Tin tức/(Trường THCS Thanh Tuyền)/Tin tức - Sự kiện/
Thời khóa biểu dạy ôn tập
TRƯỜNG THSC THANH TUYỀN THỜI KHÓA BIỂU DẠY THÊM HỌC KỲ II– Năm học 2018-2019- 1 SDB ( Từ 4/3-> 9/3/2019) Lớp Thứ 2 4/3 Thứ 3 5/3 Thứ 4 6/3 Thứ 5 7/3 Thứ 6 8/3 Thứ 7 9/3 CN ( Ôn 10) 10/3 6 (Đầu khá) Văn- Dịu Toán- Định Anh- L.Anh 6 (Đầu yếu) Anh- L.Anh Văn- Dịu Toán- Tiến 7 Khá Toán- Tiến Văn- Yến Toán- Tiến 7 (Đầu yếu) Văn- Yến Toán- Tiến Văn- Yến 8 (Đầu K,Y) Văn- Thu Anh- L.Anh Toán- Mai 9 (Đầu khá) Toán- Mai Anh- L.Anh Văn- Yến Văn- Yến (ôn 10) Toán- Mai (ôn 10) Toán- Mai (ôn 10) 9 (Đầu yếu) Toán- Định Văn- Thu Anh- L.Anh Toán- Định (ôn 10) Văn- Thu Văn- Thu (ôn 10) Thanh Tuyền, ngày 03 tháng 3 năm 2019 PHÓ HIỆU TRƯỞNG ( Đã kí) Dương Thị Thu Dịu TRƯỜNG THSC THANH TUYỀN THỜI KHÓA BIỂU DẠY THÊM HỌC KỲ II– Năm học 2018-2019- 2- SĐB ( Từ 4/3-> 9/3/2019) Lớp Thứ 2 11/3 Thứ 3 12/3 Thứ 4 13/3 Thứ 5 14/3 Thứ 6 15/3 Thứ 7 16/3 CN ( Ôn 10) 173 6 (Đầu khá) KT24 T KT24 T Văn- Dịu Toán- Định 6 (Đầu yếu) KT24 T KT24 T Toán- Tiến Văn- Dịu 7 Khá KT24 T KT24 T Văn- Yến Anh- L.Anh Toán- Tiến 7 (Đầu yếu) KT24 T KT24 T Anh- L.Anh Toán- Tiến Văn- Yến 8 (Đầu K,Y) KT24 T KT24 T Toán- Mai Văn- Thu 9 (Đầu khá) KT24 T KT24 T Văn- Yến Toán- Mai Toán- Mai Ca 1: Anh-Hương (ôn 10) 9 (Đầu yếu) KT24 T KT24 T Văn- Thu Toán- Định Ca 2: Anh-Hương Ca 1: Toán- Định Thanh Tuyền, ngày 03 tháng 3 năm 2019 PHÓ HIỆU TRƯỞNG ( Đã kí) Dương Thị Thu Dịu TRƯỜNG THSC THANH TUYỀN THỜI KHÓA BIỂU DẠY THÊM HỌC KỲ II– Năm học 2018-2019- 3 SĐB ( Từ 18/3-> 24/3/2019) Lớp Thứ 2 18/3 Thứ 3 19/3 Thứ 4 20/3 Thứ 5 21/3 Thứ 6 22/3 Thứ 7 23/3 CN ( Ôn 10) 24/3 6 (Đầu khá) Anh- L.Anh Văn- Dịu Toán- Định 6 (Đầu yếu) Toán- Tiến Anh- L.Anh Văn- Dịu 7 Khá Văn- Yến Toán- Tiến 7 (Đầu yếu) Văn- Yến Toán- Tiến 8 (Đầu K,Y) Văn- Thu Toán- Mai Anh- L.Anh 9 (Đầu khá) Toán- Mai Văn- Yến Anh-Hương Văn- Yến Toán- Mai (ôn 10) 9 (Đầu yếu) Toán- Định Văn- Thu Anh-Hương Văn- Thu (ôn 10) Toán- Định Thanh Tuyền, ngày 03 tháng 3 năm 2019 PHÓ HIỆU TRƯỞNG ( Đã kí) Dương Thị Thu Dịu THỜI KHÓA BIỂU DẠY THÊM HỌC KỲ II– Năm học 2018-2019- 4 SĐB ( Từ 25/3-31/3/2019) Lớp Thứ 2 25/3 Thứ 3 26/3 Thứ 4 27/3 Thứ 5 28/3 Thứ 6 29/3 Thứ 7 30/3 CN ( Ôn 10) 31/3 6 (Đầu khá) Văn- Dịu Toán- Định Sử- Lanh 6 (Đầu yếu) Sử- Lanh Văn- Dịu Toán- Tiến 7 Khá Văn- Yến Anh- L.Anh Lý- Thu