Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
01
Thời khóa biểu tháng 8 năm học 2019-2010 Chi tiết
2019-08-23
01
Phân công chuyên môn 2019-2020 Chi tiết
2019-08-20
01
Phân công chuyên môn lần 1 Chi tiết
2019-08-19
01
Phân công chuyên môn Chi tiết
2018-08-17
02
Thời khóa biểu tuần 1 năm hocj 2018-2019 Chi tiết
2018-08-17
99
Kế hoạch hưởng ứng ngày hội đọc sách Chi tiết
2018-04-16
Chuyên môn
Phân công chuyên môn lần 1 Chi tiết
2017-08-17
22/KH-ttu
Tổ chức ngày sách Vieeytj Nam 21/4 Chi tiết
2017-04-10
1
tkb ôn tâp hk 2 Chi tiết
2017-03-03
22/KH-TTu
Kế hoạc cuộc thi Đường đi an toàn cho bạn cho tôi Chi tiết
2017-02-23
tkb
học kì II Chi tiết
2017-01-05
Kế hoạch năm học 2016-2017
Những nội dung hoạt động chính trong năm Chi tiết
2016-10-10
Kế hoạch CNTT
Nội dung , quy chế Chi tiết
2016-10-05
1248/SGDDT-CTTT
V?v triển khai cong tác giáo dục ATGT đầu năm học... Chi tiết
2016-08-22
Số 1
Thời khóa biểu thực hiện từ tuần 1. Chi tiết
2016-08-20
Phân công chuyên môn
Lần 1 Chi tiết
2016-08-19
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07
Số: 34/CLPT- THCSTTu
Chiến lược phát triển nhà trường Chi tiết
2010-09-30
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu số 12

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, GV, NV nhà trường năm học 2019 - 2020

công khai tài chính

báo cáo công khai tài chính

Công khai tài chính

Công khai dự toán 2019

Biểu số 11

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

Biểu số 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019
Xem thêm...