Bạn cần biết

BIỂU MẪU 05

PHÒNG GD&ĐT PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS THANH TUYỀN

 

Biểu mẫu 05

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 củaBộ Giáo dục và Đào tạo)

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016 - 2017

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8 

Lớp 9

 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

 

- Hoàn thành bậc TH.

-Đủ hồ sơ, hợp lệ, đúng quy chêTS, đúng độ tuổi.

-Hoàn thành CT lớp 6.

- Xếp loại HL và HK lớp 6 từ TB trở lên

-Hoàn thành CT lớp 7

- Xếp loại HL và HK lớp 7 từ TB trở lên

-Hoàn thành CT lớp 8

- Xếp loại HL và HK lớp 8 từ TB trở lên

 

II

 

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

Chương trình GDPT THCS theo QĐ số 16/2006/QĐ- BGDĐT

Chương trình GDPT THCS theo QĐ số 16/2006/QĐ- BGDĐT

Chương trình GDPT THCS theo QĐ số 16/2006/QĐ- BGDĐT

Chương trình GDPT THCS theo QĐ số 16/2006/QĐ- BGDĐT

 

III

 

 

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

 

 

 

 

 

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

- Tổ chức họp CMHS định kì 2- 3 lần trong năm học, thông qua kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục toàn diện, tổ chức kí cam kết thực hiện các cuộc vận động giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh, xây dựng qui chế phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh trong việc giáo dục học sinh.

-Thông qua Nội qui, Qui chế, Điều lệ nhà trường, triển khai các qui định về quyền lợi, nghĩa vụ của học sinh., của cha mẹ học sinh trong công tác phối hợp. Kết hợp chặt chẽ 3 môi trường giáo dục ( nhà trường, gia đình, xã hội ). Đảm bảo thông tin hai chiều giữa nhà trường và gia đình.

- Học sinh có thái độ tích cực học tập, tu dưỡng và rèn luyện.

- Trung thực trong học tập, không có thái độ gian lận trong kiểm tra và thi cử.

 

 

IV

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

Đủ phòng học; thiết bị dạy học, P.tin; P. TA; P. Nhạc các phòng chức năng theo chuẩn của Bộ GD&ĐT

Đủ phòng học; thiết bị dạy học, P.tin; P. TA; P. Nhạc các phòng chức năng theo chuẩn của Bộ GD&ĐT

Đủ phòng học; thiết bị dạy học, P.tin; P. TA; P. Nhạc các phòng chức năng theo chuẩn của Bộ GD&ĐT

Đủ phòng học; thiết bị dạy học, P.tin; P. TA; P. Nhạc, các phòng chức năng theo chuẩn của Bộ GD&ĐT

 

 

V

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

- Tổ chức tốt hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động văn nghệ, TDTT.

- Hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình hộ nghèo, cận nghèo có thể mượn sách giáo khoa tại thư viện nhà trường.

 

 

VI

 

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

 

- Đội ngũ cán bộ quản lý, Giáo viên có năng lực phẩm chất chính trị vững vàng, Có trình độ chuyên môn đạt chuẩn  và trên chuẩn trở lên có kinh nghiệm trong công tác.

- Phương pháp quản lý của nhà trường: căn cứ vào hệ thống văn bản chỉ đạo của cấp trên, áp dụng phù hợp với thực trạng nhà trường; phân công công tác hợp lý, phát huy chức năng dân chủ trong nhà trường

 

 

VII

 

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được.

Hạnh kiểm:

Tốt: 82,35%;

Khá: 17,65%;

TB: 0%.

Học lực:

Giỏi: 3,9%; Khá: 49,0%;

TB: 45,2%;

Yếu: 1,9%

SK: 100% đủ sức khỏe để học tập

Hạnh kiểm:

Tốt: 85,18%;

Khá: 14,82%;

TB: 0%.

Học lực:

Giỏi: 6,1%;

Khá: 37,03%;

TB: 55,56%;

Yếu: 1,3%

SK: 100% đủ sức khỏe để học tập

Hạnh kiểm:

Tốt: 85,89%;

Khá: 14,11%;

TB: 0%.

Học lực:

Giỏi: 7,6%;

Khá: 44,87%;

TB: 44,87%;

Yếu: 2,66%

SK: 100% đủ sức khỏe để học tập

Hạnh kiểm:

Tốt: 90,41%;

Khá: 9,59%;

TB: 0%.

Học lực:

Giỏi: 9,6%;

Khá: 50,68%;

TB: 39,72%;

Yếu: 0%

SK: 100% đủ sức khỏe để học tập

 

VIII

 

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

Đủ khả năng học tiếp HKII lớp 6

Đủ khả năng học tiếp HKII lớp 7

Đủ khả năng học tiếp HKII lớp 8

Đủ khả năng học tiếp HKII lớp 9,

                                                                                                          

                  

                                                                                   Thanh Tuyền, ngày 05 tháng 06  năm 2016

                                                                                      Thủ trưởng đơn vị

 

                                                                                                                                   (đã ký)

 

 

                                                                                                                      Nguyễn Thị Ngọc Liên

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS THANH TUYỀN

 

Biểu mẫu 05

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 củaBộ Giáo dục và Đào tạo)

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016 - 2017

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8 

Lớp 9

 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

 

- Hoàn thành bậc TH.

