬ së vËt chÊt phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ, hµng n¨m ®Çu t­ mua s¾m bæ sung.

- Phô huynh häc sinh nh×n chung ®ång t×nh víi nh÷ng biÖn ph¸p, kÕ ho¹ch cña nhµ tr­êng.

2. Khã kh¨n:

- Häc sinh: cßn mét bé phËn c¸c em ch­a ch¨m, ch­a thËt tù gi¸c nªn gi¸o viªn mÊt nhiÒu thêi gian rÌn cho c¸c em.

- ViÖc bè trÝ ®éi ngò gi¸o viªn dù giê thanh kiÓm tra cßn gÆp khã kh¨n vÒ thêi gian v× liªn quan ®Õn chuyªn m«n cña gi¸o viªn ®¶m nhiÖm, đội ngũ giáo viên chưa đồng đều về tay nghề, sự nhiệt tình chưa cao.

- ViÖc ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i ch­a thËt m¹nh v× cïng lµ ®ång nghiÖp.

- Đội ngũ CBQL còn thiếu: Đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

3. §Þnh h­íng chung:

Tr­íc nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n kÓ trªn Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng ®· chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch thanh tra, kiÓm tra năm học 2015 – 2016 nh­ sau:

- Ban gi¸m hiÖu vµ mét sè gi¸o viªn nßng cèt (chñ yÕu lµ c¸c ®ång chÝ tæ tr­ëng chuyªn m«n, tæ phã chuyªn m«n, thanh tra nh©n d©n, mét sè lµ gi¸o viªn giái) trong m¹ng l­íi thanh tra cña tr­êng.

- Thanh tra theo chØ tiªu, kÕ ho¹ch cña ngµnh. TËp trung thanh tra c¸c ®ång chÝ míi d¹y khèi, m«n, míi ra tr­êng.

- Thanh tra chuyªn ®Ò vÒ hå s¬ c«ng t¸c chñ nhiÖm, c«ng t¸c thiÕt bÞ, thÝ nghiÖm, tµi chÝnh, hå s¬ cña c¸c gi¸o viªn d¹y m«n Ýt giê.

 

PhÇn II. Néi dung

1.Tæ chøc kiÖn toµn lùc l­îng kiÓm tra cña ®¬n vÞ:

Theo ®Þnh hướng trªn, ngay t ®Çu n¨m häc hiÖu tr­ëng ®· thµnh lËp m¹ng l­íi kiÓm tra theo h­íng dÉn cña ngµnh. Ngoµi c¸c ®ång chÝ trong Ban gi¸m hiÖu, tæ chøc c¸c thanh tra viªn ë c¸c khèi nh­ sau:

 

 

M«n

tt

Hä vµ tªn

HÖ ®µo t¹o

N¨m VµO ngµnh

Chøc vô

V¨n sö

1

2

D­¬ng ThÞ Thu Dþu

Tr­¬ng H¶I YÕn

§HSP V¨n

§HSP V¨n

1998

1997

Tæ tr­ëng tæ KHXH

Tæ phã tæ KHXH

anh

1

NguyÔn ThÞ Lan Anh

§HSP Anh V¨n

2001

Gi¸o viªn Anh v¨n

To¸n lý

1

2

NguyÔn V¨n §Þnh

NguyÔn ThÞ Ngäc Liªn

§HSP Tin

§HSP Lý

2002

1999

Tæ tr­ëng tæ KHTN

Hiệu trưởng

Hãa sinh

 

1

 

 

§ç Minh HuÖ

 

 

§HSP Ho¸

 

 

  2003

 

 

Gi¸o viªn sinh ho¸

 

GDCD

1

NguyÔn ThÞ Nga

C§SP  Sö-GDCD

 2005

Gi¸o viªn Sö - GDCD

THÓ DôC

1

Bïi ThÞ H­êng

§HSP ThÓ dôc

 1983

Gi¸o viªn ThÓ dôc

TTND

1

Bïi ThÞ Duyªn

§HSP  ¢m Nh¹c

1978

Thanh tra nh©n d©n

2

NguyÔn V¨n §Þnh

§HSP  Tin

2003

Thanh tra nh©n d©n

 

Tæng sè lùc l­îng céng t¸c viªn thanh tra cña tr­êng: 10 ®ång chÝ.

 

2. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng:

          a) X©y dùng c¸c ®iÒu kiÖn:

          - Ngay tõ ®Çu n¨m nhµ tr­êng ®· x©y dùng kÕ ho¹ch thanh kiÓm tra c¸n bé gi¸o viªn vµ ®­a vµo kÕ ho¹ch n¨m häc. Cô thÓ:

                   + Thanh tra toµn diÖn : 20 %

                   + Thanh tra chuyªn ®Ò : 100 %

- Båi d­ìng m¹ng l­íi kiÓm tra, gióp céng t¸c viªn thanh tra n¾m ®­îc néi dung c¸c ®ît thanh tra toµn diÖn, thanh tra chuyªn ®Ò, c¸c b­íc cña c«ng t¸c thanh kiÓm tra, c¸c lo¹i hå s¬ cÇn thiÕt trong thanh kiÓm tra.

