Tin từ đơn vị khác

LỊCH TUẦN 35-TRƯỜNG THCS THANH LƯU
<p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/5688993737705987478/tintuc/30-4%201-5.jpg" style="height:199px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><strong>LỊCH C&Ocirc;NG&nbsp; T&Aacute;C TUẦN THỨ 35 &nbsp;&nbsp;- Kỳ II</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><em>Từ ng&agrave;y 01/5/2017 đến ng&agrave;y 06/5/2017</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><em>Gi&aacute;o vi&ecirc;n trực tuần:Cao Thị Hồng Nụ</em> - <em>Lớp trực tuần 7B</em></span></span></p> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:600px"> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="height:26px; width:103px"> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px">Thứ, ng&agrave;y, th&aacute;ng</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="height:26px; width:497px"> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px">Nội dung c&ocirc;ng việc</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:26px; width:247px"> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px">S&aacute;ng</span></span></p> </td> <td style="height:26px; width:250px"> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px">Chiều</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:26px"> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><strong>Thứ 2</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><strong>(01/05/2017)</strong></span></span></p> </td> <td style="height:26px; width:247px"> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px">&nbsp; Nghỉ 01 &ndash; 05&nbsp; (ng&agrave;y Quốc tế lao động)</span></span></p> </td> <td style="height:26px; width:250px"> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px">&nbsp; Nghỉ 01 &ndash; 05 (ng&agrave;y Quốc tế lao động)</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:26px"> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><strong>Thứ 3</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><strong>(02/05/2017)</strong></span></span></p> </td> <td style="height:26px; width:247px"> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px">&nbsp; Nghỉ b&ugrave; 30 &ndash; 04 ( ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam)</span></span></p> </td> <td style="height:26px; width:250px"> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px">&nbsp;Nghỉ b&ugrave; 30 &ndash; 04 (ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam)</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:26px"> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><strong>Thứ 4</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><strong>(03/05/2017)</strong></span></span></p> </td> <td style="height:26px; width:247px"> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px">&nbsp; - L&ecirc;n lớp theo TKB</span></span></p> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px">&nbsp;- 7h30&rsquo; Họp TPT tại THCS Thanh Nguy&ecirc;n (đ/c: Nhung)</span></span></p> </td> <td style="height:26px; width:250px"> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px">&nbsp; HỌP HỘI ĐỒNG</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:26px"> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><strong>Thứ 5</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><strong>(04/05/2017)</strong></span></span></p> </td> <td style="height:26px; width:247px"> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px">&nbsp; - L&ecirc;n lớp theo TKB;</span></span></p> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px">&nbsp; - Đ/c: Lưu duyệt n&acirc;ng lương-PCTN nghề nghiệp đợt 1 năm 2017 tại PGD;</span></span></p> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px">&nbsp; - Đ/c: Hồng nộp tiền đ&egrave; thi giấy thi, nhận giấy kiểm tra, đề thi TK n&oacute;i Tiếng anh;</span></span></p> </td> <td style="height:26px; width:250px"> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px">&nbsp; - 13h30&rsquo; Kiểm tra n&oacute;i Tiếng anh khối 6 (Đ/c Hoan &ndash; Đ/c Hương);</span></span></p> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px">&nbsp; - Khối 7,8,9 học th&ecirc;m;</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:26px"> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><strong>Thứ 6</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><strong>(05/05/2017)</strong></span></span></p> </td> <td style="height:26px; width:247px"> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px">&nbsp; - L&ecirc;n lớp theo TKB;</span></span></p> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px">&nbsp; - 7h15&rsquo; Kiểm tra n&oacute;i Tiếng anh khối 7 (Đ/c Hoan &ndash; Đ/c Hương);</span></span></p> </td> <td style="height:26px; width:250px"> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px">&nbsp; - 13h30&rsquo; Kiểm tra n&oacute;i Tiếng anh khối 8 (Đ/c Hoan &ndash; Đ/c Hương);</span></span></p> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px">&nbsp; - Khối 6,7,9 học th&ecirc;m;</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:26px"> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><strong>Thứ 7</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><strong>(06/05/2017)</strong></span></span></p> </td> <td style="height:26px; width:247px"> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px">&nbsp; - L&ecirc;n lớp theo TKB;</span></span></p> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px">&nbsp; - Giao ban tuần</span></span></p> </td> <td style="height:26px; width:250px"> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px">&nbsp; - Khối 6,7,8,9 học th&ecirc;m;</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear: both; text-align: center;">&nbsp;</div> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><em>Thanh Lưu, Ng&agrave;y 29 th&aacute;ng&nbsp; 04 năm 2017</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px">HIỆU TRƯỞNG</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><em>&nbsp;(K&yacute;, đ&oacute;ng dấu)</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><strong>L&ecirc; Thị Xuyến</strong></span></span></p>
Tác giả: NGUYỄN THANH NINH

Xem thêm