-Đủ hồ sơ, hợp lệ, đúng quy chêTS, đúng độ tuổi.

-Hoàn thành CT lớp 6.

- Xếp loại HL và HK lớp 6 từ TB trở lên

-Hoàn thành CT lớp 7

- Xếp loại HL và HK lớp 7 từ TB trở lên

-Hoàn thành CT lớp 8

- Xếp loại HL và HK lớp 8 từ TB trở lên

 

II

 

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

Chương trình GDPT THCS theo QĐ số 16/2006/QĐ- BGDĐT

Chương trình GDPT THCS theo QĐ số 16/2006/QĐ- BGDĐT

Chương trình GDPT THCS theo QĐ số 16/2006/QĐ- BGDĐT

Chương trình GDPT THCS theo QĐ số 16/2006/QĐ- BGDĐT

 

III

 

 

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

 

 

 

 

 

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

- Tổ chức họp CMHS định kì 2- 3 lần trong năm học, thông qua kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục toàn diện, tổ chức kí cam kết thực hiện các cuộc vận động giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh, xây dựng qui chế phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh trong việc giáo dục học sinh.

-Thông qua Nội qui, Qui chế, Điều lệ nhà trường, triển khai các qui định về quyền lợi, nghĩa vụ của học sinh., của cha mẹ học sinh trong công tác phối hợp. Kết hợp chặt chẽ 3 môi trường giáo dục ( nhà trường, gia đình, xã hội ). Đảm bảo thông tin hai chiều giữa nhà trường và gia đình.

- Học sinh có thái độ tích cực học tập, tu dưỡng và rèn luyện.

- Trung thực trong học tập, không có thái độ gian lận trong kiểm tra và thi cử.

 

 

IV

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

Đủ phòng học; thiết bị dạy học, P.tin; P. TA; P. Nhạc các phòng chức năng theo chuẩn của Bộ GD&ĐT

Đủ phòng học; thiết bị dạy học, P.tin; P. TA; P. Nhạc các phòng chức năng theo chuẩn của Bộ GD&ĐT

Đủ phòng học; thiết bị dạy học, P.tin; P. TA; P. Nhạc các phòng chức năng theo chuẩn của Bộ GD&ĐT

Đủ phòng học; thiết bị dạy học, P.tin; P. TA; P. Nhạc, các phòng chức năng theo chuẩn của Bộ GD&ĐT

 

 

V

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

- Tổ chức tốt hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động văn nghệ, TDTT.

- Hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình hộ nghèo, cận nghèo có thể mượn sách giáo khoa tại thư viện nhà trường.

 

 

VI

 

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

 

- Đội ngũ cán bộ quản lý, Giáo viên có năng lực phẩm chất chính trị vững vàng, Có trình độ chuyên môn đạt chuẩn  và trên chuẩn trở lên có kinh nghiệm trong công tác.

- Phương pháp quản lý của nhà trường: căn cứ vào hệ thống văn bản chỉ đạo của cấp trên, áp dụng phù hợp với thực trạng nhà trường; phân công công tác hợp lý, phát huy chức năng dân chủ trong nhà trường

 

 

VII

 

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được.

Hạnh kiểm:

Tốt: 82,35%;

Khá: 17,65%;

TB: 0%.

Học lực:

Giỏi: 3,9%; Khá: 49,0%;

TB: 45,2%;

Yếu: 1,9%

SK: 100% đủ sức khỏe để học tập

Hạnh kiểm:

Tốt: 85,18%;

Khá: 14,82%;

TB: 0%.

Học lực:

Giỏi: 6,1%;

Khá: 37,03%;

TB: 55,56%;

Yếu: 1,3%

SK: 100% đủ sức khỏe để học tập

Hạnh kiểm:

Tốt: 85,89%;

Khá: 14,11%;

TB: 0%.

Học lực:

Giỏi: 7,6%;

Khá: 44,87%;

TB: 44,87%;

Yếu: 2,66%

SK: 100% đủ sức khỏe để học tập

Hạnh kiểm:

Tốt: 90,41%;

Khá: 9,59%;

TB: 0%.

Học lực:

Giỏi: 9,6%;

Khá: 50,68%;

TB: 39,72%;

Yếu: 0%

SK: 100% đủ sức khỏe để học tập

 

VIII

 

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

Đủ khả năng học tiếp HKII lớp 6

Đủ khả năng học tiếp HKII lớp 7

Đủ khả năng học tiếp HKII lớp 8

Đủ khả năng học tiếp HKII lớp 9,

                                                                                                          

                  

                                                                                   Thanh Tuyền, ngày 05 tháng 06  năm 2016

                                                                                      Thủ trưởng đơn vị

 

                                                                                                                                   (đã ký)

 

 

                                                                                                                      Nguyễn Thị Ngọc Liên

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS THANH TUYỀN

 

Biểu mẫu 05

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 củaBộ Giáo dục và Đào tạo)

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016 - 2017

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8 

Lớp 9

 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

 

- Hoàn thành bậc TH.

