Tin từ đơn vị khác

Quyết định thành lập Ban quản trị và Ban biên tập trang Website
<p style="text-align:center"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/4281739138616593379/tintuc/IMG_20160906_174056(1).jpg" style="border-style:solid; border-width:5px; height:360px; margin:10px 5px; width:640px" /></p> <p><span style="font-size:16px">PH&Ograve;NG GD &amp; ĐT HUYỆN L&Yacute; NH&Acirc;N<strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;CỘNG HO&Agrave; X&Atilde; HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM</strong></span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>TRƯỜNG TH NH&Acirc;N CH&Iacute;NH</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Độc lập - Tự do - Hạnh ph&uacute;c</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Số: 17/QĐ-TH &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><em>&nbsp;Nh&acirc;n Ch&iacute;nh, ng&agrave;y 12 &nbsp;th&aacute;ng 9 năm 2016</em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong>QUYẾT ĐỊNH </strong></span></p> <h5 style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong>V/v th&agrave;nh lập Ban quản trị v&agrave; Ban bi&ecirc;n tập trang Website</strong></span></h5> <h5 style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong>Năm học 2016-2017</strong></span></h5> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong>HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NH&Acirc;N CH&Iacute;NH</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:16px">Căn cứ điều lệ trường Tiểu học ban h&agrave;nh theo th&ocirc;ng tư số 41/2010/TT-BGDĐT ng&agrave;y 30 th&aacute;ng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo;</span></p> <p><span style="font-size:16px">Căn cứ th&ocirc;ng tư số 53/2012/TT-BGDĐT ng&agrave;y 20/12/2012 về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử v&agrave; cổng th&ocirc;ng tin điện tử;</span></p> <p><span style="font-size:16px">X&eacute;t đề nghị của b&agrave; Ph&oacute; hiệu trưởng phụ tr&aacute;ch CNTT,</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong>QUYẾT ĐỊNH:</strong></span></p> <p><span style="font-size:16px">Điều 1. Th&agrave;nh lập Ban quản trị v&agrave; Ban bi&ecirc;n tập trang Website trường Tiểu học Nh&acirc;n Ch&iacute;nh, năm học 2016- 2017 gồm c&aacute;c &ocirc;ng, b&agrave; c&oacute; t&ecirc;n sau:</span></p> <p><span style="font-size:16px">1. B&agrave; Trương Thị Ngọc - Hiệu Trưởng - Trưởng ban.</span></p> <p><span style="font-size:16px">2. B&agrave; Nguyễn Thị Thu Hằng - Ph&oacute; hiệu trưởng- Ph&oacute; ban thường trực.</span></p> <p><span style="font-size:16px">3. B&agrave; Nguyễn Thị Thắng - TT tổ 4,5- Ủy vi&ecirc;n.</span></p> <p><span style="font-size:16px">4. B&agrave; Cao Thị Hoa - TT tổ 2,3<strong>-</strong>Ủy vi&ecirc;n.</span></p> <p><span style="font-size:16px">5. B&agrave; Đỗ Thị Minh Thu- TT tổ 1- Ủy vi&ecirc;n</span></p> <p><span style="font-size:16px">6. Trần Văn Thủy- B&iacute; thư Đo&agrave;n TN</span></p> <p><span style="font-size:16px">7. Vũ Thị Lan- Nh&acirc;n vi&ecirc;n thư viện</span></p> <p><span style="font-size:16px">8. Trần Thị Th&ecirc;u- Nh&acirc;n vi&ecirc;n Kế to&aacute;n</span></p> <p><span style="font-size:16px">9. Nguyễn Thị C&uacute;c- Tổng phụ tr&aacute;ch Đội TNTPHCM</span></p> <p><span style="font-size:16px">Điều 2. Ban quản trị v&agrave; Ban bi&ecirc;n tập trang Website c&oacute; nhiệm vụ chỉ đạo quản l&yacute; v&agrave; tổ chức hoạt động của website theo c&aacute;c văn bản hướng dẫn hiện h&agrave;nh của Bộ GD&amp;ĐT, Sở GD&amp;ĐT v&agrave; Ph&ograve;ng GD&amp;ĐT L&yacute; Nh&acirc;n; theo quy chế nh&agrave; trường ban h&agrave;nh.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Điều 3. C&aacute;c &ocirc;ng, b&agrave; c&oacute; t&ecirc;n tại Điều 1 chịu tr&aacute;ch nhiệm thi h&agrave;nh Quyết định n&agrave;y kể từ ng&agrave;y k&iacute; cho đến khi ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ./.</span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong><em>&nbsp; Nơi nhận</em></strong><em>:</em></span></p> <p><span style="font-size:16px">&nbsp;&nbsp; - Như Điều 3 (để thực hiện);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>HIỆU TRƯỞNG </strong></span></p> <p><span style="font-size:16px">&nbsp;&nbsp; - Lưu: VT; Website &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Trương Thị Ngọc</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:16px">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p>
Tác giả: thnhanchinh

Xem thêm