Tin từ đơn vị khác

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA NGỮ VĂN 2018-2019 CỦA TRƯỜNG THCS TRỊNH XÁ
<p><strong>TIN B&Agrave;I HOẠT ĐỘNG NGOẠI KH&Oacute;A NGỮ VĂN</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Với mong muốn x&acirc;y dựng một s&acirc;n chơi giải tr&iacute;, học tập l&agrave;nh mạnh v&agrave; bổ &iacute;ch cho học sinh, &aacute;p dụng phương ph&aacute;p đổi mới v&agrave;o dạy học Ngữ văn, ng&agrave;y 26/03/2019, được sự nhất tr&iacute;, chỉ đạo của Chi bộ, BGH nh&agrave; trường,&nbsp; tổ Ngữ văn trường THCS Trịnh X&aacute; đ&atilde;&nbsp; tổ chức chương tr&igrave;nh ngoại kh&oacute;a chuy&ecirc;n đề :&quot; EM Y&Ecirc;U VĂN HỌC&quot; lần thứ nhất, năm học 2018-2019.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Về tham dự buổi ngoại kh&oacute;a c&oacute; thầy Nguyễn Trung Ki&ecirc;n &ndash; B&iacute; thư chi bộ, Hiệu trưởng nh&agrave; trường c&ugrave;ng to&agrave;n thể c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c em học sinh trong trường.</p> <p>&nbsp;&nbsp; Buổi ngoại kh&oacute;a được bắt đầu với lời ph&aacute;t biểu đầy t&acirc;m huyết của thầy Nguyễn Trung Ki&ecirc;n &ndash; Hiệu trưởng nh&agrave; trường . Thầy đ&atilde; động vi&ecirc;n, kh&iacute;ch lệ c&ocirc; v&agrave; tr&ograve; trong việc đổi mới phương ph&aacute;p dạy v&agrave; học đặc biệt đối với bộ m&ocirc;n Ngữ văn. Ngay sau lời ph&aacute;t biểu của thầy l&agrave; c&aacute;c tiết mục s&acirc;n khấu h&oacute;a c&aacute;c t&aacute;c phẩm. T&aacute;m tiết mục được biểu diễn đ&atilde; đưa người xem qua nhiều cung bậc cảm x&uacute;c. Từ căm giận&nbsp; bọn quan lại, cường h&agrave;o &aacute;c b&aacute; trong x&atilde; hội phong kiến đến đồng cảm, thương x&oacute;t cho những cảnh đời cơ cực, nhiều cay đắng của người n&ocirc;ng d&acirc;n trong x&atilde; hội xưa. C&oacute; những l&uacute;c người xem kh&ocirc;ng k&igrave;m nổi x&uacute;c động khi chứng kiến những cảnh chia ly đầy đau x&oacute;t của hai mẹ con chị Dậu hay l&agrave; cảnh chia tay của hai cha con &ocirc;ng S&aacute;u. Với diễn xuất d&iacute; dỏm, tự nhi&ecirc;n, tiết mục &ldquo;Thầy b&oacute;i xem voi&rsquo; đ&atilde; mang đến cho kh&aacute;n giả tiếng cười sảng kho&aacute;i. Đan xen c&aacute;c tiết mục s&acirc;n khấu l&agrave; c&aacute;c c&acirc;u hỏi văn học giao lưu với kh&aacute;n giả. C&aacute;c em học sinh v&ocirc; c&ugrave;ng h&agrave;o hứng tham gia trả lời c&acirc;u hỏi từ ban cố vấn để được nhận những phần qu&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn. Đặc biệt, trong phần giao lưu, c&oacute; nhiều em đ&atilde; trả lời được những c&acirc;u hỏi về văn học địa phương kh&aacute; kh&oacute; của thầy Nguyễn Khắc Ho&agrave;ng &ndash; Ph&oacute; hiệu trưởng nh&agrave; trường.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh học sinh được trải nghiệm, thực h&agrave;nh v&agrave; khắc s&acirc;u kiến thức, r&egrave;n kỹ năng cảm thụ t&aacute;c phẩm, kỹ năng &ldquo;h&oacute;a th&acirc;n&rdquo; v&agrave;o nh&acirc;n vật văn học. Gi&uacute;p học sinh say m&ecirc;, hứng th&uacute;, t&iacute;ch cực chủ động, s&aacute;ng tạo trong học tập v&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng y&ecirc;u th&iacute;ch bộ m&ocirc;n Ngữ văn.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chương tr&igrave;nh đ&atilde; để lại dấu ấn đậm n&eacute;t về những gi&aacute; trị, &yacute; nghĩa tư tưởng của t&aacute;c phẩm văn học trong t&acirc;m tr&iacute; của c&aacute;c em học sinh v&agrave; tạo sức lan tỏa c&aacute;c gi&aacute; trị nh&acirc;n văn cao đẹp m&agrave; Văn học mang lại cho x&atilde; hội. Từ đ&oacute; h&igrave;nh th&agrave;nh gi&aacute; trị ch&acirc;n &ndash; thiện &ndash; mĩ, gi&uacute;p c&aacute;c em học sinh biết ph&acirc;n biệt c&aacute;i xấu, c&aacute;i tốt; biết qu&yacute; trọng t&igrave;nh y&ecirc;u thương giữa con người với con người; biết qu&yacute; trọng gi&aacute; trị của cuộc sống độc lập, h&ograve;a b&igrave;nh h&ocirc;m nay.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kết th&uacute;c chương tr&igrave;nh, Ban tổ chức đ&atilde; trao thưởng cho c&aacute;c tập thể lớp c&oacute; tiết mục xuất sắc.</p> <p>Giải nhất : Lớp 8A ( Kịch &ndash; L&atilde;o Hạc )</p> <p>Giải nh&igrave;:</p> <p>+ Lớp 7A ( Kịch &ndash; Quan &Acirc;m Thị K&iacute;nh)</p> <p>+ Lớp 8B ( Kịch &ndash; Con c&oacute; thương thầy thương u)</p> <p>Giải ba:</p> <p>+ Lớp 9B ( Kịch &ndash; Chiếc lược ng&agrave;)</p> <p>+ Lớp 6A ( Kịch &ndash; Thầy b&oacute;i xem voi)</p> <p>Giải khuyến kh&iacute;ch</p> <p>+ Lớp 7A ( Kịch &ndash; Tấm C&aacute;m )</p> <p>+ Lớp 9A ( M&uacute;a, kịch &ndash; B&aacute;nh tr&ocirc;i nước, Tức nước vỡ bờ)</p> <p>+ Lớp 6B ( Nhạc kịch &ndash; Con Rồng ch&aacute;u Ti&ecirc;n).</p> <p>Sau đ&acirc;y l&agrave; một số h&igrave;nh anh trong buổi ngoại kh&oacute;a:</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20190326_141433.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20190326_141300.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/7a.jpg" style="height:273px; width:600px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/8a.jpg" style="height:259px; width:600px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20190326_152354.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20190326_153630.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/cebe1ff10476e628bf67.jpg" style="height:292px; width:600px" /></p> <p>&nbsp;</p>
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền
data/10492469402196564285/tintuc/files/03.2019/TIN%20B%C3%80I%20HO%E1%BA%A0T%20%C4%90%E1%BB%98NG%20NGO%E1%BA%A0I%20KH%C3%93A%20NG%E1%BB%AE%20V%C4%82N.docx

Xem thêm