-Đủ hồ sơ, hợp lệ, đúng quy chêTS, đúng độ tuổi.

-Hoàn thành CT lớp 6.

- Xếp loại HL và HK lớp 6 từ TB trở lên

-Hoàn thành CT lớp 7

- Xếp loại HL và HK lớp 7 từ TB trở lên

-Hoàn thành CT lớp 8

- Xếp loại HL và HK lớp 8 từ TB trở lên

 

II

 

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

Chương trình GDPT THCS theo QĐ số 16/2006/QĐ- BGDĐT

Chương trình GDPT THCS theo QĐ số 16/2006/QĐ- BGDĐT

Chương trình GDPT THCS theo QĐ số 16/2006/QĐ- BGDĐT

Chương trình GDPT THCS theo QĐ số 16/2006/QĐ- BGDĐT

 

III

 

 

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

 

 

 

 

 

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

- Tổ chức họp CMHS định kì 2- 3 lần trong năm học, thông qua kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục toàn diện, tổ chức kí cam kết thực hiện các cuộc vận động giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh, xây dựng qui chế phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh trong việc giáo dục học sinh.

-Thông qua Nội qui, Qui chế, Điều lệ nhà trường, triển khai các qui định về quyền lợi, nghĩa vụ của học sinh., của cha mẹ học sinh trong công tác phối hợp. Kết hợp chặt chẽ 3 môi trường giáo dục ( nhà trường, gia đình, xã hội ). Đảm bảo thông tin hai chiều giữa nhà trường và gia đình.

- Học sinh có thái độ tích cực học tập, tu dưỡng và rèn luyện.

- Trung thực trong học tập, không có thái độ gian lận trong kiểm tra và thi cử.

 

 

IV

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

Đủ phòng học; thiết bị dạy học, P.tin; P. TA; P. Nhạc các phòng chức năng theo chuẩn của Bộ GD&ĐT

Đủ phòng học; thiết bị dạy học, P.tin; P. TA; P. Nhạc các phòng chức năng theo chuẩn của Bộ GD&ĐT

Đủ phòng học; thiết bị dạy học, P.tin; P. TA; P. Nhạc các phòng chức năng theo chuẩn của Bộ GD&ĐT

Đủ phòng học; thiết bị dạy học, P.tin; P. TA; P. Nhạc, các phòng chức năng theo chuẩn của Bộ GD&ĐT

 

 

V

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

- Tổ chức tốt hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động văn nghệ, TDTT.

- Hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình hộ nghèo, cận nghèo có thể mượn sách giáo khoa tại thư viện nhà trường.

 

 

VI

 

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

 

- Đội ngũ cán bộ quản lý, Giáo viên có năng lực phẩm chất chính trị vững vàng, Có trình độ chuyên môn đạt chuẩn  và trên chuẩn trở lên có kinh nghiệm trong công tác.

- Phương pháp quản lý của nhà trường: căn cứ vào hệ thống văn bản chỉ đạo của cấp trên, áp dụng phù hợp với thực trạng nhà trường; phân công công tác hợp lý, phát huy chức năng dân chủ trong nhà trường

 

 

VII

 

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được.

Hạnh kiểm:

Tốt: 82,35%;

Khá: 17,65%;

TB: 0%.

Học lực:

Giỏi: 3,9%; Khá: 49,0%;

TB: 45,2%;

Yếu: 1,9%

SK: 100% đủ sức khỏe để học tập

Hạnh kiểm:

Tốt: 85,18%;

Khá: 14,82%;

TB: 0%.

Học lực:

Giỏi: 6,1%;

Khá: 37,03%;

TB: 55,56%;

Yếu: 1,3%

SK: 100% đủ sức khỏe để học tập

Hạnh kiểm:

Tốt: 85,89%;

Khá: 14,11%;

TB: 0%.

Học lực:

Giỏi: 7,6%;

Khá: 44,87%;

TB: 44,87%;

Yếu: 2,66%

SK: 100% đủ sức khỏe để học tập

Hạnh kiểm:

Tốt: 90,41%;

Khá: 9,59%;

TB: 0%.

Học lực:

Giỏi: 9,6%;

Khá: 50,68%;

TB: 39,72%;

Yếu: 0%

SK: 100% đủ sức khỏe để học tập

 

VIII

 

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

Đủ khả năng học tiếp HKII lớp 6

Đủ khả năng học tiếp HKII lớp 7

Đủ khả năng học tiếp HKII lớp 8

Đủ khả năng học tiếp HKII lớp 9,

                                                                                                          

                  

                                                                                   Thanh Tuyền, ngày 05 tháng 06  năm 2016

                                                                                      Thủ trưởng đơn vị

 

                                                                                                                                   (đã ký)

 

 

                                                                                                                      Nguyễn Thị Ngọc Liên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu số 12

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, GV, NV nhà trường năm học 2019 - 2020

công khai tài chính

báo cáo công khai tài chính

Công khai tài chính

Công khai dự toán 2019

Biểu số 11

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

Biểu số 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019
Xem thêm...