Bạn cần biết

Bao cao tong ket hoc ki I (2015-2016)

    PHÒNG GD – ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS THANH TUYỀN

 

 

             Số: 22 /BC-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                  Thanh Tuyền, ngày 10 tháng 01 năm 2016

 

BÁO CÁO

SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016

 

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  NHIỆM VỤ HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2015-2016

 

I. C«ng t¸c ph¸t triÓn vµ phæ cËp

1. Quy m« ph¸t triÓn

STT

Khối

Số

lớp

Sĩ số đầu năm

Cuối học kỳ I

Lý do

Sĩ số

Nữ

Sĩ số

Nữ

Tăng

Giảm

1

6

2

82

46

82

46

0

0

 

2

7

2

77

38

77

38

0

0

 

3

8

2

79

46

77

44

0

2

01 em bỏ học để đi học nghề nấu ăn, 01 em bỏ học về đi học nghề may.

4

9

2

76

42

75

41

0

1

01 em bỏ học đi học nghề nấu ăn.

Tổng

13

314

169

311

1

0

3

 

 

* Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên: Tổng số 27 đ/c. Trong đó:

               + Cán bộ quản lý : 01 đ/c

               + Giáo viên: 24 (01 tổng phụ trách, 01 GV họa tăng cường đi THCS Thanh Châu, 01 GV Lý tăng cường đi THCS Liêm Chính; 01 GV chuyển sang phụ trách TTHTCĐ).

               + Nhân viên, hành chính : 02 đ/c

         - Tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm  2015 ngày 02/10/2015 và duy  trì hoạt động của TTHTCĐ phường  Thanh Tuyền tại Nhà văn hóa phường Thanh Tuyền.

         - Duy trì: 01 học viên BTVH học hòa nhập lớp 9.

* Công tác phổ cập giáo dục THCS:

- Giữ vững và nâng cao kết quả phổ cập năm học 2014 – 2015.

- Từng bước nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS; đảm bảo công tác điều tra  cơ bản chất lượng tốt, số liệu chính xác và hoàn thành trước 05/10/2014 ; thực hiện nghiêm túc lưu trữ hồ sơ PCGD.

-  Triển  khai  thực  hiện KH số 644/PGDĐT- ngày 04/8/2014 của PGDĐT Phủ Lý về triển khai hệ thống thông tin điện tử xóa mù chữ năm học 2014-2015. Trường THCS Châu Sơn phấn đấu:

         + Tỷ lệ tuyển sinh trẻ hoàn thành chương trình Tiểu học vào học lớp 6 đạt 100%.

         + Tỷ lệ học sinh lớp 9 TN THCS đạt 100%.

         + Tổng số đối tượng 15 – 18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS (2 hệ) :   99,15% 

          + Hoàn thành  tốt  điều tra phân luồng học sinh sau THCS đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch.

- Trin khai nghiªm tóc chÝnh x¸c  ®óng tiÕn ®é ® án xây dựng hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, chống mù chữ; triển khai áp dụng phần mềm quản lý dữ liệu phổ cập giáo dục, chống mù chữ.

* Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia:

Tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí của trường đạt chuẩn Quốc gia một cách vững chắc, phát huy có hiệu quả vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện .

- Nâng cao hiệu quả, sử dụng triệt để các phòng học bộ môn.

- Quản lý tốt thiết bị, đồ dùng dạy học theo Quy chế thiết bị dạy học ban hành kèm theo Quyết định số 41/2000/QĐ-BGD&ĐT, có đầy đủ hồ sơ và sổ sách theo dõi việc thực hiện những qui định đối với cán bộ, giáo viên và học sinh.

-  Củng cố  thư  viện  trường  học là Thư  viện  tiên  tiến, quản lý, sử dụng hiệu quả  các đầu sách của thư viện.

 2. Biện pháp thực hiện:

- Triển khai công tác điều tra phổ cập đồng bộ trên 10 đơn vị tổ thôn nắm chắc số liệu điều tra về dân số, độ tuổi để xây dựng kế hoạch phát triển sát với thực tế của từng đơn vị thôn, xóm.

 - Tham mưu với UBND  phường kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD- XMC, Chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch điều tra phổ cập liên cấp, tập hợp thống kê số liệu đúng, đủ theo mẫu phiếu, biểu mẫu qui định.

- Củng cố, duy trì và nâng cao tỷ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD-XMC; tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.

- Thực hiện việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hàng năm về thực trạng tình hình PCGD; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD-XMC ra lớp; Thực hiện tốt quản lý phổ cập PCGD-XMC theo Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ GDTX năm học 2014-2015, thực hiện tốt chức năng “ Một hội đồng hai nhiệm vụ”, phối hợp với TTHTCĐ tổ chức tốt khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm  2014 theo Công văn số 1215/SGDĐT-GDTX  ngày 6/9/2014 của Sở GDĐT, tiếp tục xây dựng các TTHTCĐ gắn với nhà văn hóa; xây dựng kế hoạch hoạt động của TTHTCĐ; xây dựng kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2010 - 2020”. Điều tra nhu cầu người học, phát triển các câu lạc bộ cộng đồng; tích cực tham mưu xây dựng đội ngũ giáo viên, báo cáo viên, hướng dẫn viên có đủ kinh nghiệm và năng lực hoạt động tại TTHTCĐ.

- Thông báo kế hoạch tuyển sinh tới các thôn, kết hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể để huy động tối đa học sinh học hết chương trình tiểu học ra lớp.

       - Nâng cao chất lượng dạy và học, hạn chế hiện tượng h/s bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, tham mưu kịp thời thường xuyên với Đảng Uỷ, HĐND, UBND xã để có biện pháp tích cực, khắc phục những tồn tại. Củng cố, bổ sung cơ sở vật chất cho nhà trường đáp ứng được yêu cầu của trường chuẩn Quốc gia sau 5 năm. TÝch cùc x· héi hãa bæ sung m¸y tÝnh cho phßng tin häc.

