Tin tức/(Trường MN Phù Vân)/Mầm non/
THÔNG BÁO TUYỂN SINH

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON PHÙ VÂN

          Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

            Số:        /TB-MNPV                                                  Phù Vân, ngày 24 tháng 7 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020

Của trường mầm non Phù Vân

 

Kính gửi các bậc phụ huynh có con trong độ tuổi mầm non xã Phù Vân

Căn cứ kế hoạch số 360/ KH-PGDĐT ngày 24/5/2019  của phòng GD&ĐT Phủ Lý về việc tuyển sinh vào các trường Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở  hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2019 – 2020.

Căn cứ vào kết quả điều tra dân số độ tuổi,  kế hoạch phát triển năm học 2019 – 2020 của nhà trường.

Trường mầm non Phù Vân thông báo lịch tuyển sinh năm học 2019 – 2020 của nhà trường như sau:

1. Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 02/8/2019 đến hết ngày 30/8/2019

2. Đối tượng tuyển sinh: Các cháu trong độ tuổi mầm non trên địa bàn xã Phù Vân

3. Địa điểm tuyển sinh: Tại 5 thôn (Thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn5, thôn 6)

Vì điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường còn gặp nhiều khó khăn nên các cháu thôn Lê lợi sẽ  tuyển sinh ở tất cả các thôn trong địa bàn xã theo sự điều tiết của nhà trường.

Riêng trẻ 5 tuổi thôn Lê Lợi tuyển sinh tại thôn 3;

Trẻ 5 tuổi thôn 5 tuyển sinh tại thôn 4.

4. Hồ sơ tuyển sinh bao gồm:

- Đơn xin vào học ( theo mẫu)

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ

- Bản sao thẻ bảo hiểm của trẻ

Nhà trường thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 – 2020 tới toàn thể các bậc phụ huynh.

                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                 (Đã ký)

                                                              

                                                                                                   Nguyễn Thị Hằng Thiện

Tác giả: mnphuvan
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu số 12

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, GV, NV nhà trường năm học 2019 - 2020

công khai tài chính

báo cáo công khai tài chính

Công khai tài chính

Công khai dự toán 2019

Biểu số 11

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

Biểu số 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019
Xem thêm...