Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
01
Thời khóa biểu tháng 8 năm học 2019-2010 Chi tiết
2019-08-23
01
Phân công chuyên môn 2019-2020 Chi tiết
2019-08-20
01
Phân công chuyên môn lần 1 Chi tiết
2019-08-19
01
Phân công chuyên môn Chi tiết
2018-08-17
02
Thời khóa biểu tuần 1 năm hocj 2018-2019 Chi tiết
2018-08-17
99
Kế hoạch hưởng ứng ngày hội đọc sách Chi tiết
2018-04-16
Chuyên môn
Phân công chuyên môn lần 1 Chi tiết
2017-08-17
22/KH-ttu
Tổ chức ngày sách Vieeytj Nam 21/4 Chi tiết
2017-04-10
1
tkb ôn tâp hk 2 Chi tiết
2017-03-03
22/KH-TTu
Kế hoạc cuộc thi Đường đi an toàn cho bạn cho tôi Chi tiết
2017-02-23
tkb
học kì II Chi tiết
2017-01-05
Kế hoạch năm học 2016-2017
Những nội dung hoạt động chính trong năm Chi tiết
2016-10-10
Kế hoạch CNTT
Nội dung , quy chế Chi tiết
2016-10-05
1248/SGDDT-CTTT
V?v triển khai cong tác giáo dục ATGT đầu năm học... Chi tiết
2016-08-22
Số 1
Thời khóa biểu thực hiện từ tuần 1. Chi tiết
2016-08-20
Phân công chuyên môn
Lần 1 Chi tiết
2016-08-19
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07
Số: 34/CLPT- THCSTTu
Chiến lược phát triển nhà trường Chi tiết
2010-09-30
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu số 12

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, GV, NV nhà trường năm học 2019 - 2020

Biểu số 11

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

Biểu số 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019

Biểu mẫu 09

Thông báo cam kết chất lượng GD của nhà trường năm học 2019 - 2020

Công khai tài chính

Báo cáo thực hiện các khoản thu trong nhà trường năm học 2018 - 2019
Xem thêm...