- ChuÊn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt cho c¸c thanh tra viªn nh­ : PhiÕu dù giê, phiÕu ®¸nh gi¸ tiÕt d¹y, sæ thanh tra...

- Hå s¬ thanh tra ®­îc l­u gi÷ t¹i tr­êng do hiÖu tr­ëng qu¶n lý.

- Båi d­ìng cho c¸c thanh tra viªn sau khi hoµn thµnh nhiÖm vô.

- Tæng kinh phÝ cho c«ng t¸c thanh kiÓm tra trong n¨m häc 2015 – 2016 lµ:

500.000 ®ång. Nguån kinh phÝ nµy trÝch tõ nguån ng©n s¸ch (Môc chi cho c«ng t¸c chuyªn m«n).

b) §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng:

* KiÓm tra toµn diÖn:

- Nhµ tr­êng th«ng b¸o cho c¸n bé gi¸o viªn tr­íc tõ 3 ®Õn 5 ngµy néi dung thanh tra, nh÷ng yªu cÇu cña ®oµn thanh tra ®èi víi gi¸o viªn ®­îc thanh tra.

- Tæ chøc kiÓm tra c¸c mÆt: Dù giê, kiÓm tra hå s¬ sæ s¸ch, xem c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña líp chñ nhiÖm (nÕu cã).

- §oµn thanh tra gÆp gì ®èi t­îng kiÓm tra trao ®æi, rót kinh nghiÖm vµ ®¸nh gi¸ tõng mÆt ho¹t ®éng.

- Hoµn chØnh hå s¬ thanh tra nép l¹i cho hiÖu tr­ëng.

* VÒ thanh tra chuyªn ®Ò:

Nhµ tr­êng th«ng b¸o cho c¸n bé gi¸o viªn tr­íc tõ 3 ®Õn 5 ngµy néi dung thanh tra, kiÓm tra theo néi dung nhµ tr­êng ®Ò ra. Trao ®æi, rót kinh nghiÖm víi ng­êi ®­îc kiÓm tra. Hoµn thiÖn hå s¬ nép cho hiÖu tr­ëng.

KÕt qu¶ kiÓm tra toµn diÖn:

Tæng sè gi¸o viªn cña ®¬n vÞ: 23 ng­êi

KÕ ho¹ch kiÓm tra toµn diÖn:  4 ng­êi

Häc Kú I ®· kiÓm tra toµn diÖn: 2 ng­êi

stt

Hä vµ tªn

KÕt qu¶ xÕp lo¹i

Tèt

Kh¸

§¹t

yªu cÇu

Ch­a ®¹t yªu cÇu

1

 

x

 

 

 

2

 

 

x

 

 

3

 

x

 

 

 

 

* KÕt qu¶ kiÓm tra chuyªn dÒ:

Tªn chuyªn ®Ò

®· kiÓm tra

cbgv ®· ®­îc kiÓm tra

KÕt qu¶ xÕp lo¹i

Tèt

Kh¸

§¹t yªu cÇu

Ch­a ®¹t yªu cÇu

Hå s¬ chñ nhiÖm

8

6

2

 

 

Hå s¬ gi¸o viªn

( bé m«n)

19

15

4

0

 

ThiÕt bÞ

1

 

x

 

 

Th­ viÖn

1

 

x

 

 

 

* KÕt qu¶ kiÓm tra viÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y vµ ®æi míi kiÓm tra ®¸nh gi¸:

- KiÓm tra toµn diÖn: 100 % c¸c gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y.

- KÕt qu¶: 80 % gi¸o viªn c¬ b¶n n¾m ®­îc ph­¬ng ph¸p d¹y häc, ph­¬ng ph¸p bé m«n ®· chó ý ®æi míi kiÓm tra ®¸nh gi¸, häc sinh häc tËp chñ ®éng n¾m v÷ng yªu cÇu cña bµi, gi¸o viªn sö dông tèt ®å dïng d¹y häc. 20% gi¸o viªn vÉn ch­a thùc sù ®æi míi vÒ ph­¬ng ph¸p d¹y häc.  C¸c tiÕt d¹y ®¹t tõ lo¹i kh¸ trë lªn vµ xÕp chung ®Òu ®¹t tõ kh¸ trë lªn.

* C«ng t¸c tiÕp d©n, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tè c¸o: Kh«ng cã

* Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Ban thanh tra nh©n d©n:

    - Xem xÐt vÊn ®Ò ph©n c«ng chuyªn m«n, xÐt n©ng bËc l­¬ng, n©ng l­¬ng sím, gi¶i quyÕt chÕ ®é phô cÊp ­u ®·i, chÕ ®é khen th­ëng vµ c¸c chÕ ®é kh¸c cho c¸n bé gi¸o viªn.

    - KiÓm tra thu chi c¸c quü.

