Tin từ đơn vị khác

TRƯỜNG THCS TRỊNH XÁ VUI MỪNG ĐƯỢC NHẬN SỰ GIÚP ĐỠ TÀI TRỢ CỦA TỔ CHỨC BETTER LIFE VIỆT NAM
<p style="text-align:center"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="font-size:14px"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Buổi giao lưu v&agrave; tặng s&aacute;ch của tổ chức Better Life Vietnam</span></strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ng&agrave;y 27/05/ 2017 tại Trường THCS Trịnh X&aacute; &nbsp;đ&atilde; diễn ra buổi giao lưu v&agrave; tặng s&aacute;ch của tổ chức Better Life Vietnam &nbsp;v&agrave; những người bạn gi&agrave;nh cho học sinh nh&agrave; trường. Đ&acirc;y l&agrave; một hoạt động bổ &iacute;ch v&agrave; đầy &yacute; nghĩa.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dự buổi giao lưu v&agrave; trao tặng s&aacute;ch về ph&iacute;a nh&agrave; trường c&oacute;:Thầy gi&aacute;o: Nguyễn Trung Ki&ecirc;n &ndash; Đảng ủy vi&ecirc;n- B&iacute; thư chi bộ - Hiệu trưởng nh&agrave; trường; Thầy gi&aacute;o Nguyễn Khắc Ho&agrave;ng- Ph&oacute; b&iacute; thư chi bộ - Ph&oacute; HT nh&agrave; trường c&ugrave;ng c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o trong hội đồng sư phạm nh&agrave; trường; Trong buổi lễ trọng thể n&agrave;y cũng c&oacute; sự c&oacute; mặt của 250 em học sinh trong to&agrave;n trường tham gia đầy đủ.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đại diện Tổ chức Better Life Vietnam &nbsp;v&agrave; c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n đến từ c&aacute;c nước: Mỹ, Ca-na-da, New-di-l&acirc;n, &Uacute;c&hellip;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mở buổi buổi giao lưu v&agrave; tặng s&aacute;ch của tổ chức Better Life Vietnam &nbsp;v&agrave; những người bạn c&aacute;c Kh&aacute;ch mời nước ngo&agrave;i giới thiệu bản th&acirc;n, &nbsp;đất nước m&igrave;nh , những lời nhắn nhủ tới học sinh l&agrave;m cho kh&ocirc;ng kh&iacute; buổi giao lưu rất s&ocirc;i nổi.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiếp theo b&agrave; Thịnh- đại diện đo&agrave;n giới thiệu về Better Life Vietnam, v&agrave; chương tr&igrave;nh s&aacute;ch trao tặng học sinh nh&agrave; trường. Tổng số s&aacute;ch đo&agrave;n trao tặng h&agrave;ng trăm cuốn với gi&aacute; trị 12 triệu đồng. Đ&acirc;y l&agrave; một m&oacute;n qu&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng &yacute; nghĩa đối với c&aacute;c em học sinh nh&agrave; trường.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đại diện nh&agrave; trường Thầy gi&aacute;o Nguyễn Khắc Ho&agrave;ng- Ph&oacute; b&iacute; thư chi bộ - Ph&oacute; HT đ&atilde; ph&aacute;t biểu cảm ơn, trả lời phỏng vấn của đo&agrave;n, k&ecirc;u gọi đo&agrave;n tiếp tục c&oacute; c&aacute;c chương tr&igrave;nh giao lưu, t&agrave;i trợ trong thời gian tới. Đại diện học sinh l&agrave; em Chu V&acirc;n Anh lớp 8A cũng chia sẻ về niềm vui khi được giao lưu v&agrave; nhận s&aacute;ch của tổ chức Better Life Vietnam &nbsp;v&agrave; những người bạn.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Buổi &nbsp;giao lưu v&agrave; nhận s&aacute;ch của tổ chức Better Life Vietnam &nbsp;v&agrave; những người bạn kết th&uacute;c trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi, lưu luyến giữa c&aacute;c em học sinh, c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o v&agrave; c&aacute;c bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n nước ngo&agrave;i. Hẹn gặp lại c&aacute;c bạn trong thời gian sớm nhất.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số h&igrave;nh ảnh của buổi giao lưu v&agrave; nhận s&aacute;ch của tổ chức Better Life Vietnam &nbsp;v&agrave; những người bạn</p> <p>với thầy tr&ograve; nh&agrave; trường:</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/a1.jpg" style="height:539px; width:614px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/a2.jpg" style="height:545px; width:652px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/a4.jpg" style="height:543px; width:614px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/a5.jpg" style="height:542px; width:636px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/a6.jpg" style="height:546px; width:614px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/a9.jpg" style="height:479px; width:714px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/b.jpg" style="height:565px; width:614px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/b5.jpg" style="height:546px; width:614px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/b6.jpg" style="height:559px; width:614px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/b7.jpg" style="height:541px; width:614px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/b8.jpg" style="height:573px; width:614px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/b9.jpg" style="height:533px; width:614px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/loan.jpg" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/nhung.jpg" style="height:546px; width:740px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/phong.jpg" style="height:525px; width:698px" /></p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20170527_104509(1).jpg" style="height:1200px; width:900px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20170527_104520(1).jpg" style="height:1200px; width:1600px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20170527_104530(1).jpg" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20170527_104634(1).jpg" style="height:1200px; width:900px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20170527_104718(1).jpg" style="height:1200px; width:900px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20170527_111456(1).jpg" style="height:1200px; width:1600px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20170527_111524(1).jpg" style="height:1200px; width:1600px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20170527_111553(1).jpg" style="height:1200px; width:1600px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20170527_111701(1).jpg" style="height:1200px; width:1600px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20170527_111711(1).jpg" style="height:1200px; width:1600px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20170527_111822(1).jpg" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20170527_111923(1).jpg" style="height:1200px; width:1600px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20170527_111930(1).jpg" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20170527_111945(1).jpg" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20170527_111957(1).jpg" style="height:1200px; width:1600px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20170527_112047(1).jpg" style="height:1200px; width:1600px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20170527_112053(1).jpg" style="height:1200px; width:1600px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20170527_111711(2).jpg" style="height:1200px; width:1600px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20170527_112222.jpg" style="height:1200px; width:1600px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20170527_112227.jpg" style="height:1200px; width:1600px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20170527_112249.jpg" style="height:1200px; width:1600px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20170527_112253.jpg" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20170527_112451.jpg" style="height:1200px; width:1600px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20170527_112742.jpg" style="height:1200px; width:900px" /></p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20170527_103619(2).jpg" style="height:1200px; width:1600px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20170527_104359(1).jpg" style="height:1200px; width:1600px" /></p> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/hrUTl7vZmLc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Tác giả: Nguyễn Khắc Hoàng
data/10492469402196564285/tintuc/files/06.2017/Vi%E1%BA%BFt%20v%E1%BB%81%20bu%E1%BB%95i%20giao%20l%C6%B0u%20v%C3%A0%20t%E1%BA%B7ng%20s%C3%A1ch.rar

Xem thêm