- Triển khai thực hiện Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh kèm theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/3/2008 của Bộ GD&ĐT.Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội TNTP HCM, phối hợp chặt chẽ với ban, ngành, tổ chức xã hội, với gia đình và cộng đồng để tiếp tục tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ giáo dục và đào tạo phát động.

II. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện:

1. Công tác giáo dục đạo đức:

Khối

TS học sinh

Xếp loại hạnh kiểm

Tốt

Khá

TB

Yếu

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

6

150

140

93,33

10

6,66

0

0

0

0

7

129

105

81,39

23

17,83

1

0,78

0

0

8

119

83

69,75

24

20,17

12

10,08

0

0

9

116

90

77,58

20

17,24

6

5,17

0

0

Tổng

514

418

81,32

77

14,98

19

3,70

0

0

- Kh«ng cã häc sinh m¾c c¸c tÖ n¹n x· héi, không để xảy ra các hiện tượng gây gổ đánh nhau, tai nạn học đường, ảnh hưởng của tệ nạn xã hội.

- Tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức và nâng cao trách nhiệm công dân cho học sinh thông qua việc tổ chức cho học sinh học nội quy, quy chế, luật giáo dục và điều lệ trường trung học.

- Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,"gắn với việc tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 45 thực hiện di chúc Chủ Tịch Hồ Chí Minh, 46 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành GD (15/10/1968 – 15/10/2014), đưa nội dung cuộc vận động” Mỗi thày cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cuộc vận động “Hai không” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” thành hoạt động thường xuyên của nhà trường. Xây dựng nhà trường Xanh – Sạch –Đẹp.

- Tổ chức  tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới theo công văn số 1045/SGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2014 của Sở GD&ĐT Hà Nam.Tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể với các nội dung, các chuyên đề, hình thức phong phú thích hợp giúp học sinh làm quen với thầy cô giáo bạn bè với điều kiện học tập và phương pháp dạy học trong nhà trường; tạo động cơ học tập, tu dưỡng rèn luyện; tạo môi trường học tập thân thiện, tích cực và hiệu quả cho học sinh.

- Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông; hướng dẫn tổ chức tham quan, học tập thông qua di sản, tại các cơ sở sản xuất,… theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

- Triển khai công tác giáo dục ATGT đầu năm học 2014-2015 theo Công văn số 1205/SGDĐT-CNTT&CTHSSV ngày 4/9/2014 của Sở GDĐT, tổ chức cho học sinh kí cam kết nghiêm túc thực hiện việc điều khiển các phương tiện hai bánh chạy bằng điện phải đội mũ bảo hiểm….

- Tổ chức cho học sinh tham quan triển lãm chuyên đề “Hoàng Sa – Trường Sa của Việt nam – những bằng chứng lịch sử” tại Bảo tàng tỉnh Hà Nam.

        - Chỉ đạo các trường hợp tác tuyên truyền trên Tạp chí Biển Việt Nam theo Công văn số 1220/SGDĐT-GDTrH ngày 9/9/2014 của Sở GDĐT.

- Trường duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện dạy học giáo dục địa phương theo quy định tại phân phối chương trình môn học. Sử dụng tài liệu giáo dục địa phương các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân do Sở GDĐT biên soạn năm 2013 trong giảng dạy.

        - Chỉ đạo dạy học môn GDCD theo Công văn số: 1512/SGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Sở GDĐT. Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân kết hợp với giáo viên chủ nhiệm sau mỗi học kì xếp loại hạnh kiểm của học sinh.

        - Chỉ đạo  thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp loại hạnh kiểm của học sinh theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT. Các trường cần có nhiều biện pháp tích cực, hiệu quả nhằm tăng tỉ lệ và chất lượng học sinh xếp loại hạnh kiểm Tốt, Khá một cách thực chất, giảm tỉ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm TB, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm Yếu.

- Tổ chức tốt và phát động học sinh tham gia  Cuộc thi “Em yêu Lịch sử Việt Nam”: Nội dung và thể lệ Cuộc thi theo công văn số 989 /SGDĐT-GDTrH ngày 25/7/2014 của Sở GDĐT.

           - Kết hợp việc dạy chữ với dạy người, thực hiện “Mỗi thày cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.

- Triển khai các nội dung giáo dục kỹ năng sống theo tài liệu của Bộ, thông qua sổ rèn kỹ năng sống của nhà trường; triển khai giáo dục đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống; sử dụng năng lượng tiết kiệm, có hiệu quả.

- Phối kết hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể như: Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP HCM với các tổ chức quần chúng, tổ chức chính trị để phát động phong trào thi đua gối sóng, các hoạt động tập thể dưới nhiều hình thức khác nhau phục vụ cho chủ đề của từng tháng nhằm giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho học sinh. Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội xâm nhập nhà trường. Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh và cảnh quan Xanh – Sạch – Đẹp trong nhà trường. Thực hiện dạy các nội dung giáo dục địa phương như hướng dẫn trong PPCT. Trường phát động cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật; tiếp tục tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian; thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn kỹ năng sống... hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống. Trường có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời những học sinh tích cực, gương mẫu trong học tập và rèn luyện có thành tích cao trong các cuộc thi, kỳ kiểm tra.

- Lập kế hoạch, xây dựng nội dung, cách tiến hành về giáo dục giá trị, kỹ năng sống cho học sinh, chú trọng giáo dục chậm tiến, thực hiện quy tắc ứng xử, giao tiếp.

2. Tæ chøc d¹y vµ häc c¸c m«n v¨n ho¸:

       - KÕt qu¶ xÕp lo¹i häc lùc b×nh qu©n chung toµn tr­êng cuèi HKI:

Khối

TS học sinh

Xếp loi häc lùc

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

6

150

21

14

73

48,66

51

34

5

3.33

0

0

7

129

19

14,73

56

43,41

47

36,43

7

5,42

0

0

8

119

12

10,08

41

34,45

42

35,29

21

17,64

3

0

9

116

22

18,96

57

49,13

31

26,72

6

5,17

0

0

Tổng

514

74

14,39

227

44,16

171

33,27

39

7,58

3

0,58

 

     Trường thành lập đội tuyển và bồi dưỡng cho học sinh ngay từ đầu tháng 9/2014. (xây dựng kế hoạch và bồi dưỡng từ 9/9/2014). 

