Điểm báo

Công khai dự toán tài chính năm 2019

Đơn vị: Trường THCS Tiên Hải Biểu số 21
Chương: 622 (công khai theo thông tư 61/20017/TT- BTC
ngày 15/6/2017 của Bộ TC)
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 2019
ĐVT: đồng
STT Chỉ tiêu Dự toán được giao Ghi chú
A Dự toán thu    
I Tổng số thu 47,600,000  
1 Thu phí, lệ phí    
  Quü häc phÝ 47,600,000  
  CÊp bï häc phÝ    
4 Thu sự nghiệp khác 95,400,000  
  LÖ phÝ nghÒ 1,320,000  
  Häc thªm c¸c m«n kh¸c 75,600,000  
  Học thêm nghề 18,480,000   75600
II Số thu nộp NSNN    
1 Phí, lệ phí     19040000
  40% chi hỗ trợ tăng lương 19,040,000  
  60% điều tiết chung 28,560,000  
3 Hoạt động sự nghiệp khác    
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
III Số được để lại chi theo chế độ 123,960,000  
1 Phí, lệ phí    
  Quü häc phÝ 60% 28,560,000  
  Lệ phí thi nghề 1,320,000  
  Học thêm nghề 18,480,000  
  Học thêm các môn khác 75,600,000  
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Thu viện trợ    
4 Hoạt động sự nghiệp khác    
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 2,065,694,000  
I Loại 490 khoản 493    
1 Chi thanh toán cá nhân 1,865,799,000  
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn 169,255,000  
3 Chi mua sắm, sửa chữa     0
4 Chi khác 30,640,000  
II Loại…, khoản…    
C Dự toán chi nguồn khác (nếu có)    
1 Chi thanh toán cá nhân    
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn    
3 Chi mua sắm, sửa chữa    
4 Chi khác    
Ngày 15 tháng 01 năm 2019   
Thủ trưởng đơn vị
Nguyễn Hoàng Ngân

Tác giả:

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường