Bạn cần biết

Tài chính

Tài chính công khai

Tài chính

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2018 - 2019

Tài chính

Dự toán thu chi ngân sách năm 2018

Biểu mẫu 09

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2016-2017

Biểu mẫu 05

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở năm học 2017 -2018

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017

NHỮNG NHIỆM VỤ TRONG TÂM NĂM 2016-2017

QUy chế

QUản lý và sử dụng SĐĐT

Biểu mẫu 10

Công khai thông tin CSVC của nhà trường năm học 2016 - 2017

Biểu mẫu 11

Công khai về thông tin đội ngũ năm học 2016-2017

Biểu mẫu 09

Công khai thông tin chất lượng GD của nhà trường năm học 2015-2016

BIỂU MẪU 05

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG gD CỦA NHÀ TRƯỜNG

Ke hoach sinh hoat chuyen mon cua truong

Ke hoach sinh hoat chuyen mon cua truong

Ke hoach nam 2015-2016

Nhung noi dung va viec lam trong nam

Bao cao tong ket hoc ki I (2015-2016)

Bao cao tong ket hoc ki I (2015-2016)

So cap phat bang nam 2013-2014

Cong viec thuong nien cua nha truong doi voi hoc sinh ra truong

Văn bản mới

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Tài chính

Tài chính công khai

Tài chính

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2018 - 2019

Tài chính

Dự toán thu chi ngân sách năm 2018

Biểu mẫu 09

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2016-2017
Xem thêm...