Điểm báo

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH 2015
phßng gi¸o dôc TP Phñ Lý C«ng khai theo th«ng t­ 09/2009/TT- Bé GD §T
tr­êng thcs tiªn HIÖp Ngµy 07 th¸ng 05 n¨m 2009 cña Bé tr­ëng Bé Giãa dôc vµ §µo t¹o
th«ng b¸o
c«ng khai quyÕt to¸n thu - chi nguån ng©n s¸ch, nguån kh¸c n¨m 2015
STT chØ tiªu  sè liÖu b¸o c¸o
 quyÕt to¸n 
sè liÖu quyÕt to¸n
 ®­îc duyÖt
Ghi chó
A QuyÕt to¸n thu      
I Tæng sè thu      
1 Thu sù nghiÖp kh¸c 167,406,000 167,406,000  
  Quü häc phÝ 69,705,000 69,705,000  
  CÊp bï häc phÝ 4,905,000 4,905,000  
  Häc thªm nghÒ 7,722,000 7,722,000  
  LÖ phÝ nghÒ 1,410,000 1,410,000  
  Häc thªm c¸c m«n kh¸c 83,664,000 83,664,000  
II Sè thu nép ng©n  s¸ch nhµ n­íc 0    
  Quü häc phÝ 69,705,000 69,705,000  
  40% hç chî t¨ng l­¬ng 27,882,000 27,882,000  
  60% ®iÒu tiÕt chung 41,823,000 41,823,000  
III Sè ®­îc ®Ó l¹i chi theo chÓ ®é 134,619,000 134,619,000  
  Quü häc phÝ 60% 41,823,000 41,823,000  
  Häc thªm nghÒ 7,722,000 7,722,000  
  LÖ phÝ nghÒ 1,410,000 1,410,000  
  Häc thªm c¸c m«n kh¸c 83,664,000 83,664,000  
B QuyÕt to¸n chi ng©n s¸ch nhµ n­íc 2,028,468,000 2,028,468,000  
I Lo¹i 14 - 03      
1 Chi thanh to¸n c¸ nh©n 1,678,602,000 1,678,602,000  
  Môc 6000 L­¬ng biªn chÕ 850,547,000 850,547,000  
  Môc 6050 l­¬ng H§ ng¾n h¹n 137,232,000 137,232,000  
  Môc 6100 Phuj  408,602,000 408,602,000  
  Môc 6200   0  
  Môc 6250   0  
  Môc 6300 274,913,000 274,913,000  
  Môc 6400 7,308,000 7,308,000  
2 Chi nghiÖp vô chuyªn m«n 342,454,000 342,454,000  
  Môc 6500 6,435,000 6,435,000  
  Môc 6550 39,228,000 39,228,000  
  Môc 6600 17,649,000 17,649,000  
  Môc 6700 9,600,000 9,600,000  
  Môc 6750   0  
  Môc 6900 223,553,000 223,553,000  
  Môc 7000 45,989,000 45,989,000  
3 Chi kh¸c 7,412,000 7,412,000  
  Môc 7750 2,507,000 2,507,000  
  Môc 7766 4,905,000 4,905,000  
C Dù to¸n chi nguån kh¸c      
Ngµy 20 th¸ng 01 n¨m 2016
Thñ tr­ëng ®¬n vÞ 
Tác giả:

Xem thêm