Toán- Tiến 7 (Đầu yếu) Toán- Tiến Lý- Thu Anh- L.Anh Văn- Yến 8 (Đầu K,Y) Toán- Mai Địa- Sinh Văn- Thu 9 (Đầu khá) Hóa- Huệ Văn- Yến Toán- Mai Toán_ Mai Anh-Hương (ôn 10) 9 (Đầu yếu) Toán- Định Văn- Thu Hóa- Huệ Toán – Định Anh-Hương Thanh Tuyền, ngày 03 tháng 3 năm 2019 PHÓ HIỆU TRƯỞNG ( Đã kí) Dương Thị Thu Dịu   THỜI KHÓA BIỂU DẠY THÊM HỌC KỲ II– Năm học 2018-2019- 5 SĐB ( Từ 1/4-6/4/2019) Lớp Thứ 2 1/4 Thứ 3 2/4 Thứ 4 3/4 Thứ 5 4/4 Thứ 6 5/4 Thứ 7 6/4 CN ( Ôn 10) 7/4 6 (Đầu khá) Văn- Dịu Anh- L. Anh Sử- Lanh Toán- Định HỌP HĐ 6 (Đầu yếu) Sử- Lanh Văn- Dịu Anh- L. Anh Toán- Tiến HỌP HĐ 7 Khá Văn- Yến Toán- Tiến Lý- Thu HỌP HĐ 7 (Đầu yếu) Toán- Tiến Văn- Yến Lý- Thu HỌP HĐ 8 (Đầu K,Y) Địa- Sinh Toán- Mai Văn- Thu HỌP HĐ 9 (Đầu khá) Toán- Mai Hóa- Huệ Văn- Yến Anh- Hương 9 (Đầu yếu) Toán- Định Văn- Thu Hóa- Huệ Anh- Hương HỌP HĐ Thanh Tuyền, ngày 03 tháng 3 năm 2019 PHÓ HIỆU TRƯỞNG ( Đã kí) Dương Thị Thu Dịu THỜI KHÓA BIỂU DẠY THÊM HỌC KỲ II– Năm học 2018-2019- 6 SĐB ( Từ 8/4-13/4/2019) Lớp Thứ 2 8/4 Thứ 3 9/4 Thứ 4 10/4 Thứ 5 11/4 Thứ 6 12/4 Thứ 7 13/4 CN ( Ôn 10) 7/4 6 (Đầu khá) Sử- Lanh Toán- Định Văn- Dịu 6 (Đầu yếu) Văn- Dịu Sử- Lanh Toán- Tiến 7 Khá Toán- Tiến Văn- Yến Anh- L. Anh 7 (Đầu yếu) Anh- L. Anh Toán- Tiến Văn- Yến 8 (Đầu K,Y) Văn- Thu Anh- L. Anh Toán- Mai 9 (Đầu khá) Văn- Yến Toán- Mai Hóa- Huệ Toán- Mai ( Ôn 10) Văn – Yến ( Ôn 10) 9 (Đầu yếu) Hóa- Huệ Toán- Định Văn- Thu Toán- Định ( Ôn 10) Văn- Thu ( Ôn 10) Thanh Tuyền, ngày 03 tháng 3 năm 2019 PHÓ HIỆU TRƯỞNG ( Đã kí) Dương Thị Thu Dịu TRƯỜNG THSC THANH TUYỀN THỜI KHÓA BIỂU DẠY THÊM HỌC KỲ I– Năm học 2018-2019-8 ( Từ 3/12-> 8/12)( Anh 7) Lớp Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN ( Ôn 10) 6 (Đầu khá) BDHSG Toán( Nga) Văn- Dịu Sử- Lanh 6 (Đầu yếu) BDHSG Văn- Dịu Sử- Lanh Văn- Dịu 7 Khá BDHSG Toán-Tiến Văn- Yến Anh- Hương Sinh- Huệ Toán-Tiến 7 (Đầu yếu) BDHSG Sinh- Huệ Toán-Tiến Văn- Yến Anh- Hương 8 (Đầu K,Y) BDHSG Văn- Thu Toán – Mai Văn- Thu Lý- Tiến 9 (Đầu khá) BDHSG Văn- Yến Địa- Sinh Toán- Mai Văn- Yến Anh- L. Anh 9 (Đầu yếu) BDHSG Toán- Định Văn- Thu Anh- L. Anh Địa- Sinh Toán- Định Thanh Tuyền, ngày 3 tháng 12 năm 2018 Phó Hiệu trưởng Dương Thị Thu Dịụ THỜI KHÓA BIỂU DẠY THÊM HỌC KỲ II– Năm học 2018-2019- 5 SĐB ( Từ 25/3-31/3/2019) Lớp Thứ 2 1/4 Thứ 3 2/4 Thứ 4 3/4 Thứ 5 4/4 Thứ 6 5/4 Thứ 7 6/4 CN ( Ôn 10) 7/4 6 (Đầu khá) Văn- Dịu Anh- L. Anh Sử- Lanh Toán- Định HỌP HĐ 6 (Đầu yếu) Sử- Lanh Văn- Dịu Anh- L. Anh Toán- Tiến HỌP HĐ 7 Khá Văn- Yến Toán- Tiến Lý- Thu HỌP HĐ 7 (Đầu yếu) Toán- Tiến Văn- Yến Lý- Thu HỌP HĐ 8 (Đầu K,Y) Địa- Sinh Toán- Mai Văn- Thu HỌP HĐ 9 (Đầu khá) Toán- Mai Hóa- Huệ Văn- Yến Anh- Hương 9 (Đầu yếu) Toán- Định Văn- Thu Hóa- Huệ Anh- Hương HỌP HĐ Thanh Tuyền, ngày 01 tháng 4 năm 2019 TRƯỜNG THSC THANH TUYỀN THỜI KHÓA BIỂU DẠY THÊM HỌC KỲ I– Năm học 2018-2019-9 ( Từ 9/12-> 14/12) Lớp Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN ( Ôn 10) 6 (Đầu khá) Văn- Dịu Toán( Nga) Sử- Lanh Văn- Dịu Anh- L. Anh 6 (Đầu yếu) Toán( Nga) Sử- Lanh Văn- Dịu Anh- L. Anh 7 Khá Toán-Tiến Văn- Yến Toán-Tiến Văn- Yến Sinh- Huệ 7 (Đầu yếu) Sinh- Huệ Toán-Tiến Văn- Yến Văn- Yến 8 (Đầu K,Y) Toán – Mai Văn- Thu Anh- L. Anh Lý- Tiến Toán- Mai 9 (Đầu khá) Toán- Mai Địa- Sinh Văn- Yến 9 (Đầu yếu) Toán- Định Anh- L. Anh Văn- Thu Địa- Sinh Thanh Tuyền, ngày 9 tháng 12 năm 2018 Phó Hiệu trưởng Dương Thị Thu Dịụ TRƯỜNG THSC THANH TUYỀN THỜI KHÓA BIỂU DẠY THÊM HỌC KỲ I– Năm học 2018-2019-10 ( Từ 14/12-> 20/12) Lớp Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN ( Ôn 10) 6 (Đầu khá) Văn- Dịu Toán( Nga) (Văn- Dịu) Sử- Lanh 6 (Đầu yếu) Toán( Nga) Văn- Dịu Sử- Lanh (Văn- Dịu) 7 Khá Toán-Tiến Văn- Yến Sinh- Huệ Anh- Hương Văn- Yến 7 (Đầu yếu) Sinh- Huệ Toán-Tiến Văn- Yến Sinh- Huệ Anh- Hương 8 (Đầu K,Y) Anh- L. Anh Văn- Thu Toán- Mai Lý- Tiến 9 (Đầu khá) Văn- Yến Toán- Mai Địa- Sinh Văn- Yến Anh- L. Anh (Toán- Mai) 9 (Đầu yếu) Toán- Định Anh- L. Anh Văn- Thu Địa- Sinh (Văn- Thu) s Thanh Tuyền, ngày 14 tháng 12 năm 2018 Phó Hiệu trưởng Dương Thị Thu Dịu THỜI KHÓA BIỂU DẠY THÊM HỌC KỲ I– Năm học 2018-2019-8-SĐB ( Từ 3/12-> 8/12)( Anh 7) Lớp Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN ( Ôn 10) 6 (Đầu khá) Toán( Nga) Văn- Dịu Anh- L.Anh Anh- L.Anh 6 (Đầu yếu) Văn- Dịu Sử- Lanh Toán( Nga) Anh- L.Anh 7 Khá Toán-Tiến Văn- Yến Anh- Hương Sinh- Huệ 7 (Đầu yếu) Sinh- Huệ Toán-Tiến Văn- Yến Anh- Hương 8 (Đầu K,Y) Văn- Thu Toán – Mai Anh- L.Anh Lý- Tiến 9 (Đầu khá) Anh- L. Anh Địa- Sinh Toán- Mai Văn- Yến 9 (Đầu yếu) Toán- Định Văn- Thu Anh- L. Anh Địa- Sinh Thanh Tuyền, ngày 3 tháng 12 năm 2018 Phó Hiệu trưởng Dương Thị Thu