     + Kiểm tra chất lượng và thi học sinh giỏi cấp trường: Hoàn thành trước tháng 1/2015.

     + Tổ chức bồi dưỡng HSG các bộ môn Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh khối lớp 6,7,8,HSG lớp 9 các môn Toán, Vật Lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh nghiêm túc, thường xuyên, theo đúng kế hoạch

- Đội tuyển học sinh giỏi  các  môn văn hoá lớp 9 dự thi cấp Thành phố có đủ số lượng dự thi cấp Thành phố theo quy định. Tham dự đầy đủ các kỳ thi do phòng tổ chức, thi IOE tiếng Anh trên Internet phấn đấu, Thi tài năng Tiếng Anh (OTE ),  trường có  học sinh tham dự Thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học, thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tỡnh huống thực tiễn dành cho học sinh trường có 03 bài dự thi cấp Thành phố đó có sản phẩm  được lựa chọn thi cấp tỉnh đạt giải ba .

- Tr­êng tæ chøc tèt, hiÖu qu¶, chÊt l­îng Hội  thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho GV để chọn cử được những giáo viên tiêu biểu đi dự thi Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố  ở các môn: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Sinh học, Âm nhạc, Mỹ thuật  theo quy định. Phấn đấu có 7/7 giáo viên đạt giáo viên giỏi.

- Tăng cường sử dụng hợp lý công nghệ thông tin trong các bài giảng; khai thác tối đa hiệu năng các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn.

- Tham gia tích cực Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học: (Thực hiện theo Công văn số 1150/ SGDĐT-GDTrH  ngày 25/8/2014) trường tổ chức thi, chấm sơ khảo để lựa chọn chọn  02 Hồ sơ dự thi xuất sắc của cá nhân hoặc nhóm  nộp về Phòng GDĐT kèm theo báo cáo công tác tổ chức cuộc thi cấp trường đúng lịch quy định.

- Tích cực tham gia làm đề thi đề xuất cấp thành phố và cấp tỉnh, đủ số lượng và có chất lượng tốt. tham gia thi thiết kế Hồ sơ bài giảng E-learning.  Trường có ít nhất có 02 Hồ sơ dự thi cấp quốc gia.

- Tạo sự chuyển biến mới về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá: Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý, giải quyết tình huống giáo dục trong dạy và học. Mỗi cán bộ, giáo viên có ít nhất 01 sáng kiến kinh nghiệm thực hiện đổi mới quản lý, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá hướng tới phát triển năng lực của học sinh.

- Tr­êng tæ chøc an toµn, nghiªm tóc, ®óng qui chÕ c¸c k× kiÓm tra cht lượng cuèi häc k×. Tăng cường đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học. Thực hiện nghiêm túc TT 58 của BGDĐT ngày 12/12/2011; thực hiện đúng quy định tổ chức kiểm tra đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành.

- Trường thực hiện nghiêm túc chương trình dạy tự chn của cấp học. Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4718/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007. Thời lượng theo kế hoạch giáo dục của cấp học. Trường chọn môn học Tin học, chủ đề bám sát của các môn Toán 6, 7, 8, 9; Tin 6,7,8,9; Hóa 8, 9 ; Sinh 6,7.

- Tổ chức khảo sát học sinh ngay từ đầu năm học để giáo viên nắm chắc được đối tượng, có biện pháp bồi dưỡng, phụ đạo kịp thời, lựa chọn  GV có năng lực, kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm dạy BDHSG, GV có tính kiên nhẫn, tinh thần trách nhiệm cao phụ đạo học sinh yếu kém. Lập kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, thành lập đội tuyển dự thi cấp thành phố.

- Thực hiện KHGD:  Với khung thời gian 18 tuần thực học, học kỳ I: 19 tuần, theo chương trình khung của Bộ GDĐT và PPCT chi tiết do Sở ban hành năm học 2011-2012 (có một tuần để dạy bù những tiết học nghỉ có lý do và tiết còn lại dùng cho ôn tập), thực hiện Điều chỉnh nội dung dạy học  phổ thông  theo  công  văn  số 5842/BGDĐT-VP của Bộ GDĐT ngày 01/9/2011, đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và thái độ trong Chương trình giáo dục phổ thông, đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ. Trường thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kế hoạch giáo dục, chương trình môn học.

ChØ ®¹o cán bộ giáo viên và hc sinh häc tËp vµ thùc hiÖn ®óng §iÒu lÖ tr­êng trung häc có nhiều cấp học cña Bé GD-§T.

- Ph©n c«ng chuyªn m«n ®óng ng­êi, ®óng viÖc, đúng năng lực, đúng chuyên môn đào to.

- Ph¸t huy phong trµo tù lµm ®å dïng d¹y häc vµ sö dông triÖt ®Ó, cã hiÖu qu¶ thiÕt bÞ ®å dïng d¹y häc ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ giê lªn líp. Phát động mỗi giáo viên làm mới một đồ dùng tự làm.

- Trường chủ động, tích cực xây dựng kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh theo tinh thần hướng dẫn tại công văn số 791/HD-BGDĐT ngày 25/6/2013 của Bộ GDĐT.

- Tiếp đổi mới kiểm tra đánh giá (KTĐG) nhằm thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học (PPDH). Coi trọng việc phân tích kết quả kiểm tra, qua đó điều chỉnh hoạt động dạy của GV và học tập của HS, giúp HS biết tự đánh giá để phát huy điểm mạnh, và khắc phục điểm yếu trong học tập. Nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn  xây dng kế hoạch kiểm tra thường xuyên, định kỳ ở tất cả các môn trên cơ sở kế hoạch kiểm tra của mỗi giáo viên, các buổi sinh hoạt chuyên môn giáo viên có thể báo cáo xin điều chỉnh lịch kiểm tra do thực tế phát sinh trong quá trình giảng dạy thực hiện chương trình của mỗi cá nhân, giám hiệu nhà trường, tổ trưởng chuyên môn căn cứ vào kế hoạch đó để kiểm tra việc thực hiện kế hoạch cũng như việc chấm bài kiểm tra được đánh giá bằng điểm số và nhận xét , ra đề của giáo viên  theo các cấp độ: Biết, Thông hiểu, Vận dụng sáng tạo và lập ma trận đề kiểm tra 45 phút trở lên; Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh. Trong quá trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh đã kết hợp một cách hợp lý hình thức tự luận với hình thức trắc nghiệm khách quan; dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng, hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá năng lực của mình. Chú trọng đánh giá quá trình: đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự án; bài thuyết trình. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không; kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối k, cuối năm học.

