Tin từ đơn vị khác

Thiết kế bài giảng Elearning năm học 2016-2017
<p style="text-align:center"><span style="color:#B22222"><span style="font-size:14px"><strong>Cuộc thi Thiết kế b&agrave;i giảng eLearning với chủ đề &quot;Dư địa ch&iacute; Việt Nam&quot;</strong></span></span></p> <h1 style="text-align:center"><span style="color:#B22222"><span style="font-size:14px">Lần thứ 4 (năm 2016)</span></span></h1> <p><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 02/6/2016, Bộ trưởng B&ocirc; GDĐT k&yacute; Quyết định số 1878/QĐ-BGDĐT ban h&agrave;nh Thể lệ cuộc thi quốc gia thiết kế b&agrave;i giảng e-Learning lần thứ 4. Chủ đề của cuộc thi năm nay tập trung v&agrave;o 02 nội dung l&agrave; Dư địa ch&iacute; Việt Nam v&agrave; c&aacute;c m&ocirc;n học ở bậc học mầm non, gi&aacute;o dục phổ th&ocirc;ng v&agrave; gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n.</span></p> <h4><span style="font-size:14px"><strong>*Mục đ&iacute;ch của cuộc thi</strong></span></h4> <p style="margin-left:36pt"><span style="font-size:14px">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đẩy mạnh phong tr&agrave;o ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin (CNTT) trong đổi mới nội dung, phương ph&aacute;p dạy học một c&aacute;ch s&aacute;ng tạo, hiện đại, tăng cường t&iacute;nh t&iacute;ch cực v&agrave; tự học, g&oacute;p phần đổi mới căn bản to&agrave;n diện gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo.</span></p> <p style="margin-left:36pt"><span style="font-size:14px">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; X&acirc;y dựng b&ocirc;̣ Dư địa chí Vi&ecirc;̣t Nam, tiếp nối kết quả của cuộc thi quốc gia thiết kế b&agrave;i giảng e-Learning chủ đề &quot;Dư địa ch&iacute; Việt Nam&quot; năm 2015.</span></p> <p style="margin-left:36pt"><span style="font-size:14px">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; X&acirc;y dựng nguồn t&agrave;i nguy&ecirc;n gi&aacute;o dục mở (OER: Open Education Resource) phục vụ dạy, học trong v&agrave; ngo&agrave;i nh&agrave; trường, phục vụ mục đ&iacute;ch học tập suốt đời, học qua mạng, đ&agrave;o tạo từ xa qua mạng.</span></p> <p style="margin-left:36pt"><span style="font-size:14px">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&ocirc;n vinh tr&iacute; tuệ, đ&oacute;ng g&oacute;p của c&aacute;c gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n v&agrave; sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường đại học, cao đẳng sư phạm tham gia cuộc thi.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>*Nội dung, phạm vi v&agrave; đối tượng dự thi</strong></span></p> <p style="margin-left:36pt"><span style="font-size:14px">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nội dung dự thi: b&agrave;i giảng e-Learning với chủ đề&nbsp; Dư địa ch&iacute; Việt Nam v&agrave; c&aacute;c m&ocirc;n học ở bậc học mầm non, gi&aacute;o dục phổ th&ocirc;ng v&agrave; gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n.</span></p> <p style="margin-left:36pt"><span style="font-size:14px">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phạm vi: cuộc thi được tổ chức tr&ecirc;n phạm vi cả nước.</span></p> <p style="margin-left:36pt"><span style="font-size:14px">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đối tượng dự thi: gi&aacute;o vi&ecirc;n c&aacute;c trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ th&ocirc;ng v&agrave; gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n; giảng vi&ecirc;n v&agrave; sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường đại học, cao đẳng sư phạm. Kh&ocirc;ng qu&aacute; 03 th&agrave;nh vi&ecirc;n tham gia một b&agrave;i dự thi (sau đ&acirc;y gọi chung l&agrave; t&aacute;c giả), t&aacute;c giả tham gia dự thi l&agrave; tự nguyện v&agrave; tự gi&aacute;c chấp h&agrave;nh thể lệ của cuộc thi.</span></p> <p><span style="font-size:14px">* Thực hiện sự chỉ đạo trực tiếp của Ban CNTT ph&ograve;ng GDĐT, Ban chỉ đạo CNTT trường TH Nh&acirc;n Ch&iacute;nh đ&atilde; triển khai tới to&agrave;n thể c&aacute;n bộ, GV nh&agrave; trường. C&ocirc; gi&aacute;o Trương Thị Ngọc- Hiệu trưởng v&agrave; c&ocirc; gi&aacute;o Nguyễn Thị Thu Hằng- Ph&oacute; Hiệu trưởng đ&atilde; gương mẫu đi đầu c&ugrave;ng t&igrave;m t&ograve;i, nghi&ecirc;n cứu x&acirc;y dựng b&agrave;i giảng lịch sử lớp 4: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ qu&acirc;n;&nbsp; C&ocirc; gi&aacute;o Cao Thị Hoa- TT tổ 2,3 tham gia thiết kế b&agrave;i Dư địa ch&iacute; về Đ&igrave;nh Thượng Vỹ x&atilde; Nh&acirc;n Ch&iacute;nh.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kết quả qua chấm thi cấp huyện b&agrave;i Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ qu&acirc;n đạt 82/100 điểm; b&agrave;i Dư địa ch&iacute; về Đ&igrave;nh Thượng Vỹ x&atilde; Nh&acirc;n Ch&iacute;nh đạt 80/100 điểm.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#0000FF"><span style="font-size:14px">Sau đ&acirc;y l&agrave; một số h&igrave;nh ảnh:</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#0000FF"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/4281739138616593379/tintuc/IMG20170511172123.jpg" style="border-style:solid; border-width:5px; height:488px; margin:5px 10px; width:650px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#0000FF"><span style="font-size:14px">C&ocirc; Nguyễn Thị Thu Hằng giới thiệu về cuộc thi v&agrave; b&agrave;i dự thi</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#0000FF"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/4281739138616593379/tintuc/IMG20170511173908.jpg" style="border-style:solid; border-width:5px; height:488px; margin:5px 10px; width:650px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#0000FF"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/4281739138616593379/tintuc/IMG20170511173938.jpg" style="border-style:solid; border-width:5px; height:488px; margin:5px 10px; width:650px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#0000FF"><span style="font-size:14px">Cảnh trong một đoạn clip</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#0000FF"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/4281739138616593379/tintuc/IMG20170511174523.jpg" style="border-style:solid; border-width:5px; height:488px; margin:5px 10px; width:650px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#0000FF"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/4281739138616593379/tintuc/IMG20170511174616.jpg" style="border-style:solid; border-width:5px; height:488px; margin:5px 10px; width:650px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#0000FF"><span style="font-size:14px">Một số b&agrave;i tập v&agrave; h&igrave;nh ảnh</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#0000FF"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/4281739138616593379/tintuc/IMG20170511174647.jpg" style="border-style:solid; border-width:5px; height:488px; margin:5px 10px; width:650px" /></span></span></p>
Tác giả: thnhanchinh

Xem thêm