     Ban thanh tra nh©n d©n cã kiÓm tra, xem xÐt c¸c c«ng viÖc nh­ng c«ng viÖc kiªm nhiÖm nªn ch­a chñ ®éng ®Ò xuÊt ®Ó kiÓm tra.

3. §¸nh gi¸ chung vÒ kÕt qu¶ ®· thùc hiÖn trong häc kú I:

C«ng t¸c kiÓm tra cña nhµ tr­êng thùc hiÖn ®óng kÕ ho¹ch ®Ò ra. TriÓn khai ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c v¨n b¶n cña ngµnh vµ c¸c cÊp h­íng dÉn vÒ c«ng t¸c kiÓm tra. Qua kiÓm tra, ®éi ngò ®· tù  ý thøc vµ tù gi¸c thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh. §ång thêi cã tr¸ch nhiÖm víi ®ång nghiÖp nªn cã t¸c dông trong c«ng t¸c chuyªn m«n. B¶n th©n c¸c céng t¸c viªn kiÓm tra còng m¹nh dÇn lªn vÒ nghiÖp vô.

       Trong häc kú I n¨m häc 2015 – 2016 kh«ng cã ®¬n th­ khiÕu n¹i. TËp thÓ nh×n chung ®oµn kÕt, vui vÎ, tham gia c¸c phong trµo, c¸c ho¹t ®éng nhiÖt t×nh, tr¸ch nhiÖm.

PhÇn III. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn cuéc vËn ®éng cña ngµnh:

1.     Thµnh lËp Ban chØ ®¹o cuéc vËn ®éng (Cã ®iÒu chØnh):

- Tr­ëng ban:      Nguyễn Thị Ngọc Liên – HiÖu tr­ëng

- Phã ban:           Dương Thị Thu Dịu – Chñ tÞch c«ng §oµn

        C¸c thµnh viªn:  1. Bùi Thị Duyên     –  TPT

                                   2. Nguyễn Văn Định – Tæ tr­ëng tæ KHTN

 3. Dương Thị Thu Dịu  – Tổ trưởng KHXH&NV                      

- Ph¸t ®éng h­ëng øng cuéc vËn ®éng cña Bé tr­ëng bé GD - §T toµn thÓ c¸n bé gi¸o viªn nh©n viªn vµ häc sinh toµn tr­êng trong ngµy khai gi¶ng, chµo cê ®Çu tuÇn, c¸c buæi häp ...

- Tuyªn truyÒn trong phô huynh häc sinh.

- Tæ chøc kiÓm tra: Th«ng qua kiÓm tra toµn diÖn, kiÓm tra chuyªn ®Ò, kiÓm tra chÊt l­îng häc sinh.

2. KÕt qu¶ thùc hiÖn trong n¨m häc:

- ViÖc tæ chøc c¸c kú kiÓm tra 1/2 häc kú I. kú I. Ban gi¸m hiÖu qu¸n triÖt trong ®éi ngò thùc hiÖn nghiªm tóc ®óng quy chÕ ; §éi ngò cã nhËn thøc ®óng ®¾n chÝnh v× vËy kÕt qu¶ ®­îc ph¶n ¸nh qua c¸c kú kiÓm tra vµ thùc tÕ nhµ tr­êng lµ trung thùc.

- ViÖc tæ chøc ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i häc sinh theo quy ®Þnh cña Bé GD&§T: C¸n bé gi¸o viªn ®­îc häc tËp vµ th­êng xuyªn ®èi chiÕu víi c¸c quy chÕ cña Bé ; ý thøc ®­îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh nªn ®· vËn dông ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c.

- §¸nh gi¸ xÕp lo¹i häc kú I n¨m häc 2015 - 2016: §¶m b¶o trung thùc, kh¸ch quan, c«ng b»ng và kết quả công khai trên phần mềm quản lý điểm.

 - KÕ ho¹ch chØ ®¹o cña HiÖu tr­ëng trong viÖc tæ chøc ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i c¸n bé gi¸o viªn häc kú I n¨m häc 2015 - 2016: Thùc hiÖn nghiªm tóc theo h­íng dÉn

 KÕt qu¶ kiÓm tra nÒ nÕp ®Çu n¨m cña Phßng gi¸o dôc: XÕp lo¹i kh¸.

PhÇn IV: Nh÷ng ®Ò nghÞ vµ kiÕn nghÞ:  Kh«ng

 

                                                                     Thanh TuyÒn, ngµy 10 th¸ng 01  n¨m 2016

                                                                                 HiÖu tr­ëng

 

 

  

                                                                              Nguyễn Thị Ngọc Liên

Văn bản mới

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu số 12

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, GV, NV nhà trường năm học 2019 - 2020

Biểu số 11

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

Biểu số 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019

Biểu mẫu 09

Thông báo cam kết chất lượng GD của nhà trường năm học 2019 - 2020

Công khai tài chính

Báo cáo thực hiện các khoản thu trong nhà trường năm học 2018 - 2019
Xem thêm...