Tin từ đơn vị khác

NỘI QUY THƯ VIỆN
<p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">NỘI QUY THƯ VIỆN</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">TRƯỜNG TIỂU HỌC X&Atilde; XU&Acirc;N KH&Ecirc;</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">THƯ VIỆN L&Agrave; T&Agrave;I SẢN V&Ocirc; GI&Aacute; CỦA&nbsp;NH&Agrave; TRƯỜNG, TẤT CẢ C&Aacute;C TH&Agrave;NH VI&Ecirc;N TRONG NH&Agrave; TRƯỜNG ĐỀU L&Agrave; BẠN ĐỌC CỦA THƯ VIỆN, C&Oacute; TR&Aacute;CH NHIỆM BẢO VỆ V&Agrave; X&Acirc;Y DỰNG.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>Bạn đọc cần thực hiện c&aacute;c quy định sau đ&acirc;y:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Điều 1: V&agrave;o thư viện phải giữ trật tự, im lặng v&agrave; giữ vệ sinh chung</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Điều 2: Phải c&oacute; thẻ bạn đọc (thẻ thư viện) mới được mượn s&aacute;ch. Mỗi lần mượn kh&ocirc;ng qu&aacute; 4 bản, thời hạn 1 tuần. Nếu đọc&nbsp;chưa&nbsp;xong bạn đọc phải đến thư viện xin gia hạn, chưa trả s&aacute;ch kh&ocirc;ng được mượn tiếp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Điều&nbsp;3: &nbsp;B&aacute;o ch&iacute;, từ điển, tin học, ngoại ngữ, tin học, s&aacute;ch qu&yacute; hiếm chỉ được sử dụng tại chỗ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Điều 4: Bạn đọc cần giữ g&igrave;n s&aacute;ch b&aacute;o cẩn thận. Kh&ocirc;ng l&agrave;m r&aacute;ch, bẩn, kh&ocirc;ng viết, vẽ v&agrave;o s&aacute;ch b&aacute;o.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Điều 5: Bạn đọc l&agrave;m mất s&aacute;ch phải đền s&aacute;ch mới hoặc&nbsp;đền tiền tương đương với gi&aacute; trị thực&nbsp;tế.</span></span></p> <div>&nbsp;</div>
Tác giả: TH Xuân Khê

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường