Bạn cần biết

Công khai tài chính
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP PHỦ LÝ
     Tr­êng THCS Thanh TuyÒn
B¸o c¸o
Thùc hiÖn c¸c kho¶n thu trong nhµ tr­êng
N¨m häc 2018-2019 - Trung häc c¬ së
(TÝnh ®Õn 31/05/2019)
Stt C¸c chØ tiªu  §¬n vÞ tÝnh Sè kÕ ho¹ch Sè thùc hiÖn Ghi chó
A CÁC KHOẢN THU BẮT BUỘT + THEO QUY ĐỊNH    
I Quü häc phÝ        
1 Tæng sè häc sinh tham gia Ng­êi                 258                 250  
   * Tổng sè häc sinh miÔn Ng­êi                     8                     8  
  Trong ®ã        
         - Con ®èi t­îng chÝnh s¸ch Ng­êi      
         - Thuéc ®èi t­îng trÎ må c«i Ng­êi      
        - Lµ trÎ khuyÕt tËt             Ng­êi      
        - Thuéc ®èi t­îng trÎ bÞ bá r¬i Ng­êi                     1                     1  
        - Thuéc ®èi t­îng hé nghÌo Ng­êi                     7                     7  
        - §èi t­îng kh¸c Ng­êi      
   * Sè häc sinh gi¶m(1/2) Ng­êi                   14                   14  
  Trong ®ã :         
   - Thuéc ®èi t­îng lµ con ng­êi TNL§ h­ëng trî cÊp Ng­êi      
   - Thuéc ®èi t­îng hé cËn nghÌo Ng­êi                   14                   14  
2 Sè d­ n¨m häc tr­íc chuyÓn sang       140.915.800  Sè d­ 31/5/2018 
3 Tæng sè tiÒn thu §ång   208.980.000   211.510.000  
  Chia ra : + Sè thu häc k× I ( 4 th¸ng n¨m 2018) §ång     87.119.000     87.480.000  
                + Sè thu häc k× II ( 5 th¸ng n¨m 2019) §ång   108.898.500   108.550.000  
                + Sè cÊp bï HP NH 2017-2018 §ång       15.480.000  
                + Sè cÊp bï HP NH 2018- 2019 §ång     12.962.500    
4 Tæng sè tiÒn ®· chi §ång   208.980.000   231.982.400  
  Chia ra:         
  + Chi 40% thùc hiÖn CCTL §ång     83.592.000     35.806.900  
  + Chi ho¹t ®éng t¹i ®¬n vÞ ( Tæng sè) §ång   125.388.000   196.175.500  
   *Chi thanh to¸n thõa giê vµ l­¬ng GV hîp ®ång §ång      
   * Chi ho¹t ®éng d¹y vµ häc §ång     48.640.000     50.300.000  
   *Chi mua s¾m trang thiÕt bÞ d¹y vµ häc §ång       9.000.000     11.905.000  
   *Chi söa ch÷a CSVC, trang thiÕt bÞ §ång     21.748.000     62.556.500  
   *Chi khen th­ëng §ång      
   * Chi phóc lîi §ång      
   * Chi v¨n phßng phÈm §ång       9.000.000       9.895.000  
   * Chi thuª m­ín §ång     16.000.000     16.000.000  
   * Chi kh¸c §ång     21.000.000     45.519.000  
5 Sè tiÒn cßn d­ chuyÓn n¨m häc sau §ång     120.443.400  120.443.400đ 
           Chuyển NH sau 
II Quü lÖ PhÝ thi nghÒ phæ th«ng        
1 Tæng sè häc sinh tham gia Ng­êi                   67                   67  
  Møc thu §ång            30.000            30.000  
2 Sè tiÒn thu §ång       2.010.000       2.010.000  
3 Sè tiÒn ®· chi: §ång       2.010.000       2.010.000  
       * Chi nép cÊp trªn §ång          871.000          871.000  
       * Chi cho coi vµ chÊm thi §ång          920.000          920.000  
       * Chi kh¸c §ång          219.000          219.000  
4 Sè d­ chuyÓn n¨m häc sau §ång      
III Quü ph«i b»ng        
1 Tæng sè häc sinh tham gia Ng­êi                   72                   72  
  Møc thu §ång            35.000            35.000  
2 Sè tiÒn thu §ång       2.520.000       2.520.000  
3 Sè tiÒn ®· chi: §ång       2.520.000       2.520.000  
       * Chi nép cÊp trªn §ång       2.520.000       2.520.000  
B CÁC KHOẢN THU THỎA THUẬN        
I Häc thªm «n tËp        
1 Tæng sè häc sinh tham gia Ng­êi                 225                 225  
  Møc thu §ång            12.000            12.000  
  Sè buæi ®­îc cÊp phÐp Buæi                   56                   56  
2 Sè tiÒn thu §ång   151.200.000   151.200.000  
3 Sè tiÒn ®· chi §ång   151.200.000   151.200.000  
   * Chi thanh to¸n tiÒn c«ng Gv d¹y §ång   117.936.000   117.936.000  
   * Chi C¸n bé qu¶n lý, nh©n viªn §ång     25.704.000     25.704.000  
   * Chi mua s¾m,tu söa CSVC §ång       7.560.000       7.560.000  
   * Chi kh¸c §ång      
4 Sè d­ chuyÓn n¨m häc sau §ång      
II Häc thªm nghÒ        
1 Tæng sè häc sinh tham gia Ng­êi                   66                   66  
  Møc thu §ång            12.000            12.000  
  Sè buæi ®­îc cÊp phÐp Buæi                   20                   20  
2 Sè tiÒn thu §ång     15.840.000     15.840.000  
3 Sè tiÒn ®· chi §ång     15.840.000     15.840.000  
   * Chi thanh to¸n tiÒn c«ng Gv d¹y §ång     12.355.200     12.355.200  
   * Chi C¸n bé qu¶n lý, nh©n viªn §ång       2.692.800       2.692.800  
   * Chi mua s¾m,tu söa CSVC §ång          792.000          792.000  
   * Chi kh¸c §ång      
4 Sè d­ chuyÓn n¨m häc sau §ång      
III Häc thªm «n tËp vµo líp 10        
1 Tæng sè häc sinh tham gia Ng­êi                   50                   50  
  Møc thu §ång            15.000            15.000  
  Sè buæi ®­îc cÊp phÐp Buæi                   50                   50  
2 Sè tiÒn thu §ång     37.500.000     37.500.000  
3 Sè tiÒn ®· chi §ång     37.500.000     37.500.000  
   * Chi thanh to¸n tiÒn c«ng Gv d¹y §ång     29.250.000     29.250.000  
   * Chi C¸n bé qu¶n lý, nh©n viªn §ång       6.375.000       6.375.000  
   * Chi mua s¾m,tu söa CSVC §ång       1.875.000       1.875.000  
   * Chi kh¸c §ång      
4 Sè d­ chuyÓn n¨m häc sau §ång      
IV  N­íc uèng tinh khiÕt cho häc sinh        
1 Tæng sè häc sinh tham gia Ng­êi                 260                 253  
  Møc thu §ång            30.000            30.000  
2 Sè tiÒn thu §ång       7.800.000       7.590.000  
3 Sè tiÒn ®· chi §ång       7.800.000       7.590.000  
   * Chi mua n­íc §ång          800.000          960.000  
   * Chi c«ng phôc vô §ång       3.600.000       4.000.000  
   * Chi kh¸c §ång       3.400.000       2.630.000  
4 Sè d­ chuyÓn n¨m häc sau §ång      
C CÁC KHOẢN THU Tù NGUYÖN        
Quü tµi trî CSVC        
1 Tæng sè häc sinh tham gia Ng­êi                 260                 253  
2 Sè tiÒn thu §ång     45.500.000     44.275.000  
3 Sè tiÒn ®· chi §ång     45.500.000     44.275.000  
   * Chi mua s¾m CSVC, trang thiÕt bÞ §ång       9.600.000       5.400.000  
   * Söa ch÷a CSVC §ång     35.900.000     38.875.000  
   * Chi kh¸c §ång      
4 Sè d­ chuyÓn n¨m häc sau §ång      
II Quü héi cha mÑ häc sinh        
1 Tæng sè häc sinh tham gia Ng­êi                 260                 253  
2 Sè tiÒn thu §ång     26.000.000     25.300.000  
3 Sè tiÒn ®· chi §ång     26.000.000     25.300.000  
   * Chi héi häp §ång       1.000.000       1.600.000  
   * Chi kh¸c §ång     25.000.000     23.700.000  
4 Sè d­ chuyÓn n¨m häc sau §ång      
D C¸C KHO¶N THU Hé, CHI Hé        
I Tr¶i nghiÖm        
1 Tæng sè häc sinh tham gia Ng­êi                 130                 130  
  Møc thu §ång          350.000          350.000  
2 Sè tiÒn thu §ång     45.500.000     45.500.000  
3 Sè tiÒn ®· chi §ång     45.500.000     45.500.000  
E VIÖC THùC HIÖN C¸C KHO¶N THU N¡M HäC 2018-2019        
1 §èi víi c¸c kho¶n thu b¾t buéc, theo quy ®Þnh Sè kho¶n thu                     3                     3  
2 §èi víi c¸c kho¶n thu tháa thuËn Sè kho¶n thu                     4                     4  
3 §èi víi c¸c kho¶n thu tù nguyÖn Sè kho¶n thu                     2                     2  
4 §èi víi c¸c kho¶n thu hé, chi hé Sè kho¶n thu                     1                     1  
           
           
Ngµy 31 th¸ng 5 n¨m 2019
KÕ to¸n HiÖu tr­ëng
                                  (đã ký)  (đã ký)
Đỗ Thị Bích Liên Nguyễn Thị Ngọc Liên
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu số 12

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, GV, NV nhà trường năm học 2019 - 2020

công khai tài chính

báo cáo công khai tài chính

Công khai tài chính

Công khai dự toán 2019

Biểu số 11

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

Biểu số 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019
Xem thêm...