- Tham gia Hội thảo có hiệu quả cấp trường, cấp thành phố các hội thảo chuyên môn môn Sinh học với chủ đề Dạy học theo chủ đề tích hợp định hướng phát triển năng lực học sinh. Môn Sinh thực hiện theo Công văn số 1165/SGDĐT-GDTrH  ngày 27/8/2014 của Sở GDĐT.  Đối với các môn khoa học xã hội  khắc phục tình trạng ghi nhớ máy móc. Đối với những môn Toán và khoa học tự nhiên cần phát triển năng lực h/s kỹ năng tư duy logíc, kỹ năng thực hành và thói quen vận dụng sáng tạo kiến thức vào thực tiễn.

- Giáo án soạn đúng quy định, được ký duyệt trước khi lên lớp 3 ngày; mỗi tổ chuyên môn có danh sách đăng ký soạn, sử dụng giáo án trình chiếu của giáo viên và có duyệt đồng ý của Hiệu trưởng; không có giáo án soạn trên máy vi tính không đạt yêu cầu.có quy định cụ thể tiêu chuẩn GV được soạn giáo án vi tính giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, tổ chức hoạt động học tập hiệu quả; phát hiện và giúp đỡ học sinh yếu kém; Tổ chức phân loại học sinh để ôn tập cuối kỳ, cuối năm.

- Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS. Thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh; thiết kế hệ thống câu hỏi hợp lý, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải (nhất là đối với bài dài, bài khó, nhiều kiến thức mới).

- Tăng cường sử dụng hợp lý công nghệ thông tin trong các bài giảng; khai thác tối đa hiệu quả các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn; coi trọng thực hành, thí nghiệm; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; chú trọng liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học. Phát huy những thuận lợi về CSVC, thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

-  Nhà trường, mỗi cán bộ, giáo viên phải có đầy đủ hồ sơ sổ sách theo qui định, có tính pháp lý cao. Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, đã đi vào nội dung cụ thể, thiết thực, chống qua loa hình thức. Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên.

- Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ/ nhóm chuyên môn thông qua hoạt động nghiên cứu bài học, trong học kỳ mỗi giáo viên thực hiện được ít nhất 01 tiết dạy minh hoạ thể hiện rõ sự đổi mới phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp định hướng phát triển năng lực học sinh  và đổi mới kiểm tra đánh giá. Thực hiện trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giảng dạy. Các tổ/ nhóm chuyên môn, giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện k năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học của tổ/ nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt,  trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra.

- Đối với những môn dạy có ít giáo viên trường  tạo điều kiện để giáo viên được tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn cấp Phòng theo hướng dẫn. Đối với các môn Mĩ thuật, âm nhạc, Thể dục, những môn dạy có ít giáo viên tạo điều kiện để GV được tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn cấp Phòng theo hướng dẫn, cÇn coi träng viÖc truyÒn thô kiÕn thøc, h×nh thµnh kü n¨ng båi d­ìng høng thó, kh«ng thiªn vÒ ®¸nh gi¸ thµnh tÝch, cần kết hợp với tinh thần, ý thức học tập của học sinh. Đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập theo quy định tại TT 58 về đánh giá, xếp loại học sinh THCS của Bộ GD&ĐT. Đối với môn GDCD đã kết hợp đánh giá bằng cho điểm mức độ đạt được về kiến thức và kỹ năng với sự theo dõi sự tiến bộ về thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của học sinh.

- Chú trọng bồi dưỡng năng lực tổ chức thực hiện, quản lý hoạt động, biện pháp thực hiện, ứng xử giải quyết giáo dục; tăng cường vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện học sinh.

- Tiếp tục tích cực triển khai chủ trương xây dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, giáo án, tài liệu tham khảo có chất lượng trên Website của Bộ, Sở GDĐT, Phòng GDĐT và các trường học để giáo viên và học sinh có thể tham khảo.

- Củng cố nâng cao chất lượng phòng học bộ môn đã có:

  + Trường có kế hoạch bố trí phòng học tiếng cho môn Tiếng Anh theo điều kiện của nhà trường, sử dụng hiệu quả và bảo quản phòng học bộ môn, có Sổ nhật ký phòng học bộ môn, trường phấn đấu  thực hiện theo đúng nội dung hướng dẫn và sử dụng hiệu quả phòng học bộ môn.

+ Trường yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học, khai thác triệt để cơ sở vật chất của nhà trường để đảm bảo yêu cầu tiết dạy có thí nghiệm, thực hành. Động viên, tổ chức tốt phong trào giáo viên tự làm đồ dùng dạy học.

  + Quan tâm tu sửa, trang trí, trang bị bàn ghế, thiết bị trong lớp học, đảm bảo lớp học đủ ánh sáng, thoáng mát, sạch, đẹp.

  + Trường tăng cường thực hiện xã hội hoá giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và tạo cảnh quan nhà trường, vệ sinh trường lớp; mua sắm các trang thiết bị cần thiết cho giảng dạy các môn VHGD thể chất.

- Tổ chức nghiêm túc các kỳ kiểm tra chất lượng, kỳ thi nghề phổ thông, kiên quyết chống những biểu hiện tiêu cực trong thi cử, chống dạy thêm, học thêm tràn lan.

- Ngoài các môn Phòng Sở quản, các môn còn lại trường tự ra đề và tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả giảng dạy của giáo viên cũng như đánh giá kết quả học tập của học sinh một cách công bằng, khách quan, nghiêm túc.

- Phát động các phong trào thi đua “Hai tốt”.Tiếp tục thực hiện tốt phong trµo thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.Thiết lập và duy trì có hiệu quả mối quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm lớp với giáo viên bộ môn, các đoàn thể xã hội và gia đình học sinh trong việc phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, nắm chắc tình hình, khắc phục  hiện tượng học sinh bỏ học; giáo dục toàn diện cho học sinh... triển khai bồi dưỡng giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp,  tổ trưởng các tổ chuyên môn.

3. Giáo dục thể chất và y tế học đường:

- Trường thực hiện đúng những qui định về giáo dục thể chất, quốc phòng, sức khoẻ, y tế học đường, thực hiện nghiêm túc luật ATGT.

- Trường đảm bảo môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp”, đảm bảo nước uống sạch.

- 100% học sinh THCS tham gia bảo hiểm y tế.

- Nhà trường có tủ thuốc dùng chung để sơ cứu kịp thời những trường hợp ốm đau, tai nạn, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh.

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng HSG TDTT, có đầy đủ các đội tuyển tham gia kỳ thi học sinh giỏi TDTT cấp thành phố. Đội tuyển của trường đi thi TP đạt từ thứ 5 trở lên.

- 100% giáo viên dạy môn TDTT và học sinh các giờ TDTT phải mặc đúng trang phục quy định. Không phân thời khóa biểu học môn Thể dục vào tiết 5 buổi sáng.

- Dạy đúng, đủ số tiết môn thể dục theo chương trình qui định của Bộ GD-ĐT, bồi dưỡng học sinh có tố chất ngay trong các giờ dạy và ngay từ đầu năm.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể và đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi TDTT trong các nhà trường ngay từ đầu năm học.

- Kết hợp với các tổ chức đoàn thể, Công an, lực lượng giữ gìn trật tự an ninh xã hội để tổ chức các hoạt động tập thể xây dựng các phong trào an ninh trường học, vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan trường học, đẩy mạnh phong trào chống các tai, tệ nạn xã hội ngoài trường học, đảm bảo an toàn cho học sinh ki đến trường.

- Tăng cường trang thiết bị dạy học môn Thể dục, sân bãi tập đảm bảo đúng qui định. Tổ chức các hoạt động ngoại khoá, thực hiện nghiêm túc, đúng qui định cách đánh giá xếp loại học sinh đối với môn Thể dục theo qui chế đánh giá xếp loại học sinh THCS.

- Tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, hội thảo theo chuyên đề về đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học môn TD.

4. Giáo dục thẩm mỹ:

- Trường  luôn có môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện. Xây dựng môi trường, cảnh quan “Xanh-Sạch-Đẹp”.

- Duy trì nền nếp văn nghệ như: hát đầu givà giữa buổi học (đầu tiết 1 và tiết 3), thi hát dân ca vào chào cờ đầu tuần.

- Trang phục của học sinh thực hiện theo đúng qui định của nhà trường.

Tổ chức tốt các buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp. Chú ý tích cực rèn kỹ năng sống cho học sinh. 

- Tích cực thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.

- Dạy đúng, đủ chương trình môn Âm nhạc và môn Mỹ thuật theo phân phối chương trình của Bộ GD - ĐT và thực hiện nghiêm túc cách đánh giá các môn học này.

- Thực hiện phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt”; Tổ chức cho học sinh học 10 điều văn minh trong giao tiếp trong các nhà trường THCS. Xây dựng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”. Sử dụng có hiệu quả sổ liên lạc điện tử, sổ liên lạc giấy của h/s hàng tháng, tuần.

- Giáo dục cho học sinh có ý thức bảo vệ môi trường (BVMT) trong cuộc sống. Những môn có thể dạy tích hợp nội dung BVMT: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Vật lý, Sinh học, Công nghệ vào bài học một cách tự nhiên, phù hợp với nội dung làm cho bài học sinh động và gắn với thực tế hơn, không làm quá tải bài học mà vẫn đảm bảo phương pháp, góp phần phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh. Kiểm tra đánh giá giáo dục BVMT được lồng ghép trong môn học. Tuyên truyền việc thực hiện luật bảo vệ môi trường trong các buổi hoạt động tập thể để học sinh hiểu và thực hiện.  

- Trường có hồ sơ (sổ theo dõi sức khỏe) theo dõi sức khỏe và sự phát triển thể chất của HS ngay từ lớp đầu cấp; hàng năm; cuối khóa học cần tổng kết đánh giá. Từng bước đưa giáo dục thể chất vào nền nếp, kết hợp với giáo dục giới tính, giáo dục môi trường.

- Tổ chức tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước, ATGT. Lồng ghép vào các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp.

5. Giáo dục lao động hướng nghiệp và dạy nghề và hoạt động NGLL:

Tổ chức cho 100% học sinh khối 8, 9 học và thi 2 nghề: Điện và Tin theo lịch của Sở GD- ĐT (học sinh lớp 9 thi vào tháng 11/2014  an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Đạt kết quả tốt).

- Mỗi học sinh phải đảm bảo được học ít nhất 1 nghề. Học đủ 70 tiết/ nghề. Tổ chức cho học sinh lớp 8 học nghề đảm bảo đủ 50 tiết, lớp 9 học 20 tiết, thực hiện theo PPCT của Bộ GD – ĐT.

- Nâng cao chất lượng giáo dục nghề phổ thông, trường để tổ chức cho học sinh học nghề đạt chất lượng cao. Việc đánh giá, cho điểm kết quả học tập của học sinh theo công văn số 8608/ BGDĐT – GDTrH, ngày 16/08/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả thi nghề lớp 9 đạt 100%. Trong đó 100 % học sinh đỗ nghề loại Khá, Giỏi.

