Tin từ đơn vị khác

Hoa khôi lớp xấu xí
<p style="text-align: center;"><span style="font-size:18px"><strong>&nbsp;Hoa kh&ocirc;i lớp xấu x&iacute;</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">C&aacute;c sinh vi&ecirc;n nữ c&ocirc;ng khai bỏ phiếu bầu chọn hoa kh&ocirc;i của lớp, Tiểu Mai l&agrave; người c&oacute; dung mạo b&igrave;nh thường nhưng c&ocirc; đ&atilde; đứng ra n&oacute;i mọi người rằng: &quot;<em>Nếu như t&ocirc;i được chọn, qua v&agrave;i năm sau, c&aacute;c chị em ngồi ở đ&acirc;y c&oacute; thể tự h&agrave;o m&agrave; n&oacute;i với chồng của m&igrave;nh rằng, &#39;Hồi em học đại học, em c&ograve;n xinh đẹp hơn cả hoa kh&ocirc;i trong lớp cơ đấy</em>!&#39;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Kết quả l&agrave; c&ocirc; ấy đ&atilde; được bầu chọn với số phiếu gần như tuyệt đối.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>B&agrave;i học:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Thuyết phục người kh&aacute;c ủng hộ bạn, kh&ocirc;ng nhất định l&agrave; phải chứng minh rằng bạn xuất sắc hơn người kh&aacute;c như thế n&agrave;o, m&agrave; l&agrave; cần để cho người ta biết được rằng nhờ c&oacute; bạn m&agrave; họ mới trở n&ecirc;n ưu t&uacute; hơn v&agrave; c&oacute; nhiều th&agrave;nh tựu hơn.</span></p>
Tác giả: Trường TH&THCS Tiên Ngoại

Xem thêm