Bạn cần biết

Công khai tài chính
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP PHỦ LÝ
     Tr­êng THCS Thanh TuyÒn
B¸o c¸o
Thùc hiÖn c¸c kho¶n thu trong nhµ tr­êng
N¨m häc 2018-2019 - Trung häc c¬ së
(TÝnh ®Õn 31/05/2019)
Stt C¸c chØ tiªu  §¬n vÞ tÝnh Sè kÕ ho¹ch Sè thùc hiÖn Ghi chó
A CÁC KHOẢN THU BẮT BUỘT + THEO QUY ĐỊNH    
I Quü häc phÝ        
1 Tæng sè häc sinh tham gia Ng­êi                 258                 250  
   * Tổng sè häc sinh miÔn Ng­êi                     8                     8  
  Trong ®ã        
         - Con ®èi t­îng chÝnh s¸ch Ng­êi      
         - Thuéc ®èi t­îng trÎ må c«i Ng­êi      
        - Lµ trÎ khuyÕt tËt             Ng­êi      
        - Thuéc ®èi t­îng trÎ bÞ bá r¬i Ng­êi                     1                     1  
        - Thuéc ®èi t­îng hé nghÌo Ng­êi                     7                     7  
        - §èi t­îng kh¸c Ng­êi      
   * Sè häc sinh gi¶m(1/2) Ng­êi                   14                   14  
  Trong ®ã :         
   - Thuéc ®èi t­îng lµ con ng­êi TNL§ h­ëng trî cÊp Ng­êi      
   - Thuéc ®èi t­îng hé cËn nghÌo Ng­êi                   14                   14  
2 Sè d­ n¨m häc tr­íc chuyÓn sang       140.915.800  Sè d­ 31/5/2018 
3 Tæng sè tiÒn thu §ång   208.980.000   211.510.000  
  Chia ra : + Sè thu häc k× I ( 4 th¸ng n¨m 2018) §ång     87.119.000     87.480.000  
                + Sè thu häc k× II ( 5 th¸ng n¨m 2019) §ång   108.898.500   108.550.000  
                + Sè cÊp bï HP NH 2017-2018 §ång       15.480.000  
                + Sè cÊp bï HP NH 2018- 2019 §ång     12.962.500    
4 Tæng sè tiÒn ®· chi §ång   208.980.000   231.982.400  
  Chia ra:         
  + Chi 40% thùc hiÖn CCTL §ång     83.592.000     35.806.900  
  + Chi ho¹t ®éng t¹i ®¬n vÞ ( Tæng sè) §ång   125.388.000   196.175.500  
   *Chi thanh to¸n thõa giê vµ l­¬ng GV hîp ®ång §ång      
   * Chi ho¹t ®éng d¹y vµ häc §ång     48.640.000     50.300.000  
   *Chi mua s¾m trang thiÕt bÞ d¹y vµ häc §ång       9.000.000     11.905.000  
   *Chi söa ch÷a CSVC, trang thiÕt bÞ §ång     21.748.000     62.556.500  
   *Chi khen th­ëng §ång      
   * Chi phóc lîi §ång      
   * Chi v¨n phßng phÈm §ång       9.000.000       9.895.000  
   * Chi thuª m­ín §ång     16.000.000     16.000.000  
   * Chi kh¸c §ång     21.000.000     45.519.000  
5 Sè tiÒn cßn d­ chuyÓn n¨m häc sau §ång     120.443.400  120.443.400đ 
           Chuyển NH sau 
II Quü lÖ PhÝ thi nghÒ phæ th«ng        
1 Tæng sè häc sinh tham gia Ng­êi                   67                   67  
  Møc thu §ång            30.000            30.000  
2 Sè tiÒn thu §ång       2.010.000       2.010.000  
3 Sè tiÒn ®· chi: §ång       2.010.000       2.010.000  
       * Chi nép cÊp trªn §ång          871.000          871.000  
       * Chi cho coi vµ chÊm thi §ång          920.000          920.000  
       * Chi kh¸c §ång          219.000          219.000  
4 Sè d­ chuyÓn n¨m häc sau §ång      
III Quü ph«i b»ng        
1 Tæng sè häc sinh tham gia Ng­êi                   72                   72  
  Møc thu §ång            35.000            35.000  
2 Sè tiÒn thu §ång       2.520.000       2.520.000  
3 Sè tiÒn ®· chi: §ång       2.520.000       2.520.000  
       * Chi nép cÊp trªn §ång       2.520.000       2.520.000  
B CÁC KHOẢN THU THỎA THUẬN        
I Häc thªm «n tËp        
1 Tæng sè häc sinh tham gia Ng­êi                 225                 225  
  Møc thu §ång            12.000            12.000  
  Sè buæi ®­îc cÊp phÐp Buæi                   56                   56  
2 Sè tiÒn thu §ång   151.200.000   151.200.000  
3 Sè tiÒn ®· chi §ång   151.200.000   151.200.000  
   * Chi thanh to¸n tiÒn c«ng Gv d¹y §ång   117.936.000   117.936.000  
   * Chi C¸n bé qu¶n lý, nh©n viªn §ång     25.704.000     25.704.000  
   * Chi mua s¾m,tu söa CSVC §ång       7.560.000       7.560.000  
   * Chi kh¸c §ång      
4 Sè d­ chuyÓn n¨m häc sau §ång      
II Häc thªm nghÒ        
1 Tæng sè häc sinh tham gia Ng­êi                   66                   66  
  Møc thu §ång            12.000            12.000  
  Sè buæi ®­îc cÊp phÐp Buæi                   20                   20  
2 Sè tiÒn thu §ång     15.840.000     15.840.000  
3 Sè tiÒn ®· chi §ång     15.840.000     15.840.000  
   * Chi thanh to¸n tiÒn c«ng Gv d¹y §ång     12.355.200     12.355.200  
   * Chi C¸n bé qu¶n lý, nh©n viªn §ång       2.692.800       2.692.800  
   * Chi mua s¾m,tu söa CSVC §ång          792.000          792.000  
   * Chi kh¸c §ång      
4 Sè d­ chuyÓn n¨m häc sau §ång      
III Häc thªm «n tËp vµo líp 10        
1 Tæng sè häc sinh tham gia Ng­êi                   50                   50  
  Møc thu §ång            15.000            15.000  
  Sè buæi ®­îc cÊp phÐp Buæi                   50                   50  
2 Sè tiÒn thu §ång     37.500.000     37.500.000  
3 Sè tiÒn ®· chi §ång     37.500.000     37.500.000  
   * Chi thanh to¸n tiÒn c«ng Gv d¹y §ång     29.250.000     29.250.000  
   * Chi C¸n bé qu¶n lý, nh©n viªn §ång       6.375.000       6.375.000  
   * Chi mua s¾m,tu söa CSVC §ång       1.875.000       1.875.000  
   * Chi kh¸c §ång      
4 Sè d­ chuyÓn n¨m häc sau §ång      
IV  N­íc uèng tinh khiÕt cho häc sinh        
1 Tæng sè häc sinh tham gia Ng­êi                 260                 253  
  Møc thu §ång            30.000            30.000  
2 Sè tiÒn thu §ång       7.800.000       7.590.000  
3 Sè tiÒn ®· chi §ång       7.800.000       7.590.000  
   * Chi mua n­íc §ång          800.000          960.000  
   * Chi c«ng phôc vô §ång       3.600.000       4.000.000  
   * Chi kh¸c §ång       3.400.000       2.630.000  
4 Sè d­ chuyÓn n¨m häc sau §ång      
C CÁC KHOẢN THU Tù NGUYÖN        
Quü tµi trî CSVC        
1 Tæng sè häc sinh tham gia Ng­êi                 260                 253  
2 Sè tiÒn thu §ång     45.500.000     44.275.000  
3 Sè tiÒn ®· chi §ång     45.500.000     44.275.000  
   * Chi mua s¾m CSVC, trang thiÕt bÞ §ång       9.600.000       5.400.000  
   * Söa ch÷a CSVC §ång     35.900.000     38.875.000  
   * Chi kh¸c §ång      
4 Sè d­ chuyÓn n¨m häc sau §ång      
II Quü héi cha mÑ häc sinh        
1 Tæng sè häc sinh tham gia Ng­êi                 260                 253  
2 Sè tiÒn thu §ång     26.000.000     25.300.000  
3 Sè tiÒn ®· chi §ång     26.000.000     25.300.000  
   * Chi héi häp §ång       1.000.000       1.600.000  
   * Chi kh¸c §ång     25.000.000     23.700.000  
4 Sè d­ chuyÓn n¨m häc sau §ång      
D C¸C KHO¶N THU Hé, CHI Hé        
I Tr¶i nghiÖm        
1 Tæng sè häc sinh tham gia Ng­êi                 130                 130  
  Møc thu §ång          350.000          350.000  
2 Sè tiÒn thu §ång     45.500.000     45.500.000  
3 Sè tiÒn ®· chi §ång     45.500.000     45.500.000  
E VIÖC THùC HIÖN C¸C KHO¶N THU N¡M HäC 2018-2019        
1 §èi víi c¸c kho¶n thu b¾t buéc, theo quy ®Þnh Sè kho¶n thu                     3                     3  
2 §èi víi c¸c kho¶n thu tháa thuËn Sè kho¶n thu                     4                     4  
3 §èi víi c¸c kho¶n thu tù nguyÖn Sè kho¶n thu                     2                     2  
4 §èi víi c¸c kho¶n thu hé, chi hé Sè kho¶n thu                     1                     1  
           
           
Ngµy 31 th¸ng 5 n¨m 2019
KÕ to¸n HiÖu tr­ëng
                                  (đã ký)  (đã ký)
Đỗ Thị Bích Liên Nguyễn Thị Ngọc Liên
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu số 12

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, GV, NV nhà trường năm học 2019 - 2020

Biểu số 11

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

Biểu số 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019

Biểu mẫu 09

Thông báo cam kết chất lượng GD của nhà trường năm học 2019 - 2020

Công khai tài chính

Báo cáo thực hiện các khoản thu trong nhà trường năm học 2018 - 2019
Xem thêm...