- Đa dạng c¸c h×nh thức tư vấn, hướng nghiệp; giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tế cuộc sống. Mỗi học sinh lớp 9 được học  đủ chương trình GDHN theo đúng nội dung chương trình qui định của Bộ GD&ĐT. Tập trung hướng dẫn học sinh lựa chọn con đường học lên (THPT, GDTX, TCCN, học nghề) hoặc đi vào cuộc sống lao động, góp phần phân luồng HS sau THCS.

- Mỗi học sinh được lao động 1 buổi trong tuần.

- 100% học sinh trong trường đều được học, tham gia đầy đủ các hoạt động ngoài giờ lên lớp (quan tâm tới các hoạt động giúp học sinh được trải nghiệm và sáng tạo) theo chương trình quy định, đảm bảo đủ chủ đề cho mỗi tháng với thời lượng 2 tiết/tháng theo đúng nội dung chương trình qui định của Bộ GD&ĐT.

- Đưa nội dung giáo dục về công ước quyền trẻ em của Liên Hiệp quốc vào hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở lớp 9 và các hoạt động hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

- Nội dung tích hợp  nhà trường thực hiện sát thực tiễn địa phương,  tập trung hướng dẫn học sinh lựa chọn con đường tiếp sau tốt nghiệp THCS, nhà trường  tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh  theo khối lớp; đa dạng các hình thức hoạt động giáo dục như: giao cho học sinh điều tra, thu thập thông tin về nghề và cơ sở đào tạo, thảo luận nhóm về các chủ đề hướng nghiệp, tham quan các cơ sở sản xuất và đào tạo, giao lưu với những gương điển hình, thành đạt...

- Trường có kế hoạch lao động cho cả năm và kế hoạch cụ thể cho từng tuần, từng tháng, với những công việc phù hợp, vừa sức với lứa tuổi học sinh như: Vệ sinh trường, lớp, chăm vườn hoa, cây cảnh, vệ sinh đường phố.

III. Xây dựng các điều kiện:

1. Xây dựng đội ngũ:

- 100% cán bộ, giáo viên tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn do Sở GD - ĐT và phòng GD - ĐT tổ chức.

- 100% giáo viên tham gia hội thảo và Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Kết quả hội giảng đạt 100% giờ dạy xếp loại Giỏi và Khá, không có giờ xếp loại Trung bình. Chọn cử được giáo viên giỏi đi thi cấp thành phố.

- Trường có số lượng Đảng viên trong đội ngũ đạt tỷ lệ từ 69,70% trở lên trong HK I chi bộ đã kết nạp được 3 Đảng viên mới.

- 100% cán bộ, giáo viên cam kết thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Phấn đấu đạt từ 90% trở lên cán bộ, giáo viên đạt lao động tiên tiến cuối kỳ, cuối năm. 100% cán bộ GV hoàn thành nhiệm vụ, không có giáo viên vi phạm phẩm chất đạo đức nhà giáo.

- Phấn đấu 100 % gia đình giáo viên được công nhận là “Gia đình nhà giáo văn hoá”.

- 100% cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm túc đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

- 100% cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm túc các qui chế chuyên môn và những điều đảng viên không được làm, giáo viên không vi phạm đạo đức nhà giáo.

- 100% cán bộ, giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng thuộc chuyên môn và lĩnh vực mình quản lý, giảng dạy đảm bảo có tính thực tế và ứng dụng cao.

- 100% cán bộ, giáo viên tham gia  Nghiên cứu  khoa học sư phạm ứng dụng.

- Tất cả giáo viên Tiếng Anh có kế hoạch tự học tự bồi dưỡng trình độ chuyên môn, đăng ký tham gia kiểm tra khảo sát năng lực theo khung chuẩn Châu Âu (thực hiện Đề án 1400/QĐ -TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng chính phủ về Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”.

       - Tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị, quan điểm, chủ chương của Đảng và pháp luật của nhà nước cho cán bộ, giáo viên để nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm trong công tác và giảng dạy.

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viện học tập Luật giáo dục và Điều lệ trường trung học để có nhận thức đúng đắn về vai trò và trách nhiệm, quyền hạn của mình trong nhà trường.

- Tích cực tổ chức hội thảo trao đổi có tác dụng thiết thực các chuyên đề Bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm về công tác tư vấn tâm lí học sinh chuyên đề Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng tăng cường tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh và chuyên đề: Giải quyết tình huống giáo dục trong dạy và học. Có biện pháp đưa vào tiêu chí thi đua để khuyến khích mỗi cán bộ, giáo viên  đều có sáng kiến kinh nghiệm thực hiện đổi mới quản lý, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá (ít nhất 01 sáng kiến kinh nghiệm/cán bộ GV)

- Tiếp tục bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

       - Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo viên Tiếng Anh tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuẩn quy định của Bộ GDĐT đáp ứng việc triển khai Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020"; trao đổi giải quyết tốt các vấn đề khi thực hiện chuẩn bị và dạy chương trình tiếng Anh thí điểm.

- Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên. Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn thông qua hoạt động nghiên cứu bài học, trong năm học mỗi giáo viên thực hiện được ít nhất 01 tiết dạy minh hoạ thể hiện rõ sự đổi mới phương pháp dạy học thể hiện rõ sự đổi mới phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp định hướng phát triển năng lực học sinh  và đổi mới kiểm tra đánh giá. Thực hiện trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giảng dạy. Xây dựng nề nếp sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn có nội dung thiết thực, tích cực áp dụng công nghệ thông tin vào các giờ dạy có hiệu quả. Tạo điều kiện cho giáo viên dạy môn Tiếng Anh, Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật sinh hoạt chuyên môn cấp thành phố theo quy định.

- Tăng cường hoạt động dự giờ thăm lớp, quan tâm bồi dưỡng giáo viên mới; bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về kiến thức, kĩ năng về đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá.

- Chú trọng bồi dưỡng năng lực tổ chức thực hiện, quản lý hoạt động, biện pháp thực hiện, ứng xử giải quyết giáo dục; tăng cường vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện học sinh.

- Trường chủ động bố trí sắp xếp đội ngũ hiện có để đảm bảo về số lượng, chất lượng, đúng chuyên môn đào tạo, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học.

