Tin từ đơn vị khác

THCS THANH LƯU-LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 16 - Kỳ I
<p style="text-align:center"><span style="color:#008000"><span style="font-size:14px"><strong>LỊCH C&Ocirc;NG&nbsp; T&Aacute;C TUẦN THỨ 16 - Kỳ I</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#008000"><span style="font-size:14px"><em>Từ ng&agrave;y 05/12/2016 đến ng&agrave;y 09/12/2016 </em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Gi&aacute;o vi&ecirc;n trực:&nbsp; <span style="color:#FF0000"><strong>Đ/c Nguyễn Thị Khu&ecirc;</strong>&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp; Lớp trực tuần:<strong><span style="color:#FF0000"> 9A</span></strong></span></p> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td rowspan="2"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong>Thứ, ng&agrave;y, th&aacute;ng</strong></span></p> </td> <td colspan="2" style="width:483px"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong>Nội dung c&ocirc;ng việc</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:237px"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng</strong></span></p> </td> <td style="width:246px"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong>Chiều</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px">Thứ 2<br /> (05/12/2016)</span></strong></p> </td> <td style="width:237px"> <p><span style="font-size:14px">- Ch&agrave;o cờ</span></p> <p><span style="font-size:14px">- Ph&aacute;t động viết thư UPU lần thứ 46 (Đ/c Nhung)</span></p> <p><span style="font-size:14px">- L&ecirc;n lớp theo TKB</span></p> </td> <td style="width:246px"> <p>- Họp hội đồng</p> <p>- Họp tổ chuy&ecirc;n m&ocirc;n</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px">Thứ 3<br /> (06/12/2016)</span></strong></p> </td> <td style="width:237px"> <p><span style="font-size:14px">- L&ecirc;n lớp theo TKB</span></p> </td> <td style="width:246px"> <p>- Dạy th&ecirc;m K6,7,8,9</p> <p>- 14h00: Tổng kết Chi bộ</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px">Thứ 4<br /> (07/12/2016)</span></strong></p> </td> <td style="width:237px"> <p><span style="font-size:14px">- L&ecirc;n lớp theo TKB</span></p> </td> <td style="width:246px"> <p><span style="font-family:times new roman; font-size:13pt">- Dạy th&ecirc;m K6,7,8,9</span><!--EndFragment-->&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px">Thứ 5<br /> (08/12/2016)</span></strong></p> </td> <td style="width:237px"> <p><span style="font-size:14px">- L&ecirc;n lớp theo TKB</span></p> <p><span style="font-size:14px">- Nộp hồ sơ thi GVG (Đ/c Dũng nhận)</span></p> </td> <td style="width:246px"> <p>- 13h30: Thi b&oacute;ng đ&aacute; cấp cụm tại Thanh Lưu (Đ/c Giang)</p> <p>- Dạy th&ecirc;m K6,7,8,9</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px">Thứ 6<br /> (02/12/2016)</span></strong></p> </td> <td style="width:237px"> <p><span style="font-size:14px">- L&ecirc;n lớp theo TKB</span></p> </td> <td style="width:246px"> <p>- Bồi dưỡng HSG khối 8</p> <p>- Bồi dưỡng HSG: Văn+To&aacute;n, m&ocirc;n kh&aacute;c</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px">Thứ 7<br /> 09/12/2016</span></strong></p> </td> <td style="width:237px"> <p><span style="font-size:14px">- L&ecirc;n lớp theo TKB</span></p> <p><span style="font-size:14px">- Thi IOE cấp trường (Đ/c Hoan, Hương)<br /> - Đ/c Tuấn gi&aacute;m s&aacute;t tại Thanh T&acirc;m</span></p> <p><span style="font-size:14px">- Giao ban tuần, k&yacute; gi&aacute;o &aacute;n</span></p> </td> <td style="width:246px"> <p><span style="font-family:times new roman; font-size:13pt">- Dạy th&ecirc;m K6,7,8,9</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> <p style="text-align:center"><span style="color:#006400"><span style="font-size:14px"><em>Thanh Lưu, Ng&agrave;y 03 th&aacute;ng&nbsp; 12&nbsp; năm 2016</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:14px">HIỆU TRƯỞNG</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>(K&yacute;, đ&oacute;ng dấu)</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#006400"><span style="font-size:14px"><strong>L&ecirc; Thị Xuyến</strong></span></span></p>
Tác giả: NGUYỄN THANH NINH

Xem thêm