Dịụ TRƯỜNG THSC THANH TUYỀN THỜI KHÓA BIỂU DẠY THÊM HỌC KỲ I– Năm học 2018-2019-9_ SĐB ( Từ 9/12-> 14/12) Lớp Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN ( Ôn 10) 6 (Đầu khá) BDHSG Toán( Nga) Văn- Dịu Sử- Lanh 6 (Đầu yếu) BDHSG Văn- Dịu Sử- Lanh Văn- Dịu 7 Khá BDHSG Toán-Tiến Văn- Yến Sinh- Huệ 7 (Đầu yếu) BDHSG Sinh- Huệ Toán-Tiến Văn- Yến 8 (Đầu K,Y) BDHSG Văn- Thu Toán – Mai Văn- Thu 9 (Đầu khá) BDHSG Văn- Yến Địa- Sinh Toán- Mai 9 (Đầu yếu) BDHSG Toán- Định Văn- Thu Địa- Sinh Thanh Tuyền, ngày 7 tháng 12 năm 2018 Phó Hiệu trưởng Dương Thị Thu Dịụ TRƯỜNG THSC THANH TUYỀN THỜI KHÓA BIỂU DẠY THÊM HỌC KỲ I– Năm học 2018-2019-10-SĐB ( Từ 15/12-> 20/12)( Anh 6, Anh 7, 8) Lớp Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN ( Ôn 10) 6 (Đầu khá) BDHSG Toán( Nga) Văn- Dịu Sử- Lanh Anh- L.Anh 6 (Đầu yếu) BDHSG Văn- Dịu Toán( Nga) Anh- L.Anh Sử- Lanh 7 Khá BDHSG Toán-Tiến Văn- Yến Anh- Hương Sinh- Huệ 7 (Đầu yếu) BDHSG Sinh- Huệ Toán-Tiến Văn- Yến Anh- Hương 8 (Đầu K,Y) BDHSG Toán – Mai Anh- L.Anh Lý- Tiến Văn- Thu 9 (Đầu khá) BDHSG Văn- Yến Toán- Mai Địa- Sinh Văn- Yến Toán- Mai 9 (Đầu yếu) BDHSG Văn Thu Toán- Định Văn- Thu Địa- Sinh Thanh Tuyền, ngày 15 tháng 12 năm 2018 Phó Hiệu trưởng Dương Thị Thu Dịụ TRƯỜNG THSC THANH TUYỀN THỜI KHÓA BIỂU DẠY THÊM HỌC KỲ II– Năm học 2018-2019-1-SĐB ( Từ 4/3-> 9/3) Lớp Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN ( Ôn 10) 6 (Đầu khá) BDHSG Toán( Nga) Văn- Dịu Sử- Lanh Anh- L.Anh 6 (Đầu yếu) BDHSG Văn- Dịu Toán( Nga) Anh- L.Anh Sử- Lanh 7 Khá BDHSG Toán-Tiến Văn- Yến Anh- Hương Sinh- Huệ 7 (Đầu yếu) BDHSG Sinh- Huệ Toán-Tiến Văn- Yến Anh- Hương 8 (Đầu K,Y) BDHSG Toán – Mai Anh- L.Anh Lý- Tiến Văn- Thu 9 (Đầu khá) BDHSG Văn- Yến Toán- Mai Địa- Sinh Văn- Yến Toán- Mai 9 (Đầu yếu) BDHSG Văn Thu Toán- Định Văn- Thu Địa- Sinh Thanh Tuyền, ngày 4 tháng 3 năm 2018 Phó Hiệu trưởng Dương Thị Thu Dịụ
Tác giả: thcsthanhtuyen
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu số 12

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, GV, NV nhà trường năm học 2019 - 2020

công khai tài chính

báo cáo công khai tài chính

Công khai tài chính

Công khai dự toán 2019

Biểu số 11

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

Biểu số 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019
Xem thêm...