- Trường thực hiện các biện pháp quản lý bằng pháp chế và thi đua đối với cán bộ quản lý và giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao thông qua việc bình xét thi đua, nâng lương.

- Khuyến khích những giáo viên có kế hoạch và ý thức tự học, tự bồi dưỡng dưới nhiều hình thức. Tiếp tục tạo điều kiện cho các đ/c giáo viên (8 đ/c) theo học các lớp Đại học tại chức để không ngừng nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng với yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình giáo dục phổ thông.

2. Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học:

- 100% GV và  HS có đủ sách giáo khoa,  sách tham khảo phục vụ cho việc dạy và học.

- 100% các tiết dạy có thí nghiệm , thực hành h/s  được học trên PHBM.

- Thư viện nhà trường được kết nối mạng internet và củng cố thư viện điện tử hoạt động hiệu quả.

- Trường quản lý tốt thiết bị dạy học trên cơ sở qui chế thiết bị giáo dục ban hành theo Quyết định 41/2000/QĐ-BGD-ĐT của Bộ GD-ĐT. (trường có nội quy, thời khóa biểu phòng học bộ môn, sổ nhật ký  phòng học bộ môn).

- Mua sắm bổ sung 04 máy tính cho phòng tin học, sửa chữa máy tính phòng tin trị giá:60.000.000đ

- Quet vôi ve khu phòng học bộ môn tị giá: 13.000.000đ

        - Bảo dưỡng sửa chữa, lắp mới hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống quạt cho tất cả các phòng học, phòng làm việc trị giá 13.500.000đ

        - Mua 40 ghế ngồi  cho phòng họp trị giá 19 triệu đồng.  

- Phát động các tổ chuyên môn thi làm đồ dùng dạy học, khéo tay kỹ thuật và sử dụng thiết bị thí nghiệm, thực hành.

- Kết hợp nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước với các nguồn huy động hợp pháp khác tổ chức tốt phong trào giáo viên tự làm đồ dùng dạy học để đảm bảo thiết bị dạy học theo danh mục tối thiểu, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện điện tử, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; ưu tiên hiện đại hóa thiết bị dạy học, nhất là thiết bị dạy Tin học, Ngoại ngữ. Trường có kế hoạch bố trí 02 phòng học tiếng cho môn Tiếng Anh theo điều kiện của nhà trường, sử dụng hiệu quả và bảo quản phòng học bộ môn , có sổ nhật ký phòng học bộ môn,  .

 - Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục , vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng cải tạo cảnh quan xanh , sạch, đẹp; Mua sắm thêm 5 máy vi tính phần  để đáp ứng yêu cầu của đổi mới PPDH và thực hiện đựơc chủ trương đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Mua các phần mềm quản lý giáo dục.

- Hướng dẫn cán bộ giáo viên quản lý, sử dụng TBĐDDH và thư viện trường học phục vụ cho việc quản lý và sử dụng được dễ dàng, hiệu quả cao.

- Trường thực hiện đúng luật ngân sách, có kế hoạch thu, chi  học phí....để có kinh phí mua sắm thiết bị.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, tạo ra các mối quan hệ giữa nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục, với các ban ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội trong việc xây dựng cơ sở vật chất giáo dục trường học.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá, xếp loại thi đua việc quản lý sử dụng sách thiết bị trường học đối với cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường theo từng tháng và từng kỳ cũng như cả năm.

IV. Công tác quản lý giáo dục:

- Nhà trường nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn nghiệp vụ theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Bồi dưỡng kỹ năng làm công tác giáo viên chủ nhiệm; nâng cao vai trò chủ nhiệm lớp; nâng cao hiệu quả và đa dạng hình thức tổ chức của giờ sinh hoạt lớp.

- Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên được tham gia tập huấn các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn do Sở  và phòng GD-ĐT tổ chức, tiếp tục đổi mới PPDH nâng cao chất lượng dạy và học.

- Bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trong việc xây dựng kế hoạch theo dõi thực hiện nề nếp chuyên môn, quản lý việc thực hiện chương trình của các tổ viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn hàng tuần, hàng tháng.

- Tiếp tục thực hiện đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG theo chuẩn kiến thức kỹ năng, cung cấp cho GV đủ tài liệu về chuẩn KT, KN môn học cả cấp học đã quy định tại chương trình GDPT ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ – BGD & ĐT ngày 05/5/2006 ở tất cả các môn. Tích cực dự giờ, thăm lớp, tổ chức rút kinh nghiệm giờ dạy ở các tổ, nhóm chuyên môn.

 - Trường căn cứ chuẩn kiến thức, kỹ năng của CT GDPT làm cơ sở để ra đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, đảm bảo khách quan, thống nhất.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện đúng qui định. có biện pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, yếu kém. Sử dụng Sổ liên lạc truyền thống, sổ rèn kỹ năng là phương tiện chính thức để phối kết hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc quản lý và giáo dục học sinh Kiểm tra chuyên đề 100%cán bộ, GV, NV kiểm tra chéo các Tổ chuyên môn; KiÓm tra toàn diện 5 giáo viên:

- Tổ chức kiểm tra chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi ở các lớp 6, 7, 8 ở 3 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và thi HSG lớp 9 ở 8 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Địa lý, Sinh học của nhà trường (vào tháng 12/2014), nhằm lựa chọn học sinh có tố chất, bồi dưỡng làm nhân tố cơ bản chọn vào đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố (vào tháng 2/2015).

- Tổ chức an toàn các kỳ kiểm tra cuối kỳ, thi học sinh giỏi, thi nghề phổ thông.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý:

 + Tích cực đầu tư nối mạng Internet tới các phòng họp tổ chuyên môn, thư viện, phòng học tin, có Website để trao đổi thông tin hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, thông tin kết quả học tập và rèn luyện của học sinh…nhận và gửi công văn qua hòm thư điện tử….

- Thực hiện nghiêm túc văn bản hướng dẫn việc dạy thêm, học thêm của UBND tỉnh Hà Nam theo Quyết định số 31/2012/ QĐ – UBND ngày 12/12/2012, thông tư 17 của Bộ GD – ĐT.

-  Thực hiện nghiêm túc việc thông tin, báo cáo thường xuyên, định kỳ  hoặc báo cáo nhanh giữa các cấp quản lý: Trường - Phòng - Sở theo biên chế năm học, bảo đảm lượng thông tin kịp thời, chính xác và có độ tin cậy cao.

- Đảm bảo tốt việc bảo quản, lưu trữ và sử dụng các loại hồ sơ sổ sách theo qui định của Bộ GD-ĐT.

- Công tác xã hội hoá giáo dục phải thường xuyên: Kiện toàn Hội đồng giáo dục của ph­êng; xây dựng quĩ khuyến học, khuyến tài.

- Nhà trường tiếp tục duy trì trường đạt cấp độ 3 về đánh giá ngoài (kiểm định chất lượng) đã được Chủ tịch UBND Tỉnh công nhận kết quả đánh giá ngoài.

- Quản lý thu, chi theo đúng qui định tài chính.

- Xây dựng cơ chế làm việc khoa học, phân công phân nhiệm rõ ràng, đúng người, đúng việc.

- Chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học đáp ứng yêu cầu chung, sát với tình hình thực tế nhà trường và có tính khả thi cao.

- Tham mưu thường xuyên, kịp thời với các cấp chính quyền địa phương, các ban ngành, các tổ chức đoàn thể, chính trị để cùng tham gia công tác giáo dục, sửa chữa nâng cấp bổ sung cơ sở vật chất của trường.

-Đón các đoàn thanh tra, kiểm tra của Thành phố, sở GD-ĐT đều được đánh giá trường đã thực hiện tốt công tác quản lý.

- Tăng cường hiệu lực quản lý để xây dựng nền nếp kỷ cương trong nhà trường. Tích cực đầu tư nối mạng Internet tới các phòng họp tổ chuyên môn, thư viện, phòng học tin, có Website để trao đổi thông tin hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, thông tin kết quả học tập và rèn luyện của học sinh…nhận và gửi công văn qua hòm thư điện tử….

- Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong quản lý giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học, … (VEMIS)

 - Thường xuyên củng cố bổ sung nguồn minh chứng của các năm học, cải tiến nâng cao chất  lượng giáo dục.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

a.  Ưu điểm

- Nhà trường đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức và thực hiện tốt cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ", 100% giáo viên nhà trường ký cam kết thực hiện tốt, cuộc vận động Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học tự sáng tạo.  Hưởng ứng tích cực phong trào thi đua: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- 100% cán bộ giáo viên tham dự đầy đủ các lớp học tập chuyên môn nghiệp vụ, nắm chắc chương trình đổi mới giáo dục phổ thông, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.

- Tăng cường cải tiến nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn để trao đổi các nội dung sách giáo khoa, tổ chức giải bài tập, bài thực hành, thí nghiệm, trao đổi về phương pháp giảng dạy, soạn giáo án để từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

- 100% cán bộ, giáo viên đã tham gia Hội giảng ở tất cả các khối lớp từ đó rút kinh nghiệm giảng dạy và cải tiến phương pháp.

- Nhà trường tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho việc đổi mới phương pháp dạy học.

- Chỉ đạo đội ngũ giáo viên tăng cường sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học, phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học.

b. Tồn tại

- Một số đồng chí giáo viên mới ra trường. Phương pháp sư phạm còn hạn chế, giảng dạy trên lớp còn lúng túng. Việc tổ chức hướng dẫn quá trình lĩnh hội kiến thức, phát huy năng lực trí tuệ học sinh trong giờ học còn yếu, ít chú ý hướng dẫn cách học cho học sinh, giảng dạy chưa sát đối tượng, chưa bao quát được mọi trình độ, những học sinh học lực yếu không theo kịp nhịp độ giờ giảng.

- Phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học, hướng dẫn thực hành còn yếu, giáo viên tốn nhiều giờ nhưng hiệu quả còn thấp. Giáo viên ít chú ý liên hệ thực tế khi giảng bài, trong giáo án phần chuẩn bị tư liệu thực tế còn sơ sài. Chất lượng đại trà chưa đạt kết quả cao.

- Đội ngũ cán bộ thư viện, phòng thí nghiệm là kiêm nhiệm và chưa được bồi dưỡng nhiều về nghiệp vụ chuyên môn.

 

 

 

 

 

 

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015

 

1. Nhiệm vụ trọng tâm

a. Công tác phát triển phổ cập

- Duy trì sĩ số  hiện có, nâng cao tỷ lệ chuyên cần ở tất cả các khối lớp.

- Quản lý chặt chẽ và bổ xung kịp thời số học sinh chuyển đi chuyển đến.

- Tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.

b. Công tác giáo dục toàn diện

- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức học sinh thông qua các hoạt động phục vụ chủ đề của các tháng.

- Phấn đấu kết nạp được 100% học sinh lớp 9 trong độ tuổi vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Tham gia tích cực Hội thảo môn GDCD cấp trường, phòng.

- Thực hiện nghiêm túc chương trình của Bộ GD-ĐT. Đẩy mạnh đối với phương pháp dạy học.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi chuẩn bị dự thi cấp thành phố, cấp tỉnh.

c. Công tác quản lý

- Thực  hiện nghiêm chỉnh công tác kiểm tra, thanh tra của nhà trường.

- Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục.

2. Biện pháp thực hiện

- Nâng cao hiệu quả của công tác quản lí: Duy trì tốt nề nếp kỉ cương trong nhà trường, thực hiện tốt công tác thanh kiểm tra.

- Sử dụng tốt trang thiết bị đồ dùng dạy học.

- Cải tiến nội dung sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, tăng cường việc dự giờ thăm lớp của Ban giám hiệu và giáo viên.

                                                                       HIỆU TRƯỞNG

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu số 12

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, GV, NV nhà trường năm học 2019 - 2020

công khai tài chính

báo cáo công khai tài chính

Công khai tài chính

Công khai dự toán 2019

Biểu số 11

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

Biểu số 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019
Xem thêm...